Vragen inzake intentie-overeenkomst Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum

Ank-de-Groot-Slager-RijnGouweLokaal-profilepic-blob

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 28 augustus 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen inzake intentie-overeenkomst Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum

Geacht college,

Via de pers hebben wij begrepen dat de gemeente een intentie-overeenkomst heeft gesloten met de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed en Archeon voor een museum voor de Romeinse schepen. In deze overeenkomst zouden de Gemeente, Provincie, de Rijksdienst voor Cultuur en de stichting Museumpark Archeon samen gaan werken bij de bouw van het museum.

Onze fractie heeft de volgende vragen.

1. Op 30 maart 2021 schreef het college aan de raad dat een belangrijke voorwaarde voor de gemeente om aan dit project deel te nemen was, dat de Governance-structuur van Archeon zou worden aangepast. In dezelfde brief staat vermeld dat ondanks handreikingen vanuit de gemeente in tijd, geld en menskracht het niet gelukt is tot overeenstemming te komen met v.o.f. Archeon en Stichting Museumpark Archeon over het aanpassen van deze Governance.

Is deze Governance inmiddels wel aangepast en zo ja, hoe ziet deze er dan uit? Zo nee, waarom hebt u dan een intentie-overeenkomst gesloten nu de raad immers duidelijk kaders heeft gesteld met betrekking tot de Governance.

2. In 2020 en 2021 waren er naast de problemen rond de Governance twijfels over de geprognosticeerde bezoekersaantallen en de geprognotiseerde exploitatiebegroting. Zijn die twijfels inmiddels verdwenen en zo ja, op basis van welke gegevens waarvan bent u nu tot een ander oordeel gekomen?

3. In de pers wordt door de directie van v.o.f. Archeon aangegeven dat dit goed voor de werkgelegenheid zou zijn. Hoeveel werkgelegenheid gaat het Scheepvaartmuseum bieden aan Stichting Museumpark Archeon en komen deze mensen in dienst bij de Stichting of gaat het hier om werkgelegenheid van de v.o.f. Archeon?

4. Hoeveel geld gaat de gemeente Alphen aan den Rijn eventueel bijdragen aan de opzet van dit nieuwe museum als aan alle voorwaarden is voldaan en wanneer denkt u aan de gemeenteraad een voorstel te kunnen voorleggen? Kunt u daarbij eveneens aangeven hoeveel geld er vanaf 1 januari 2017 tot op heden aan de eventuele totstandkoming van dit museum door de Gemeente is uitgegeven aan tijd, menskracht, juridische adviezen etc.?

5.         Kunt u het collegebesluit met de intentie-overeenkomst ter inzage leggen? Bij de            collegebesluiten heb ik deze overeenkomst namelijk nog niet terug kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter fractievoorzitter RGL

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2012: Accommodatiebeleid Dossier/Archief

31 december 2012

Accommodatiebeleid Dossier/Archief 2012 Door: Jan de Groot De fractie van Alphen 1 is voornemens deze twee moties aanstaande donderdagavond in te dienen. Dit gezien de behandeling van het subsidieverzoek van…

Lees verder

Kern Hazerswoude-Rijndijk Koudekerk aan den Rijn

1 januari 2022
Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: November Motie Streekarchief

30 oktober 2009

November Motie Streek Archief Naar aanleiding van agendapunt van de raad Begrotingsbehandeling De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009Onderwerp: Streekarchief De…

Lees verder