Verkiezingsprogramma 2014-2018

RijnGouweLokaal Berichten Header

1. ALGEMEEN BESTUUR

2.1 WIJKEN EN KERNEN

2.2 SPEERPUNTEN VOOR BOSKOOP EN RIJNWOUDE

3.1 RUIMTELIJKE ORDENING: STADSHART LAGE ZIJDE

3.2 RUIMTELIJKE ORDENING: ALPHENSE WIJKEN

3.3 RUIMTELIJKE ORDENING: WONEN

3.4 RUIMTELIJKE ORDENING: WIJK- EN BUURTBEHEER

4. WELZIJN VAN MENS EN DIER

5.1 SPORT EN RECREATIE: ALGEMEEN

5.2 SPORT EN ONDERWIJS

5.3 SPORT: SCHOOLZWEMMEN

5.4 SPORT: ZWEMBADEN ( OOK DE ZWEMBADEN IN RIJNWOUDE )

6.1 KUNST EN CULTUUR

6.2 KUNST EN CULTUUR: BEVORDERING VAN KUNST EN CULTUUR

6.3 KUNST EN CULTUUR: BESCHERMING HISTORISCH ERFGOED

7. GEZONDHEIDSZORG

8. MILIEU EN DUURZAAMHEID

9. SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

10. ONDERNEMEN

11. VOLKSHUISVESTING

12. ONDERWIJS

13.1 VERKEER EN MOBILITEIT: ALGEMEEN

13.2 VERKEER EN MOBILITEIT: SPECIFIEK

14. VEILIGHEID: POLITIE EN BRANDWEER

15. LASTENDRUK EN FINANCIËN

 

 

I ALGEMEEN

II WIJKEN/KERNEN

III RUIMTELIJKE ORDENING/WONEN/WIJK- EN BUURTBEHEER

IV WELZIJN

V SPORT EN RECREATIE

VI KUNST EN CULTUUR

VII GEZONDHEIDSZORG

VIII MILIEU EN DUURZAAMHEID

IX SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

X ONDERNEMEN

XI VOLKSHUISVESTING

XII ONDERWIJS

XIII VERKEER EN MOBILITEIT

XIV VEILIGHEID

XV LASTENDRUK EN FINANCIEN

Verkiezingsprogramma RijnGouweLokaal

Wie zijn wij?

RijnGouweLokaal is een onafhankelijke lokale politieke partij, die het belang van alle burgers uit de kernen Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude op gelijke wijze centraal stelt.

RijnGouweLokaal is niet gebaseerd op een landelijke partij-ideologie maar stelt haar politiek in dienst van de plaatselijke samenleving. Wij bouwen samen met de burgers aan een gemeente die een thuis is voor alle inwoners: jong, oud, sterk en zwak, allochtoon en autochtoon.

RijnGouweLokaal is een partij die staat voor meer en betere deelname van de burger aan het bestuur van onze gemeente. Wij zijn allemaal én met elkaar verantwoordelijk voor onze lokale samenleving. Wij vinden dat de burgers die verantwoordelijkheid kunnen en moeten dragen.

Een lokale samenleving is meer dan een verzameling individuen. Daarom staat RijnGouweLokaal voor solidariteit met diegenen die (tijdelijk) materiële of immateriële hulp nodig hebben om op een goede en volwaardige wijze in onze samenleving te kunnen functioneren en participeren. Een stad en een dorp in een gemeente waar iedereen thuis is, zich thuis voelt, leefbaar, veilig, sociaal en groen.

Bij ons handelen en in onze politiek staan wij voor:

 • Een mensenstad met de allure van een kleine stad. Bouwen alleen voor de mensen op de menselijke maat en niet voor prestige.
 • Een sociale stad, met zorg voor de medeburgers.
 • Voorzieningen en zorg dicht bij de mensen in de kernen, op een herkenbare menselijke schaal. Geen verkwisting van gemeenschapsgeld aan dure niet noodzakelijke bureaucratische organisaties die ver van de gewone burgers staan. Het college van b. en w. wordt daarop streng gecontroleerd.
 • Een bestuur dat de burgers faciliteert en luistert in plaats van regels en verplichtingen oplegt zonder echte inspraak.
 • De laagste lasten voor de burgers in de provincie Zuid-Holland.
 • Inspraak en samenspraak beter organiseren: Niet over u, maar met u.

I ALGEMEEN

Burgerparticipatie

De gemeenteraad heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie tegenover het college van b. en w. dat het dagelijks bestuur vormt. Dit geeft de Raad de mogelijkheid om een eigen verantwoordelijkheid te nemen, de koers uit te zetten die gemeente moet gaan en het beleid van het College te corrigeren en bij te sturen.

In de afgelopen jaren hebben de collegepartijen er blijk van gegeven onvoldoende kritisch te staan tegenover het college. Steeds weer neigen zij ertoe het collegebeleid hoe dan ook ongewijzigd te laten uitvoeren: dat is een groot gebrek aan dualisme en verantwoordelijkheidsgevoel!

Dit blijkt ook uit de zeer geringe effecten van de inspraak van burgers. Maar zelden, en dan vaak alleen nog op kleine onderdelen, leidt de inspraak tot wijziging van beleid. U hebt nu maar weinig te vertellen. Dat is ook nog maar weer eens heel duidelijk en vele malen gebleken in het fusieproces. Zelfs de uitkomsten van een referendum over de gemeentenaam werd door b. en w. en de coalitie genegeerd.

RijnGouweLokaal wil dit veranderen. De gemeenteraad moet meer luisteren naar de burger en wil daar ook wat mee doen. Uw mening moet een van de pijlers zijn waarop het beleid gebouwd wordt. RijnGouweLokaal vindt dat de burgers niet alleen bij de voorbereiding van besluiten moeten worden betrokken, maar ook tijdens de uitvoering een eigen stem moeten kunnen laten horen. RijnGouweLokaal is voorstander van het betrekken van maatschappelijke organisaties bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering. Gemeentelijk beleid moet ontstaan uit- en ten dienste staan van de inwoners. Op veel terreinen kunnen goed werkende organisaties en inwoners betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. Alphen aan den Rijn is en blijft van de inwoners. Goede ervaringen uit Boskoop en Rijnwoude worden in Alphen aan den Rijn overgenomen.

RijnGouweLokaal wil dat de gemeente meer invloed aan bewoners geeft in de beginfase van de planvorming.

De gemeente kan steeds makkelijker meer te weten komen wat er onder bewoners leeft. RijnGouweLokaal wil bewoners actief laten meedoen door middel van o.a. sms-diensten, e-mail, facebook, twitter, polls etc.

De gemeentelijke website moet worden verbeterd. Daar wordt actief in geïnvesteerd tot een plek waar plannen kunnen worden toegelicht en uitgelegd en waar bewoners interactief hun inbreng kunnen geven.

De gemeente moet, uitgaande van de vraag van de burgers, actiever worden in het per onderwerp, wijk- en kern aanbieden en ophalen van informatie.

RijnGouweLokaal wil dat de gemeente niet alleen bij de start maar gedurende het traject van plannen maken, besluitvorming en uitvoering actief communiceert met de bewoners en organisaties. De website moet daarvoor toegankelijker worden gemaakt.

Wat betreft inspreekmogelijkheden in de raadscommissies moet duidelijker door de gemeente worden aangegeven welke status de beleidsstukken hebben. Ook de beoogde maatschappelijke effecten en de bereikte resultaten moeten daarbij standaard naar de inwoners worden teruggekoppeld, met vermelding van de wijze waarop hun inbreng is ingepast in gemeentelijk beleid. Niet alleen de positieve maar ook de negatieve zaken moeten hierin vermeld worden. Betrokken burgers moeten “hun aandachtspunten” kunnen herkennen. De nota ‘heldere verwachting bij inspraak’ kan op deze manier echt worden uitgevoerd. RijnGouweLokaal wil dus het burgerjaarverslag weer terug.

Vergaderingen moeten meer en beter dan nu het geval is digitaal te volgen zijn en ook terug te kijken zijn, ook per onderwerp van bespreking. Maatwerk kortom, zodat de burger gericht kan vinden en volgen wat van belang is voor haar of hem. Alleen audio opnames ter beschikking stellen is onvoldoende. Er moeten actieve ‘links’ in documenten en videoverslagen worden aangebracht.

Integriteit

RijnGouweLokaal hecht grote waarde aan een integer bestuur, waarbij het belang van de publieke zaak en het eigenbelang van ambtenaren en bestuurders strikt gescheiden blijven.

Integriteit van bestuurders en ambtenaren is van groot belang. Openheid over de wijze waarop besluitvorming echt plaatsvindt, is daarvoor tevens een vereiste.

RijnGouweLokaal wil daarom een eerlijke “klokkenluidersregeling”. Om iedere schijn van belangenverstrengeling en vooringenomenheid te voorkomen, is het noodzakelijk dat de gemeente zich aansluit bij de landelijke ombudscommissie, waar burgers zich met klachten over het functioneren van het gemeentelijk apparaat, college en gemeenteraad kunnen melden.

(Plan) schade

De vergoeding van door de lokale overheid veroorzaakte schades dient op basis van redelijkheid tot stand te komen. Daarbij geldt dat zorgvuldigheid het uitgangspunt is en niet alleen de juridische positie. Met een praktische uitvoering wordt voorkomen dat hoge kosten voor juridische bijstand moeten worden gemaakt ter voorkoming van uitkering van vaak marginale c.q. redelijke schades. Schades door slecht onderhoud dienen soepel en snel te worden afgehandeld.

Heldere taal

Wij zetten in op actieve inspraak ook van hen die de weg naar het stadshuis niet gemakkelijk kunnen vinden of verstrikt raken in de bureaucratie. Transparantie en minder stadhuistaal moeten hier bij helpen. Een brief van de gemeente moet iedereen kunnen begrijpen. Ook de perspublicaties moeten aangepast worden zodat elke burger begrijpt waar het over gaat. Dit wordt een aparte bestuursopdracht voor de afdeling Communicatie..

De ambtenaren

RijnGouweLokaal vindt dat het ambtelijk apparaat zo moet worden ingericht dat tegen verantwoorde kosten de gemeentelijke problemen opgelost worden en het beleid wordt uitgevoerd. RijnGouweLokaal vindt dat in de komende periode door de fusie bezuiniging op de loonsom van 20% haalbaar moet zijn door efficiënter en effectiever te werken zonder overlapping van functies. Een kleine en slagvaardige overheid. Dit past bij het streven de burgers zo min mogelijk lastig te vallen met regelgeving en de lasten voor de burgers laag te houden. Concentreren op hoofdzaken, geen nodeloze regels.

RijnGouweLokaal wil dat de gemeente een fondsenwerver aanstelt om meer zich meer financiële mogelijkheden te verschaffen. Er kan jaarlijks veel meer aan onder meer Europese subsidies binnengehaald worden dan nu het geval is.

De Greenport is essentieel binnen de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.

RijnGouweLokaal is dan ook van mening dat er een ambtenaar aangesteld dient te worden, speciaal belast met de ontwikkeling van de Greenport Boskoop/Rijnwoude.

Regionale samenwerking

RijnGouweLokaal was geen voorstander van de huidige gemeentelijke fusie. Wij accepteren de fusie nu als een gegeven. RijnGouweLokaal wil geen verdere uitbreiding van onze nieuwe fusiegemeente en discussies hierover dienen achterwege te blijven.

RijnGouweLokaal is een groot voorstander van regionale samenwerking. De regionale bestuurskracht vergroten zien wij als een oplossing om grote projecten te realiseren en nieuw beleid te initiëren en om zaken efficiënter te organiseren.

Wij realiseren ons dat de fusie heeft geleid tot een grote gemeente in het Groene Hart. Dit geeft ons een taak en verantwoordelijkheid in de regio.

Lokale Omroep

RijnGouweLokaal is voor een sterke lokale omroep. Een dergelijke omroep kan een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale binnen Alphen aan den Rijn en de kernen en kan naast een bron van informatie een goed platform zijn voor contact en dialoog tussen Alphenaren, organisaties, sportverenigingen etc. Een omroep die van en door Alphenaren is kan een wezenlijke bijdrage leveren aan onze stad. Wat RijnGouweLokaal betreft rechtvaardigt deze rol een structurele financiële bijdrage van de gemeente.

II WIJKEN/KERNEN

De samenleving maken wij met elkaar. Kennen en gekend worden is een onderdeel van het samenleven en leidt ook tot meer begrip voor en betrokkenheid bij elkaar en de woonomgeving. De gemeente dient randvoorwaarden te scheppen en te ondersteunen om activiteiten in de wijken mogelijk te maken die erop gericht zijn bewoners met elkaar in contact te brengen of samen te brengen in wijkverenigingen.

Hierbij denken wij niet alleen aan financiële steun en verstrekken van faciliteiten maar ook aan ambtelijke ondersteuning.

Ook krijgt elke wijkvereniging een vrij te besteden budget.

De activiteiten en initiatieven van bewoners zijn belangrijk voor de betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving en de sociale samenhang in de wijk.

Bij alle activiteiten van de gemeente in de wijken zal moeten gelden: niet voor en over de bewoners maar met en door de bewoners.

Een bijzondere plaats binnen onze gemeente wordt ingenomen door Boskoop, Rijnwoude, Benthuizen, Aarlanderveen en Zwammerdam, de zogenaamde kernen. RijnGouweLokaal wil dat deze zoveel mogelijk hun eigen karakter behouden, maar wel meeprofiteren van de stedelijke voorzieningen van Alphen aan den Rijn. Wij zetten dan ook in op de leefbaarheid van deze kernen en dorpen. Voorzieningen, zoals winkels voor de primaire levensbehoefte, een postagentschap, pinautomaat en huisarts zijn daarvoor noodzakelijk. Maar ook een gemeentelijk loket waar men terecht kan voor de basisdienstverlening, of de ambtenaar die bij u thuis de dienstverlening regelt.

Bouwen in de kleine kernen willen we beperkt toestaan. Het karakter moet worden gehandhaafd maar inwoners en hun kinderen moeten er zoveel mogelijk kunnen blijven wonen. Ook hier is levensfasebestendig bouwen van groot belang.

Wat zijn onze de speerpunten voor de kernen Boskoop en Rijnwoude ?

 • Behoud van faciliteiten in de kernen, zoals scholen, winkels, bibliotheek, zwembad, ophalen plastic, inleverpunt chemisch afval en oud papier (dit laatste door verenigingen).
 • Een algemeen buurtcentrum/ontmoetingsplaats waar inwoners/verenigingen/organisaties bij elkaar kunnen blijven komen om zo de saamhorigheid te versterken. Een soort “Praathuis” voor iedereen.
 • Het instellen van Dorpsraden met een eigen bevoegdheid voor zaken binnen de kern en een eigen budget.
 • Vooralsnog geregeld aparte commissievergaderingen voor de dorpen Rijnwoude en Boskoop.
 • Een fysiek gemeenteloket in alle kernen waar gemeentelijke basiszaken zoals paspoort etc. geregeld kunnen worden.
 • Een bindend referendum voor belangrijke zaken, als het kan met gebruik van digitale middelen
 • Investeren in mensen en niet onnodig in stenen. Geen prestige projecten in Alphen, zoals het Cultuurgebouw, wel een goede bibliotheek. Gebruik bestaande gebouwen voor voorzieningen tegen een maatschappelijke huurprijs.
 • Goede bereikbaarheid van de kernen per auto, ov en fiets voor iedereen.
 • Meer digitaal communiceren met de inwoners; gebruik maken van email-bestanden van onder andere de bibliotheek, binnen de grenzen van de wet.

III RUIMTELIJKE ORDENING/WONEN/WIJK- EN BUURTBEHEER

Ruimtelijke ordening

Stadshart

RijnGouweLokaal is niet overtuigd van de noodzaak en wenselijkheid van een grootschalige aanpak van het winkelbestand aan de Lage Zijde. Wij zien namelijk een duidelijk verschil tussen de beide zijden van het centrum en willen een Lage Zijde met behoud van het oorspronkelijke Alphense karakter. Plannen die hiermee in tegenspraak zijn worden door ons niet gesteund.

Wij willen nog steeds een “gezellige” Lage Zijde met in midden een plein met groen en water, een schaak- of een damspel, en ruimte voor culturele activiteiten met gezellige winkeltjes, die niet persé concerngebonden zijn.

De betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden vinden wij verder van groot belang. Zij worden namelijk de komende jaren in woon- werk- en leefomgeving geconfronteerd met grote veranderingen. De huisvesting moet betaalbaar blijven aan de Lage Zijde en het aantal betaalbare woningen dient daarbij minimaal op hetzelfde niveau te blijven als thans het geval is. De herhuisvesting van de huidige huurders in het betrokken plangebied vinden wij belangrijk en zo nodig dienen voor betrokkenen gunstige (financiële) regelingen getroffen te worden nu zij in feite door gemeentelijke plannen gedwongen worden te verhuizen.

RijnGouweLokaal blijft tegen eventuele plannen voor het waterfront en de daarmee gepaard gaande kosten.

RijnGouweLokaal is wel voorstander van het realiseren van een passantenhaven in Rijnhaven. Initiatieven om het havengebied aan te pakken met steun van provinciale fondsen, het bedrijfsleven en watersportliefhebbers steunen wij.

De wijken

De afgelopen jaren is er veel aandacht gegaan naar de ontwikkeling van het stadshart, de zogenaamde ISV-wijken en andere grote projecten zoals de Stationsomgeving en Nieuwe Sloot. Andere oudere wijken/buurten hebben hierdoor minder aandacht gekregen. Wij willen de komende jaren in overleg met de bewoners de leefbaarheid in deze buurten/wijken aanpakken als het gaat om groenvoorziening, parkeren, onderhoud openbare voorzieningen etc.

Ook hierbij is van belang dat de bewoners de ruimte krijgen om zelf de regie te voeren in de leefbaarheid van hun wijk, vanzelfsprekend binnen de kaders van het algemene gemeentelijke beleid. De gemeente moet waar dat kan initiatieven van wijken en kernen faciliteren.

Zegerplasgebied

De recreatie- en groengebieden dienen bestemd te blijven voor die doeleinden. De hoeveelheid groen dient minimaal te worden gehandhaafd op het niveau 1998. Het “Zegerslootgebied ” moet zoveel mogelijk voor groene en extensieve recreatie worden aangewend. Het rondje Zegerplas moet blijven.

Nieuwe Sloot

Nu de bouwplannen in dit gebied wordt heroverwogen, kan worden onderzocht hoe hier natuurgebied/recreatiegebied/speelgebied een grotere rol kan krijgen. De toegezegde ontsluiting naar de Hooftstraat dient met spoed te worden gerealiseerd.

Wonen

RijnGouweLokaal wil de groei van de gemeente beperken tot de benodigde woningen voor de eigen inwoners en die uit de Rijnstreek.

In het kader van de woningbehoefte maar ook in het kader van de bereikbaarheid zullen op de middenlange termijn de mogelijkheden voor uitbreiding open gehouden moeten worden. RijnGouweLokaalis voorstander van de grote bypass, in het bijzonder ook voor het Greenport-verkeer. RijnGouweLokaal sluit (gedeeltelijke) bebouwing in de Gnephoek of eventueel andere hiervoor in aanmerking komende (agrarische) gebieden in de toekomst niet op voorhand uit.

Bouwen mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Wij zijn dan ook tegen het onbeperkt volbouwen. Er wordt limitatief vastgesteld waar binnen de gemeente nog ingebreid kan worden. Verdere woningbouw dient te gebeuren door uitbreiding en bouwen buiten de huidige bebouwde kom.

RijnGouweLokaal is van mening dat niet overal waar in woonwijken en kernen nog wat groen en ruimte is, maar gebouwd kan worden. Elke wijk en kern heeft recht op plekken met groen en water waar gespeeld kan worden en waar mensen kunnen recreëren.

RijnGouweLokaal is voor een toets waarbij aandacht wordt gegeven aan ruimtelijk groen en dan niet alleen aan kwantiteit maar ook aan kwaliteit. Alleen een grasveldje plaatsen in een woonwijk is niet voldoende om in de groenbehoefte te voorzien

Bij uitbreiding van de bebouwing dient dus geïnvesteerd te worden in de ontwikkeling van groen, zodat wij niet alleen een stad in het groene hart maar ook een stad met een groen hart blijven. Als dit niet binnen de huidige structuren kan, dan zal dat er wellicht buiten moeten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in welke vorm deze zaken gerealiseerd moeten worden.

Betaalbare woningen voor jongeren is een vereiste als Alphen aan den Rijn in de toekomst geen slaapstad wil worden. Op dit moment is het voor jongeren bijna onmogelijk om aan een betaalbaar huis te komen.

RijnGouweLokaal zet in ieder geval in op 200 betaalbare jongerenwoningen in de komende periode. Ombouw van leegstaande kantoorgebouwen is daarbij nadrukkelijk een optie. Voortijdige afbraak en overmatige verkoop van goedkope huurwoningen wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Wijk- en buurtbeheer

Alphen moet overal even schoon zijn, dus niet alleen de hoofdwegen worden goed schoon gehouden maar ook alle straten erom heen.

Plantsoenen, waterkeringen, verhardingen en overig openbaar groen moeten goed worden onderhouden, waar mogelijk met behulp van ondersteuning door bewoners(organisaties). Er moet extra inzet worden gepleegd voor het verwijderen van zwerfvuil. De vervuiler moet worden aanpakt en betalen, dus niet bezuinigen op handhaving. De bestrijding van het illegaal dumpen van (huis)afval verdient bijzondere aandacht. Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) gaan extra aandacht geven aan zwerfvuil en overlast veroorzakend afval.

Vrijwilligerswerk van buurtbewoners wordt gestimuleerd. De gemeente moet de mogelijkheden van de burgers om het eigen terrein en aanpalende gemeentegronden kruid- , sneeuw en ijsvrij te houden ondersteunen door middel van voorlichting en het (kosteloos) beschikbaar stellen van strooi- en verfraaiingsmiddelen. Deze kunnen bezorgd worden, of afgehaald worden op goed bereikbare plaatsen door geheel de gemeente, dus ook in de diverse woonkernen.

In het kader van wijk- en buurtbeheer willen wij wijkoverlegplatforms (WOP) instellen. De WOP kan dienen als een structureel en gestructureerd platform voor overleg binnen de wijk tussen de bewoners onderling en tussen een vertegenwoordiging van de bewoners en de gemeente en andere organisaties. Waar een actieve buurtvereniging is kan deze de rol van WOP op zich nemen. De WOP kan op verschillende wijzen vorm krijgen. De rol van de WOP moet verder worden uitgewerkt in nauw overleg tussen bewoners en gemeente, waarbij de behoefte van de bewoners leidend is. Het streven is om de WOP’s samen te stellen uit een afspiegeling van de wijk. Dit moet bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid en aan het versterken van de sociale samenhang in de wijk.

Het instellen van verplichte buurtconsultatie vanaf de startfase (interactief beleid) voor een aantal onderwerpen (wijzigingen speelvoorziening, reconstructie riool, weg of ander groot werk in de wijk) wordt door de Raad actief gemonitord.

IV Welzijn

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de afgelopen jaren veel extra taken toebedeeld gekregen, waaronder het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning, het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en de huishoudelijke voorzieningen. De komende jaren komt er nog veel meer bij op het gebied van thuiszorg, jeugdzorg, participatiewet etc.

Dit zal gepaard gaan met enorme bezuinigingen. RijnGouweLokaal stelt dat de zwakkeren in onze gemeente geen slachtoffer van deze bezuinigingen mogen

worden en wil dat deze wet zo ruimhartig mogelijk uitgevoerd wordt. Bezuinigen op de thuiszorg vinden wij onacceptabel omdat vooral de thuiszorg de mensen in staat stelt zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook het sociale aspect van de thuiszorg is een zeer belangrijke factor. Het gaat bij de thuiszorg om meer dan schoonmaken! Daarnaast is het werkgelegenheidsaspect van de werknemers in de thuiszorg voor ons belangrijk. Bij de aanbesteding van de nieuwe thuiszorg moet dus niet naar de

laagste inschrijver gekeken worden maar de kwaliteit en de voorzieningen die geboden worden. Geld is volgend!

Inzetten op vrijwilligerswerk en mantelzorgers in een goede zaak maar dit mag niet in de plaats komen van individuele zorgvoorzieningen.

Uiteraard dient de gemeentelijke informatie volledig, duidelijk en in begrijpelijke taal opgesteld te worden. Om de uitvoering dichter bij de Alphense burger te brengen kunnen de wijk ondersteuningspunten een grote rol spelen.

Veel welzijnsinstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met subsidievermindering. Daarnaast staat voor sommige verenigingen de accommodatie onder druk door het nieuwe accommodatiebeleid.

RijnGouweLokaal wil de komende jaren extra inzet voor de welzijnsinstellingen en verenigingen. Door hun activiteiten werken zij in wijken en kernen mee aan een sociaal en veilig Alphen aan den Rijn en geven zij kleur aan onze samenleving.

RijnGouweLokaal blijft de ontwikkelingen op het accommodatiebeleid kritisch volgen. De Wielewaal en Westerhove moeten openblijven en dienen daarvoor de nodige financiële ondersteuning te krijgen en te houden. Voor Kaja Putih moet een nieuwe accommodatie komen, die voldoet aan de eisen van de tijd, een en ander in overleg met de Molukse gemeenschap te realiseren.

Als Tienercentrum MAX zelfstandig in het gebouw aan de Olympiaweg wil blijven, moet zij daarvoor de nodige steun krijgen.

Initiatieven die moeten leiden tot een poppodium (Jongerencentrum De Speaker) in Alphen aan den Rijn worden door RijnGouweLokaal van harte ondersteund.

Ook in de kernen Zwammerdam, Aarlanderveen, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk moeten buurthuizen/wijkgebouwen zijn voor sociale en culturele activiteiten.

RijnGouweLokaal vindt de continuïteit van de (professionele) instellingen uitermate belangrijk. Instandhoudingsubsidies blijven daarom noodzakelijk, evenals het actief ondersteunen van het vrijwilligerswerk met faciliteiten en deskundige begeleiding.

Aanvragen voor subsidies van instellingen en verenigingen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn om de administratieve werkzaamheden voor vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken.

Verenigingen hebben te weinig vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben daardoor teveel taken op een vereniging. Potentiële vrijwilligers weten niet wat hen te wachten staat en schrikken van de grote tijdsinvestering. Er moet deskundige ondersteuning gegeven worden aan deze verenigingen. De gemeente moet daar een sterkere rol in spelen. Tevens is RijnGouweLokaal voorstander van vormen van betaald vrijwilligerswerk. Denk daarbij aan participatiebanen, waarbij combinaties van betaald en onbetaald werk mogelijk zijn.

RijnGouweLokaal kiest voor de kleinschaligheid van de welzijnsinstellingen en hun vrijwilligers. De rol van Welzijnsorganisatie Participe is wat RijnGouweLokaal betreft

slechts een ondersteunende rol op de achtergrond. De financiële middelen die hiermee vrij komen, kunnen ingezet worden voor het overige vrijwilligerswerk.

Ouderen

Ouderen zijn vitaal, gaan met hun tijd mee en willen gewoon meedoen.

Zij maken terecht aanspraak op een normale en volwaardige plaats in de samenleving met alle rechten en plichten. De gemeente moet actief (blijven) bijdragen aan collectieve en individuele voorzieningen die het iedereen mogelijk maakt om zelfstandig en vrij aan het maatschappelijke verkeer deel te nemen.

De nota “Alphen Ouderenproof” blijft richtinggevend voor de invulling van het ouderenbeleid. RijnGouweLokaal wil dat de plaatselijke ouderenorganisaties actief bij de invoering worden betrokken.

Het is overigens voor RijnGouweLokaal niet vanzelfsprekend dat ouderen in een zorgzone willen wonen. Ouderen willen vaak gewoon in hun eigen huis en wijk blijven wonen omdat ze daar de sociale contacten hebben.

De eerder genoemde wijksteunpunten spelen ook hierbij een belangrijke rol.

Als we dus bouwen moet dat vooral levensfase bestendig zodat iedereen zoveel mogelijk kan (blijven) wonen waar hij wil.

Jongeren

Op het terrein van het jongerenbeleid is in de afgelopen vier jaar te weinig voortgang geboekt. Het gemeentebestuur heeft veel aandacht en geld besteed aan de zogenaamde probleemjongeren. Aan de wensen en behoeften van de ‘gewone’ jongeren is men tot nu toe niet toegekomen.

Ook hier geldt dat beleid ontwikkeld moet worden samen met de doelgroep, rekening houdend met de wensen van de jongeren inzake recreatie, uitgaan en vrijetijdsbesteding en wonen.

Er moet meer aandacht komen voor werkloosheid onder jongeren. RijnGouweLokaal vindt dat de gemeente daarin een belangrijke rol heeft en zelf het goede voorbeeld moet geven door meer jongeren in dienst te nemen of hen een stageplaats te bieden.

Daarnaast moet de gemeente een voortrekkersrol vervullen bij het zoeken naar werk voor jongeren binnen bedrijven door werkgevers met jongeren in contact te brengen.

RijnGouweLokaal wil een gekozen jongerenraad die een afspiegeling is van de jongeren in de gemeente en die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies geeft. Elke middelbare school mag meedoen aan deze verkiezingen.

Uitgaan in Alphen moet veel leuker worden. De gemeente moet niet alleen investeren in toezicht maar moet ook werken aan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een leuk uitgaansgebied met voor elk wat wils. Een vestiging van een discotheek vindt RijnGouweLokaal nog steeds een goede aanvulling. Om overlast in woonwijken te voorkomen, dient een dergelijke discotheek aan de buitenkant van Alphen aan den Rijn, buiten de woonwijken, gepland te worden.

RijnGouweLokaal ondersteunt de oprichting van Jongerencentrum “De Speaker zodat er een ruimer aanbod van activiteiten voor de oudere jeugd in Alphen aan den Rijn gerealiseerd wordt, temeer daar er voor deze groep vrijwel geen vrijetijdsaanbod is.

RijnGouweLokaal vindt dat er de komende raadsperiode flink geluisterd naar en geïnvesteerd moet worden in jongeren, “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”en dat geldt ook voor Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.

Gehandicapten

Gehandicapten moeten volwaardig kunnen functioneren in de Alphense samenleving. De gemeente dient bij het vaststellen en uitvoeren van haar beleid nauw samen te werken met de organisaties van Gehandicapten en de WMO Adviesraad.

De 22 VN Standaardregels zijn hierbij leidend. Uitgangspunt is de gelijke berechtiging van mensen met een handicap.

De Gehandicaptenorganisaties hebben ondersteuning nodig voor hun organisatorische werkzaamheden. Door hun fysieke gesteldheid hebben zij hier de nodige problemen. De gemeente moet hen daarin faciliteren.

RijnGouweLokaal wil de gehandicapten meer keuzes bieden in de leveranciers van aanpassingen. De persoonsgebonden budgetten moeten worden gestimuleerd.

De richtlijnen voor het aanpassen van woningen zijn te gedetailleerd en belemmeren onnodig de bewoners. De individuele leef- en woonsituatie en –wensen zijn moeten het uitgangspunt zijn

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning blijven wij ruimhartig uitleggen en uitvoeren en dient een open einde regeling te blijven. Niet de portemonnee bepaalt de behoefte aan ondersteuning, maar de situatie van hen die hierop zijn aangewezen.

Integratie en opvang

RijnGouweLokaal wil dat onze nieuwe stad een plaats is waar iedereen tot zijn/haar recht kan komen.

Alphen aan den Rijn kent vele nationaliteiten. Om een goed integratiebeleid neer te zetten is noodzakelijk dat er initiatieven zijn vanuit de gemeente en de zelforganisaties om de kwaliteit van de samenleving en verdraagzaamheid te verbeteren. De emancipatie van burgers die niet uit Nederland komen dient vanuit de gemeente maar ook vanuit de zelforganisaties gestimuleerd te worden.

De belangrijkste taak is om de emancipatie van allochtone mannen en vrouwen te realiseren. Gelijkheid en respect zijn daarbij de belangrijkste begrippen Enerzijds versterkt dit begrip naar elkaar en worden weerstanden doorbroken op gebied van Nederlandse waarden en normen, onderwijs, emancipatie en werkgelegenheid. Anderzijds versterkt emancipatie de eigen identiteit zodat de verschillende groepen zich actief betrokken voelen bij de maatschappij en zij volwaardig lid van de samenleving kunnen zijn waarbij vrijheid en democratie de begrippen zijn die de integratie compleet maken.

De gemeente dient daarbij duidelijk te zijn in wat hij van de burgers verwacht en wat de burgers kunnen doen als de integratie vastloopt. De verantwoordelijkheid voor de integratie ligt echter niet alleen bij de gemeente. De zelforganisaties spelen hierin eveneens een grote rol.

Deze organisaties dienen dan ook financieel ondersteund te worden daar waar zij projecten uitvoeren in het belang van de Alphense samenleving.

Deze subsidie dient gekoppeld te worden aan doelstellingen.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang is een belangrijke voorziening in onze moderne samenleving.

Peuterspeelzalen zijn een noodzakelijke voorziening voor kinderen vanaf twee jaar in de maatschappelijke begeleiding naar het (primaire) onderwijs. Hoewel kinderopvang steeds meer een zaak van werknemers, werkgevers en landelijke overheid is geworden (o.a. door belastingmaatregelen) dient de gemeente een actieve rol te spelen, zodat er voldoende betaalbare plaatsen zijn en ieder kind de gelegenheid heeft deel te nemen.

In het verlengde hiervan dienen de mogelijkheden tot voor- en vroegschoolse educatie, ten minste op het huidige niveau te worden gehandhaafd c.q. te worden uitgebreid tot een acceptabel niveau. Hierdoor kunnen kinderen met een taalachterstand tijdig worden bijgeschoold om op een gelijkwaardige manier in te stappen in het reguliere onderwijs. Bij het peuterspeelzaalwerk wordt actief ingezet op de verhoging van de deelname onder allochtonen om zo taalachterstanden te beperken.

Dierenwelzijn

RijnGouweLokaal is van mening dat er meer beleid gevoerd moet gaan worden op het gebied van dierenwelzijn.

Huisdieren dragen bij aan het welzijn van de mensen en hebben voor kinderen ook een opvoedkundige waarde. Dieren kunnen echter ook problemen veroorzaken en de gemeente richt zich op het voorkomen hiervan. Voorlichting speelt hierbij een grote rol en de gemeente neemt hierin het voortouw in overleg met dierenbescherming etc.

De gemeente zorgt voor een adequate opvang van zwervende en in beslag genomen verwaarloosde dieren (wettelijke verplichting). Wij steunen de dierenambulance en de dierenbescherming.

Veel huisdieren komen onnodig in een asiel terecht omdat de eigenaar niet achterhaald kan worden. Het chippen van huisdieren is daarom erg belangrijk.

In samenwerking met de lokale dierenartsen organiseert de gemeente een jaarlijkse chipactie (bijvoorbeeld Dierendag) om zo het percentage gechipte honden en katten te verhogen.

De Alphense kinderboerderijen hebben een belangrijke functie in onze gemeente en blijven dan ook onze financiële steun houden.

RijnGouweLokaal wil goede uitlaatplaatsen voor honden en betere plekken waar honden los kunnen lopen en spelen zonder anderen te hinderen. Dus geen kleine stroken langs een fiets- of wandelpad. De hondenbelasting kan hiervoor worden gebruikt. Eigenaren van honden krijgen duidelijke informatie over plaatsen waar honden los mogen rondlopen.

V Sport en recreatie

Sporten en recreatie maken een integraal onderdeel uit van de Alphense samenleving. RijnGouweLokaal wil dat de gemeente Alphen aan den Rijn voorwaarden schept om sport en recreatie mogelijk te maken, speciaal in de kernen.

Zeker in deze tijd, die steeds jachtiger en stressvoller lijkt te worden vormen sport en recreatie een goede uitlaatklep en ook ontspanning om beter te kunnen voldoen aan de eisen van de tijd. Meer bewegen is het devies voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Ook de sociale samenhang kan door sporten en recreatie gestimuleerd worden. Wij willen participeren in projecten, die het bewegen van onze inwoners bevordert.

De kosten voor het sporten dienen betaalbaar te blijven, ook voor de minima. Financiën mogen geen onneembare drempel vormen voor deelname.

Alle kinderen t/m 16 jaar kunnen lid worden van een (sport) vereniging. En indien daar financiële belemmeringen voor zijn, moet de gemeente bijspringen.

RijnGouweLokaal wil dat verenigingen die een kampioenschap organiseren worden ondersteund. De gemeente kan bijvoorbeeld samen met bedrijven ruimte ter beschikking stellen om zodoende meer aandacht voor die sport te krijgen.

RijnGouweLokaal is in het kader van de gemeentelijke fusie tegen verplichte fusies van sportverenigingen. Als sportverenigingen willen samenwerken is dat prima, maar alleen op vrijwillige basis.

De uitvoering van het sportbeleid is door de gemeente op afstand gezet bij Sportspectrum. Een verdere professionalisering van deze organisatie is wat RijnGouweLokaal betreft op zijn plaats.

Sport en onderwijs

De school is de juiste plaats om leerlingen kennis te laten maken met sport. De basis om juist op latere leeftijd te blijven sporten en bewegen wordt hier gelegd.

Het aantal bewegingsuren op de basisscholen en het vervolgonderwijs is de laatste jaren gedaald. Ook het aantal vakleerkrachten is afgenomen.

RijnGouweLokaal wil meer vakleerkrachten op de basisscholen en het vervolgonderwijs.

De relatie tussen sportverenigingen en scholen moet geïntensiveerd worden. Bij de ontwikkeling van de Brede School komt dit aspect al aan de orde, maar dit kan uitgebreid worden voor alle scholen.

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen is voor een deel van het basisonderwijs afgeschaft. De kinderen van deze scholen zijn daarvan de dupe. De wachtlijsten voor het privé zwemonderwijs zijn toegenomen. De ouders krijgen nu de financiële rekening gepresenteerd.

Alle kinderen moeten de basisschool verlaten met een zwemdiploma. De gemeente faciliteert dit, ook financieel. Hier wordt actief op ingezet.

Zwembaden

RijnGouweLokaal vindt het van groot belang, dat er voldoende zwembadfaciliteiten blijven in Alphen tegen een betaalbaar tarief. Zwemmen, ook in recreatief verband is een laagdrempelige sport voor jong tot oud. .

RijnGouweLokaal wil dat er ook dat in Aquarijn meer ruimte komt om vrij te zwemmen voor alle Alphenaren. Dit nieuwe zwembad moet meer worden dan alleen maar een zwembad voor verenigingen.

Naast De Hoorn en Aquarijn dienen ook het PWA-bad in Koudekerk en De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp in stand te blijven en indien nodig financieel ondersteund te worden.

VI Kunst & Cultuur

Cultuur in al haar verschijningvormen en diversiteit vormt het cement dat onze multiculturele samenleving bijeenhoudt.

Zekere in deze tijden van crises is het investeren in kunst en cultuur en de betrokkenheid van alle Alphenaren daarbij van groot belang, of dat nu is in het maken van kunst en cultuur of het genieten ervan. Wat wij nu afbreken is immers voorgoed verloren ook voor de generaties na ons.

Bevordering van kunst en cultuur

Activiteiten op cultureel gebied worden tegen redelijke kosten toegankelijk gemaakt voor alle burgers. Het aanbod dient zoveel mogelijk laagdrempelig te zijn.

Binnen de gemeente worden voldoende mogelijkheden van expositie van kunst gerealiseerd. Ook actieve participatie wordt bevorderd. Denk aan de vele activiteiten van Parkexpressie en de muziekschool. Uitbreiding naar Boskoop en Rijnwoude wordt nagestreefd. Er moet, ook in het subsidiebeleid, worden ingezet op een breed aanbod van kunst en cultuur. Breed in aanbod en in spreiding over de gemeente en de kernen. Daarbij kan gedacht worden aan de beeldende kunsten, uitvoerende kunsten maar ook (internationale) culturele activiteiten en uitwisselingen. Er moeten voldoende (fysieke) ruimten te komen om kunst en cultuur te beoefenen en te consumeren.

De verenigingen gericht op amateurkunst moeten verder versterkt worden, ook financieel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan toneel, maar ook aan de vele koren. Ook deze dragen immers op grote schaal bij aan de leefbaarheid van de kernen en dus van de gemeente als geheel.

Kunst moet een meer prominente plaats krijgen in de openbare ruimte.

In het centrum maar ook in de wijken. RijnGouweLokaal wil dat de gemeente een project kunst in de wijk start en daar geld voor vrij maakt. In dit project kunnen bewoners met deskundige begeleiding zelf bepalen hoe kunst tot een onderdeel van hun leefomgeving gemaakt kan worden. Mogelijk kan dit worden gekoppeld aan een uit te schrijven prijsvraag.

RijnGouweLokaal is voor een plein dat voldoet aan de normen voor het houden van een taptoe, zodat ook in de toekomst bij een eventuele herinrichting van het Thorbeckeplein de Alphense taptoe niet verloren gaat.

Er kan naar onze mening nog een efficiencyslag gemaakt worden door betere samenwerking tussen de diverse culturele instellingen, al dan niet binnen een koepelorganisatie. De gemeente stimuleert en faciliteert actief een dergelijke verdergaande samenwerking.

Bescherming van erfgoed

Het cultureel erfgoed vormt een belangrijk deel van de geschiedenis van Alphen aan den Rijn en haar kernen. Dat is van groot belang voor de identiteit, juist voor een stad die de afgelopen decennia sterk gegroeid is. Het cultureel erfgoed moet beschermd en waar mogelijk toegankelijk gehouden worden.

Voor de kern Alphen willen wij een Alphens museum/oudheidskamer in het centrum van de gemeente. De Lage Zijde zou daar uitstekend geschikt voor zijn.

Maar ook in de andere kernen moet er aandacht en geld zijn voor de bescherming van erfgoed. Dit hangt immers ook nauw samen met de identiteit van de kernen en juist nu, na de fusie is het van groot belang die identiteit te koesteren en te waarborgen. Geen sloop meer van beeldbepalende gebouwen. Extra aandacht voor het gemeentehuis van Boskoop. Dit pand dient een maatschappelijke bestemming te krijgen en toegankelijk blijven. Het Boomkwekerij Museum in Boskoop en de oude molen in Benthuizen verdienen ondersteuning.

VII Gezondheidszorg

RijnGouweLokaal wil nadrukkelijk meer aandacht schenken aan preventie in de gezondheidszorg.

Het stimuleren van bewegen van jong tot oud draagt daaraan bij.

Het alcohol- en drugs misbruik is een grote bron van zorg, ook in Alphen, Boskoop en Rijnwoude.

De gevolgen van teveel alcohol gebruik zijn onderbelicht en verdienen in de preventieprogramma’s meer aandacht. Misbruik van harddrugs vraagt om intensieve maatregelen.

Projecten, die ten doel hebben de gezondheid te bevorderen verdienen steun.

Dergelijke projecten dienen echter wel afgestemd zijn op de doelgroepen.

Samenwerking daarbij met o.a. GGD, scholen, jongerenwerkers is belangrijk en voor ons een voorwaarde.

Alphen aan den Rijn beschikt niet over een volwaardig eigen ziekenhuis hoewel steeds meer specialismen in dagbehandeling in het huidige Rijnland Ziekenhuis worden uitgevoerd. Het blijft daarom van het grootste belang dat de ambulancezorg binnen onze gemeente van hoge kwaliteit is. Zo nodig dient in extra ambulancezorg geïnvesteerd te worden. De aanrijtijden van de ambulances dienen ruim binnen de wettelijke normen te blijven.

VIII Milieu en Duurzaamheid

Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van de generaties die na ons komen.

RijnGouweLokaal wil een grotere inzet van de gemeente. Milieu en duurzaamheid moeten een meer prominente plaats krijgen in de beleidsontwikkeling.

Er moet gezorgd blijven voor een permanente en veilige beheersing van milieuproblemen die niet oplosbaar zijn, zoals de Coupepolder, het NAF terrein en de Biesterfeld locatie.

In het kader van milieu en schone energie is RijnGouweLokaal voorstander van windmolens langs de N207 noord. Verder dient de gemeente de mogelijkheden van zonne-energie actief te onderzoeken. Ook initiatieven als “groene daken/groene muren” etc. dienen actief gesteund te worden.

RijnGouweLokaal wil waar mogelijk straatstenen vervangen door groen en/of water om zodoende wijken zonder groen “kleur” te geven.

De komende tijd zal verder ingezet moeten worden op het terugdringen van luchtvervuiling. Dit vraagt maatregelen van de gemeente, zoals het gebruik van elektrische auto’s. Ook de slimmere doorstroming van het verkeer vraagt in dat verband aandacht, daarom is RijnGouweLokaal voor een verschuiving naar fietsverkeer en voor gratis lokaal openbaar vervoer. Speciale aandacht dient gegeven te worden aan veilige fietsroutes naar de scholen.

.

RijnGouweLokaal is geen voorstander van compensatie waarbij een deel van Alphen zwaarder vervuild mag zijn als een ander deel maar schoner is of van een systeem waarmee vervuilingsrechten gekocht worden van andere gemeenten. Daar waar langs wegen de geluidsnorm wordt overschreden komen geluidswerende voorzieningen. Maar ook andere milieuproblematiek vraagt meer aandacht, zoals het duurzaam bouwen.

Wij zijn voorstander van zonnecollectoren, ook bij stallen van agrariërs en ruimten van boomkwekers. Gemeentelijk steunbeleid wordt overwogen.

RijnGouweLokaal wil dat de mogelijkheden voor het inzamelen van klein chemisch afval bij winkelcentra uitgebreid worden.

RijnGouweLokaal is een groot voorstander van een duurzame economie en samenleving. Wij ondersteunen dan ook het streven naar een klimaat neutrale gemeente.

RijnGouweLokaal is tegen het boren naar schaliegas binnen onze gemeente.

IX Sociale zaken en werkgelegenheid

RijnGouweLokaal is een partij die opkomt voor alle inwoners van Alphen aan den Rijn. Voor een deel van de Alphense bevolking geldt dat men (soms tijdelijk) behoefte heeft aan extra zorg van de overheid, zeker in deze crisistijd. Voor mensen die buiten het arbeidsproces staan en daar wel aan deel kunnen nemen geldt dat in eerste instantie de activiteiten gericht moeten zijn op toeleiding naar arbeid. Dit is immers in veel gevallen de beste weg naar een structurele verbetering van de positie van mensen.

RijnGouweLokaal vindt dat met en voor de groep “kansarme en kansrijke” werkloze inwoners z.s.m. een re-integratietraject wordt gemaakt en in uitvoering genomen. Dit moet prioriteit en continue aandacht hebben van de gemeente. Hiervoor beschikbaar gestelde gelden moeten hiertoe worden uitgegeven.

Ook de gevolgen van de “armoedeval” moeten onder ogen worden gezien en waar mogelijk (gedeeltelijk) worden gecompenseerd. Niet voor iedereen is (directe) toeleiding naar betaald werk een mogelijkheid. Alphen kent een grote behoefte aan vrijwilligers, die op allerlei plekken in onze gemeente zeer zinvol werk kunnen doen. De mogelijkheid van inzet van betaald vrijwilligerswerk moet dan ook onderzocht worden. Dit levert veel op voor de Alphense samenleving en kan bijdragen aan het doorbreken van sociaal isolement. Uitgangspunt van het sociaal beleid van RijnGouweLokaal is dat mensen geholpen moeten worden hun leven (weer) zelfstandig op te pakken en in te vullen. Daar waar dit niet kan dient solidariteit uitgangspunt van beleid en handelen te blijven. RijnGouweLokaal kiest daarom voor een ruime en ruimhartige uitvoering van de WWB. De gemeente dient de mogelijkheden die de wet biedt zoveel mogelijk en zo creatief mogelijk te benutten.

Betere voorlichting van gemeentezijde moet onderbenutting en verkeerd gebruik van voorzieningen voorkomen. RijnGouweLokaal is tegen “verplicht” vrijwilligerswerk voor mensen die een WWB-uitkering ontvangen.

RijnGouweLokaal is voorstander van een actief beleid m.b.t. terugdringing niet gebruik van sociale voorzieningen. De huidige zeer hoge drempels moeten worden geslecht. Vooral denkt RijnGouweLokaal hierbij aan zowel de groepen chronisch zieken en gehandicapten evenals de groep Ouderen. De grens voor sociale voorzieningen moet verhoogd worden naar 120% van de bijstandsnorm.

Om een goede besteding van schaarse gemeentemiddelen mogelijk te maken dient actief en strikt opgetreden te worden tegen bewust misbruik van sociale voorzieningen.

De diverse cliëntenraden waarin veel plaatselijke organisaties vertegenwoordigd zijn, dienen een prominente en voortrekkersrol te spelen in de vormgeving en uitvoering van het sociale beleid door de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren. Zij zijn bij uitstek het platform om beleid en effectiviteit van regelgeving te toetsen.

De Voedselbank is een fenomeen dat zich ook in Alphen aan den Rijn voordoet. Het gemeentebeleid dient gekenmerkt te worden door een zodanige zorg voor haar inwoners dat zaken als een voedselbank niet nodig zijn. Alles dient in het werk gesteld te worden om de mensen die dat nodig hebben een dusdanig inkomen te verschaffen dat dit soort instellingen overbodig wordt. Tot die tijd moet de gemeente actief dit soort initiatieven waar mogelijk, ook materieel, ondersteunen. Gelet op de toenemende armoede, ook in deze gemeente, moeten niet bestede middelen uit de bijzondere bijstandsgelden aangewend worden om dit soort helaas noodzakelijke activiteiten te ondersteunen. Hulp en ondersteuning bij vinden werk en zorg voor een fatsoenlijk bestaansminimum zijn de hoekstenen van het gemeentelijke sociale beleid. Ook inwoners van Boskoop, Rijnwoude en de andere kernen dienen hiervan indien nodig gebruik te kunnen maken.

Om een goede besteding van schaarse gemeentemiddelen mogelijk te maken dient actief en strikt opgetreden te worden tegen bewust misbruik van sociale voorzieningen

X Ondernemen

In het kader van de duurzaamheid en een bloeiende lokale economie willen wij inzetten op het naar Alphen aan den Rijn halen van bedrijven die hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid opleveren.

Bij het vestigingsbeleid gaan wij voor arbeidsintensieve milieuvriendelijke bedrijven die passen bij de Alphense beroepsbevolking.

De gemeente dient voor zijn ”eigen” aanbestedingen voor zover de regelgeving dat toestaat te kiezen voor Alphense ondernemingen.

De goede bereikbaarheid van de Alphense winkelcentra en zogenaamde “buurtstrips” (zoals Oudshoornseweg, Lijsterlaan, de Van Nesstraat) dient gewaarborgd te blijven, met voldoende parkeermogelijkheden en een goed openbaar vervoernetwerk.

Een heroverweging van de invulling van de diverse winkelcentra is noodzakelijk zijn om een blijvend gezond klimaat te garanderen. Het voldoende onbetaald kunnen parkeren aan de randen van het centrum (o.a. Oranje Nassausingel) kan een belangrijke stimulans zijn om de regionale winkelcentrumfunctie te waarborgen en te versterken.

In de zogenaamde aanloopstraten richting centrum en aan de Lage Zijde wil RijnGouweLokaal kleine zelfstandige winkels met een divers aanbod, die uitnodigen om gezellig te winkelen, dit als aanvulling op de grootwinkelbedrijven.

De gemeente moet samen met de winkeliers meer doen aan evenementen en deze waar mogelijk faciliteren. Evenementen trekken mensen naar de gemeente en dat is goed voor de economie.

RijnGouweLokaal vindt dat de gemeente de regeldruk voor ondernemers zoveel mogelijk moet beperken.

Gemeentelijk vastgoed kan volgens RijnGouweLokaal gebruikt worden om startende of in nood verkerende ondernemers te helpen, teneinde de economische bedrijvigheid te vergroten dan wel te behouden. Dit zou een prima aanvulling kunnen zijn op het ondernemershuis van de VOA en het ZZP-netwerk “Zin in Ondernemen”.

XI Volkshuisvesting

De gemeente bevordert dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn, zowel in de huur als in de koopsector, voor alle categorieën woningzoekenden. Met alle woningbouwers moeten afspraken worden gemaakt met betrekking tot het aanbod van verschillende soorten woningen (ouderen, jongeren, starters, gehandicapten enz.) zowel voor de korte als de langere termijn. Daarbij dient de zorgcomponent in samenwerking met de bestaande zorginstellingen steeds meer de aandacht te krijgen. De doorstroom vanuit goedkope woningen naar duurdere woningen dient te worden bevorderd, waardoor deze goedkope woningen beschikbaar komen voor starters.

Voortijdige afbraak en verkoop van goedkope huurwoningen wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Bouw van woningen moet zoveel mogelijk duurzaam en levensloopbestendig plaats vinden.

Daarnaast dient de parkeernorm gelijke tred te houden met de mobiliteit.

Bij stadsvernieuwing- en herstructureringsprojecten dient voldoende aandacht te zijn voor differentiatie in woning type en categorie waarbij er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven.

Als bewoners hun woning (tijdelijk) moeten verlaten voor het realiseren van ontwikkelingsplannen van de gemeente, zoals aan de Lage Zijde, worden de getroffenen ruimhartig schadeloos gesteld.

XII Onderwijs

Onderwijs is van het grootste belang voor de ontwikkeling van onze jeugd.

De verdere ontwikkeling van de Brede School is daar o.a. een belangrijk instrument voor. Dit alles vraagt om voldoende en kwalitatief goede huisvesting.

Verder wil RijnGouweLokaal dat de gemeente zich meer inspant voor een beter onderhoud van schoolgebouwen. De school dient een prettige, veilige en schone omgeving te zijn voor de kinderen. Dit draagt letterlijk en figuurlijk bij aan een beter leerklimaat en betere resultaten.

Wij willen ook dat de basisscholen dichtbij blijven, in de directe omgeving van ouders en kinderen, ook in de kernen. Daar waar noodgedwongen scholen moeten sluiten of fuseren, gebeurt dit in goed overleg met alle betrokkenen.

De gemeente spreekt schoolbesturen aan op hun handelen en de mate waarin ouders zeggenschap in- en betrokkenheid hebben bij de organisatie van de school.

Het stimuleren van bewegen door jongeren is belangrijk. Een onderdeel dat verdere aandacht verdient.

RijnGouweLokaal vindt dat ieder kind in onze waterrijke gemeente moet kunnen zwemmen. Daarom zijn wij voorstander van om naast gymlessen ook schoolzwemmen weer in het lesrooster op te nemen..

Wij vragen ruime aandacht voor onderwijs aan niet Nederlanders en arbeidsplaatsbegeleiding. Ook voor Nederlanders die bijscholing wensen.

De vele activiteiten van de Volksuniversiteit en ID college op dit vlak worden actief ondersteund.

Wij zijn voorstander van een HBO opleiding binnen onze gemeente. Hier wordt door samenwerking met bestaande scholen in de Randstad actief op ingezet. Behalve dat dit positieve sociale- werkgelegenheidseffecten kan hebben, kan dit er ook aan bijdragen dat jongeren in Alphen blijven wonen.

Nu verlaten jongeren onze gemeente en uit peilingen blijkt dat zij zich definitief elders vestigen.

XIII Verkeer en mobiliteit

Voor de leefbaarheid van de gemeente is een goede bereikbaarheid en een goede mobiliteit van belang. Niet alleen maakt dat Alphen en de kernen aantrekkelijk voor bewoners maar ook biedt dit de basis voor goede (winkel)voorzieningen en heeft een aantrekkende werking op toekomstige bewoners. Een goede bereikbaarheid en doorstroming is ook van belang voor de werkgelegenheid. Bereikbaarheid is voor veel bedrijven maar ook voor forensen immers een belangrijk vestigingscriterium.

De autoweg N207 van Alphen naar Leimuiden dient zo snel mogelijk te worden verbreed naar 2 x 2 rijbanen, met behoud van de busbaan. Ook de mogelijkheid van de aanleg van een nieuwe lightrail spoorverbinding, richting Schiphol (de Rijn Amstel lijn), dient te worden onderzocht als alternatief naast de N207, met aansluiting op Amsterdam.

Het openbaar vervoer in Alphen aan den Rijn inclusief de kernen dient te worden versterkt. Voldoende buslijnen en een uitgebreide dienstregeling van het openbaar vervoer (ook na acht uur ‘s avonds) dienen positief bij te dragen aan goede verbindingen, mede gezien de groeiende sociale functie van het stadshart.

RijnGouweLokaal is voorstander van aansluiting van Alphen op het nachtnet door opname in het nachtnet door de NS van de lijn Leiden-Utrecht.

Ook het vervoer van en naar regioziekenhuizen moet beter worden geregeld, o.a met een op de bezoektijden afgestemde dienstregeling of pendeldienst.

RijnGouweLokaal blijft van mening dat een lage brug in Koudekerk voldoende is in plaats van de nu geplande (kostbare) Maximabrug.

RijnGouweLokaal wil dat alle bewoners van de gebieden waar betaald parkeren geldt een gratis parkeervergunning wordt verstrekt. Door een herinrichting en een betere benutting van het openbare gebied dient het aantal parkeerplaatsen, in gebieden met een grote parkeerdruk, te worden vergroot.

Overigens dient er meer geïnvesteerd te worden in fietsverkeer, Goed onderhoud en aanleg van zoveel mogelijk vrije fietsroutes en goede en goedkope stallingmogelijkheden. Dit is niet alleen beter voor milieu en gezondheid, maar ontlast ook het centrum en de belasting van de wegen en zorgt dus voor een betere doorstroming van het verkeer.

Wij zijn voorstander van een betere verkeersontsluiting van Boskoop, vooral voor het lokale (werk)verkeer en de Greenport Boskoop/Rijnwoude. Verkeersonveilige situaties in Rijnwoude worden aangepakt.

Verder willen wij de mogelijkheid onderzoeken van een tunnel om zo Kerk en Zanen beter te ontsluiten. Ook voor de nieuwe Baronie kan dat van nut zijn.

Wij staan verder o.a. voor:

 • Een goed bereikbaar en levendig centrum van Alphen. De toegangswegen van en naar het centrum blijven open.
 • Kleinschalige stapsgewijze ontwikkeling van de Lage Zijde van het centrum van Alphen
 • Een goede verkeersontsluiting van Kerk en Zanen
 • Een goede verkeersontsluiting van Boskoop en Hazerswoude, in het bijzonder voor het Greenport verkeer;
 • Voldoende en betaalbare parkeergelegenheid, bij voorkeur ondergronds
 • De Oudshoornseweg moet zo snel mogelijk weer geopend worden.
 • Gratis lokaal openbaar vervoer.
 • Een goede kruisingsvrije aansluiting van de N11 op de A4.

XIV Veiligheid

Iedere burger heeft recht op veiligheid, welke gewaarborgd dient te worden.

Veiligheid in de ruimste zin van het woord, zowel in- als buitenshuis.

Wij bepleiten een sterke inzet op bestrijding van huiselijk geweld. Verder moet de gemeente in infrastructuur en toezicht zorgen voor een veilige woonomgeving waarbij de sociale veiligheid van groot belang is

Ook de verkeersveiligheid is van groot belang..

Het blijkt dat er diverse en eenvoudige mogelijkheden zijn om bv voetgangers, fietsers en overig verkeer te scheiden.

Het is van groot belang dat wij als gemeente invloed houden en waar mogelijk vergroten op de inzet van de politiecapaciteit binnen onze gemeente.

De politie moet voor burgers zichtbaar en vindbaar zijn en niet alleen in noodsituaties. Dit betekent dat de wijkagent de wijk moet kennen maar de inwoners ook de wijkagent moeten kennen en weten te vinden.

RijnGouweLokaal wil een campagne gericht op het beter zichtbaar en aanspreekbaar maken van de wijkagent. De gemeente kan daarvoor geld en middelen beschikbaar stellen. Fysieke bereikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent ook in de kernen is een eerste vereiste maar daarnaast kan ook gedacht worden aan bereikbaarheid via het web, e-mail, SMS, Twitter etc.

RijnGouweLokaal vindt het recht op privacy erg belangrijk. Maar in die gebieden waar sprake is van overlast, vandalisme of verhoogde kans op criminaliteit kan cameratoezicht, onder de nodige waarborgen voor de privacy van de burger als preventiemiddel effectief worden ingezet.

Naarmate er dieper ingegrepen wordt in de privacy, zijn meer waarborgen noodzakelijk. Als zich echter situaties voor zouden doen waar sprake is van een ernstige dreiging van geweld of wanordelijkheden sluit RijnGouweLokaal als uiterste middel preventief fouilleren door de politie in daarvoor aangewezen gebieden niet op voorhand uit mits dit tot een minimum wordt beperkt en binnen strikte reges.

Preventie laat onverlet dat RijnGouweLokaal voorstander is van een consequent en repressief optreden tegen iedere vorm van vandalisme en criminaliteit. Daarbij denken wij niet alleen aan politie en jeugdzorg. Wij vinden dat ouders de eerst verantwoordelijke zijn en daarop ook aangesproken en bij betrokken moeten worden als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Brandweer

Het functioneren van een volwaardig operationele brandweer in Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop is van groot belang en moet worden gewaarborgd.

XV Lastendruk en financiën

Het geld van de gemeente is het geld van de burgers. RijnGouweLokaal vindt dat we daar dus zuinig mee om moeten gaan. RijnGouweLokaal vindt dat de gemeentelijke lastenstijging in principe niet hoger moet zijn dan de prijsontwikkeling. Een lastenstijging boven dat niveau ten gevolge van projectontwikkelingen zoals de Lage Zijde worden afgewezen.

Het lastenniveau met vergelijkbare gemeenten zal als referentiepunt dienen voor projectfinancieringen die noodzakelijk zijn voor de overgang van groei- naar beheergemeente.

Wij streven ernaar de gemeente met de laagste lasten voor de burgers te zijn in Zuid-Holland.

In geval van dalende WOZ waarden moet het tarief van de OZB niet naar boven worden aangepast. Dit kan gecompenseerd worden in tijden van sterk stijgende WOZ waarden.

Het aandelenpakket Nuon kan worden ingezet om de sociale infrastructuur van de gemeente te verbeteren en dient niet om financiële gaten te dichten.

Misschien ook interessant voor u?

Jan-C-de-Groot-Team-RijnGouweLokaal-rond

De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazerswoude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen draagvlak voor onder de grote meerderheid van de bewoners

23 juni 2022

Beste inwoners van Hazerswoude dorp, Niets doen kan ook! De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazerswoude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen draagvlak voor onder de grote meerderheid…

Lees verder
Hollandse-Zaken-van-het-gas-af

Hollandse Zaken – Van het gas af

7 juli 2022

We moeten met z’n allen van het gas af en snel. Maar hoe doe je dat? En wie moet dat betalen? Bekijk deze aflevering van Hollandse Zaken – Van het…

Lees verder
Headerfoto RijnGouweLokaal

Kandidatenlijst gemeenteraads­verkiezingen Alphen aan den Rijn 2022-2026

1 januari 2022

Ank de Groot-Slagter Lijsttrekker/fractievoorzitter RijnGouweLokaal Alphen aan den Rijn, Lage Zijde/Hoge Zijde (centrum) en natuurlijk sta ik voor álle kernen van onze gemeente! Lees meer Jan C. de Groot Raadscommissielid/secretaris…

Lees verder