Vragen RijnGouwelokaal voortgang Lage Zijde

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 8 februari 2016

Het college van B en W

Geacht College,
Naar aanleiding van de presentatie over de stand van zaken rond de Lage Zijde tijdens de commissievergadering van donderdag 4 februari 2016 heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Het Nutsgebouw krijgt de functie die het verdient: sloop van omliggende panden is noodzakelijk omdat een vrijstaand Nutsgebouw bijdraagt aan het op de kaart zetten van (het centrum van) Alphen.
Kan het College aangeven hoe zich dat verhoudt met de huidige bouw aan de voorkant en achterkant van het Nutsgebouw? Het gebouw wordt zowel aan de voorkant als aan de achterkant totaal ingebouwd en er is geen sprake van een vrijstaand Nutsgebouw.

2. Volgens de nota van uitgangspunten is er ruimte voor kleinschalige initiatieven en experimenten door kleinschalige transformatie, herstructurering, renovatie en hergebruik van bestaand vastgoed. Kan het college aangeven waar op dit moment sprake is van deze zaken. Welk vastgoed wordt hergebruikt of gerenoveerd en in het verlengde daarvan, is er al een plaats gereserveerd voor de gevelsteen van De Prins van Oranje, een en ander conform de door ondergetekende ingediende en aangenomen motie?

3. Inmiddels zijn ook de oude panden van Bakkerij Van Vliet aangekocht. Kan het college aangeven wat de plannen zijn met dit pand?

4. Lopend in de Van Mandersloostraat richting Nutsgebouw zal er een brug moeten komen over de verbrede Aar. Onder die brug moeten sloepen kunnen varen. Kan het college aangeven hoe hoog de brug wordt en hoe het met de oprit/afrit van de nieuw te bouwen brug staat? In de raad is namelijk al eerder gewaarschuwd voor een te hoge brug in verband met mensen, die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel, rollator, ouders met kinderwagen etc. Bij een langere oprit zullen de winkels er last van krijgen en bij een kortere oprit bepaalde gebruikers.

5. U schrijft in de nota van uitgangspunten dat het belangrijk is de Aarhof te betrekken bij de ontwikkelingen. In de krant laat de huidige eigenaar weten dat wat hem betreft de bibliotheek hoe dan ook deel moet gaan uitmaken van de Aarhof. Deelt u de mening van de eigenaar van de Aarhof over de bibliotheek? Zo nee, wanneer komt u met voorstellen over nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

6. Kunt u aangeven welke plannen er zijn met betrekking tot de markt. Op dit moment trekft de markt zeker op zaterdag veel mensen richting Lage Zijde. Als de markt naar de Hoge Zijde wordt verplaatst, zal dat de Lage Zijde in het weekend minder aantrekkelijk maken.

7. In de komende tijd gaat er veel gebouwd worden aan de Hooftstraat. Tijdens de presentatie van donderdag jl. werd aangegeven dat veel (zwaar) vrachtverkeer over de Lijserlaan zal gaan. Bent u bereid aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de Lijsterlaan, zoals een 30 kiliometerzone, dan wel alleen zwaar vrachtverkeer toe te staan tussen bepaalde uren. Als straks de straks de Julianabrug weer open is, zal het verkeer nog meer toenemen, met als gevolg nog meer onveiligheid.

8. Tijdens de presentatie was er ook bezorgheid over het parkeren oftewel een gebrek aan parkeerruimte. Kunt u de laatste berekeningen van de parkeerdruk geven, de zgn. parkeerbalans?

9. Tijdens de commissievergadering werd ook nog ingaan op het feit dat de wethouder inmiddels geregeld zou hebben dat er een rotonde aan de Lijsterlaan zou komen en dat de Bloemhofstraat/Aarkade niet wordt afgesloten. Op zich een prima punt, maar voorzover ik weet is de Raad nog in afwachting van voorstellen, nadat er bewonersavonden zijn geweest en initiatieven zijn besproken en nieuwe ideeën zijn ingediend. Hoe plezierig het misschien ook is dat de wethouder dit soort toezeggingen doet (hij heeft ze volgens de insprekers echter niet schriftelijk bevestigd) en hoezeer wij dit voorstel ook zullen steunen, is het college het met ons eens dat de wethouder (en niet eens die van verkeer) dit soort zaken niet op deze manier kan regelen en de normale procedure hoort te volgen, waarbij recht gedaan wordt aan de inspreekavonden voor bewoners en de positie van de raad.

10. Uit de krant hebben wij begrepen dat het Aargebouw gesloopt gaat worden.
Destijds was er sprake van een parkeergarage en wethouder Van As laat op de website vanNieuw Elan op 23 april 2015 weten dat de mogelijkheden van een parkeertoren onderzocht worden. Kan het college aangeven hoever dat onderzoek is, temeer nu er tijdens de commissievergadering door winkeliers etc. geklaagd werd over parkeerruimte en de wethouder aangaf dat parkeerruimte op eigen terrein moest worden opgelost. Er werd met geen woord gerept over een parkeertoren op de plaats van het Aargebouw. Als er geen parkeertoren komt, wanneer denkt het college dan een voorstel te doen aan de raad voor een invulling van dit perceel grond. Heeft het college daarbij ook de mogelijkheid nog in gedachten de bibliotheek naar het Aargebouw te verhuizen?

11. In de nota van uitgangspunten wordt ook gesproken over het herstel van de historische kade van de Aarkade door middel van bebouwing, maar omdat dit pas in een later stadium gebeurt, wordt er verder nog niet op ingaan, omdat de uiteindelijke begrenzing afhankelijk is van de investeerders. Inmiddels zijn we geruime tijd verder. Is er al iets te melden over een eventuele bebouwing op die plek.

12.. Kunt u een update geven van de financiële stand van zaken op dit moment, inclusief de sloopplannen van het Aargebouw, aankoop pand Bakker van Vliet etc.

13 Tijdens de presentatie is verder gesproken over de stand van zaken rond de verkoop van het Nutsgebouw , de positie van de kopers en La Place. Wethouder van As gaf daarbij aan dat het pand wel verkocht was, maar nog niet geleverd. Hij vermeldde daarbij dat er met de kopers een zgn. “gentlemen’s agreement was gesloten en dat het pand verhuurd zou worden door de kopers aan La Place. Kan het college aangevenof hier sprake is van een schriftelijke of mondelinge gentlemen’s agreement. Indien er sprake is van een schriftelijk stuk, kan dat dan ter inzage worden gelegd? Indien er sprake is van een mondelinge overeenkomst tussen de wethouder en de koper, kan het college dan aangeven hoe de Raad zijn controlerende taak kan uitoefenen als wethouders een gentlemen’s agreement sluiten. Zijn er voor wat betreft de Lage Zijde nog meer gentlemen’s agreements gesloten? Vindt het college het overigens verstandig om een gentlemen’s agreement af te sluiten. Immers, dit is niet afdwingbaar en de koper kan in feite van alles doen (o.a. met het Nutsgebouw) zonder dat het collegeen/of Raad kan ingrijpen. Kan het college verder (vertrouwelijk) aangeven welke andere biedingen er op het Nutsgebouw zijn gedaan, voor welke bedragen, en wat de reden is dat deze biedingen zijn afgevallen.

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden en verder lijkt ons na beantwoording van de vragen een commissievergadering op zijn plaats om inhoudelijk over de stand van zaken over de Lage Zijde en alles wat daarmee samenhangt van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Koopzondagen: Voor of Tegen!?

De inbreng van Ank de Groot-Slagter tijdens de laatste commissievergadering.

KOOPZONDAGEN IN DE GEMEENTERAAD

In de afgelopen ronde tafel bijeenkomst is er uitgebreid uitgesproken over de
koopzondagen. Er liggen drie varianten: de winkels alle zondagen open, 18
zondagen open of 12 zondagen open. Er waren diverse insprekers, waaronder
een afgevaardigde van een grote supermarkt en een bestuurslid van de VOA,
eveneens eigenaar van een grote supermarkt. Verder was er een winkelier uit
Benthuizen en iemand de sprak namens de kerken in Benthuizen. Het is de
bedoeling dat de gemeenteraad op 26 maart a.s. een beslissing neemt
Namens RijnGouweLokaal heb ik een eerste reactie naar voren gebracht.
RijnGouweLokaal heeft overigens nog geen definitief standpunt ingenomen
omdat wij eerst de resultaten van de ronde tafel bijeenkomst nog in de fractie
willen bespreken. Wel is al uit een eerdere inventarisatie gebleken dat fractie
en steunfractie 52 koopzondagen voor alle winkels in Alphen (veel) te veel
vinden.
Voor- en tegenstanders hebben allemaal een punt.
Het is ieders eigen vrijheid om wel of niet te gaan winkelen, dus waarom
moeilijk doen. Wie zijn wij om anderen tegen te houden om op zondag te gaan
winkelen. Ik kan en wil mensen niet verplichten om op zondag culturele dingen
te doen, naar de kerk te gaan, aan sport te doen of op familiebezoek te gaan.
Dat laatste kan voor sommige mensen trouwens helemaal niet zo’n leuke
bezigheid zijn
Iedereen moet zelf weten hoe hij of zij de zondag wil doorbrengen.
Echter, de vrijheid van de een is de onvrijheid van de ander. Winkelpersoneel
moet op zondag gaan werken. Er wordt wel gesteld dat het niet verplicht wordt
maar dat is nog maar de vraag. Nu niet verplicht en wellicht aantrekkelijk
omdat er nog een toeslag geldt. Straks verplicht werken op zondag zonder
toeslag. Want de zondag wordt door steeds meer werkgevers gezien als een
“normale” dag waarvoor geen extra toeslag wordt betaald. Blijft het dan nog
steeds zo aantrekkelijk voor werknemers om op zondag te werken? Ik waag dat
te betwijfelen.
Ik mis een onderscheid in winkels. Bouwmarkten, tuincentra en supermarkten
zouden wellicht meer open kunnen dan de overige winkels. Wekelijks een
koopzondag voor alle winkels open lijkt mij heel erg veel. Er zal wellicht sprake
zijn van een hele kleine omzetverhoging want de mensen zullen niet meer maar
op andere tijden gaan winkelen, dus het is maar de vraag of er meer geld wordt
uitgegeven. Je kunt je geld maar eenmaal uitgeven.
En gaat iedereen meedoen. Zeker als het elke zondag wordt, verwacht ik dat
niet.
Concurrentie op internet vind ik geen stek argument. Het internet is 24 uur per
dag te bereiken en daar kunnen winkels ook niet tegenop. En als de omzet van
de supermarkten echt afhangt van die vijf extra uren op koopzondag, zou dat
toch een trieste zaak zijn.
Het Alphense centrum is al jaren ontzettend ongezellig en nodigt niet uit tot
leuk winkelen. Dat verandert echt niet door extra koopzondagen. De beleving is
weg, dus kun je net zo goed achter je computer iets op internet bestellen.
En hoe gaat het verder? In de toekomst de bibliotheek open op zondag? En
uiteraard dan ook het stadskantoor want er zijn vast wel mensen die hun
paspoort op zondag willen halen.
Wat doen we met de kernen? Als men niet open wil, dan toch niet. Ik heb er het
volste begrip voor dat Benthuizen bijvoorbeeld niets voelt voor een
koopzondag.
Wat doen we met parkeren op zondag? Gaan we betaald parkeren om zo de
inkomsten van het parkeerbedrijf weer wat op te krikken of blijft het gratis om
het winkelen aantrekkelijk te maken?
Uit de gehouden enquête blijkt dat er een meerderheid van de Alphense
bevolking voor openstelling is op zondag. Maar of ze dan ook daadwerkelijk
gaan winkelen is de vraag.
Gewoon 1 dag in de week zonder de gehaaste 24 uurs economie en drukte op
straat spreekt mij best aan. Uitzonderingen voor bepaalde winkels en de kleine
kernen moeten mogelij zijn. Op de 12 of 18 zondagen dat de winkels open
mogen zijn (NB: lees mogen en niet moeten) maken we er met leuke activiteiten
(gezellige themamarkten, kinderactiviteiten, optredens in theater etc) prima
Alphense dagen van! En de kerken zijn de hele dag open voor een moment van
rust en bezinning met een mooi orgelconcert!

 

Schriftelijke Vragen Standplaats Alphense Brug: Oliebollenkraam Van de Weerdt en Haring Prins

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 36 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 22 december 2014

Het college van B en W

Geacht College,

Uit berichtgeving op Alphens.nl blijkt dat de oliebollenkraam van Van de Weerdt niet meer haar plaats mag hebben naast de Alphense brug omdat het college stelt dat bij de actualisering van standplaatsen er geen plek meer is voor deze oliebollenkraam.

In de maanden dat de oliebollenkraam hier niet staat, heeft de Haring Prins ( Kees Dissel ) zijn standplaats.

Uit diverse reacties op de sociale media blijkt dat bewoners moeite hebben met het verdwijnen van wellicht twee bekende Alphense ondernemingen naast de Alphense brug.

Daarom heeft RijnGouweLokaal de volgende schriftelijke vragen.

  1. Wat is de aanleiding voor het actualiseren van standplaatsen?
  2. Wat zijn beweegredenen van het college dat de plek naast de Alphense brug geen standplaats meer is?
  3. Zijn er klachten bekend van omwonenden bij het college dat genoemde ondernemingen overlast zouden veroorzaken? Zo ja, heeft de gemeente overleg gehad met de ondernemers om passende maatregelen te nemen?
  4. Welke locaties zijn de twee ondernemers aangeboden om hun activiteiten te mogen voortzetten?
  5. Is het college met ons van mening dat met het verdwijnen van Van de Weerdt en waarschijnlijk ook de Haring Prins het straatbeeld aan de Alphense brug saaier wordt?
  6. In hoeverre is het college bereid actief na te denken om extra standplaatsen toe te voegen aan het winkelgebied om zodoende de ‘gezelligheid’ aan de hoge en Lage Zijde te verhogen ( wel met inachtneming dat er niet sprake is van concurrentievervalsing )

 

Ik hoor thans graag op korte termijn van u.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Ank de Groot: “Ik houd mijn hart vast voor de ontwikkeling van de Lage Zijde”

Ank de Groot heeft tijdens een debat met lijstrekkers haar zorgen geuit wat betreft de ontwikkeling van de Lage Zijde. Zij wil in ieder geval niet dat de huidige coalitiepartijen ( VVD, PvdA, CU en het CDA de Lage Zijde nog meer verkwanselen.

Lage Zijde

VERKIEZINGSCAMPAGNE BEGONNEN OP THORBECKEPLEIN

VERKIEZINGSCAMPAGNE BEGONNEN OP THORBECKEPLEIN

 

Zo, de kop is eraf. Na heel veel werk achter de schermen (verkiezingsprogramma schrijven, speerpunten, drukwerk bestellen, ballonnen, fietszadelhoesjes, reageren op van alles en nog wat) werd afgelopen zaterdag het startsein van de verkiezingscampagne gegeven. Met een leuke groep mensen streken we eerst naar bij Lunchroom ’t Pleintje op het meest verpauperde plein van Alphen aan den Rijn, het Thorbeckeplein. De koffie met gebak smaakten prima. En toen met z’n allen de straat op. Onder begeleiding van de plaatselijke orgelman maakten we eerst nog foto’s op het troosteloze plein en toen gingen we richting Van Mandersloostraat. We wipten nog even binnen bij Dik’s Dingen. Wat een leuke winkel om rond te neuzen. Maar ja, dat moet wachten tot na de verkiezingen.

Al lopend door het centrum deelden we uiteraard onze flyer met speerpunten uit en raakten we met mensen in discussie. Het vertrouwen in de landelijke en lokale politiek lijkt gezakt tot het nulpunt. Veel commentaar op de Lage Zijde, de geldverslindende verbouwing van het stadskantoor door de fusie, de naamgeving, eventuele sluiting van het buitenbad was te horen. Verder spraken met name ouderen ons aan op de landelijke politiek. Zij voelen zich in de steek gelaten door de landelijke partijen en hebben angst voor de toekomst als het gaat om pensioen, thuiszorg en verplichte mantelzorg. Kinderen hadden natuurlijk helemaal geen interesse in welke discussie dan ook maar onze paarse ballonnen vonden gretig aftrek. Mensen met een slecht fietszadel voorzagen wij tussendoor nog even van een mooie fietszadelhoes.

Paul de Hoog was bijna de hele dag onze vaandeldrager en droeg onze beachflag met veel flair door het centrum. Harry Slagter, onze lijstduwer, liet zien dat hij niet alleen een lijst kan duwen maar ook de rolstoel van Marja Dirkzwager, onze nummer 11 op de lijst. Adriaan van Geest en Yvonne Baudet gingen met veel enthousiasme de markt op, terwijl Wim van der Helm niet alleen verzekeringen kan verkopen maar ook onze speerpunten. Sandra Heikens nam de ballonnenvoorziening voor haar rekening. Herman van Leeuwen, die zijn tuinderij aan de Toegangseweg op de grens van Boskoop en Alphen heeft,  kwam veel mensen uit de zwemwereld tegen. Jan jr. liet aan de gasten van Avifauna (waar hij werkt) merken dat hij niet alleen schnitzels kan verkopen maar ook het verkiezingsprogramma van RijnGouweLokaal. Aukje Veldhuis en Jan de Groot sr. spraken hun vele Alphense contacten aan. Michel Mennen was niet aanwezig want hij moest op dat moment het jongerendebat voorbereiden. En wat deed ikzelf. Ik fungeerde als vliegende keep, discussieerde, deelde ballonnen uit en hoorde de kritiek aan.

Kortom, RijnGouweLokaal is een mooie doorsnee van de Alphense bevolking.

En de komende weken komen ook de kernen aan de beurt waar we ook lokale kandidaten hebben als Henk Loomans en Jan van Driel om de contacten te verstevigen.

Trouwens, ik was zaterdag al in onze kern Zwammerdam aanwezig, waar ik de tweede helft van Zwammerdam-Alphia heb gezien. Zwammerdam bestaat a.s. dinsdag 65 jaar en speelde een oefenwedstrijd tegen Alphia. Daarna was het gezellig in de bestuurskamer. Toen nog even naar Ten Brink Food Retail in de Herenhof om boodschappen te doen en de clubkas van Alphia te spekken.

Dat was dus de start van de verkiezingscampagne. Druk maar interessant. Op onze site vindt u natuurlijk onze speerpunten en ons totale verkiezings-programma.

De komende weken vinden er overal debatten plaats en daar zullen diverse kandidaten van RijnGouweLokaal aan deelnemen. Kortom de verkiezingen zijn nu echt begonnen.

En u weet het:

HET MOET NU ANDERS, HET KAN ANDERS

STEM LOKAAL, STEM RIJNGOUWELOKAAL

LIJST 9

MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

P1010309P1010312

P1010311P1010313

P1010314P1010315

P1010316P1010318

P1010320P1010321

P1010326 P1010329

OPENING VERKIEZINGSCAMPAGNE

OPENING VERKIEZINGSCAMPAGNE

RijnGouweLokaal opent zaterdag 19 oktober a.s. de verkiezingscampagne op het Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn. Om 11.00 uur is iedereen van harte welkom voor koffie met iets lekkers in lunchroom ’t Pleintje, een onderneming die zich nog steeds staande houdt op dit verpauperde plein en die we op deze wijze een hart onder de riem willen steken.

RijnGouweLokaal kiest voor het Thorbeckeplein omdat de partij zich al jaren inzet voor een kleinschalige ontwikkeling van de Lage Zijde. Een Lage Zijde, die door de megalomane ideeën van de huidige collegepartijen VVD, PvdA, CDA en CU helemaal verpauperd is. RijnGouweLokaal wil dat het Nutsgebouw (eventueel met aanbouw) het middelpunt van de Lage Zijde wordt met daarin de bibliotheek, een grand-café en ruimte voor culturele activiteiten.

Verder moet het Thorbeckeplein opnieuw ingericht worden met ruimte voor horeca, (specialiteiten)winkels, dienstverlening, waterfontein, mooie beplanting en ook daar ruimte voor culturele buitenactiviteiten. Verder aandacht voor de historische panden, waaronder het pand waarin vroeger herberg “De Prins van Oranje” gevestigd was. Kleinschalige stapsgewijze ontwikkeling per pand.

Na de koffie zullen partijleden over de markt en door het centrum van Alphen lopen. De komende weken zullen partijleden ook de overige kernen inclusief winkelcentra etc. gaan bezoeken. Volg daarvoor onze website!

Dus ook benieuwd naar de speerpunten van RijnGouweLokaal of gewoon zin in een politiek praatje, kom dan aanstaande zaterdag om 11.00 uur naar

’t Pleintje aan de Lage Zijde! De koffie staat klaar!

Het moet nu anders!

Het kan anders!

Stem Lokaal, Stem RIJNGOUWELOKAAL

Amendement Lage Zijde extra Financiële vergoeding bewoners

Agendapunt 7

Naar aanleiding van het bestemmingsplan Lage Zijde:

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009
Onderwerp: Bestemmingsplan Lage Zijde
Lees meer

Amendement Waterfront

Agendapunt 7

Reserve Waterfront

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, bijeen op 29 oktober 2009 Lees meer