Vragen: verlaging van de tarieven voor het PGB naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag van 18 maart 2023.

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Geacht college,

In de uitzending van EenVandaag van 18 maart 2023 wordt uitgebreid ingegaan op het feit dat 33 gemeenten in Nederland de tarieven voor PGB hebben verlaagd, dit ondanks de huidige prijsstijgingen en inflatie en de ingrijpende gevolgen die dat kan hebben. Bij deze 33 gemeenten werd ook de gemeente Alphen aan den Rijn genoemd. Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen.

  1. Is het juist dat – zoals door EenVandaag gesteld – ook de gemeente Alphen aan den Rijn een van de gemeenten is, waar de tarieven PGB zijn of worden verlaagd?
  2. Indien dit juist is, kunt u aangeven met welke bedragen/percentages deze tarieven verlaagd worden?
  3. Kunt u verder aangeven hoeveel mensen binnen onze gemeente gebruik maken van een PGB en hoeveel er dan bezuinigd wordt en of alle PGB-houders door deze bezuiniging getroffen worden?
  4. De uitvoering van de WMO wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Tom in de Buurt. Is er ter zake overleg geweest tussen het college en de beleidsbepalers binnen Tom in de Buurt over deze verlaging. Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft Tom       in de Buurt tot deze maatregel besloten? Is het aan Tom in de Buurt toegekende     budget ontoereikend? Voor zover mij bekend, ontvangt Tom in de Buurt een       lumpsum. Zijn de kosten van andere voorzieningen zodanig gestegen, dat    bezuinigingen noodzakelijk zijn en is daarom gekozen voor een bezuiniging op het   PGB?
  5. De PGB-aanvragen voor jeugdzorg lopen via Go for Jeugd. Kunt u aangeven of ook deze tarieven worden verlaagd/
  6. Uit de reportage op TV en het daarbij behorende onderzoek blijkt dat de 33 gemeenten dit als een bezuiniging zien. Voor zover mij bekend, is er op dit moment in     Alphen aan den Rijn geen sprake van bezuinigingen. Als Tom in de Buurt wel met het       college heeft overlegd over deze verlaging, waarom is er dan geen voorstel aan de Raad om een aanvullende subsidie te verlenen.
  7. De verlaging van het PGB kan voor cliënten met een PGB vergaande consequenties hebben. Als Tom in de Buurt dit zelfstandig heeft besloten, bent u dan met mij van      mening dat Tom in de Buurt zulke ingrijpende beslissingen eerst aan het college dient        voor te leggen? Tom in de Buurt is weliswaar uitvoerder van de WMO, maar als          gemeente zijn wij wel verantwoordelijk voor de wijze waarop deze uitvoering gebeurt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Misschien ook interessant voor u?

Muziektent

Ontwikkelingen rondom Bospark

28 februari 2013

B O S P A R K De afgelopen maanden is er volop gediscussieerd over de visie op de verdere ontwikkeling van het Bospark. Allerlei argumenten zijn naar voren gebracht…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Conclusie Habeko-debat: RijnGouweLokaal is dé kernenpartij van Alphen!

11 maart 2022

De aula van het Groene Hart Lyceum in Hazerswoude-Dorp was afgelopen donderdagavond politiek strijdtoneel. In verkiezingstijd worden dorpskernen wél serieus genomen; weinig verrassend dus dat nu wél alle partijen aanwezig…

Lees verder
Lijsttrekkersinterview Studio Alphen gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn 2022

Motie RijnGouweLokaal Aanpassing Parkeerbelastingen

26 januari 2023

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 26 januari 2023. OVERWEGENDE: dat op 24 november 2022 de eerste wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2022 is vastgesteld; dat volgens deze verordening vanaf dat moment…

Lees verder