VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE inzake sportspectrum

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

 

Alphen aan den Rijn, 14 juli 2016

 

Het college van B en W

 

Geacht College,

De fracties van SP en RijnGouweLokaal hebben kennis genomen van uw brief d.d. 7 juli 2016 met betrekking tot de stand van zaken beëindigde subsidiezaken. In deze brief schrijft u dat de subsidie voor Sportspectrum op 5 juli 2016 definitief is vastgesteld door het college en dat deze subsidie lager is dan voorlopig verleend. U vordert ter zake een bedrag ad € 505.429,00 terug. Daarnaast vordert u een bedrag ad € 1.064.395,00 terug wegens de afsluiting van de meerjarige subsidierelatie. Het zou hier gaan om middelen die als vreemd vermogen op de balans staan van Sportspectrum en bedoeld zijn voor taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen.

Wij hebben naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen aan u.

  1. Waarom bent u van mening dat Sportspectrum een bedrag van ruim € 1 mio moet terugbetalen ter zake van vreemd vermogen? Het gaat volgens u om taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen, maar waarom zou dat geld dan aan de gemeente terugbetaald moeten worden? Is dat geld op voorhand door de gemeente aan Sportspectrum betaald voor taken die niet uitgevoerd worden of is hier sprake van een reservering door Sportspectrum? Wat verstaat u precies onder vreemd vermogen? Waarom heeft u op basis van de voorgaande jaarverslagen van Sportspectrum niet eerder onderdelen van het vreemd vermogen terug gevorderd?
  1. U vordert een bedrag van € 505.429,00 subsidie terug van Sportspectrum. Kunt u aangeven waarom de subsidie aanzienlijk lager is dan voorlopig verleend?
  1. Is het op korte termijn terugvorderen van deze bedragen niet in strijd met uw brief d.d. 18 januari 2016 aan Sportspectrum? In die brief schrijft u (samengevat) immers dat u openstaat voor eventuele financiële hulpvragen, ondanks het feit dat er voor de gemeente geen enkele juridische gehoudenheid bestaat tot betaling van frictiekosten. U bent bereid bij te dragen onder een aantal voorwaarden. Algemeen uitgangspunt was en is dat Sportspectrum verantwoordelijk is voor de financiële opgaven die bij Sportspectrum spelen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is de gemeente bereid bij te dragen in de kosten die zijn ontstaan door het beëindigen van de subsidierelatie met de gemeente. U wilde verder van Sportspectrum weten welke bedragen Sportspectrum zelf op tafel kan leggen teneinde een zo gering mogelijk beroep te doen op de gemeente.
  1. Regelmatig hebben wij beiden vragen gesteld over de openstaande debiteuren van Sportspectrum. Bent u ervan op de hoogte dat onder andere de Sportverenigingen ARC en AZC debiteuren zijn van Sportspectrum en hun betalingsverplichtingen niet dan wel slechts ten dele kunnen nakomen? Zo ja sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte en welke stappen heeft u ondernomen ten aanzien van de openstaande debiteuren nu debiteuren verwijzen naar met de gemeente gemaakte afspraken.
  1. Bent u ervan op de hoogte dat nu u op korte termijn ongeveer € 1.5 mio terugvordert van Sportspectrum, Sportspectrum genoodzaakt is AZC en ARC aan te spreken voor de openstaande bedragen, zeker nu de betalingsregelingen niet, dan wel slechts ten dele worden nagekomen en Sportspectrum nu het geld zelf dringend nodig heeft?
  1. Bent u zich ervan bewust dat Sportspectrum de door u gevorderde bedragen niet op korte termijn kan terugbetalen, waardoor een faillissement van Sportspectrum dreigt en in het verlengde daarvan ook ARC en AZC (nog) verder in de financiële problemen komen? Wat is uw standpunt in deze? Wat betekent daarnaast het faillissement van Sportspectrum voor Boost en andere taken die zij in opdracht van de gemeente uitvoert?
  1. Bent u bereid de vordering op Sportspectrum voorlopig te “bevriezen” en deze niet op te eisen, maar eerst met de gemeenteraad te overleggen over de huidige situatie, waarbij wij vragen om een duidelijke uitleg over de reden van verlaging van de subisidie en de middelen die terugbetaald moeten worden omdat het hier om vreemd vermogenzou gaan en de middelen derhalve niet voor Sportspectrum bestemd zouden zijn. Zo nee waarom niet?
  1. Gezien de urgentie van de situatie en eventueel dreigende faillissement(en) verwachten wij van u dat u op zeer korte termijn tot beantwoording van onze vragen over te gaat en dat u tot aan de beantwoording geen nadere stappen tegen Sportspectrum gaat ondernemen. Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan verzoeken wij u ons eveneens te informeren. Wij zullen dan ondanks het zomerreces op de kortst mogelijke termijn een spoeddebat aanvragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ronald Geurts en Ank de Groot-Slagter

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *