Berichten

Vragen RijnGouwelokaal voortgang Lage Zijde

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 8 februari 2016

Het college van B en W

Geacht College,
Naar aanleiding van de presentatie over de stand van zaken rond de Lage Zijde tijdens de commissievergadering van donderdag 4 februari 2016 heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Het Nutsgebouw krijgt de functie die het verdient: sloop van omliggende panden is noodzakelijk omdat een vrijstaand Nutsgebouw bijdraagt aan het op de kaart zetten van (het centrum van) Alphen.
Kan het College aangeven hoe zich dat verhoudt met de huidige bouw aan de voorkant en achterkant van het Nutsgebouw? Het gebouw wordt zowel aan de voorkant als aan de achterkant totaal ingebouwd en er is geen sprake van een vrijstaand Nutsgebouw.

2. Volgens de nota van uitgangspunten is er ruimte voor kleinschalige initiatieven en experimenten door kleinschalige transformatie, herstructurering, renovatie en hergebruik van bestaand vastgoed. Kan het college aangeven waar op dit moment sprake is van deze zaken. Welk vastgoed wordt hergebruikt of gerenoveerd en in het verlengde daarvan, is er al een plaats gereserveerd voor de gevelsteen van De Prins van Oranje, een en ander conform de door ondergetekende ingediende en aangenomen motie?

3. Inmiddels zijn ook de oude panden van Bakkerij Van Vliet aangekocht. Kan het college aangeven wat de plannen zijn met dit pand?

4. Lopend in de Van Mandersloostraat richting Nutsgebouw zal er een brug moeten komen over de verbrede Aar. Onder die brug moeten sloepen kunnen varen. Kan het college aangeven hoe hoog de brug wordt en hoe het met de oprit/afrit van de nieuw te bouwen brug staat? In de raad is namelijk al eerder gewaarschuwd voor een te hoge brug in verband met mensen, die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel, rollator, ouders met kinderwagen etc. Bij een langere oprit zullen de winkels er last van krijgen en bij een kortere oprit bepaalde gebruikers.

5. U schrijft in de nota van uitgangspunten dat het belangrijk is de Aarhof te betrekken bij de ontwikkelingen. In de krant laat de huidige eigenaar weten dat wat hem betreft de bibliotheek hoe dan ook deel moet gaan uitmaken van de Aarhof. Deelt u de mening van de eigenaar van de Aarhof over de bibliotheek? Zo nee, wanneer komt u met voorstellen over nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

6. Kunt u aangeven welke plannen er zijn met betrekking tot de markt. Op dit moment trekft de markt zeker op zaterdag veel mensen richting Lage Zijde. Als de markt naar de Hoge Zijde wordt verplaatst, zal dat de Lage Zijde in het weekend minder aantrekkelijk maken.

7. In de komende tijd gaat er veel gebouwd worden aan de Hooftstraat. Tijdens de presentatie van donderdag jl. werd aangegeven dat veel (zwaar) vrachtverkeer over de Lijserlaan zal gaan. Bent u bereid aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de Lijsterlaan, zoals een 30 kiliometerzone, dan wel alleen zwaar vrachtverkeer toe te staan tussen bepaalde uren. Als straks de straks de Julianabrug weer open is, zal het verkeer nog meer toenemen, met als gevolg nog meer onveiligheid.

8. Tijdens de presentatie was er ook bezorgheid over het parkeren oftewel een gebrek aan parkeerruimte. Kunt u de laatste berekeningen van de parkeerdruk geven, de zgn. parkeerbalans?

9. Tijdens de commissievergadering werd ook nog ingaan op het feit dat de wethouder inmiddels geregeld zou hebben dat er een rotonde aan de Lijsterlaan zou komen en dat de Bloemhofstraat/Aarkade niet wordt afgesloten. Op zich een prima punt, maar voorzover ik weet is de Raad nog in afwachting van voorstellen, nadat er bewonersavonden zijn geweest en initiatieven zijn besproken en nieuwe ideeën zijn ingediend. Hoe plezierig het misschien ook is dat de wethouder dit soort toezeggingen doet (hij heeft ze volgens de insprekers echter niet schriftelijk bevestigd) en hoezeer wij dit voorstel ook zullen steunen, is het college het met ons eens dat de wethouder (en niet eens die van verkeer) dit soort zaken niet op deze manier kan regelen en de normale procedure hoort te volgen, waarbij recht gedaan wordt aan de inspreekavonden voor bewoners en de positie van de raad.

10. Uit de krant hebben wij begrepen dat het Aargebouw gesloopt gaat worden.
Destijds was er sprake van een parkeergarage en wethouder Van As laat op de website vanNieuw Elan op 23 april 2015 weten dat de mogelijkheden van een parkeertoren onderzocht worden. Kan het college aangeven hoever dat onderzoek is, temeer nu er tijdens de commissievergadering door winkeliers etc. geklaagd werd over parkeerruimte en de wethouder aangaf dat parkeerruimte op eigen terrein moest worden opgelost. Er werd met geen woord gerept over een parkeertoren op de plaats van het Aargebouw. Als er geen parkeertoren komt, wanneer denkt het college dan een voorstel te doen aan de raad voor een invulling van dit perceel grond. Heeft het college daarbij ook de mogelijkheid nog in gedachten de bibliotheek naar het Aargebouw te verhuizen?

11. In de nota van uitgangspunten wordt ook gesproken over het herstel van de historische kade van de Aarkade door middel van bebouwing, maar omdat dit pas in een later stadium gebeurt, wordt er verder nog niet op ingaan, omdat de uiteindelijke begrenzing afhankelijk is van de investeerders. Inmiddels zijn we geruime tijd verder. Is er al iets te melden over een eventuele bebouwing op die plek.

12.. Kunt u een update geven van de financiële stand van zaken op dit moment, inclusief de sloopplannen van het Aargebouw, aankoop pand Bakker van Vliet etc.

13 Tijdens de presentatie is verder gesproken over de stand van zaken rond de verkoop van het Nutsgebouw , de positie van de kopers en La Place. Wethouder van As gaf daarbij aan dat het pand wel verkocht was, maar nog niet geleverd. Hij vermeldde daarbij dat er met de kopers een zgn. “gentlemen’s agreement was gesloten en dat het pand verhuurd zou worden door de kopers aan La Place. Kan het college aangevenof hier sprake is van een schriftelijke of mondelinge gentlemen’s agreement. Indien er sprake is van een schriftelijk stuk, kan dat dan ter inzage worden gelegd? Indien er sprake is van een mondelinge overeenkomst tussen de wethouder en de koper, kan het college dan aangeven hoe de Raad zijn controlerende taak kan uitoefenen als wethouders een gentlemen’s agreement sluiten. Zijn er voor wat betreft de Lage Zijde nog meer gentlemen’s agreements gesloten? Vindt het college het overigens verstandig om een gentlemen’s agreement af te sluiten. Immers, dit is niet afdwingbaar en de koper kan in feite van alles doen (o.a. met het Nutsgebouw) zonder dat het collegeen/of Raad kan ingrijpen. Kan het college verder (vertrouwelijk) aangeven welke andere biedingen er op het Nutsgebouw zijn gedaan, voor welke bedragen, en wat de reden is dat deze biedingen zijn afgevallen.

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden en verder lijkt ons na beantwoording van de vragen een commissievergadering op zijn plaats om inhoudelijk over de stand van zaken over de Lage Zijde en alles wat daarmee samenhangt van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Koopzondagen: Voor of Tegen!?

De inbreng van Ank de Groot-Slagter tijdens de laatste commissievergadering.

KOOPZONDAGEN IN DE GEMEENTERAAD

In de afgelopen ronde tafel bijeenkomst is er uitgebreid uitgesproken over de
koopzondagen. Er liggen drie varianten: de winkels alle zondagen open, 18
zondagen open of 12 zondagen open. Er waren diverse insprekers, waaronder
een afgevaardigde van een grote supermarkt en een bestuurslid van de VOA,
eveneens eigenaar van een grote supermarkt. Verder was er een winkelier uit
Benthuizen en iemand de sprak namens de kerken in Benthuizen. Het is de
bedoeling dat de gemeenteraad op 26 maart a.s. een beslissing neemt
Namens RijnGouweLokaal heb ik een eerste reactie naar voren gebracht.
RijnGouweLokaal heeft overigens nog geen definitief standpunt ingenomen
omdat wij eerst de resultaten van de ronde tafel bijeenkomst nog in de fractie
willen bespreken. Wel is al uit een eerdere inventarisatie gebleken dat fractie
en steunfractie 52 koopzondagen voor alle winkels in Alphen (veel) te veel
vinden.
Voor- en tegenstanders hebben allemaal een punt.
Het is ieders eigen vrijheid om wel of niet te gaan winkelen, dus waarom
moeilijk doen. Wie zijn wij om anderen tegen te houden om op zondag te gaan
winkelen. Ik kan en wil mensen niet verplichten om op zondag culturele dingen
te doen, naar de kerk te gaan, aan sport te doen of op familiebezoek te gaan.
Dat laatste kan voor sommige mensen trouwens helemaal niet zo’n leuke
bezigheid zijn
Iedereen moet zelf weten hoe hij of zij de zondag wil doorbrengen.
Echter, de vrijheid van de een is de onvrijheid van de ander. Winkelpersoneel
moet op zondag gaan werken. Er wordt wel gesteld dat het niet verplicht wordt
maar dat is nog maar de vraag. Nu niet verplicht en wellicht aantrekkelijk
omdat er nog een toeslag geldt. Straks verplicht werken op zondag zonder
toeslag. Want de zondag wordt door steeds meer werkgevers gezien als een
“normale” dag waarvoor geen extra toeslag wordt betaald. Blijft het dan nog
steeds zo aantrekkelijk voor werknemers om op zondag te werken? Ik waag dat
te betwijfelen.
Ik mis een onderscheid in winkels. Bouwmarkten, tuincentra en supermarkten
zouden wellicht meer open kunnen dan de overige winkels. Wekelijks een
koopzondag voor alle winkels open lijkt mij heel erg veel. Er zal wellicht sprake
zijn van een hele kleine omzetverhoging want de mensen zullen niet meer maar
op andere tijden gaan winkelen, dus het is maar de vraag of er meer geld wordt
uitgegeven. Je kunt je geld maar eenmaal uitgeven.
En gaat iedereen meedoen. Zeker als het elke zondag wordt, verwacht ik dat
niet.
Concurrentie op internet vind ik geen stek argument. Het internet is 24 uur per
dag te bereiken en daar kunnen winkels ook niet tegenop. En als de omzet van
de supermarkten echt afhangt van die vijf extra uren op koopzondag, zou dat
toch een trieste zaak zijn.
Het Alphense centrum is al jaren ontzettend ongezellig en nodigt niet uit tot
leuk winkelen. Dat verandert echt niet door extra koopzondagen. De beleving is
weg, dus kun je net zo goed achter je computer iets op internet bestellen.
En hoe gaat het verder? In de toekomst de bibliotheek open op zondag? En
uiteraard dan ook het stadskantoor want er zijn vast wel mensen die hun
paspoort op zondag willen halen.
Wat doen we met de kernen? Als men niet open wil, dan toch niet. Ik heb er het
volste begrip voor dat Benthuizen bijvoorbeeld niets voelt voor een
koopzondag.
Wat doen we met parkeren op zondag? Gaan we betaald parkeren om zo de
inkomsten van het parkeerbedrijf weer wat op te krikken of blijft het gratis om
het winkelen aantrekkelijk te maken?
Uit de gehouden enquête blijkt dat er een meerderheid van de Alphense
bevolking voor openstelling is op zondag. Maar of ze dan ook daadwerkelijk
gaan winkelen is de vraag.
Gewoon 1 dag in de week zonder de gehaaste 24 uurs economie en drukte op
straat spreekt mij best aan. Uitzonderingen voor bepaalde winkels en de kleine
kernen moeten mogelij zijn. Op de 12 of 18 zondagen dat de winkels open
mogen zijn (NB: lees mogen en niet moeten) maken we er met leuke activiteiten
(gezellige themamarkten, kinderactiviteiten, optredens in theater etc) prima
Alphense dagen van! En de kerken zijn de hele dag open voor een moment van
rust en bezinning met een mooi orgelconcert!

 

Ank de Groot: “Ik houd mijn hart vast voor de ontwikkeling van de Lage Zijde”

Ank de Groot heeft tijdens een debat met lijstrekkers haar zorgen geuit wat betreft de ontwikkeling van de Lage Zijde. Zij wil in ieder geval niet dat de huidige coalitiepartijen ( VVD, PvdA, CU en het CDA de Lage Zijde nog meer verkwanselen.

Lage Zijde

Motie Sloop Lage Zijde

M O T I E

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 28 maart 2013

O V E R W E G E N D E :

dat het college bij brief  d.d. 21 maart 2013 aangeeft op uiterlijk 3 juni 2013 te willen beginnen met de gefaseerde sloop van een aantal gebouwen aan de Lage Zijde, dit omdat op 16 september 2013 gestart moet worden met de nieuwbouw;

dat op dit moment nog geen uitsluitsel is van de Europese Commissie of de gemaakte met afspraken met VORM geoorloofd zijn in het kader van staatssteun;

dat VORM voorts weliswaar bezig is met de verhuur van de commerciële ruimte maar dat op dit moment niet duidelijk is of de eis van VORM, namelijk dat 70% verhuurd moet zijn alvorens men gaat bouwen, daadwerkelijk gehaald wordt;

Lees meer

De toekomst van het Thorbeckeplein en het ronduit onbeschofte gedrag van de machtigste man van Alphen

Enige tijd geleden werd ik door Eveline Verhoeve uitgenodigd om mijn visie te geven op de ontwikkeling van het Thorbeckplein en met name het Nutsgebouw. In een leuk gesprek dat op Alphen Stad TV is uitgezonden en ook via You Tube te bekijken is, kwamen Eveline en ik al pratend tot een schitterende oplossing.  Al eerder heb ik aangegeven dat het Nutsgebouw, een van de weinige echte monumenten die Alphen nog in het centrum heeft staan, moet gaan functioneren als een gebouw waarin voor iedereen wat is. Ik zie daar een soort Alphens museum, een grand café, winkels met maatschappelijke doelstellingen, amateurkunstenaars die daar exposeren, een boekhandel met een leesttafel en ga zo maar door. De panden aan het Thorbeckplein moeten zo mogelijk gerestaureerd worden, het Hage pand moet worden afgebroken met een daar een mooie inham richting de Oude Rijn, bomen en bankjes. In de gerestaureerde pandjes komen leuke winkels met een bijzonder karakter, ateliers, waarin kunstenaars aan het werk zijn zodat het kenmerkende karakter van de Lage Zijde in stand blijft en de Lage Zijde geen kopie van de Hoge Zijde wordt.

Aan het Thorbeckeplein komt verder een publiektrekker en er is woningbouw en wat mij betreft liefst ook voor ouderen, zodat die midden in het centrum bij de winkels, restaurants etc. wonen.

Het Cultuurgebouw komt niet aan het Thorbeckeplein. Op die plaats komt een grote publiekstrekker die de financiering van dit project mogelijk kan maken.  Voor de bibliotheek wordt een andere oplossing gezocht, eventueel volgens de plannen van Nieuw Elan in de Cultuurzone.  Daarnaast wil ik op het plein veel meer activiteiten, zoals meer (antiek, streek, sport)markten, straatartiesten, optredens, festivals en ga zo maar door. Het moet echt graan bruisen op het Thorbeckplein.

Een zelfde soort verhaal hield ik bij Eveline in het discussieprogramma “Op het dorp” op vrijdag jl. Let wel, er is ons gevraagd gewoon aan te geven wat je leuk zou vinden, even afgezien van het feit of het ook haalbaar zou zijn!

Wat er vervolgens gebeurde, was verbijsterend.  Onze machtigste man van Alphen heeft daar op een ronduit onbeschofte manier gereageerd op mijn idee. “Hans en Grietje verhalen” zo noemde hij dit. Volgens zijn twitterberichten zou ik de perceptie van een inwoner van Giethoorn hebben en ik zou ook nog een hoela-hoep veldje willen maken op het Thorbeckplein.

Het staat iedereen vrij een mening ergens over te hebben maar kom dan wel met argumenten! Het argument dat er onderzoeken zouden zijn waaruit zou blijken dat veel mensen hun inkopen al jaren buiten Alphen doen, wordt genoemd en ook het feit dat de gemeente de panden al voor veel geld heeft aangekocht. Alphen Een pleit overigens al vanaf het eerste moment om deze panden zoveel mogelijk te restaureren en heeft al veel vaker aangegeven te kiezen voor een meer kleinschalige oplossing. Dat mensen hun inkopen buiten Alphen doen, kan ook te maken hebben met het feit dat Alphen steeds ongezelliger wordt, maar dat vergeet de heer Vermeer wel erg gemakkelijk.  Toen Jo Schriek van de SP hem om de onderzoeken vroeg, kwam er niet echt een duidelijk antwoord. De heer Vermeer weigerde verder op een behoorlijke manier in discussie te gaan alhoewel hij praktisch dezelfde zaken wil als het gaat om het plein als wij dat willen want ook hij had het over die publiekstrekker die naar Alphen moest komen en over ambachtelijke winkels. Het verschil? Geen idee!

Ik heb de heer Vermeer aangegeven dat hij eens moet leren luisteren maar dat woord kent hij volgens mij niet!. Op twitter begint hij dan ook nog over mijn echtgenoot en over socialisten. Allereerst niets ten kwade van socialisten maar mijn echtgenoot heeft een andere achtergrond. Verder blijkt maar weer eens dat de heer Vermeer op geen enkele manier in Alphen geïnteresseerd is want dan zou hij geweten hebben dat mijn echtgenoot al bijna zijn hele leven bezig is met de geschiedenis van Alphen aan den Rijn en dat het hem erg aan zijn hart gaat dat oude panden verdwijnen. Daarom wilde hij weten wie er in Alphen geboren waren. De geboren Alphenaren voelen dat gemis wellicht meer dan de import Alphenaren. Zij hebben namelijk de afgelopen tientallen jaren al zoveel panden door sloop zien verdwijnen. Veel Alphense bedrijven weten mijn echtgenoot te vinden als het om de geschiedenis van hun bedrijf gaat omdat hij een zeer uitgebreid archief heeft en beschikt over heel veel oude foto’s en ansichtkaarten.  Om mijn echtgenoot nu te beschuldigen met opmerkingen als “eigen volk eerst” is misselijkmakend. En nee mijnheer Vermeer, ik ga geen Giethoorn Een oprichten!

Na afloop gaf de heer Vermeer mij een hand en bood zijn excuses aan. Zijn twitterberichten zijn echter van een later tijdstip, dus zijn excuses waren niet gemeend en dus onoprecht.

Onlangs gaf de heer Vermeer de kleine partijen in Alphen aan den Rijn de schuld van de huidige bestuurscrisis. Toen heb ik aangegeven dat hij misschien de machtigste man maar ook de domste man van Alphen was. Dat zat hem waarschijnlijk vrijdag jl. nog erg dwars. Door zijn onbeschofte gedrag zowel tijdens de bijeenkomst als later op twitter heeft hij dit alleen maar bevestigd.

De heer Vermeer is voorzitter van de VOA en dus het boegbeeld van deze Vereniging.

Het gedrag van de heer Vermeer is in ieder geval een voorzitter van de VOA onwaardig.

Amendement Lage Zijde extra Financiële vergoeding bewoners

Agendapunt 7

Naar aanleiding van het bestemmingsplan Lage Zijde:

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009
Onderwerp: Bestemmingsplan Lage Zijde
Lees meer

Amendement Waterfront

Agendapunt 7

Reserve Waterfront

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, bijeen op 29 oktober 2009 Lees meer

Voorgenomen bouwplannen Lage Zijde

Gedachten van Daedalus

Zijn de voorgenomen bouwplannen op de ‘Lage Zijde’ van het Alphense ‘Woon- Koop- en Uitgaan centrum’ een verbetering of moet dat “Nu Anders”! De bouwactiviteiten en de overlast op de Hoge Zijde van onze Alphense woon en koopcentrum naderen langzaam maar zeker de hoogste betontop. Het zal dan ook niet lang meer duren eer de eerste bewoners het ‘Steppe Stone’ gaan bevolken en dan dagelijks de klagende geluiden bij de brug der zuchten moeten aanhoren. Vast ook gelijk het hart vasthouden als een overvolle stadsbus of scheurende scooter zich met hoge snelheid en oorverdovend rookpluimgeronk door de wegspringende zuch-tende voetgangers wurmt. Dan heb ik het nog niet eens over de dode hoek bij de kopgevel van de Steppe Stone gehad. Dat is de S bocht die zonder uitzicht op tegemoet komende fietsers of overstekende voetgangers genomen moet worden op de kruising Julianastraat/ Castellumstraat/ Doelmanstraat. Dat kan op die plek nooit lang meer goed gaan zeggen vele wandelende zuchtenden en dat willen ze nu andersAls onze alsmaar zachter wordende winters de bouwvakkers ook nog goed gezind blijft, niet alleen de Steppe Stone bewoners al in het voorjaar van 2005 mee kunnen deinen op de (muzikale) geluiden vanuit het “Castellum theater” aan het Rijnpleintje. Zelfs in de nachtelijke uurtjes het gelal en gebral vanuit de horecastraat in alle toon-aarden kunnen beluisteren. En dat kunnen ze binnenkort ook nog op een speeltje van een mediagigant vastleggen als die tenminste zijn Castellumpoortjes wagenwijd openzet.

Volgens Pieter Haas, een van de bazen, kunnen Alphenaren straks profiteren van heel lage speeltjesprijzen. (foto Stadshart)

Vele bouwlustige ontwikkelaars en beleggers kijken dus al maandenlang rijk-rekenend uit naar de “Lage Zijde” want daar valt ook nog ‘goudgeld’ te verdienen. Maar voor dat gouden geld moet er wel opnieuw heel wat van het “Alphens erfgoed” tegen de vlakte. De vraag is dus of de Alphenaren dat nog wel pikken en of dat nu anders moet!Het college van B. en W. (wethouders zijn tegenwoordig door de invoering van het dualisme de zetbazen van de raad) hebben daarom alleen al bedacht dat we het verlies van ons heilig Alphens erfgoed eerst moeten herijken alvorens het voor eeuwig van de kaart te vegen. Herijken is trouwens wel slim bedacht. Want dan hoef je de mensen die het bureau van de nog niet transparante ‘Directie Stadshart’ bevolken, nog niet de zak te geven. Of dat wel zo slim is zal nog moeten blijken want de bezuinigingen liegen er niet om. Je moet je daarbij ook nog afvragen of we in deze decennia nog meer op de schop willen hebben?

Bovenstaande ontwikkelingen in de Lage Zijde is door een raadsmeerderheid in 1996 besloten.Maar dat was toen en het is nu anders! Immers, de economie schommelt al enige jaren weer om de nullijn en de bezuinigingen op ‘Welzijn’ vliegen alsmaar de pan uit. Terugdringen van de werkloosheid en armoedebestrijding zijn geen modewoorden waar je politieke sier mee moet maken want het is de realiteit van elke dag. De netto bestedingen van een grote groep mensen in het Alphense holt alsmaar achteruit en het is elke nieuwe dag moeilijker om de kop nog boven water te houden. De winkeliers krijgen het daardoor flink voor de kiezen en in het centrum is het al enige tijd een komen en gaan van dagwinkeltjes. Is het dan niet verstandiger om een pas op de plaats te maken aan de Lage zijde?