Berichten

Vragen RijnGouwelokaal voortgang Lage Zijde

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 8 februari 2016

Het college van B en W

Geacht College,
Naar aanleiding van de presentatie over de stand van zaken rond de Lage Zijde tijdens de commissievergadering van donderdag 4 februari 2016 heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Het Nutsgebouw krijgt de functie die het verdient: sloop van omliggende panden is noodzakelijk omdat een vrijstaand Nutsgebouw bijdraagt aan het op de kaart zetten van (het centrum van) Alphen.
Kan het College aangeven hoe zich dat verhoudt met de huidige bouw aan de voorkant en achterkant van het Nutsgebouw? Het gebouw wordt zowel aan de voorkant als aan de achterkant totaal ingebouwd en er is geen sprake van een vrijstaand Nutsgebouw.

2. Volgens de nota van uitgangspunten is er ruimte voor kleinschalige initiatieven en experimenten door kleinschalige transformatie, herstructurering, renovatie en hergebruik van bestaand vastgoed. Kan het college aangeven waar op dit moment sprake is van deze zaken. Welk vastgoed wordt hergebruikt of gerenoveerd en in het verlengde daarvan, is er al een plaats gereserveerd voor de gevelsteen van De Prins van Oranje, een en ander conform de door ondergetekende ingediende en aangenomen motie?

3. Inmiddels zijn ook de oude panden van Bakkerij Van Vliet aangekocht. Kan het college aangeven wat de plannen zijn met dit pand?

4. Lopend in de Van Mandersloostraat richting Nutsgebouw zal er een brug moeten komen over de verbrede Aar. Onder die brug moeten sloepen kunnen varen. Kan het college aangeven hoe hoog de brug wordt en hoe het met de oprit/afrit van de nieuw te bouwen brug staat? In de raad is namelijk al eerder gewaarschuwd voor een te hoge brug in verband met mensen, die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel, rollator, ouders met kinderwagen etc. Bij een langere oprit zullen de winkels er last van krijgen en bij een kortere oprit bepaalde gebruikers.

5. U schrijft in de nota van uitgangspunten dat het belangrijk is de Aarhof te betrekken bij de ontwikkelingen. In de krant laat de huidige eigenaar weten dat wat hem betreft de bibliotheek hoe dan ook deel moet gaan uitmaken van de Aarhof. Deelt u de mening van de eigenaar van de Aarhof over de bibliotheek? Zo nee, wanneer komt u met voorstellen over nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

6. Kunt u aangeven welke plannen er zijn met betrekking tot de markt. Op dit moment trekft de markt zeker op zaterdag veel mensen richting Lage Zijde. Als de markt naar de Hoge Zijde wordt verplaatst, zal dat de Lage Zijde in het weekend minder aantrekkelijk maken.

7. In de komende tijd gaat er veel gebouwd worden aan de Hooftstraat. Tijdens de presentatie van donderdag jl. werd aangegeven dat veel (zwaar) vrachtverkeer over de Lijserlaan zal gaan. Bent u bereid aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de Lijsterlaan, zoals een 30 kiliometerzone, dan wel alleen zwaar vrachtverkeer toe te staan tussen bepaalde uren. Als straks de straks de Julianabrug weer open is, zal het verkeer nog meer toenemen, met als gevolg nog meer onveiligheid.

8. Tijdens de presentatie was er ook bezorgheid over het parkeren oftewel een gebrek aan parkeerruimte. Kunt u de laatste berekeningen van de parkeerdruk geven, de zgn. parkeerbalans?

9. Tijdens de commissievergadering werd ook nog ingaan op het feit dat de wethouder inmiddels geregeld zou hebben dat er een rotonde aan de Lijsterlaan zou komen en dat de Bloemhofstraat/Aarkade niet wordt afgesloten. Op zich een prima punt, maar voorzover ik weet is de Raad nog in afwachting van voorstellen, nadat er bewonersavonden zijn geweest en initiatieven zijn besproken en nieuwe ideeën zijn ingediend. Hoe plezierig het misschien ook is dat de wethouder dit soort toezeggingen doet (hij heeft ze volgens de insprekers echter niet schriftelijk bevestigd) en hoezeer wij dit voorstel ook zullen steunen, is het college het met ons eens dat de wethouder (en niet eens die van verkeer) dit soort zaken niet op deze manier kan regelen en de normale procedure hoort te volgen, waarbij recht gedaan wordt aan de inspreekavonden voor bewoners en de positie van de raad.

10. Uit de krant hebben wij begrepen dat het Aargebouw gesloopt gaat worden.
Destijds was er sprake van een parkeergarage en wethouder Van As laat op de website vanNieuw Elan op 23 april 2015 weten dat de mogelijkheden van een parkeertoren onderzocht worden. Kan het college aangeven hoever dat onderzoek is, temeer nu er tijdens de commissievergadering door winkeliers etc. geklaagd werd over parkeerruimte en de wethouder aangaf dat parkeerruimte op eigen terrein moest worden opgelost. Er werd met geen woord gerept over een parkeertoren op de plaats van het Aargebouw. Als er geen parkeertoren komt, wanneer denkt het college dan een voorstel te doen aan de raad voor een invulling van dit perceel grond. Heeft het college daarbij ook de mogelijkheid nog in gedachten de bibliotheek naar het Aargebouw te verhuizen?

11. In de nota van uitgangspunten wordt ook gesproken over het herstel van de historische kade van de Aarkade door middel van bebouwing, maar omdat dit pas in een later stadium gebeurt, wordt er verder nog niet op ingaan, omdat de uiteindelijke begrenzing afhankelijk is van de investeerders. Inmiddels zijn we geruime tijd verder. Is er al iets te melden over een eventuele bebouwing op die plek.

12.. Kunt u een update geven van de financiële stand van zaken op dit moment, inclusief de sloopplannen van het Aargebouw, aankoop pand Bakker van Vliet etc.

13 Tijdens de presentatie is verder gesproken over de stand van zaken rond de verkoop van het Nutsgebouw , de positie van de kopers en La Place. Wethouder van As gaf daarbij aan dat het pand wel verkocht was, maar nog niet geleverd. Hij vermeldde daarbij dat er met de kopers een zgn. “gentlemen’s agreement was gesloten en dat het pand verhuurd zou worden door de kopers aan La Place. Kan het college aangevenof hier sprake is van een schriftelijke of mondelinge gentlemen’s agreement. Indien er sprake is van een schriftelijk stuk, kan dat dan ter inzage worden gelegd? Indien er sprake is van een mondelinge overeenkomst tussen de wethouder en de koper, kan het college dan aangeven hoe de Raad zijn controlerende taak kan uitoefenen als wethouders een gentlemen’s agreement sluiten. Zijn er voor wat betreft de Lage Zijde nog meer gentlemen’s agreements gesloten? Vindt het college het overigens verstandig om een gentlemen’s agreement af te sluiten. Immers, dit is niet afdwingbaar en de koper kan in feite van alles doen (o.a. met het Nutsgebouw) zonder dat het collegeen/of Raad kan ingrijpen. Kan het college verder (vertrouwelijk) aangeven welke andere biedingen er op het Nutsgebouw zijn gedaan, voor welke bedragen, en wat de reden is dat deze biedingen zijn afgevallen.

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden en verder lijkt ons na beantwoording van de vragen een commissievergadering op zijn plaats om inhoudelijk over de stand van zaken over de Lage Zijde en alles wat daarmee samenhangt van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Uit de raad van 25 juni 2015

Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter RijnGouwelokaal

Raadsvergadering van 25 juni 2015.
Tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. kon iedere partij algemene

beschouwingen houden over de kadernota. De kadernota geldt als uitgangspunt van

de in oktober a.s. vast te stellen begroting.

 

Uiteraard had ik van tevoren tezamen met de inbreng van de commissieleden en

steunfractieleden de algemene beschouwingen namens RijnGouweLokaal gemaakt.

Ik heb deze helaas niet in de raad zelf kunnen houden.

De vergadering was al om 19.00 uur begonnen en mijn rug gaf het om 22.00 uur echt

helemaal op ondanks de pijnstillers. Lastig om dan alleen in de raad te zitten. Toch

meen ik dat het goed is om deze algemene beschouwingen wel te publiceren want

het geeft namelijk de mening van RijnGouweLokaal weer op het gevoerde beleid in

onze gemeente. En ik zal er uiteraard voor pleiten om voortaan eerst met het

belangrijkste agendapunt van de avond te beginnen.

In die raadsvergadering gebeurde overigens meer. Ik had in overleg met de PvdA en

GroenLinks een motie voorbereid om tot een betere actieve informatieplicht van het

college te komen. Deze plicht is wettelijk vastgelegd maar hoe die plicht uitgevoerd

moet worden, is lang niet altijd duidelijk. Te vaak moeten raadsleden zaken in de

krant lezen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan plannen

rond het Nutsgebouw en Rijnhaven. Het college had niet eens veel moeite met de

inhoud van de motie maar wel met mijn toelichting. Men voelde dat als wantrouwen.

Als dat inderdaad zo was geweest, had ik uiteraard een motie van wantrouwen

ingediend. De motie werd gesteund door PvdA, GroenLinks (deze partijen dienden

de motie mee in), SP en Beter Alphen. D66 trok de steun voor de motie in omdat mijn

toelichting niet in goede aarde viel.

Al met al een gemiste kans voor raadsleden om hun eigen positie ten opzichte van

het college te versterken.

Ook andere moties van de oppositie haalden het niet, zoals een door ons samen met

GroenLinks voorbereide motie over het monumentenbeleid en een in stellen

raadswerkgroep voor dit monumentenbeleid.

Twee moties haalden het wel: een mede door ons ingediende motie over de

huisvesting van de bibliotheek, teneinde er voor te zorgen dat ook in de kernen een

behoorlijke bibliotheekvoorziening blijft bestaan, alsmede een door de PvdA

opgestelde en door ons mede ingediende motie over het steunen van vrijwilligers en

het instellen van een vrijwilligersprijs. De door de SGP opgestelde en door ons mede

ingediende motie om de precariorechten terug te betalen aan de inwoners haalde het

ook niet.

RijnGouweLokaal heeft tegen de bibliotheekvisie van het college gestemd omdat we

die echt te mager en te beperkt vinden. Het gaat namelijk niet om een visie maar om

een bezuiniging van € 200.000,00.

We zijn wel akkoord gegaan – zij het aarzelend – met de startnotitie Economisch

Beleidsplan. Er gaat veel geld naar toe – € 1 miljoen per jaar – en de vraag is of het

echt wat gaat opleveren. Aan de andere kant, we kunnen niet wegkijken van de vele

werklozen (ook in Alphen) en we zullen moeten proberen Alphen sterker te maken.

Wel zullen wij zeer kritisch de ontwikkelingen volgen om zo nodig bij te kunnen

sturen. Cofinanciering lijkt een toverwoord. We zullen zien!

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

 

Lees meer