VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE JULIANABRUG

Alphen aan den Rijn, 26 juli 2021

 

 

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Geacht college,

 

 

RijnGouweLokaal heeft kennis genomen van uw notitie d.d. 23 juli 2021 ter zake de problemen die zijn ontstaan bij de herstelwerkzaamheden aan het fietspad over de Koningin Julianabrug. We begrijpen dat de Hooftstraat, die onder de brug door loopt, twee weken is afgesloten.

 

Bij besluitformulier d.d. 24 oktober 2017 is aangegeven dat de Julianabrug in 2011 is gerepareerd. Tijdens die reparatie is gebleken dat de brug tegen het einde van haar levensduur was. Met de toen uitgevoerde reparatie is de levensduur van de brug met 5 jaar verlengd. Uit de in 2012 uitgevoerde variantenstudie is destijds gekozen voor het vervangen van de brug en niet voor een tunnelvariant. In 2013 is gekozen voor het vervangen van de bestaande brug. Na het kraanongeval is de brug in juni 2016 opengesteld en in gebruik genomen, De onderhoudsperiode zou per 1 januari 2018      aflopen, waarna het beheer en onderhoud zou overgaan naar de Provincie. er-verbinding. Er was sprake van een onderschrijding van het krediet van € 2.300.000,00.

 

Met de vervanging van de Koningin Julianabrug zou er weer sprake zijn van een veilige, betrouwbare en goed functionerende oeververbinding. Dit lijkt dus niet het geval te zijn.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen.

 

  1. Hoe kan het zo zijn dat vijf jaar na de ingebruikname van de brug nu weer problemen zijn ontstaan rond het onderhoud. Is er destijds dan niet naar de gehele staat van            onderhoud van de brug gekeken? Zo ja, hoe kan het zo zijn dat er dan nu scheuren     zijn ontstaan? Zo nee, had het dan niet logisch geweest dat wel te doen?

 

  1. Wordt er nu alleen onderzoek gedaan naar de desbetreffende scheuren of wordt de gehele staat van onderhoud van de brug onderzocht?

 

  1. Heeft u vanaf 2018 contact gehad met de Provincie over het onderhoud van de brug nu de Provincie immers verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Zo ja, wat is er in deze (ambtelijk) gemeld over de staat waarin de brug verkeerde,         zeker nu ik begrijp dat er al eerder sprake was van lekkage. Zo nee, waarom is er     geen contact geweest over het onderhoud van deze brug, die immers in het             verleden regelmatig voor problemen heeft gezorgd.

 

 

 

  1. Uit onafhankelijk onderzoek, ingesteld door de Eenheid Audit en Advies van de Provincie na de problemen rond de plotselinge afsluiting van de Hefbrug in Boskoop blijk uit dat Provincie met een nieuw onderhoudssysteem zou beginnen met        verbeterpunten over het vastleggen van welk onderhoud nodig is voor welk onderdeel           van welke brug. Verder werd aangegeven dat onderdelen alleen afzonderlijk             geïnspecteerd worden in plaats van de hele brug maar dat de Provincie de brug als        één geheel moet zien. De provinciale organisatie moet volgens dat onderzoek het   informatiebeheer en de archivering verbeteren. Is over dit onderwerp met de     Provincie in het afgelopen jaar contact geweest. Zo ja, wat was het resultaat van dit             contact. Zo nee, waarom hebt u het traject van het onderhoud niet gemonitord?

 

  1. Op dit moment is de brug gedeeltelijk open ondanks het feit dat er nog onderzoek wordt gedaan, Er zou volgens de woordvoerder van de gemeente geen        sprake zijn      van instortingsgevaar. Hebt u erover nagedacht om de brug net als in 2011 wel af te       sluiten, dit om ieder mogelijk risico te vermijden, in ieder geval tot het moment dat het    onderzoek definitief is afgerond. Hoe kunt er namelijk zo zeker van zijn dat er geen             instortingsgevaar is als het onderzoek nog niet definitief is afgerond?

 

  1. Bent u zich ervan bewust dat een en ander bij de inwoners van Alphen aan den Rijn een bepaalde vorm van onrust teweeg brengt, zeker gezien de geschiedenis van de   brug en dat het daarom van het grootste belang is dat op zeer korte termijn uitsluitsel    komt over de huidige stand van zaken en de te nemen stappen, op korte en langere            termijn, zeker voor de direct omwonenden en voor iedereen die de brug gebruikt.           Daarom een dringende oproep voor een snelle, transparante communicatie!

 

  1. Er was volgens het raadsbesluit uit 2017 sprake van onderschrijding van het krediet. Is er destijds op enige wijze bezuinigd op onderhoud of iets dergelijks?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL