Verkiezingsprogramma RijnGouweLokaal gemeenteraads­verkiezingen Alphen aan den Rijn 2022-2026

RijnGouweLokaal Berichten Header

Stem op 16 maart 2022 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn op lijst 11, RijnGouweLokaal!

RijnGouweLokaal is een onafhankelijke lokale beweging, betrokken, vol energie, deskundig, betrouwbaar, positief, maar ook kritisch waar het gaat om het functioneren van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij willen dat inwoners trots zijn op onze gemeente.

1 Het nieuwe Midden

RijnGouweLokaal wil een Alphen aan den Rijn met een warm kloppend hart. Wij zien onze gemeente als een samenleving met rechten en plichten, waar iedereen zich thuis voelt en recht heeft op een leefbare, veilige en groene omgeving. Wie veranderingen wil, zal in beweging moeten komen!

Het Nieuwe Midden houdt in: politiek bedrijven zonder dogma’s maar op basis van gezond verstand. RijnGouweLokaal is onafhankelijk en daarmee niet gebonden aan rechts of links; wij willen ons niet beperken tot één politiek spectrum. Onze standpunten vloeien niet voort uit een overkoepelende doctrine waarbij het gezonde verstand moet wijken en we met handen en voeten gebonden zijn, maar worden per thema bepaald, met als belangrijkste factoren: de menselijke maat, logica en statistieken en op basis van een zo breed mogelijk scala aan argumenten. Maar vooral: altijd met het belang van inwoners van onze gemeente op de eerste plaats!

Gemeentepolitiek is soms complex, maar ons doel is simpel: de mening van onze kiezer moet de raad in! Daar hebben wij u voor nodig en niet alleen in verkiezingstijd. Politiek moet uit te leggen zijn en de gemeente een betrouwbare, sociale en open organisatie voor haar inwoners. Politiek moet resultaat opleveren en daarom vinden wij overeenkomsten belangrijker dan verschillen.

 • RijnGouweLokaal stelt het belang van alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn op gelijke wijze voorop, ongeacht of zij wonen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam of de buurtschap Groenendijk; 
 • RijnGouweLokaal staat voor meer invloed van inwoners op het bestuur van onze gemeente. Wij zijn allemaal én met elkaar verantwoordelijk voor onze lokale samenleving. Wij vinden dat de inwoners die verantwoordelijkheid kunnen en moeten dragen; 
 • RijnGouweLokaal is een sociaal en maatschappelijk betrokken partij; 
 • RijnGouweLokaal wil Alphen aan den Rijn sterker en beter maken, onder andere op het gebied van bestaanszekerheid, woningbouw, leefbaarheid, infrastructuur, duurzaamheid, veiligheid, economie, werkgelegenheid en evenwichtigheid op het gebied van cultuur, sport- en welzijnsvoorzieningen.

2 Algemene uitgangspunten RijnGouweLokaal

De gemeenteraad heeft onder andere het gemeentebestuur te controleren én ondersteunen. Daarom moet de raad volledig zelfstandig en onafhankelijk de door het gemeentebestuur te volgen koers uitzetten en waar nodig ingrijpen als van die koers wordt afgeweken.

RijnGouweLokaal staat voor

 • Een integer, open en eerlijk, maar vooral betrouwbaar gemeentebestuur, waarbij wij ons laten leiden door een nieuwe open bestuurscultuur zoals onder andere voorgesteld door Pieter Omtzigt;
 • Een mensenstad met de allure van een kleine stad, warm en gezellig, met voldoende woningen in de sociale sector en middenhuur; 
 • Het organiseren van laagdrempelige voorzieningen en zorg dichtbij de mensen;
 • Strenge controle op besteding van gemeenschapsgeld. Wat ons betreft geen kostbare disfunctionele bureaucratische organisaties, geen onnodig dure onderzoeken door externe bureaus, geen geldverslindende nieuwe logo’s en geen potjes leegstorten omdat er nog wat in zat. Geld moet direct of indirect terechtkomen waar het hoort: de inwoners. Het college wordt daarop streng gecontroleerd;
 • Minder bureaucratische rompslomp, onnodige regels en verplichtingen;
 • Méér beslissingen durven nemen en toezeggingen aan inwoners waarmaken in plaats van hen jarenlang op een besluit te laten wachten;
 • Rechtvaardige lokale lasten voor inwoners op zaken als Onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolbelasting, grafrechten en hondenbelasting; 
 • Inspraak en samenspraak beter organiseren; niet over u, maar samen mét u;
 • Meer grip op organisaties die subsidies ontvangen van de gemeente. 

3 RijnGouweLokaal: Resultaten en inspanningen

Hieronder een overzicht van zaken waarvoor wij ons hebben ingespannen of waartegen we ons juist hebben verzet in de afgelopen periode.

 • Ingezet voor behoud van de kinderboerderijen;
 • Ingezet voor een aquaduct bij Boskoop;
 • Ingezet voor een tunnel in Hazerswoude-Dorp;
 • Ingezet voor behoud van het Streekarchief;
 • Ingezet voor nieuwbouw voor Kaju Putih;
 • Ingezet voor het behouden van de zes weken inspraaktermijn in plaats van de voorgestelde vier weken;
 • Ingezet voor het accommodatiebeleid;
 • Ingezet voor openbare toiletten;
 • Ingezet voor toegankelijk en betaalbaar cultuurbeleid;
 • Ingezet voor betere ontsluiting van Kerk en Zanen door middel van een tunnel;
 • Ingezet voor een zelfbewoningsplicht;
 • Ingezet voor behoud van de Groene Hart Koerier (lokaal nieuws in de regio Benthuizen,
 • Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn);
 • Gepleit voor behoud van Dorpshuis Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk;
 • Gepleit voor openhouding van de buurtcentra De Ridder, De Wielewaal en Westerhove;
 • Gepleit voor woningbouw aan de Heimanswetering (3500 woningen) in plaats van een chemische fabriek;
 • Gepleit voor 50% sociale woningbouw indien de Gnephoek bebouwd gaat worden;
 • Gepleit voor een ijsbaan;
 • Gepleit voor meer parkeerplaatsen in onze gemeente;
 • Gepleit voor betere inspraak voor inwoners;
 • Gepleit voor een visie op hoogbouw binnen onze gemeente;
 • Gepleit voor aanpak en handhaving problemen Diamantstraat;
 • Gepleit voor betere leefomgeving op gebied van groenonderhoud, voet- en fietspaden;
 • Verzet tegen rondweg Weidelanden Hazerswoude-Dorp;
 • Verzet tegen windturbines;
 • Verzet tegen hogere afvaltarief van in totaal 30%;
 • Verzet tegen inbreidingslocaties als Swaenswijkplaats, Saffierstraat, Korenbloemweg, Dr.
 • Sacharovlaan, ARC-terrein;
 • Verzet tegen de vestiging en parkeeroverlast van de begrafenisonderneming in de Nassaustraat/Javastraat;
 • Verzet tegen de huidige bouwplannen van de Aarhof omdat de geplande woningbouw niet in het stadsbeeld past, geen sociale woningbouw betreft en voor de doorsnee Alphenaar niet betaalbaar zijn;
 • Verzet tegen een weg door het Zaans Rietveld.
RijnGouweLokaal-NEE-Tegen-WINDTURBINES-op-Alphens-grondgebied-1

4 Een betrouwbare, betrokken en betaalbare gemeente

RijnGouwelokaal staat voor meer invloed van inwoners bij het gemeentelijk beleid. De mening van inwoners moet echt serieus genomen worden bij zowel belangrijke beslissingen in hun wijk als op gemeentelijk niveau. Te vaak zijn inwoners ontevreden over de participatie en hun invloed op gemeentelijke beslissingen.

4.1 De uitgangspunten van RijnGouwelokaal voor een goed werkend bestuur

 1. Het actief ophalen van meningen, wensen en bedenkingen van onze inwoners;
 2. Het herstellen van vertrouwen in de politiek bij inwoners;
 3. De bestuurscultuur moet veranderen; meer openbaarheid, transparantie en het borgen van tegenmacht tussen raad, college en het ambtelijk apparaat;
 4. Meer invloed van bewoners op beleid met betrekking tot: bestemmingsplannen, de energietransitie, het sociaal- en cultureel beleid, afvalinzameling, veiligheid, leefomgeving, de nieuwe omgevingswet, infrastructurele projecten en natuurlijk wat voor type bedrijven en woningen er in onze gemeente gebouwd moeten gaan worden;
 5. Raad, college en het ambtelijk apparaat moeten actief rekening houden met de inbreng van haar inwoners; 
 6. Besluiten in uw straat of wijk nemen we met elkaar. RijnGouwelokaal is voor een nieuwe werkwijze om inwoners zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven. Wij willen inwoners actief laten meedoen met behulp van social media, informatie in huis-aan-huisbladen, de ontwikkeling van een peilingsapp, telefonische enquêtes, et cetera. Uw inbreng moet een formele stem krijgen bij besluitvorming;
 7. RijnGouweLokaal vindt dat (maatschappelijke) organisaties en verenigingen uitstekend zelf in staat zijn hun mening te vertalen naar gemeentelijk beleid en daar om die reden actief bij moeten worden betrokken;
 8. RijnGouweLokaal wil dat de onafhankelijke en onpartijdige lokale ombudsman terugkeert om daarmee de klachtenprocedure weer dichter bij de inwoners te brengen.

4.2 Inspraak door inwoners

RijnGouweLokaal vindt dat inspraak in de raadscommissies beter moet en dat nauwkeuriger moet worden vastgelegd hoe besluitvorming tot stand isgekomen.

 • Beleidsstukken moeten duidelijk zijn voor iedereen;
 • Ook vinden wij dat in kaart moet worden gebracht of beoogde maatschappelijke effecten van besluitvorming wel of niet zijn bereikt en dat deze resultaten voor iedereen toegankelijk moeten worden gemaakt;
 • Transparante besluitvorming betekent dat duidelijk gedocumenteerd wordt wie betrokken zijn geweest, hoe is omgegaan met het afwegen van alle belangen en dat deze documenten zonder zwartgelakte zinnen of pagina’s voor iedereen toegankelijk of opvraagbaar moeten zijn.

RijnGouweLokaal is voor een overzichtelijke, begrijpelijke en actuele gemeentelijke website. Die site moet een plek zijn waar plannen worden toegelicht en uitgelegd en waar bewoners interactief hun inbreng kunnen geven

 • De gemeente moet, uitgaande van de vraag van de inwoners, actiever worden in het per onderwerp, wijk- en kern aanbieden en ophalen van informatie;
 • Waar nodig en als het betreffende onderwerp dit rechtvaardigt, kan RijnGouweLokaal het initiatief nemen voor het houden van een raadgevend referendum conform referendumverordening 2018;
 • De digitale wereld biedt enorm veel voordelen maar is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. De gemeente is ervoor verantwoordelijk op aanvraag papieren exemplaren van alle formulieren en documenten te verstrekken; 
 • De gemeente moet een sociale kaart ontwikkelen met alle belangrijke telefoonnummers en adressen voor gemeentelijke diensten en deze kaart zowel digitaal als fysiek beschikbaar stellen.

4.3 Een integer lokaal bestuur

RijnGouweLokaal hecht grote waarde aan een integer bestuur waarbij het belang van de publieke zaak en het eigenbelang van ambtenaren en bestuurders strikt gescheiden blijven.

Integriteit van bestuurders en ambtenaren is van groot belang. Openheid over de wijze waarop besluitvorming echt plaatsvindt, is een vereiste. 

 • RijnGouweLokaal wil daarom een ‘klokkenluidersregeling’ op afstand van de gemeente, bijvoorbeeld via de lokale ombudsman.

4.4 Het ambtelijk apparaat

RijnGouweLokaal vindt dat het ambtelijk apparaat zo moet worden ingericht dat tegen verantwoorde kosten de gemeentelijke problemen opgelost worden en het beleid wordt uitgevoerd. 

RijnGouweLokaal acht in de komende periode een bezuiniging van 20% op de kosten van het ambtelijk apparaat haalbaar door efficiënter en effectiever te werken, zonder overlapping van functies en mét behoud van kwaliteit en snelheid van de dienstverlening. Een kleinere maar slagvaardiger gemeente. Dit past bij het streven inwoners zo min mogelijk lastig te vallen met regelgeving en mede hiermee lagere lasten voor inwoners te realiseren. 

 • RijnGouweLokaal wil dat het ambtelijk apparaat van de gemeente Alphen aan den Rijn zich concentreert op hoofdzaken; geen nodeloze regels of dure handhaving;
 • De inhuur van externen dient tot het absolute minimum beperkt te blijven en moet kunnen worden verantwoord;
 • Wij vinden dat meer gebruik moet worden gemaakt van de bij ambtenaren aanwezige competenties en de kennis en kunde van inwoners en bedrijven in onze gemeente. 

4.5 Overheid en maakbare samenleving

De gemeente Alphen aan den Rijn is groot en centraal bestuur betekent vaak helaas ook: blinde vlekken. Inwoners weten zelf wat voor hun leefgebied het beste is. 

 • Wij stellen daarom voor om dorpsraden in te stellen: democratisch gekozen dorpsvertegenwoordigers met een duidelijk mandaat. De gemeenteraad kan deze dorpsraden een bepaalde bestuurscommissie toewijzen zodat ook hier sprake is van echte invloed zonder dat de raad wordt gepasseerd.

4.6 Regionale samenwerking

RijnGouweLokaal vindt dat de regionale bestuurskracht van onze gemeente anders georganiseerd moet worden. 

 • Op het gebied van de woningmarkt, regionale energiestrategie en regionale omgevingsvisie willen wij uit het regionaal orgaan Holland-Rijnland treden om zo onze eigen besluiten te kunnen nemen;
 • Verder willen wij een betere rechtstreekse lobby naar Rijk en Provincie, ook waar het gaat om subsidies.

4.7 Lokale media

RijnGouweLokaal is voor sterke onafhankelijk lokale media. Wat RijnGouweLokaal betreft rechtvaardigt deze rol een structurele financiële bijdrage voor o.a. De Groene Hart Koerier vanuit de gemeente, waarbij geborgd moet worden dat de onafhankelijkheid niet in het geding komt. 

5 Wonen

5.1 Woningtekort

In Nederland is een enorm tekort aan betaalbare woningen, zowel huur als koop, ook in Alphen aan den Rijn. Op dit moment is het voor de lage en middeninkomens bijna onmogelijk om aan een betaalbaar huis te komen. De provincie Zuid-Holland en het Samenwerkingsverband Holland-Rijnland bepalen grotendeels het aantal woningen dat binnen onze gemeente gebouwd mag worden en wie daarvoor in aanmerking komen. Alphen aan den Rijn bouwt dus al jaren niet voor zijn eigen inwoners en hun (klein)kinderen.

 • Daarom wil RijnGouweLokaal op dit onderdeel uit Holland-Rijnland stappen, zodat wij als gemeente zelf kunnen beslissen wat wij bouwen en aan wie wij onze woningen toewijzen. Betaalbare huisvesting voor iedereen is een vereiste;
 • RijnGouweLokaal zoekt graag de grenzen op van sturing en beschikbaarheid van woningen voor de lokale bevolking. Wij willen zeker geen overloopgemeente worden of zijn van de grote steden binnen de Randstad.

5.2 Bouwen voor iedereen

Met alle woningbouwers moeten verplicht afspraken worden gemaakt met betrekking tot het aanbod van verschillende soorten woningen (ouderen, jongeren, starters, gehandicapten enzovoorts), zowel voor de korte als de langere termijn. In ieder bouwplan dient sprake te zijn van minstens 35% sociale woningbouw. Verder willen wij de komende jaren inzetten op 1500 extra sociale huurwoningen om het schrijnende tekort in te lopen.

Voor alleenstaanden met kinderen die dringend huisvesting nodig hebben in verband met echtscheiding, dienen er woningen te komen met tijdelijke huurcontracten van twee jaar. Doorstroming van zowel private als sociale huurwoningen bevordert de wooncapaciteit voor de starter en de senior die een kleinere woning zoekt. Bouw van woningen moet zoveel mogelijk duurzaam en levensloopbestendig plaatsvinden. Daarnaast dient de parkeernorm gelijke tred te houden met de mobiliteit.

5.3 Bescherming sociale huurders

Voortijdige afbraak en overmatige verkoop van goedkope huurwoningen wordt voorkomen. Bij renovatie van sociale huurwoningen moet het uitgangspunt zijn dat de huur gelijk blijft aan de huur van vóór de renovatie. Als bewoners hun woning (tijdelijk) moeten verlaten voor het realiseren van ontwikkelingsplannen van de gemeente, worden zij ruimhartig schadeloos gesteld.

5.4 Slimmer veel bouwen

RijnGouweLokaal vindt dat er gebouwd moet worden op locaties waarbij dat voorheen minder voor de hand lag. Wij hebben concrete ideeën voor sociale woningbouw in het gebied rond De Steekterpoort en de Heijmanswetering. Verder willen wij de mogelijkheden onderzoeken van bouwen rondom het busstation (voor studenten en jongeren) en bij de Laan der Continenten in combinatie met een spoortunnel ter ontsluiting van het verkeer in Kerk en Zanen.

5.5 Alternatieve woonvormen

RijnGouweLokaal wil creatieve oplossingen voor het snel tegengaan van het tekort aan betaalbare woningen en ondersteunt eventuele plannen voor de bouw van wijken met alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld ‘tiny houses’ die relatief goedkoop en snel te plaatsen zijn en duurzame houtskeletbouw (HSB).

5.6 Aan de slag in de kernen

RijnGouweLokaal kiest verder voor uitbreiding van de woningbouw in de kernen Boskoop, Hazerswoude en Koudekerk om de leefbaarheid van de kernen te bevorderen. Als het gaat om een uitbreiding in de kern Alphen kiezen wij voor bebouwing ten oosten van Alphen tussen Aarlanderveen en Zwammerdam.

5.7 Bouwen in De Gnephoek en Noordrand: alleen voor inwoners gemeente

Bouwen in de Gnephoek en Noordrand is voor RijnGouweLokaal  alleen mogelijk en acceptabel als er sprake is van minstens 50% sociale woningbouw, 20% middenhuur en 10% starterskoopwoningen. We bouwen niet voor de winsten van projectontwikkelaars of huisjesmelkers, maar voor de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.

5.8 Bouwen met visie

RijnGouweLokaal is van mening dat niet overal waar nog ruimte is, zomaar gebouwd kan worden.

 • Elke wijk en kern heeft recht op plekken met groen en water, waar gespeeld kan worden en waar mensen kunnen recreëren;
 • Bij binnenstedelijk bouwen, stellen wij als eis dat er niet geheid wordt, maar dat palen geschroefd worden om schade aan omliggende woningen te voorkomen;
 • Bij nieuwbouwplannen dient er een woonplicht te komen ter voorkoming van speculatie.

5.9 Voorkomen overlast

RijnGouweLokaal eist dat woningbouwcorporaties toezien op juiste bewoning door huurders om overlast te voorkomen.

 • Er dient een onafhankelijk meldpunt of commissie te komen voor huurders waar zij terecht kunnen met klachten over hun huisbaas/woningbouwcorporatie/leefomgeving.

5.10 Bouwen met bestaand beleid

RijnGouweLokaal wil dat gemeentelijk beleid in overeenstemming is met vastgestelde bestemmingsplannen en dat dit ook zo blijft, in ieder geval gedurende de periode waarover de bestemmingsplannen zijn vastgesteld.

Algemene flyer 2022 RijnGouweLokaal 1

6 Wijken en kernen

6.1 Versterken sociale samenhang in de wijken

Steeds meer mensen geven aan zich wel eens eenzaam te voelen. Kennen en gekend worden, een praatje maken, elkaar groeten: in verbinding staan met anderen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In september 2021 vond daarom de Week tegen Eenzaamheid plaats: een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij vinden dat voor dit onderwerp altijd extra aandacht moet zijn.

 • De gemeente dient proactief een initiërende en faciliterende rol te vervullen om activiteiten in de wijken mogelijk te maken die erop gericht zijn bewoners met elkaar in contact te brengen.

6.2 Evenwichtige verdeling van voorzieningen in de kernen

RijnGouweLokaal wil dat de kernen zoveel mogelijk hun eigen karakter behouden, maar wel meeprofiteren van de stedelijke voorzieningen van Alphen aan den Rijn. Wij zetten dan ook in op de leefbaarheid van deze kernen en dorpen.

 • RijnGouweLokaal streeft naar het behoud van de huidige voorzieningen (zoals winkels voor de primaire levensbehoeften, een servicepunt voor post, pakketten, een pinautomaat, huisarts, et cetera) in de kernen;
 • RijnGouweLokaal is, mits daaraan voldoende behoefte bestaat en is aangetoond, voorstander van gemeentelijke loketten in de kernen waar inwoners terecht kunnen voor de basisdienstverlening van de gemeente. Hieronder valt ook de mogelijkheid van de ambtenaar die u thuis met bepaalde zaken kan komen helpen;
 • Bouwen in de kernen juichen we toe en juist om de leefbaarheid te vergroten, willen wij inzetten op nieuw te ontwikkelen woningen voor starters en jonge gezinnen.

6.3 Onze Speerpunten voor de kernen Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam en de buurtschap Groenendijk

 • Behoud van faciliteiten in de kernen zoals scholen, winkels, bibliotheken, zwembaden en sportvoorzieningen;
 • Fysieke gemeenteloketten waar u terecht kunt voor gemeentelijke basiszaken zoals het afhalen van een paspoort of rijbewijs, maar waar u ook belangrijke formulieren en documenten kunt inleveren als u dit liever niet per post doet;
 • Een algemene ontmoetingsplek (bijvoorbeeld een buurtcentrum of dorpshuis) waar inwoners, verenigingen en organisaties bij elkaar kunnen blijven komen om zo de saamhorigheid te versterken;
 • Het instellen van Dorpsraden die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren en daarvoor een eigen budget toegewezen krijgen;
 • Structurele commissievergaderingen die plaatsvinden in de kern waarop het onderwerp betrekking heeft;
 • Investeren in mensen en niet onnodig in stenen; dus geen dure prestigeobjecten. Gebruik bestaande gebouwen voor voorzieningen tegen een maatschappelijk verantwoorde huurprijs;
 • Goede welzijnsvoorzieningen;
 • Goede bereikbaarheid van de kernen per auto, ov en fiets voor iedereen;
 • Specifiek voor Hazerswoude-Dorp: een tunnel als oplossing voor de verkeersproblematiek in de Dorpsstraat;
 • Specifiek voor Boskoop: een tweede oeververbinding (aquaduct) als oplossing voor de verkeersproblemen rond de Hefbrug;
 • Eveneens specifiek voor Boskoop: het centrum moet grondig worden opgeknapt en er moeten in het centrum meer groenvoorzieningen worden geplaatst;
 • RijnGouweLokaal is voorstander van behoud van de Groene Hart Koerier, indien noodzakelijk (mede) door subsidieverstrekking.

7 Leefomgeving, wijk- en buurtbeheer

7.1 Alphense Stadshart

Het Alphense Stadshart heeft de afgelopen jaren een grote verandering ondergaan.

RijnGouweLokaal is verheugd dat een kwalitatieve impuls heeft plaatsgevonden op

het gebied van wonen en horeca. Wij missen echter één belangrijk ding; het stadshart leeft niet! Ons centrum is nog niet het bruisende hart van onze gemeente.

 • Wij willen een levendig stadscentrum met culturele activiteiten, onderscheidende winkels en een muziektent waar lokale bands optreden. Uiteraard met goed bereikbare openbare toiletten;
 • RijnGouweLokaal wil veel meer groen in het stadscentrum dan alleen de huidige plantenbakken. Stoeptegels eruit, groen erin, terwijl ook bomen en groene plantenwanden een enorme verbetering zullen zijn en het aangenamer maken om in het centrum te verblijven;
 • RijnGouweLokaal wil de Aarkade en de Kromme Aar niet doortrekken naar de Zegerplas, zodat sloepen vanuit het centrum daarheen niet door kunnen varen. Dit mooie stukje Alphen aan den Rijn dient niet verder aangetast te worden omwille van pleziervaart;
 • RijnGouweLokaal wil dat kritisch gekeken wordt naar de bussen die nu over de Alphense brug door het Stadscentrum rijden en voor gevaarlijke situaties zorgen. Gedacht kan worden aan shuttlediensten met elektrische busjes die tussen de Aarhof en het Stadskantoor naar het centrum rijden;
 • RijnGouweLokaal blijft kritisch ten aanzien van de verdichting van het stadscentrum waar het gaat om het aantal woningen, want de leefbaarheid en het gevoel voor ruimte nemen hierdoor af en de parkeerdruk neemt juist toe;
 • RijnGouweLokaal is voorstander van het plaatsen van bankjes met een afdakje, bijvoorbeeld begroeid met klimplanten, waar inwoners even bedekt en rustig kunnen zitten of even voor de regen kunnen schuilen. Dergelijke voorzieningen zullen vooral van toegevoegde waarde zijn langs wandel- en fietsroutes.

7.2 Leefbaarheid

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het stadshart van de gemeente Alphen aan den Rijn. Die aandacht moet nu verlegd worden naar andere oude wijken, buurten en kernen in onze hele gemeente.

 • Wij willen de komende jaren in overleg met de bewoners ook daar de leefbaarheid in deze buurten en wijken aanpakken als het gaat om groenvoorzieningen, parkeren, onderhoud van openbare voorzieningen, speelvoorzieningen en duurzaamheid;
 • De gemeente moet waar mogelijk initiatieven van wijken en kernen zowel proactief ophalen als faciliteren;
 • De gemeente dient bij de ruimtelijke inrichting rekening te houden met de karakteristieke kenmerken van de kernen, zoals het dorpse, cultuurhistorische en landelijke karakter;
 • De huidige recreatie- en groengebieden dienen daarvoor bestemd te blijven.

7.3 Wijk- en buurtbeheer

Overal in de gemeente moet het even schoon zijn, dus niet alleen de hoofdwegen worden goed schoongehouden maar ook alle straten eromheen.

 • Plantsoenen, waterkeringen, verhardingen en overig openbaar groen moeten goed worden onderhouden, waar mogelijk met behulp van ondersteuning door bewoners(organisaties);
 • Er moet extra worden ingezet op het verwijderen van zwerfvuil. De vervuiler moet worden aanpakt;
 • De bestrijding van het illegaal dumpen van (huis)afval verdient bijzondere aandacht;
 • RijnGouweLokaal wil beter onderhouden trottoirs binnen onze gemeente, zodat ook de stoepen probleemloos begaanbaar zijn voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen;
 • Buurtparticipatie willen wij stimuleren. De gemeente moet de mogelijkheden van de inwoners om het eigen terrein en aanpalende gemeentegronden onkruid-, sneeuw- en ijsvrij te houden, ondersteunen door middel van voorlichting en het (kosteloos) beschikbaar stellen van strooi- en verfraaiingsmiddelen.

8 Welzijn

8.1 Thuiszorg, mantelzorgers en vrijwilligers

Alle gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdzorg veel extra taken toebedeeld gekregen. Dit is gepaard gegaan met grote landelijke bezuinigingen.

RijnGouweLokaal stelt dat hulpbehoevenden in onze gemeente geen slachtoffer van deze bezuinigingen mogen worden en wil daarom dat deze wet zo ruimhartig mogelijk wordt uitgevoerd.

Bezuinigen op thuiszorg vinden wij onacceptabel, zeker nu de landelijke overheid inzet op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is echter alleen mogelijk met voldoende professionele ondersteuning en een goede thuiszorg; er kan niet worden bezuinigd op én alternatieve en aangepaste woonlocaties én de kwaliteit van de thuiszorg. Het sociale aspect van thuiszorg is een zeer belangrijke factor; het gaat om veel meer dan alleen schoonmaken! Alleen sturen op het criterium ‘schoon en leefbaar huis’ is het resultaat van bezuinigingen en doet geen recht aan de daadwerkelijke zorgbehoefte.

 • Thuiszorg moet volgens RijnGouweLokaal ook zijn: tijd hebben voor een kopje koffie, een kleine boodschap of een gesprek met de familie of mantelzorger. Wij willen dat er meer geld wordt vrijgemaakt om de thuiszorg weer aan te sturen zoals deze ooit bedoeld is: vanuit de zorgbehoefte;
 • Weg met mooi klinkende maar weinig omvattende criteria als een ‘schoon en leefbaar huis’, maar terug naar de basis en dus terug naar het bieden van de zorg die nodig is: persoonlijk en vertrouwd;
 • RijnGouweLokaal is géén tegenstander van een rechtvaardige eigen bijdrage als de financiële situatie van de zorgnemer dit toelaat;
 • Om schrijnende situaties te voorkomen waarbij mensen voor hun zorgbehoefte ver buiten de gemeente moeten worden geplaatst en om tegen te gaan dat het veel te lang duurt voor iemand geplaatst kan worden, is RijnGouweLokaal voorstander van de bouw van een extra serviceflat en verpleeghuis;
 • RijnGouweLokaal vindt daarnaast dat werknemers in de zorg beter beschermd moeten worden en wil dat bij een volgende aanbesteding van thuiszorg allereerst wordt gekeken naar de kwaliteit van zorgpersoneel en voorzieningen, inclusief een zeer kritische blik op de verhouding tussen administratieve handelingen en het daadwerkelijk bieden van zorg;
 • RijnGouweLokaal wil de grenzen van de wet opzoeken waar het gaat om het abonnementstarief van de WMO. Als een inkomenstoets hiervan eventueel onderdeel moet worden, achten wij dat niet per se een belemmering omdat de WMO in eerste aanleg bedoeld is voor mensen die kwetsbaar en minder zelfredzaam zijn.

Het aantal kwetsbare ouderen en mensen met dementie zal de komende jaren alleen maar toenemen. Wij willen dat de gemeente meer investeert in een dementievriendelijke gemeente met een voorzieningenniveau waarin ook mensen met dementie optimaal kunnen participeren.

Inzetten op vrijwilligerswerk en mantelzorgers is een goede zaak maar mag niet in de plaats komen van individuele zorgvoorzieningen op professionele basis. RijnGouweLokaal vindt respijtzorg een belangrijk onderdeel van mantelzorg. Daarnaast is door de toenemende individualisering in de samenleving het beroep op vrijwilligers dusdanig hoog dat meer moet worden geïnvesteerd in maatwerk waar het gaat om het vaststellen van de zorgbehoefte.

 • Wij zijn van mening dat een investering aan ‘de voorkant’ op de lange termijn effectiever is en zichzelf terugverdient;
 • De gemeente moet zorgen voor het informeren en faciliteren van onafhankelijke cliëntenondersteuning;
 • RijnGouweLokaal is voorstander van creatieve oplossingen om mantelzorgers te ontlasten. Gedacht kan worden aan het verstrekken van vouchers waarmee mantelzorgers goedkoper of zelfs gratis huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Zo’n voucher (of een andersoortige compensatie) kan ook worden ingezet voor het opnemen van vakantie of het inhuren van respijtzorg.

8.2 Senioren

Senioren zijn wat RijnGouweLokaal betreft mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd: 67 jaar en ouder. Een groot gedeelte van de bevolking valt in deze categorie. Zij maken terecht aanspraak op een normale en volwaardige plaats in de samenleving met alle rechten en plichten. De gemeente moet actief (blijven) bijdragen aan collectieve en individuele voorzieningen die het iedereen mogelijk maakt om zelfstandig en vrij aan het maatschappelijke verkeer deel te nemen.

 • De nota ‘Alphen Ouderenproof’ blijft richtinggevend voor de invulling van het ouderenbeleid. RijnGouweLokaalwil dat de plaatselijke ouderenorganisaties actief bij de invoering worden betrokken;
 • Het is voor RijnGouweLokaal niet vanzelfsprekend dat ouderen in een

zorgzone willen wonen. Zij willen vaak gewoon in hun eigen huis en wijk blijven wonen omdat ze daar de sociale contacten hebben. Ouderen die kleiner willen gaan wonen en daardoor een groter (huur)huis in de sociale sector achterlaten, dienen financieel geholpen te worden ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt;

 • Bij elke vorm van woningbouw moet levensloopbestendig gebouwd worden, zodat iedereen zoveel mogelijk kan (blijven) wonen waar hij wil. Dit houdt in dat er bij de bouw van nieuwe woningen zoveel als mogelijk rekening gehouden dient te worden met de woonbehoeften van alle doelgroepen en er relatief eenvoudig aanpassingen aan nieuw te bouwen woningen kunnen worden gedaan voor bijvoorbeeld zorgvoorzieningen.

8.3 Jeugd en jongeren

RijnGouweLokaal vindt dat de gemeente aandacht moet hebben voor al haar jeugdige inwoners.

Leeftijdscategorie 0-12

De gemeente dient te zorgen voor veilige verkeersruimten met loop- en fietsroutes tussen scholen, speelplekken, kinderopvanglocaties, wijkcentra en sportaccommodaties.

 • Er moeten verder voldoende oversteekvoorzieningen zijn over drukke verkeersaders, zodat kinderen veilig kunnen oversteken van de ene naar de andere wijk;
 • De gemeente zorgt voor voldoende formele (speeltuinen) en informele (grasveldjes) speelmogelijkheden in een wijk, voor kinderen van alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking;
 • Waar nodig wordt via jeugd- en buurtwerk het sociale klimaat verbeterd, zodat alle kinderen de gelegenheid hebben buiten te spelen en deel kunnen nemen aan activiteiten;
 • Het Vakantiespel, de Huttenbouwweek en speeltuinen zijn van groot belang en kunnen rekenen op (financiële en facilitaire) medewerking van de gemeente.

De mogelijkheden tot voor- en vroegschoolse educatie dienen ten minste op het huidige niveau te worden gehandhaafd en zo nodig te worden uitgebreid. Hierdoor kunnen kinderen met een taalachterstand tijdig worden bijgeschoold om op een gelijkwaardige manier in te stappen in het reguliere onderwijs.

 • Bij het peuterspeelzaalwerk wordt actief ingezet op een zo groot mogelijke deelname onder alle bevolkingsgroepen;
 • Alle kinderen tot en met 12 jaar kunnen lid worden van een (sport)vereniging. Indien daar financiële belemmeringen voor zijn, moet de gemeente bijspringen met middelen uit onder andere het Jeugd Deelname Fonds.

Leeftijdscategorie 12-18

Jongeren zijn volwaardige burgers en moeten de ruimte krijgen hun stem te laten horen en actief mee te doen. Bij inspraakreacties let de gemeente erop dat kinderen en jongeren mee kunnen praten en beslissen.

Stichting MAX

Als Tienercentrum MAX in de toekomst alsnog gedwongen wordt te verhuizen, dient de gemeente met instemming van MAX voor adequate vervangende huisvesting te zorgen.

 • RijnGouweLokaal vindt Tienercentrum MAX dé voorziening voor deze doelgroep, niet alleen in Alphen, maar ook voor de overige kernen;
 • Alle kinderen tot en met 18 jaar kunnen lid worden van een (sport)vereniging. Indien daar financiële belemmeringen voor zijn, moet de gemeente bijspringen.

Leeftijdscategorie 18-23

De gemeente moet werken aan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een bruisend en veilig uitgaansgebied met uitgaansgelegenheden met een eigen karakter en publiek.

 • Een vestiging van een centraal gelegen discotheek kan Alphen weer doen bruisen en RijnGouweLokaal vindt dat nog steeds een goede aanvulling.

8.4 Gehandicapten

Uitgangspunt voor RijnGouweLokaal is het opheffen van belemmeringen en obstakels voor mensen met een handicap, zodat zij binnen onze gemeente optimaal kunnen functioneren. Hierbij dienen de richtlijnen van het VN-verdrag Handicap te worden gevolgd en de daarbij behorende uitwerking in het landelijk Programma Onbeperkt Meedoen.

 • RijnGouweLokaal wil mensen met een handicap meer in staat stellen zélf een keuze te maken waar het gaat om leveranciers van aanpassingen en vervoersmiddelen.
 • De kwaliteit en het voldoen aan de zorgbehoefte moeten hierbij leidend zijn; niet de goedkoopste oplossing. Gebruik van persoonlijke budgetten moet worden gestimuleerd;
 • Gelijktijdig moet worden ingezet op toezicht op PGB-beheerders, ter voorkoming van fraude en misbruik;
 • De richtlijnen voor het aanpassen van woningen zijn te gedetailleerd en belemmeren onnodig de inwoners. De individuele leef- en woonsituatie en wensen moeten het uitgangspunt zijn;
 • De WMO blijven wij ruimhartig uitleggen en uitvoeren en dient een open einderegeling te blijven. Niet de portemonnee bepaalt de behoefte aan ondersteuning, maar de situatie van hen die hierop zijn aangewezen;
 • De rol van het Serviceplein (de afdeling die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor uitvoering van de sociale regelingen) moet duidelijk en transparant zijn;
 • RijnGouweLokaal vindt dat de gemeente bij af te geven omgevingsvergunningen structureel rekening moet houden met de toegankelijkheid voor mindervaliden en op naleving hiervan moet toezien ter bevordering van de toegankelijkheid.

8.5 Welzijnsaccommodaties, Participe en Tom in de buurt

De taken die Participe en Tom in de Buurt uitvoeren zijn vrij onbekend en onduidelijk. Vanwege de slechte resultaten op het gebied van bekendheid, activiteiten, begeleiding, transparantie en overhead moet worden ingezet op een minder bureaucratisch en efficiënter organisatie waarbij de resultaten meetbaar zijn. Controle op deze organisaties dient extern te gebeuren en niet door de gemeente zelf!

Veel welzijnsinstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met subsidievermindering en teruglopende inkomsten door de Coronacrisis. Daarnaast staat bij sommige verenigingen de accommodatie onder druk door het nieuwe accommodatiebeleid.

 • RijnGouweLokaal wil de komende jaren extra inzetten op welzijnsinstellingen en verenigingen met sociale en culturele activiteiten. Door hun activiteiten werken zij in wijken en kernen mee aan een sociaal en veilig Alphen aan den Rijn en geven zij kleur aan onze samenleving;
 • RijnGouweLokaal blijft de ontwikkelingen op het accommodatiebeleid kritisch volgen. De instellingen dienen hiervoor voldoende financiële ondersteuning te blijven ontvangen en niet afhankelijk te zijn van commerciële activiteiten. Uiteraard geldt dit voor alle accommodaties, dus ook die binnen de kernen Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam en de buurtschap Groenendijk. Deze buurthuizen en wijkgebouwen zijn voor sociale en culturele activiteiten van groot belang voor de sociale samenhang;
 • Buurthuizen en Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) horen in de centra van dorpen, kernen en wijken en dienen niet gehuisvest te worden aan de buitenzijde, om een goede bereikbaarheid te waarborgen.

RijnGouweLokaal vindt continuïteit van het verenigingsleven als cement van de samenleving belangrijk. Verenigingen hebben te weinig vrijwilligers. Er moet deskundige ondersteuning gegeven worden aan deze verenigingen en de gemeente moet daar een sterkere rol in spelen. Aanvragen voor subsidies van instellingen en verenigingen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn om de administratieve rompslomp en de doorlooptijd voor de afwikkeling zoveel mogelijk te beperken.

RijnGouweLokaal is voorstander van vormen van betaald vrijwilligerswerk. Denk daarbij aan participatiebanen, waarbij combinaties van betaald en onbetaald werk mogelijk zijn.

Vrijwilligers zijn niet van elastiek en er moet worden voorkomen dat zij afhaken.

8.6 Inclusieve samenleving, integratie en opvang

RijnGouweLokaal wil dat onze gemeente een plaats is waar iedereen zich thuis voelt. Gelijkheid en respect zijn daarbij de belangrijkste begrippen.

RijnGouweLokaal sluit zich aan bij de doelstellingen van De Regenboog Alliantie Alphen aan den Rijn. De Regenboog alliantie zet zich in voor een inclusieve samenleving in de gemeente Alphen aan den Rijn. Een samenleving waarin een veilige woon-, leef-, werk- en leeromgeving vanzelfsprekend is. Iedereen is gelijkwaardig en kan zichzelf zijn en ontwikkelen, ongeacht seksuele identiteit, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. In Alphen aan den Rijn gaan we respectvol met elkaar om en respecteren we elkaar, ook als we verschillen in levensovertuiging en levensstijl.

De emancipatie van inwoners die niet uit Nederland komen, dient vanuit de gemeente

actief gestimuleerd te worden op basis van de in Nederland geldende normen en waarden om zodoende een parallelle samenleving te voorkomen.

Inwoners die niet uit Nederland komen, mogen uiteraard vasthouden aan hun gebruiken en religie. Het bewaren van de eigen culturele erfenis kan echter alleen als het gepaard gaat met het aanpassen van die tradities in een vorm die past in onze rechtsstaat. Er is geen plaats voor ideeën en gebruiken zoals rassenwaan, vrouwenonderdrukking, religieus fanatisme, eerwraak en homohaat. Deze denkbeelden zijn principieel ontoelaatbaar en gelukkig ook bij wet verboden.

De gemeente dient duidelijk te zijn over rechten, plichten en consequenties bij het vastlopen van de integratie. Organisaties die zich bezighouden met integratie en maatschappelijke opvang spelen hierin eveneens een grote rol. Deze organisaties, waaronder met name ‘Stichting Vrouw’, dienen dan ook financieel ondersteund te worden bij het uitvoeren van projecten in het belang van de Alphense samenleving. Ook vinden wij dat de gemeente zich moet inspannen om de huidige huisvesting voor deze stichting te behouden.

8.7 Dierenwelzijn

Huisdieren dragen bij aan het welzijn van de mensen en hebben voor kinderen ook een opvoedkundige waarde. Dieren kunnen echter ook problemen veroorzaken en de gemeente richt zich op het voorkomen hiervan.

Voorlichting speelt hierbij een grote rol en de gemeente neemt hierin het voortouw in overleg met de stichting Alphense Kinderboerderijen, de Alphense Hondenbezitter, de Dierenbescherming en de dierenambulance.

 • De gemeente heeft de wettelijke verplichting te zorgen voor adequate opvang van zwervende, in beslag genomen en verwaarloosde dieren. Wij steunen de dierenambulance en de Dierenbescherming;
 • Veel huisdieren komen onnodig in een asiel terecht omdat de eigenaar niet achterhaald kan worden. Het chippen van huisdieren is daarom erg belangrijk;
 • In samenwerking met lokale dierenartsen organiseert de gemeente een jaarlijkse chipactie (bijvoorbeeld op Dierendag) om zo het percentage gechipte honden en katten te verhogen;
 • De gemeente subsidieert de dierenambulance om onder andere 24-uurshulp te bieden. RijnGouweLokaalvindt dat de dierenambulance door de gemeente ook actief gecontroleerd dient te worden op naleving hiervan.

RijnGouweLokaal sluit graag aan bij Positief Hondenbeleid.nl, waarin duidelijk te lezen staat dat een hond veel meer is dan een poep producerend dier of een ‘melkkoe’ voor de algemene middelen. We realiseren ons overigens dat overlast van hondenpoep één van de grootste ergernissen in Nederland is en we denken dat er ook in Alphen aan den Rijn nog een flink aantal zaken op dit gebied verbeterd kan worden.

 • Wij willen goede informatie voor hondenbezitters, veilige losloopgebieden, honden-speelpark en hondenspeeltuinen en cursussen voor hondenbezitters om overlast te voorkomen, te betalen uit de opbrengsten van de hondenbelasting;
 • RijnGouweLokaal ziet daarbij een grote en actieve rol weggelegd voor de verenging De Alphense Hondenbezitter als vertegenwoordiger van veel inwoners met een hond. Deze vereniging dient dan ook een structurele subsidie te ontvangen, eveneens te betalen uit de hondenbelasting;
 • De Alphense kinderboerderijen hebben een belangrijke functie in onze gemeente en alle locaties blijven dan ook open met voldoende financiële en facilitaire steun.

RijnGouweLokaal kiest voor een ‘Bij-vriendelijk’ beleid. Bij het kiezen van momenten waarop gras gemaaid wordt, dient rekening gehouden te worden met de continuïteit in het aanbod van nectar en stuifmeel.

Bij het inrichten van openbaar groen kunnen meer bij-vriendelijke accenten worden aangebracht, zoals meer bermen bij industrieterreinen en grotere oppervlakten in parken inrichten als bloemrijk grasland. De gemeente kan actief imkers werven en ‘bijenhotels’ plaatsen in buurtprojecten. Verder kan in overleg met Milieudefensie, IVN Natuureducatie en Groei en Bloei voorlichting gegeven worden over bij-vriendelijk handelen.

YouTube video

9 Sport, recreatie en sportverenigingen

Sport en recreatie maken integraal onderdeel uit van de Alphense samenleving.

 • RijnGouweLokaal wil dat de gemeente Alphen aan den Rijn voorwaarden schept om sporten en recreëren mogelijk te maken, speciaal in de kernen. Zeker tijdens en na Coronatijd vormen sport en recreatie een goede uitlaatklep. Meer bewegen is het devies voor iedereen. Onze prioriteit ligt bij breedtesport en niet bij topsport;
 • Er is na de sloop van de Rijnstreekhal, waarvan de levensduur verstreken is, een tekort aan binnensportaccommodaties van drie sporthallen. Wij willen de komende jaren inzetten op het aanpakken van dit tekort, zodat er voor alle verenigingen voldoende ruimte ontstaat. Een zgn. “Ziggo Dome” met bijbehorende extra functies als vergaderruimte, cultuur etc. is wat ons betreft echter overbodig.
 • De sociale samenhang kan door sporten en recreatie gestimuleerd worden. Wij willen investeren in projecten die het bewegen van onze inwoners bevordert;
 • De kosten voor het sporten dienen betaalbaar te blijven, ook voor minima. Financiën mogen geen onneembare drempel vormen voor deelname;
 • RijnGouweLokaal is tegen verplichte fusies van sportverenigingen. Als sportverenigingen willen samenwerken of fuseren is dat prima, maar alleen op vrijwillige basis.

De gemeente dient naar alle sportverenigingen toe een consequent beleid te voeren met dezelfde spelregels voor iedereen waar het gaat om voorzieningen zoals sportvelden, zaalhuur en het onderhouden van accommodaties. De randvoorwaarden worden door de gemeente gesteld en de uitvoering wordt zoveel als mogelijk door de verenigingen zelf gedaan.

 • RijnGouweLokaal is van mening dat de gemeente (grote) sportevenementen kan faciliteren, zoals De 20 van Alphen.

9.1 Sport en onderwijs

School is de juiste plaats om leerlingen kennis te laten maken met sport. De basis om juist op latere leeftijd te blijven sporten en bewegen wordt hier gelegd. Het aantal bewegingsuren op basisscholen en in het vervolgonderwijs is de laatste jaren gedaald. Ook het aantal vakleerkrachten is afgenomen.

 • RijnGouweLokaal wil meer sport-vakleerkrachten op basisscholen en in het vervolgonderwijs;
 • De relaties tussen sportverenigingen en scholen moeten worden geïntensiveerd. Bij de ontwikkeling van de Brede School komt dit aspect al aan de orde, maar dit kan uitgebreid worden voor alle scholen.

9.2 Schoolzwemmen

RijnGouwe Lokaal vindt dat in een waterrijke gemeente als Alphen aan den Rijn alle kinderen de basisschool moeten verlaten met een zwemdiploma. Op alle scholen dienen daarom alle kinderen verplicht zwemles te krijgen, ongeacht geloof of cultuur.

9.3 Zwembaden

RijnGouweLokaal vindt het van groot belang dat er voldoende zwembadfaciliteiten blijven bestaan in Alphen tegen een betaalbaar tarief.

 • Naast De Hoorn en Aquarijn dienen ook het PWA-bad in Koudekerk en De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp in stand te blijven en indien nodig financieel ondersteund te worden;
 • RijnGouweLokaal wil dat opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van de bouw van een zwembad in Boskoop, de enige kern binnen de gemeente zonder zwembad;
 • RijnGouweLokaal wil dat er ook in Aquarijn meer ruimte komt om vrij te zwemmen voor alle Alphenaren. Dit zwembad moet veel meer zijn dan alleen maar een zwembad voor watersportverenigingen.

10 Kunst en cultuur

Investeren in kunst en cultuur en de betrokkenheid van alle inwoners van onze gemeente is van groot belang. Dat geldt voor zowel het maken als voor het genieten van kunst, muziek en de talloze andere culturele uitingen. RijnGouweLokaal vindt dat cultuur de afgelopen jaren teveel is ingezet als politiek opvoedmiddel, met een te grote en te dure bureaucratische organisatie, maar vooral: te weinig resultaat en veel te hoge kosten. Cultuur en politiek zijn teveel met elkaar vervlochten geraakt en daarmee verliezen inwoners hun belangstelling en een cultuurbeleid aan nut.

 • Politici en ambtenaren bepalen niet welke culturele uitingen moeten worden aangeboden; inwoners bepalen zoveel mogelijk zélf aan welke vormen ervan de grootste behoefte bestaat;
 • RijnGouweLokaalvindt dat het gemeentelijke cultuurbeleid op resultaat moet worden getoetst. Dat betekent dat er geïnvesteerd kan worden in bestaande culturele activiteiten of in nieuwe initiatieven maar dat aan de voorkant helder moet vastgelegd wat de evaluatiecriteria zijn. De gemeente moet een zelfevaluerend cultuurbeleid voeren en er moet ruimte zijn voor tussentijdse bijstelling als blijkt dat realisatie structureel achterblijft bij wat met het organiseren werd beoogd;
 • Ook vinden wij dat gemeentelijk cultuurbeleid zich sterk dient te richten op het stimuleren van kunst en cultuur op niet-professionele basis. Als daarvan wél sprake is, vinden wij dat ook de kunst- en cultuursector onderhevig kan zijn aan marktwerking en de toekomstbestendigheid ervan niet alleen afhankelijk mag zijn van subsidies. Een kanttekening hierbij is dat we ons met dit standpunt met name richten op culturele uitingen die een breed publiek kennen, om daarmee zeldzamere te beschermen;
 • Wij vinden dat er voor cultuurcoaches en andere adviseurs geen plek is in ons ambtelijk apparaat en dat de gemeente moet inzetten op de (al dan niet interactieve) participatie van inwoners zelf.

Het cultuurbeleid van onze gemeente dient te bestaan uit het breed verkennen en faciliteren van kunst en cultuur, maar nadrukkelijk niet uit toetsing op inhoudelijke en kwalitatieve aspecten van culturele uitingen.

10.1 Bevordering van kunst en cultuur

Activiteiten op cultureel gebied worden tegen redelijke kosten toegankelijk gemaakt voor alle inwoners. Het aanbod dient zoveel mogelijk laagdrempelig te zijn.

 • Binnen de gemeente worden voldoende mogelijkheden van expositie van kunst gerealiseerd. Ook actieve deelname wordt bevorderd. Breed in aanbod en in spreiding over de gemeente en de kernen. Daarbij kan gedacht worden aan de beeldende kunsten, uitvoerende kunsten maar ook (internationale) culturele activiteiten en uitwisselingen. Er moeten voldoende (fysieke) ruimten te komen om kunst en cultuur te beoefenen en te consumeren;
 • RijnGouweLokaal wil een ruimte waar kunstenaars en musici hun werkzaamheden kunnen uitoefenen en eventueel eigen producten kunnen verkopen. Hiervoor kunnen lang leegstaande geschikte panden in eigendom van de gemeente worden aangewezen en gereedgemaakt, met de kanttekening dat hiervoor voldoende animo is;
 • De verenigingen gericht op amateurkunst moeten verder versterkt worden, ook financieel. Hierbij kan gedacht worden aan toneel, maar bijvoorbeeld ook aan de vele zangkoren die Alphen aan den Rijn rijk is;
 • Lokale kunst moet een meer prominente plaats krijgen in de openbare ruimten in het centrum, maar ook in de wijken. RijnGouweLokaal wil dat de gemeente een project ‘Kunst in de wijk’ start en daar geld voor vrijmaakt via de 1%-afdrachtregeling (1% van de aanneemsom wordt bestemd voor kunst);
 • RijnGouweLokaal vindt dat lokale initiatieven zoals Parkkunst financieel gesteund moeten blijven worden;
 • RijnGouweLokaal is van mening dat de Streekmuziekschool onderdeel moet blijven uitmaken van het cultuuraanbod, maar wel laagdrempelig, voor iedereen betaalbaar en met te verantwoorden kosten;
 • RijnGouweLokaal vindt dat het Castellum-theater zijn uiterste best moet doen om minder afhankelijk te worden van gemeentelijke subsidies en gericht moet zijn op een gezonde bedrijfsvoering.

10.2 Bescherming van erfgoed

Een gemeente met oog voor het verleden is een gemeente met een fundament voor de toekomst. Het cultureel erfgoed vormt een belangrijk deel van de geschiedenis van Alphen aan den Rijn en haar kernen. Dat is van groot belang voor de identiteit, juist voor een stad die de afgelopen decennia sterk gegroeid en veranderd is.

 • Het cultureel erfgoed moet beschermd en waar mogelijk toegankelijk gehouden worden. Dat het Streekarchief door onder meer grote inzet van RijnGouweLokaal in Alphen is behouden, vinden wij erg belangrijk;
 • In dat kader vinden wij dat er een archeologiebeleid moet worden ontwikkeld, zeker nu dit onderwerp is opgenomen in de Omgevingswet;
 • Wij willen onderzoekers, bedrijven, verhalenvertellers, scholen en vrijwilligers laten meedenken en ruimte geven om mee te werken aan onderzoek, archeologische projecten en het onderhouden van monumenten. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren.

Voor de kern Alphen willen wij een Alphens museum of bijvoorbeeld een oudheidskamer in het centrum van de gemeente, maar ook in de andere kernen moet er aandacht en geld zijn voor de bescherming van erfgoed. Dit hangt immers nauw samen met de identiteit van de kernen en het is van groot belang die te koesteren en waarborgen. Geen sloop meer van beeldbepalende gebouwen zoals Villa van Teylingen, maar juist behoud en ombouw tot een plek waar iedereen welkom is. Verder ondersteunen wij het Boomkwekerijmuseum en de oude molen in Benthuizen.

RijnGouweLokaal vindt dat het oude gemeentehuis aan het Burgemeester Visserpark een maatschappelijke bestemming moet krijgen, waarbij de trouwfunctie gehandhaafd blijft. Dus geen dure appartementen.

11 Gezondheidszorg

11.1 Ziekenhuis

Het blijft een gemis dat Alphen aan den Rijn niet meer beschikt over een volwaardig eigen ziekenhuis, hoewel gelukkig steeds meer specialismen in dagbehandeling in het huidige Alrijne Ziekenhuis worden uitgevoerd. RijnGouweLokaal zal initiatieven ondersteunen die in de toekomst kunnen leiden tot een volwaardig ziekenhuis in onze gemeente. RijnGouweLokaal wil dat de gemeente de financiële ontwikkelingen rond het Alrijne Ziekenhuis op de voet blijft volgen.

 • Eventuele bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de Alphense vestiging van dit ziekenhuis;
 • Zo lang Alphen aan den Rijn niet beschikt over een volwaardig eigen ziekenhuis, blijft het van het grootste belang dat de ambulancezorg binnen onze gemeente van hoge kwaliteit is. Zo nodig dient in extra ambulancezorg geïnvesteerd te worden. De aanrijtijden van de ambulances dienen binnen de wettelijke normen te blijven;
 • Daarnaast dienen de huisartsenzorg en apotheekzorg in de nachtelijke uren en de weekenden op adequate wijze geregeld te worden. De gemeente moet het voortouw nemen om in overleg met apothekers, huisartsen en zorgverzekeraars te komen tot een oplossing waarbij de kwaliteit én kwantiteit van de zorg gewaarborgd blijven. Medicijnen dienen indien noodzakelijk in de nachtelijke uren thuisbezorgd te worden.

11.2 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De wachtlijsten van de GGZ zijn veel te lang. Te veel mensen in nood krijgen niet tijdig de hulp die zij nodig hebben.

 • Er is de afgelopen jaren flink bezuinigd op de GGZ. RijnGouweLokaal wil dit het liefst teruggedraaid zien worden en zal zich hier binnen de politiek voor inzetten;
 • RijnGouweLokaal zal zich altijd inzetten voor kortere wachttijden en meer zorgaanbieders voor passende hulp;
 • Hulporganisaties zijn niet altijd 24 uur per dag bereikbaar. RijnGouweLokaal vindt dat mensen in mentale nood altijd een organisatie moeten kunnen bereiken die hen kan aanhoren en helpen en dat hierop streng moet worden toegezien.

11.3 Krachtig preventiebeleid

Projecten met als doel het bevorderen van gezondheid verdienen steun. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat dergelijke initiatieven in overleg met gekwalificeerde expertise (bijvoorbeeld de GGD, scholen en jongerenwerkers) zorgvuldig worden afgestemd op de doelgroep(en).

 • RijnGouweLokaal wil een krachtig preventie- en voorlichtingsbeleid op het gebied van roken, drugs-, alcohol-, gok-, game- en internetverslaving;
 • RijnGouweLokaal wil nadrukkelijk meer aandacht schenken aan preventie in de gezondheidszorg. Het stimuleren van bewegen van jong tot oud draagt daaraan bij;
 • De handel in harddrugs vraagt intensieve maatregelen, waaronder veel meer controle van de politie.

12 Milieu, duurzaamheid en afval

Een gezond milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van volgende generaties. De gemeente dient daarom bij alle besluitvorming rekening te houden met effecten op de lange termijn. Wij betrekken inwoners en organisaties actief bij de plan- en uitvoeringsfase van de lokale energietransitie;

 • RijnGouweLokaal zet zich in voor een eerlijke, sociale en betaalbare energietransitie, zoals bij het gasloos maken van woningen;
 • Woningisolatie en woningverduurzaming moeten betaalbaar zijn, ook voor inwoners met een kleine portemonnee;
 • In het kader van het milieu en schone energie is RijnGouweLokaal voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op daken. RijnGouweLokaal is geen voorstander van het plaatsen van hoge windturbines, daar de impact op de leefomgeving van mens en dier negatief is en niet opweegt tegen de geringe energieopbrengst;
 • RijnGouweLokaal is voorstander van stadsverwarming waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte afkomstig van grote bedrijven in onze regio;
 • RijnGouweLokaal is groot voorstander van het groener maken van oude wijken. Concreet kan dit betekenen dat bij grote plannen huizen worden gesloopt om ruimte te maken voor groen- en speelvoorzieningen;
 • RijnGouweLokaal wil waar mogelijk straatstenen vervangen door groen en water om op die manier de wat ‘grijzere’ wijken ‘kleur’ te geven. Ook steunen wij initiatieven waarbij sprake is van beplanting op daken en muren met hetzelfde doeleinde.

RijnGouweLokaal wil een verbeterd afvalbeleid, waarbij de bruine, blauwe en groene containers frequenter worden geleegd.

 • Verder willen wij meer wijkcontainers op acceptabele loopafstand;
 • In wijken met veel hoogbouw kan worden gekozen voor nascheiding van afval;
 • Om rondzwervend afval te voorkomen, moeten alle openbare vuilnisbakken afsluitbaar zijn;
 • RijnGouweLokaal wil dat aantoonbaar illegaal dumpen van afval door bedrijven en inwoners hard wordt aangepakt;
 • RijnGouweLokaal wil geen betaling per zak restafval en is dus tegenstander van DIFTAR;
 • RijnGouweLokaal wil dat de mogelijkheden voor het inzamelen van klein chemisch afval (batterijen, verfresten en frituurvet) bij winkelcentra worden uitgebreid en dat de gemeente hierin een proactieve rol vervult;
 • RijnGouweLokaal is van mening dat de vestiging van een plastic recyclingfabriek niet thuishoort in Alphen aan den Rijn, mede omdat deze ontwikkeling nog niet getoetst is aan Europese richtlijnen.

De komende tijd zal verder ingezet moeten worden op het terugdringen van luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Dit vraagt maatregelen van de gemeente. Wij denken hierbij aan het planten van meer bomen, de ingebruikname van een gemeentelijk elektrisch wagenpark en het stimuleren van een verschuiving naar fietsverkeer en betaalbaar elektrisch openbaar vervoer. Ook moet in dit verband extra aandacht besteed worden aan een slimmere doorstroming van het verkeer, zoals optimaal afgestelde verkeerslichten en bruggen die niet meer open gaan tijdens spitsuren.

 • Daar waar langs wegen de geluidsnorm wordt overschreden, komen natuurlijke geluidswerende voorzieningen;
 • Er moet gezorgd blijven worden voor een permanente en veilige beheersing van onoplosbare milieuproblemen, zoals de Coupépolder en het terrein van de Nederlandse Asfaltfabriek (NAF).

13 Bestaanszekerheid, werkgelegenheid en sociale zaken

RijnGouweLokaal komt op voor alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor een deel van de Alphense bevolking geldt dat men (soms tijdelijk) behoefte heeft aan extra zorg van de gemeente.

Voor mensen zonder betaald werk en die daartoe wel in staat zijn, geldt dat ondersteuning vanuit de gemeente in eerste instantie gericht moet zijn op toeleiding naar arbeid. Dit is immers in veel gevallen de beste weg naar een structurele verbetering van de positie van mensen.

 • Bij het weer aan de slag gaan moet een armoedeval worden voorkomen; werken moet lonen!
 • Aandacht voor werkloosheid onder jongeren zal ook de komende jaren erg belangrijk zijn. RijnGouweLokaalvindt dat de gemeente daarin een belangrijke rol heeft en zelf het goede voorbeeld moet geven door meer jongeren in dienst te nemen of hen een stageplaats aan te bieden;
 • Daarnaast moet de gemeente een voortrekkersrol vervullen bij het zoeken naar werk voor jongeren bij bedrijven door actief werkgevers en jongeren vaker met elkaar in contact te brengen.

In gevallen waarbij van te voren overduidelijk is dat iemand geen enkele kans meer maakt op betaald werk, moet de gemeente gebruik kunnen maken van haar discretionaire bevoegdheid om af te zien van periodiek heronderzoek of keuringen. Dit geldt alleen in situaties waarbij sprake is van een uitkering krachtens de Participatiewet of de Wet Werk en Bijstand (WWB). De achterliggende gedachte hiervan is dat in deze schrijnende gevallen het periodiek controleren van inkomensgegevens volstaat en de gemeente hierdoor efficiënter te werk kan gaan. Ook wordt hiermee niet onnodig druk uitgeoefend op de gemoedstoestand van mensen die zich financieel toch al in een moeilijke positie bevinden.

Van het huidige minimumloon van nog geen € 10,00 per uur kun je nauwelijks rondkomen.

 • RijnGouweLokaal wil dat werk dat direct of indirect voor de gemeente wordt uitgevoerd, structureel wordt beloond met minimaal € 14,00 bruto per uur. Zo pakken de we structurele armoede aan en zorgen we dat werkenden, uitkeringsgerechtigden en AOW-ers duurzaam kunnen rondkomen;
 • De gevolgen van de armoedeval moeten onder ogen worden gezien en waar mogelijk (gedeeltelijk) gecompenseerd. Niet voor iedereen is (directe) toeleiding naar betaald werk een mogelijkheid. Meer inzetten op betaald vrijwilligerswerk moet daarom onderzocht worden. Dit levert veel op voor de Alphense samenleving en kan bijdragen aan het doorbreken van sociaal isolement;
 • Uitgangspunt van het sociaal beleid van RijnGouweLokaal is dat mensen geholpen moeten worden hun leven (weer) zelfstandig op te pakken en in te vullen;
 • RijnGouweLokaal kiest voor een ruimhartige en creatieve uitvoering van de Participatiewet;
 • RijnGouweLokaal is tegen ‘verplicht’ vrijwilligerswerk voor mensen die een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet;
 • Mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op ondersteuning en begeleiding. Rijnvicus kan fungeren als springplank voor mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk en dient als vangnet voor als dat (nog) niet mogelijk blijkt. Mensen die een uitkering op basis van de Participatiewet ontvangen, hebben recht op een goede cao met fatsoenlijk loon, pensioenopbouw, scholing, et cetera;
 • Betere voorlichting van gemeentezijde in meerdere talen moet onderbenutting en verkeerd gebruik van voorzieningen voorkomen;
 • RijnGouweLokaal is tegen ‘verplicht’ vrijwilligerswerk voor mensen die een WWB-uitkering ontvangen;
 • RijnGouweLokaal is voorstander van een actief beleid met betrekking tot het terugdringen van niet-gebruik van sociale voorzieningen.

Wij pleiten tevens voor uniformiteit bij het hanteren van inkomensgrenzen en vinden dat deze grenzen tenminste 120% van de geldende bijstandsnorm moet zijn, waar het gaat over het in aanmerking komen voor sociale voorzieningen. Door ingewikkelde regelgeving bestaat het gevaar dat inwoners onbewust fouten kunnen maken bij de aanvraag van voorzieningen, waardoor zij in de problemen kunnen komen. Denk hierbij ook aan de landelijke toeslagenaffaire.

 • De gemeente zet in op administratieve ondersteuning, zodat fouten voorkomen kunnen worden;
 • Er dient uiteraard actief en strikt opgetreden te worden tegen bewust misbruik van sociale voorzieningen;
 • Onze gemeente regisseert, handhaaft en monitort de arbeids- en huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten. We scheiden bed en brood; werkgevers zijn geen huisbazen. We stellen een vergunningsplicht in voor uitzendbureaus. De huisvesting van arbeidsmigranten valt onder het reguliere huurrecht.
Algemene flyer 2022 RijnGouweLokaal 2

14 Ondernemen

In het kader van de duurzaamheid en een bloeiende lokale economie wil RijnGouweLokaal inzetten op het naar Alphen aan den Rijn halen van bedrijven die hoogwaardige en vooral duurzame werkgelegenheid opleveren.

 • De gemeente dient bij aanbestedingen te kiezen voor ondernemingen in de eigen gemeente, voor zo ver de regelgeving dit toestaat;
 • Verder zet de gemeente bij de inkoop, aanbesteding en subsidieverstrekking de baanzekerheid, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor werknemers voorop;
 • RijnGouweLokaal vindt dat de gemeente de regeldruk voor ondernemers zoveel mogelijk moet beperken.

Een gevarieerd winkelaanbod is een vereiste. In overleg met ondernemers en ontwikkelaars dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat teveel winkels in dezelfde branche hun bedrijf uitoefenen. Gezien het aantal winkelcentra in onze gemeente en de toename van het online winkelen moeten afname van het aantal winkelmeters en een herstructurering hiervan onderzocht worden.

Wij zien mogelijkheden voor het samenbrengen van diverse voorzieningen (zoals onder andere een discotheek, woningbouw, welzijnsaccommodaties, een jongerencentrum, et cetera).

 • Voldoende onbetaald kunnen parkeren aan de randen van het centrum kan een belangrijke stimulans zijn om de regionale winkelcentrumfunctie te waarborgen en te versterken;
 • In de zogenaamde aanloopstraten richting het centrum en aan de Lage Zijde wil RijnGouweLokaal kleine zelfstandige winkels met een divers aanbod, die uitnodigen om gezellig te winkelen als aanvulling op de grootwinkelbedrijven;
 • De gemeente moet samen met winkeliers meer investeren in evenementen en deze waar mogelijk (mede)faciliteren. Evenementen trekken mensen naar de gemeente en dat is goed voor de economie.
 • Natuurlijk blijven Sint en Piet welkom, net als de Kerstman en de Paashaas;
 • Gemeentelijk vastgoed kan volgens RijnGouweLokaal gebruikt worden om tegen gereduceerde huurprijzen startende of in nood verkerende ondernemers te helpen, teneinde de economische bedrijvigheid te vergroten dan wel te behouden;
 • RijnGouweLokaal wil een brede overkoepelende organisatie die niet alleen het Stadshart, maar ook de wijken en kernen versterkt op het gebied van lokaal ondernemerschap.

15 Onderwijs en educatie

Onderwijs is van het grootste belang voor de ontwikkeling van onze jeugd. Dit vraagt om voldoende kwalitatief goede huisvesting, waarbij met name ook het binnenklimaat (ventilatie etc.) de nodige aandacht dient te krijgen en waar nodig verbeterd dient te worden. School dient een prettige, veilige en schone omgeving te zijn voor kinderen.

Dit draagt letterlijk en figuurlijk bij aan een beter leerklimaat en betere resultaten.

 • Wij willen dat de basisscholen dichtbij blijven, in de directe omgeving van ouders en kinderen, ook in de kernen;
 • Daar waar scholen noodgedwongen moeten sluiten of fuseren, gebeurt dit in goed overleg met alle betrokkenen;
 • De gemeente spreekt scholen aan op de mate waarin ouders zeggenschap in en betrokkenheid bij de school en haar organisatie hebben;
 • Er dient extra onderwijs op mbo- en hbo-niveau te worden aangeboden voor mensen in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Hier wordt door samenwerking met bestaande scholen in de Randstad actief op ingezet. Behalve dat dit positieve sociale- en werkgelegenheidseffecten kan hebben, kan dit er ook aan bijdragen dat jongeren in Alphen blijven wonen. Nu verlaten jongeren onze gemeente en uit peilingen blijkt dat zij zich definitief elders vestigen;
 • RijnGouweLokaal wil scholen stimuleren een conciërge aan te nemen, bijvoorbeeld via Rijnvicus, teneinde leerkrachten te ontlasten en de werkdruk te verminderen;
 • De gemeente dient zich structureel in te zetten op het bevorderen van basisvaardigheden van inwoners zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het leeraanbod moet laagdrempelig zijn en gratis beschikbaar voor iedereen;
 • De gemeente draagt zorg voor de kwaliteit van het educatieaanbod door kwaliteitseisen te stellen in het kader van de aanbesteding of subsidieverstrekking.

16 Verkeer en mobiliteit

Voor de leefbaarheid van de gemeente is een goede bereikbaarheid en mobiliteit van groot belang. Dat maakt Alphen en de kernen niet alleen aantrekkelijk voor forensen en bedrijven, maar biedt ook een stabiele basis voor (winkel)voorzieningen en werkgelegenheid.

Prioriteiten zijn voor RijnGouweLokaal het nemen van een snelle beslissing over een tunnel bij Hazerswoude-Dorp en een tweede oeververbinding bij Boskoop.

 • Er dient een onderzoek komen naar de mogelijkheid van een lightrail met aansluiting op de Randstadrail op langere termijn om te voorkomen dat het Groene Hart helemaal dichtslibt;
 • Het openbaar vervoer in Alphen aan den Rijn inclusief de kernen dient te worden uitgebreid. Voldoende buslijnen en een uitgebreide dienstregeling dragen positief bij aan een goede bereikbaarheid. Dit is nodig, mede gezien de groeiende sociale functie van het stadshart;
 • RijnGouweLokaal blijft voorstander van aansluiting van Alphen op het nachtnet door de NS van de lijn Leiden-Utrecht;
 • Ook het vervoer van en naar regioziekenhuizen moet beter worden door middel van een pendeldienst.

RijnGouweLokaal wil paal en perk stellen aan de verhoging van de parkeertarieven en deze voor de komende vier jaar bevriezen. Wij zijn kritisch op gratis parkeren in het centrum voor winkelend publiek. Want: gratis parkeren bestaat niet en de gemiste opbrengsten zullen doorberekend worden inwoners en bedrijven om zo de parkeerexploitatie sluitend te krijgen.

 • Door een herinrichting en betere benutting van het openbare gebied dient het aantal parkeerplaatsen in gebieden met een grote parkeerdruk te worden vergroot.

Overigens dient blijvend geïnvesteerd te worden in fietsverkeer, het goed onderhouden van bestaande fietspaden en het aanleggen van zoveel mogelijk veilige en vrije fietsroutes.

De gemeente moet daarnaast investeren in veilige maar goedkope stallingmogelijkheden met oplaadpunten om (al dan niet elektrisch) fietsen te stimuleren. Dit is niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar ontlast ook het centrum en zorgt dus voor een betere doorstroming van het verkeer.

 • RijnGouweLokaal wil in het centrum de fietsers en voetgangers zoveel mogelijk scheiden door belijning aan te brengen op het wegdek. RijnGouweLokaal is geen voorstander van het afsluiten van de Julianastraat voor fietsverkeer;
 • De gemeente zorgt als wegbeheerder voor veilige straten en trottoirs voor alle gebruikers. Verkeerssituaties die onveilig zijn voor verkeersdeelnemers worden snel aangepakt. Niet alleen de ongevallencijfers zijn hierbij belangrijk, maar ook het gevoel van verkeersonveiligheid. Schoolroutes en parkeergedrag van ouders rond basisscholen verdienen speciale aandacht.

Wij zien de geplande tunnel aan de Leidse schouw als een positieve ontwikkeling voor een betere ontsluiting van Kerk en Zanen. Verder willen wij de mogelijkheid onderzoeken van een spooronderdoorgang bij de Laan der Continenten om zo Kerk en Zanen beter te ontsluiten, zeker in relatie tot de gewijzigde dienstregeling van de NS waarbij de trein elk kwartier rijdt en zorgt voor verkeersopstopping Ook voor de Baronie kan dit van nut zijn.

 • Het centrum van Alphen moet goed bereikbaar zijn. De toegangswegen van en naar het centrum zoals de Lijsterlaan, de Bleijenbergstraat en de Aarkade blijven open;
 • RijnGouweLokaal is tegenstander van een weg door het Zaans Rietveld en de Weidelanden;
 • RijnGouweLokaal wil de komende jaren in provincieverband verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een “Tweede Gouwe”, teneinde verkeersproblemen op te lossen en de scheepvaart veiliger te maken. Daarnaast kan dit de economische ontwikkeling en de leefbaarheid verbeteren, terwijl er meer mogelijkheden komen voor woningbouw.

17 Veiligheid

Iedere inwoner heeft recht op veiligheid in de ruimste zin van het woord, zowel binnens- als buitenshuis. Wij bepleiten een sterke inzet op bestrijding van huiselijk geweld. Verder moet de gemeente in infrastructuur en toezicht zorgen voor een veilige woonomgeving waarbij de (sociale) veiligheid van groot belang is. Het is van groot belang dat wij als gemeente invloed houden en waar mogelijk vergroten op de inzet van de politiecapaciteit binnen onze gemeente door landelijk stevig te lobbyen.

Gezien de huidige wereldproblematiek op het gebied van terrorisme moet de politie voldoende middelen en capaciteit hebben om waar nodig ook binnen onze gemeente personen te monitoren en te controleren indien vrees van radicalisering blijkt.

 • De politie moet zicht- en vindbaar zijn voor inwoners en niet alleen in noodsituaties. De wijkagent moet de wijk en haar inwoners kennen en weten te vinden en vice versa. De politie moet dus fysiek zicht- en bereikbaar zijn en wordt bij voorkeur gehuisvest in een locatie in de wijk zélf;
 • De gemeente kan daarin faciliterend optreden en ruimte beschikbaar stellen. Het huidige politiebureau in Alphen aan den Rijn dient hier uiteraard te blijven;
 • Verder kan ook gedacht worden aan het vergroten van de bereikbaarheid via het web, e-mail, SMS, Twitter, Whatsapp en Facebook.

RijnGouweLokaal is van mening dat er meer aandacht en capaciteit moet komen voor zaken als fietsen- en winkeldiefstal. Op dit moment loont het de moeite niet aangifte te doen, het proces is te moeilijk of er wordt niets mee gedaan. Dat is frustrerend voor iedereen die het aangaat en geeft dieven een vrijbrief.

Wij vinden dat privacy geborgd moet worden, zeker bij maatregelen waarbij de kans op schending ervan groter wordt.

Echter, tegelijkertijd sluiten wij niet uit in te stemmen met heftige maatregelen zoals preventief fouilleren als er sprake is van een ernstige geweldsdreiging of andere risicovolle wanordelijkheden. Uiteraard zullen wij – mocht het zo ver komen – hieraan strikte voorwaarden verbinden en streng toezien op naleving hiervan.

 • RijnGouweLokaal is voorstander is van een consequent en repressief optreden tegen iedere vorm van ondermijning, vandalisme en criminaliteit.

Ondanks onze voorkeur voor en inzet op preventie, zijn we voorstander van een consequent  en repressief optreden tegen iedere vorm van vandalisme en criminaliteit. Daarbij denken wij niet alleen aan politie en jeugdzorg; wij vinden dat ouders de eerstverantwoordelijken zijn en daarop ook betrokken en aangesproken moeten worden als de situatie daartoe aanleiding geeft.

 • RijnGouweLokaal heeft geen problemen met de in Alphen aan den Rijn aanwezige coffeeshops, mits hun aanwezigheid niet leidt tot verwijtbare overlast.

Brandweer

De brandweer van Alphen aan den Rijn is een zeer professionele organisatie en functioneert uitstekend. Indien de brandweer aangeeft meer financiële middelen nodig te hebben voor personele inzet of materieel, dient dat (uiteraard mits logisch, acceptabel en goed gemotiveerd) gehonoreerd te worden.

18 Lage lasten, streng toezicht en controle op gemeentefinanciën

De lasten van de burger kunnen laag blijven als de gemeente zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omgaat, zoals iedere inwoner met de eigen portemonnee doet.

 • Bij uitgaven en subsidies moet het maatschappelijk nut worden afgewogen en controleerbaar zijn. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden;
 • De gemeentebegroting moet voor iedereen te begrijpen zijn;
 • Het lastenniveau met vergelijkbare gemeenten zal als referentiepunt dienen voor projectfinancieringen die noodzakelijk zijn voor de overgang van een groei- naar beheergemeente;
 • Wij streven ernaar de gemeente in Zuid-Holland te zijn met de laagste lasten voor haar inwoners.

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2011: Ank Twitter, Lage Zijde en Begroting 2011

30 oktober 2011

Als ik toch eens twitterde! Ja, dat is toch eigenlijk gek. Veel mensen weten dat ik weinig op heb met twitteren. Als ik af en toe lees wat er getwitterd…

Lees verder
Gert van den Ham D66 Alphen aan den Rijn Lijsttrekkersdebat

D66 Alphen aan den Rijn: “Volgens D66 is jeudgzorg héél erg belangrijk!”

10 maart 2022

Ja, het werd écht gezegd tijdens het lijsttrekkersdebat van afgelopen maandag. De stelling? ‘De gemeente moet meer aan jeugdzorg uitgeven dan ze van het Rijk daarvoor krijgt.’ De keuzes? Eens…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: September

12 september 2009

September Rijnstreekhopper, Een schande en totale verbijstering deel 1 Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter Alphen Eén Inbreng bij commissie bewonerszaken 10 september 2009 We praten vanavond eindelijk over de Hopper…

Lees verder