Berichten

Persbericht Motie Stadkiosk

P E R S B E R I C  H T

De fractie van Alphen Eén zal tijdens de raadsvergadering van 26 maart a.s. een motie indienen naar aanleiding van de inmiddels verleende bouwvergunning een stadskiosk aan de Castellumstraat neer te zetten. De fractie wil dat het college de afgegeven bouwvergunning vernietigt en in overleg met de initiatiefnemer op zoek gaat naar een andere plek. Alphen Eén is van mening dat door het plaatsen van de kiosk afbreuk wordt gedaan aan dit mooie plekje van Alphen aan den Rijn. Stiltecentrum en Adventskerk zijn beeldbepalende monumentale panden in het centrum en een stadskiosk past niet op deze plaats. Ook een van de weinige bomen in het centrum dreigt op deze plaats aan het zicht onttrokken te worden.

De fractie is dus niet tegen een stadskiosk maar wel tegen de gekozen locatie.

De fractie hoopt een meerderheid te vinden in de raad om zo het college te dwingen terug te komen op de afgegeven bouwvergunning en de eventuele (financiële) consequenties daarvan te nemen.

Toelichting Motie Stadskiosk Alphen Eén

TOELICHTING MOTIE STADSKIOSK 

 

Op 14 december 1972 kocht de gemeente Alphen aan den Rijn voor een symbolisch bedrag van € 2,50 de grafkapel achter de Adventskerk van de eigenaar, P.A.J. Baron de Smeth.

Hiermee kwam een van de weinige Alphense monumenten in handen van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het najaar van 1973 werd de restauratie aangevangen waarna Alphen aan den Rijn een mooi monument rijker werd. Dat werd versterkt toen in november 2005 de grafkapel een openbare functie kreeg en een stiltecentrum werd. Een onthaastingsplek in het drukke centrum van Alphen aan den Rijn. In de avonduren wordt de Adventskerk, de beeldbepalende kerk in het centrum, verlicht , zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, zodat de mooie ramen goed tot hun recht komen. Een beeldentuin tussen de kerk en de Grafkapel, de “Tijger en Leeuw” en de mooie boom maken dit stukje Alphen aan den Rijn tot een uniek plekje in het centrum onze gemeente. Lees meer

Motie Stadskiosk Alphen Eén


MOTIE                                                             M O T I E 

 Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 

 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 26 maart 2009 
 Onderwerp: stadskiosk 
 De Raad, gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat het college onder nummer B2008/512 een vergunning heeft verleend voor het bouwen van een stadskiosk, plaatselijke bekend Castellumstraat nr. 1 E en de brug;  dat de te bouwen kiosk weliswaar niet in strijd is met het bestemmingsplan maar dat niet alles wat  in het bestemmingsplan is toegestaan, ook gebouwd moet worden; dat de te bouwen kiosk het zicht op een tweetal beeldbepalende Alphense monumenten (Grafkapel en Adventskerk) zal ontnemen terwijl de ruimtelijke werking van de standbeelden van De Tijger en de Leeuw geheel, althans gedeeltelijk, verloren dreigt te gaan; ook een van de weinige grote bomen in het centrum dreigt (gedeeltelijk) aan het zicht te worden ontrokken 
 Verzoekt het college daarom de eerder afgegeven bouwvergunning te vernietigen voor wat betreft het perceel Castellumstraat (tussen nr. 1 E en de brug) en in overleg met de initiatiefnemer op zoek te gaan naar een nieuw perceel binnen de gemeente, waar de kiosk gebouwd kan worden; en gaat over tot de orde van de dag.
 Ondertekening en naam: Alphen Eén