vragen inzake verkeersbesluit afsluiting Ziendeweg

Ank-de-Groot-Slagter-Team-RijnGouweLokaal-rond

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 30 augustus 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen inzake verkeersbesluit afsluiting Ziendeweg

Geacht college,

Op 11 januari 2022 heeft de raad een brief ontvangen van het college met betrekking tot de afsluiting van de Ziendeweg. Het besluit tot afsluiting is genomen op basis van een Stakeholdersconsultatie. De resultaten van de consultatie riepen vragen op bij de Vereniging Eymbert Deze vereniging heeft vervolgens zelf onderzoek laten verrichten. De hierop betrekking hebbende stukken treft u hierbij aan. De resultaten van dit onderzoek wijken af van de Stakeholdersconsultatie, op basis waarvan het verkeersbesluit is genomen.

Inmiddels zijn er 107 bezwaren ingediend. Deze bezwaren zijn door u niet ontvankelijk verklaard omdat de indieners geen belang zouden hebben.

Naar aanleiding van het onderzoek geven wij onderstaand een aantal voorbeelden:

1. Volgens de Stakeholdersconsultatie zou de VOA voor het afsluiten van de Ziendeweg zijn. Het resultaat volgens de Stakeholdersconsultatie is dat de VOA voor het afsluiten van de Ziendeweg is. Echter, volgens het ingestelde onderzoek zou de VOA vinden dat het voor het belang van de ondernemers (o.a. Excellent Stables) van belang is dat de weg openblijft, maar op een veilige manier. Kunt u deze uitleg verklaren?

2. Natuurmonumenten geeft aan dat voor de ZIendeweg een otterpassage is aangelegd en dat men daar tevreden mee is. Verder zijn er destijds door Natuurmonumenten aanbevelingen gedaan voor de veiligheid, zoals het aanbrengen van drempels. Verder zou er nog verder gekeken kunnen worden naar het verbeteren van de veiligheid tussen fietsers en auto’s. Volgens de Stakeholdersconsultatie is Natuurmonumenten voor het afsluiten van de Ziendeweg, maar het resultaat is dat men hier neutraal in staat. Kunt u dit verklaren?

3. VVN heeft aangegeven dat de auto’s en fietsers op de Ziendeweg dicht bij elkaar komen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De voorkeur heeft een gescheiden fietspad. Er is geen voorkeur voor het afsluiten of openhouden van de Ziendeweg. Die keuze is aan de gemeente. Volgens de Stakeholdersconsultatie is VVN voor het afsluiten van de Ziendeweg (gematigd positief), maar in werkelijkheid is men neutraal. Kunt u deze uitleg verklaren?

4. In totaal bleken 9 van de 11 standpunten van de organisaties fout te zijn weergegeven. Volgens de Stakeholdersconsultatie zou 58% voor afsluiting zijn. In werkelijkheid blijkt dit 10% van de organisaties te zijn. Hetzelfde beeld doet zich voor bij de bewoners: niet 81%, maar 18% is voor de afsluiting van de Ziendeweg. Kunt u deze cijfers verklaren?

5. Bent u het met ons eens dat het erop lijkt dat er gekozen is voor het afsluiten van de Ziendeweg omdat volgens de brief aan de raad d.d. 11 januari 2022 de enige oplossing is die al volgend jaar te realiseren is en dat daarom een gunstig beeld is geschetst van de voorstanders van het afsluiten van de Ziendeweg?

6. Bent u bereid te stoppen met deze proef en niet te wachten totdat de gehele proefperiode voorbij is, nu er significante verschillen zitten in de Stakeholdersconsultatie en het door de Vereniging Eymbert opgestelde rapport.

7. Bent u bekend met onderstaande reactie van de Provincie d.d. 29 augustus 2022, en kunt u aangeven waarom in tegenstelling tot deze reactie, is aangegeven dat de Provincie wel steun heeft uitgesproken voor een proefafsluiting van de Ziendeweg?

Onderstaande reactie namens onze verkeerskundigen: Onze reactie: Als provinciale wegbeheerder hebben we geen steun uitgesproken voor de proefafsluiting van de Ziendeweg. Het betreft immers geen weg die wij in beheer hebben. We zijn door de gemeente wel betrokken, omdat de proefafsluiting van de Ziendeweg waarschijnlijk effect zal hebben op de verkeersintensiteiten van de provinciale wegen N231 en N207.

Uw melding: Geachte heer/mevrouw, Op 21 oktober 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden over de Ziendeweg. Bij dat overleg waren aanwezig: de gemeente Alphen aan den Rijn, de gemeente Nieuwkoop en de Provincie Zuid-Holland.

Kunt u aangeven wie vanuit de Provincie Zuid-Holland bij dit overleg betrokken waren en hoe ik die kan bereiken? Ik wil graag aanvullende informatie delen, die kunnen leiden tot het herzien van de steun aan de proefafsluiting van de Ziendeweg. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Richard Verbruggen Vereniging Eymbert

8. Bent u bereid in commissieverband de kwestie rond de Ziendeweg opnieuw te bespreken?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Misschien ook interessant voor u?

Kern Ridderveld

1 januari 2022
Lees verder
Gert van den Ham D66 Alphen aan den Rijn Lijsttrekkersdebat

D66 Alphen aan den Rijn: “Volgens D66 is jeudgzorg héél erg belangrijk!”

10 maart 2022

Ja, het werd écht gezegd tijdens het lijsttrekkersdebat van afgelopen maandag. De stelling? ‘De gemeente moet meer aan jeugdzorg uitgeven dan ze van het Rijk daarvoor krijgt.’ De keuzes? Eens…

Lees verder
Lichtjes in het donker

Archief 2009: November Motie ‘Lichtjes in het Donker’

29 oktober 2009

Onderwerp: ‘Lichtjes in het donker’ De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009Onderwerp:   “Lichtjes in het donker” De Raad,gehoord de beraadslaging, overwegende…

Lees verder