Ondernemen Standpunten RijnGouwelokaal

Ondernemen

In het kader van de duurzaamheid en een bloeiende lokale economie willen wij inzetten op het naar Alphen aan den Rijn halen van bedrijven die hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid opleveren.

Bij het vestigingsbeleid gaan wij voor arbeidsintensieve milieuvriendelijke bedrijven die passen bij de Alphense beroepsbevolking.

 

De gemeente dient voor zijn ”eigen” aanbestedingen voor zover de regelgeving dat toestaat te kiezen voor Alphense ondernemingen.

 

De goede bereikbaarheid van de Alphense winkelcentra en zogenaamde “buurtstrips” (zoals Oudshoornseweg, Lijsterlaan, de Van Nesstraat) dient gewaarborgd te blijven, met voldoende parkeermogelijkheden en een goed openbaar vervoernetwerk.

 

Een heroverweging van de invulling van de diverse winkelcentra is noodzakelijk zijn om een blijvend gezond klimaat te garanderen. Het voldoende onbetaald kunnen parkeren aan de randen van het centrum (o.a. Oranje Nassausingel) kan een belangrijke stimulans zijn om de regionale winkelcentrumfunctie te waarborgen en te versterken.

 

In de zogenaamde aanloopstraten richting centrum en aan de Lage Zijde wil RijnGouweLokaal kleine zelfstandige winkels met een divers aanbod, die uitnodigen om gezellig te winkelen, dit als aanvulling op de grootwinkelbedrijven.

 

De gemeente moet samen met de winkeliers meer doen aan evenementen en deze waar mogelijk faciliteren. Evenementen trekken mensen naar de gemeente en dat is goed voor de economie.

 

RijnGouweLokaal vindt dat de gemeente de regeldruk voor ondernemers zoveel mogelijk moet beperken.

 

Gemeentelijk vastgoed kan volgens RijnGouweLokaal gebruikt worden om startende of in nood verkerende ondernemers te helpen, teneinde de economische bedrijvigheid te vergroten dan wel te behouden. Dit zou een prima aanvulling kunnen zijn op het ondernemershuis van de VOA en het ZZP-netwerk “Zin in Ondernemen”.

Milieu en Duurzaamheid Standpunten RijnGouwelokaal

Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van de generaties die na ons komen.

RijnGouweLokaal wil een grotere inzet van de gemeente. Milieu en duurzaamheid moeten een meer prominente plaats krijgen in de beleidsontwikkeling.

Er moet gezorgd blijven voor een permanente en veilige beheersing van milieuproblemen die niet oplosbaar zijn, zoals de Coupepolder, het NAF terrein en de Biesterfeld locatie.

In het kader van milieu en schone energie is RijnGouweLokaal voorstander van windmolens langs de N207 noord. Verder dient de gemeente de mogelijkheden van zonne-energie actief te onderzoeken. Ook initiatieven als “groene daken/groene muren” etc. dienen actief gesteund te worden.

RijnGouweLokaal wil waar mogelijk straatstenen vervangen door groen en/of water om zodoende wijken zonder groen “kleur” te geven.

De komende tijd zal verder ingezet moeten worden op het terugdringen van luchtvervuiling. Dit vraagt maatregelen van de gemeente, zoals het gebruik van elektrische auto’s. Ook de slimmere doorstroming van het verkeer vraagt in dat verband aandacht, daarom is RijnGouweLokaal voor een verschuiving naar fietsverkeer en voor gratis lokaal openbaar vervoer. Speciale aandacht dient gegeven te worden aan veilige fietsroutes naar de scholen.

RijnGouweLokaal is geen voorstander van compensatie waarbij een deel van Alphen zwaarder vervuild mag zijn als een ander deel maar schoner is of van een systeem waarmee vervuilingsrechten gekocht worden van andere gemeenten. Daar waar langs wegen de geluidsnorm wordt overschreden komen geluidswerende voorzieningen. Maar ook andere milieuproblematiek vraagt meer aandacht, zoals het duurzaam bouwen.

Wij zijn voorstander van zonnecollectoren, ook bij stallen van agrariërs en ruimten van boomkwekers. Gemeentelijk steunbeleid wordt overwogen.

RijnGouweLokaal wil dat de mogelijkheden voor het inzamelen van klein chemisch afval bij winkelcentra uitgebreid worden.

RijnGouweLokaal is een groot voorstander van een duurzame economie en samenleving. Wij ondersteunen dan ook het streven naar een klimaat neutrale gemeente.

RijnGouweLokaal is tegen het boren naar schaliegas binnen onze gemeente.

Lastendruk en Financiën Standpunten Rijngouwelokaal

Lastendruk en Financiën

Het geld van de gemeente is het geld van de burgers. RijnGouweLokaal vindt dat we daar dus zuinig mee om moeten gaan. RijnGouweLokaal vindt dat de gemeentelijke lastenstijging in principe niet hoger moet zijn dan de prijsontwikkeling. Een lastenstijging boven dat niveau ten gevolge van projectontwikkelingen zoals de Lage Zijde worden afgewezen.

Het lastenniveau met vergelijkbare gemeenten zal als referentiepunt dienen voor projectfinancieringen die noodzakelijk zijn voor de overgang van groei- naar beheergemeente.

Wij streven ernaar de gemeente met de laagste lasten voor de burgers te zijn in Zuid-Holland.

In geval van dalende WOZ waarden moet het tarief van de OZB niet naar boven worden aangepast. Dit kan gecompenseerd worden in tijden van sterk stijgende WOZ waarden.

Het aandelenpakket Nuon kan worden ingezet om de sociale infrastructuur van de gemeente te verbeteren en dient niet om financiële gaten te dichten.

Kunst en Cultuur: bevordering van Kunst en Cultuur Standpunten RijnGouwelokaal

Bevordering van kunst en cultuur

 

Activiteiten op cultureel gebied worden tegen redelijke kosten toegankelijk gemaakt voor alle burgers. Het aanbod dient zoveel mogelijk laagdrempelig te zijn.

Binnen de gemeente worden voldoende mogelijkheden van expositie van kunst gerealiseerd. Ook actieve participatie wordt bevorderd. Denk aan de vele activiteiten van Parkexpressie en de muziekschool. Uitbreiding naar Boskoop en Rijnwoude wordt nagestreefd. Er moet, ook in het subsidiebeleid, worden ingezet op een breed aanbod van kunst en cultuur. Breed in aanbod en in spreiding over de gemeente en de kernen. Daarbij kan gedacht worden aan de beeldende kunsten, uitvoerende kunsten maar ook (internationale) culturele activiteiten en uitwisselingen. Er moeten voldoende (fysieke) ruimten te komen om kunst en cultuur te beoefenen en te consumeren.

 

De verenigingen gericht op amateurkunst moeten verder versterkt worden, ook financieel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan toneel, maar ook aan de vele koren. Ook deze dragen immers op grote schaal bij aan de leefbaarheid van de kernen en dus van de gemeente als geheel.

 

Kunst moet een meer prominente plaats krijgen in de openbare ruimte.

 

In het centrum maar ook in de wijken. RijnGouweLokaal wil dat de gemeente een project kunst in de wijk start en daar geld voor vrij maakt. In dit project kunnen bewoners met deskundige begeleiding zelf bepalen hoe kunst tot een onderdeel van hun leefomgeving gemaakt kan worden. Mogelijk kan dit worden gekoppeld aan een uit te schrijven prijsvraag.

 

RijnGouweLokaal is voor een plein dat voldoet aan de normen voor het houden van een taptoe, zodat ook in de toekomst bij een eventuele herinrichting van het Thorbeckeplein de Alphense taptoe niet verloren gaat.

 

Er kan naar onze mening nog een efficiencyslag gemaakt worden door betere samenwerking tussen de diverse culturele instellingen, al dan niet binnen een koepelorganisatie. De gemeente stimuleert en faciliteert actief een dergelijke verdergaande samenwerking.

Kunst en cultuur: bescherming historisch erfgoed Standpunten RijnGouwelokaal

Bescherming van erfgoed

Het cultureel erfgoed vormt een belangrijk deel van de geschiedenis van Alphen aan den Rijn en haar kernen. Dat is van groot belang voor de identiteit, juist voor een stad die de afgelopen decennia sterk gegroeid is. Het cultureel erfgoed moet beschermd en waar mogelijk toegankelijk gehouden worden.

Voor de kern Alphen willen wij een Alphens museum/oudheidskamer in het centrum van de gemeente. De Lage Zijde zou daar uitstekend geschikt voor zijn.

 

Maar ook in de andere kernen moet er aandacht en geld zijn voor de bescherming van erfgoed. Dit hangt immers ook nauw samen met de identiteit van de kernen en juist nu, na de fusie is het van groot belang die identiteit te koesteren en te waarborgen. Geen sloop meer van beeldbepalende gebouwen. Extra aandacht voor het gemeentehuis van Boskoop. Dit pand dient een maatschappelijke bestemming te krijgen en toegankelijk blijven. Het Boomkwekerij Museum in Boskoop en de oude molen in Benthuizen verdienen ondersteuning.

Kunst & Cultuur: Algemeen standpunt RijnGouwelokaal

Cultuur in al haar verschijningvormen en diversiteit vormt het cement dat onze multiculturele samenleving bijeenhoudt.

Zekere in deze tijden van crises is het investeren in kunst en cultuur en de betrokkenheid van alle Alphenaren daarbij van groot belang, of dat nu is in het maken van kunst en cultuur of het genieten ervan. Wat wij nu afbreken is immers voorgoed verloren ook voor de generaties na ons.

Gezondheidszorg: Standpunten RijnGouwelokaal

Gezondheidszorg

RijnGouweLokaal wil nadrukkelijk meer aandacht schenken aan preventie in de gezondheidszorg.

Het stimuleren van bewegen van jong tot oud draagt daaraan bij.

 

Het alcohol- en drugs misbruik is een grote bron van zorg, ook in Alphen, Boskoop en Rijnwoude.

 

De gevolgen van teveel alcohol gebruik zijn onderbelicht en verdienen in de preventieprogramma’s meer aandacht. Misbruik van harddrugs vraagt om intensieve maatregelen.

 

Projecten, die ten doel hebben de gezondheid te bevorderen verdienen steun.

 

Dergelijke projecten dienen echter wel afgestemd zijn op de doelgroepen.

 

Samenwerking daarbij met o.a. GGD, scholen, jongerenwerkers is belangrijk en voor ons een voorwaarde.

 

Alphen aan den Rijn beschikt niet over een volwaardig eigen ziekenhuis hoewel steeds meer specialismen in dagbehandeling in het huidige Rijnland Ziekenhuis worden uitgevoerd. Het blijft daarom van het grootste belang dat de ambulancezorg binnen onze gemeente van hoge kwaliteit is. Zo nodig dient in extra ambulancezorg geïnvesteerd te worden. De aanrijtijden van de ambulances dienen ruim binnen de wettelijke normen te blijven.