Berichten

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE JULIANABRUG

Alphen aan den Rijn, 26 juli 2021

 

 

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Geacht college,

 

 

RijnGouweLokaal heeft kennis genomen van uw notitie d.d. 23 juli 2021 ter zake de problemen die zijn ontstaan bij de herstelwerkzaamheden aan het fietspad over de Koningin Julianabrug. We begrijpen dat de Hooftstraat, die onder de brug door loopt, twee weken is afgesloten.

 

Bij besluitformulier d.d. 24 oktober 2017 is aangegeven dat de Julianabrug in 2011 is gerepareerd. Tijdens die reparatie is gebleken dat de brug tegen het einde van haar levensduur was. Met de toen uitgevoerde reparatie is de levensduur van de brug met 5 jaar verlengd. Uit de in 2012 uitgevoerde variantenstudie is destijds gekozen voor het vervangen van de brug en niet voor een tunnelvariant. In 2013 is gekozen voor het vervangen van de bestaande brug. Na het kraanongeval is de brug in juni 2016 opengesteld en in gebruik genomen, De onderhoudsperiode zou per 1 januari 2018      aflopen, waarna het beheer en onderhoud zou overgaan naar de Provincie. er-verbinding. Er was sprake van een onderschrijding van het krediet van € 2.300.000,00.

 

Met de vervanging van de Koningin Julianabrug zou er weer sprake zijn van een veilige, betrouwbare en goed functionerende oeververbinding. Dit lijkt dus niet het geval te zijn.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen.

 

  1. Hoe kan het zo zijn dat vijf jaar na de ingebruikname van de brug nu weer problemen zijn ontstaan rond het onderhoud. Is er destijds dan niet naar de gehele staat van            onderhoud van de brug gekeken? Zo ja, hoe kan het zo zijn dat er dan nu scheuren     zijn ontstaan? Zo nee, had het dan niet logisch geweest dat wel te doen?

 

  1. Wordt er nu alleen onderzoek gedaan naar de desbetreffende scheuren of wordt de gehele staat van onderhoud van de brug onderzocht?

 

  1. Heeft u vanaf 2018 contact gehad met de Provincie over het onderhoud van de brug nu de Provincie immers verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Zo ja, wat is er in deze (ambtelijk) gemeld over de staat waarin de brug verkeerde,         zeker nu ik begrijp dat er al eerder sprake was van lekkage. Zo nee, waarom is er     geen contact geweest over het onderhoud van deze brug, die immers in het             verleden regelmatig voor problemen heeft gezorgd.

 

 

 

  1. Uit onafhankelijk onderzoek, ingesteld door de Eenheid Audit en Advies van de Provincie na de problemen rond de plotselinge afsluiting van de Hefbrug in Boskoop blijk uit dat Provincie met een nieuw onderhoudssysteem zou beginnen met        verbeterpunten over het vastleggen van welk onderhoud nodig is voor welk onderdeel           van welke brug. Verder werd aangegeven dat onderdelen alleen afzonderlijk             geïnspecteerd worden in plaats van de hele brug maar dat de Provincie de brug als        één geheel moet zien. De provinciale organisatie moet volgens dat onderzoek het   informatiebeheer en de archivering verbeteren. Is over dit onderwerp met de     Provincie in het afgelopen jaar contact geweest. Zo ja, wat was het resultaat van dit             contact. Zo nee, waarom hebt u het traject van het onderhoud niet gemonitord?

 

  1. Op dit moment is de brug gedeeltelijk open ondanks het feit dat er nog onderzoek wordt gedaan, Er zou volgens de woordvoerder van de gemeente geen        sprake zijn      van instortingsgevaar. Hebt u erover nagedacht om de brug net als in 2011 wel af te       sluiten, dit om ieder mogelijk risico te vermijden, in ieder geval tot het moment dat het    onderzoek definitief is afgerond. Hoe kunt er namelijk zo zeker van zijn dat er geen             instortingsgevaar is als het onderzoek nog niet definitief is afgerond?

 

  1. Bent u zich ervan bewust dat een en ander bij de inwoners van Alphen aan den Rijn een bepaalde vorm van onrust teweeg brengt, zeker gezien de geschiedenis van de   brug en dat het daarom van het grootste belang is dat op zeer korte termijn uitsluitsel    komt over de huidige stand van zaken en de te nemen stappen, op korte en langere            termijn, zeker voor de direct omwonenden en voor iedereen die de brug gebruikt.           Daarom een dringende oproep voor een snelle, transparante communicatie!

 

  1. Er was volgens het raadsbesluit uit 2017 sprake van onderschrijding van het krediet. Is er destijds op enige wijze bezuinigd op onderhoud of iets dergelijks?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Verantwoordingsdebat Julianabrug

Op 6 juli jl. vond tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering het verantwoordingsdebat over het ongeval met de Julianabrug plaats. Namens RijnGouweLokaal heb ik onderstaand betoog gehouden. Kern van mijn betoog is dat de gemeente weliswaar niet schuldig is aan het ongeval maar flinke steken heeft gemaakt als het om het veiligheidsbeleid gaat. De eerste reactie van het college na het verschijnen van het rapport stelde bijzonder teleur, maar na enkele dagen ontvingen de raadsleden een zeer uitgebreide brief, waarin het college heel nadrukkelijk excuses maakte en aangaf de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Ook tijdens de raadsvergaderingn bood burgemeester Spies opnieuw haar oprechte excuses aan, evenals de wethouders Hoekstra en Van Velzen. Er behoefde na dit debat niemand op te stappen. Er zullen inwoners van Alphen aan den Rijn zijn die dat onterecht vinden, maar er zijn ook inwoners die gezien het rapport dit een acceptabele uitkomst van het debat vinden. Zelf kan ik mij vinden in de uitkomst van het debat. Wel hoop ik dat het college voortvarend de aanbevelingen overneemt en daarnaast zullen wij oog moeten houden voor al degenen die schade hebben geleden en nog steeds kampen met de naweeën van deze ramp.

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

– Julianabrug ramptourisme-cursus voor raads- en commissieleden

Aanwezig namens Alphen 1: Ank, Jan en Henk

– Julianabrug ramptourisme-cursus voor raads- en commissieleden
– Ank bekijkt de zaak nauwkeurig en weet het al: dat wordt een nieuwe brug
– Het gevaarlijk verroeste flenswiel, de drager van de brug
– Het pontje, dat op zijn laatste vaart om 20:00 uur nog 14 passagiers
heeft overgezet.

Julianabrug

Beste Julianabrug,

Al heel lang maak jij deel uit van mijn leven. Je bent dan ook maar iets ouder dan ik.

Jij werd geopend in september 1953 en ik werd geboren in april 1954. Toen ik enkele maanden na mijn geboorte in een huisje aan de Oude Rijn kwam te wonen, was jij er dus net. Toen was ik mij natuurlijk nog niet bewust van jouw bestaan want ik lag nog in de wieg. Toen ik wat groter werd, zag ik vanuit de kleine woonkamer dat iedere keer de weg omhoog ging als er een boot aankwam en dat de palen knerpend naar beneden kwamen.  Dat was machtig interessant. En ’s avonds als het donker werd, zat ik op mama’s schoot en dan keken we samen naar de brug om te kijken of papa al lopend over de brug naar huis kwam. “Ankie, als de lichten op de brug branden, komt papa eraan”. Toen ik wat groter werd, speelden we met de buurtkinderen onder de brug tegen de steile helling. Het was nog niet zo druk, dus echt gevaar zagen wij niet. Onder de brug hing ook een interessante en soms schrikaanjagende kop, tenminste zo zag ik dat toen. (Het is het wapen van Oudshoorn en met enige fantasie zag ik er een soort boze koning in). En natuurlijk werden er soms dingen op je muur gekalkt die niet netjes waren maar die woorden begreep ik toen nog niet. En soms stonden we bovenop je want daar kon je volgens papa en mama het beste het vuurwerk zien.

Tja Julianabrug, ik ging verhuizen naar een ander gedeelte van Alphen en zag en gebruikte je minder. Later toen ik getrouwd was, ging ik je weer vaker gebruiken want mijn ouders woonden op dat moment aan de Hoge Zijde en wij aan de Lage Zijde. Vaak liep ik over je heen, soms gehaast en boos omdat ik weer voor je moest wachten maar vaak ook even genietend van het mooie uitzicht richting Oudshoorn. Soms fietste ik helemaal over je heen en soms duwde ik mijn fiets tegen je op. Je vond het allemaal best. Je zag Alphen veranderen. Je kreeg steeds meer verkeer over je heen en de opstoppingen namen toe maar daar kon jij niets aan doen. In de maand september had jij het altijd prima naar je zin. Er kwamen mooie versierde boten langs, er stonden antieke auto’s onder je terwijl ook de Jaarmarkt niet aan je voorbij ging.

Af en toen moest je gerepareerd worden en was je een poosje afgesloten maar elke keer kwam het weer goed. Je werd echter ouder – net zoals ik – en de ouderdom komt met gebreken. Zoals ook mijn spieren en gewrichten inmiddels zijn gaan kraken, zijn die van jou dat ook gaan doen. Bij mij kan de chirurg nog iets doen (zegt hij) maar hoe zal het met jou verder gaan? De eerste berichten over je toestand zijn niet best en dat vind ik jammer. Ik schrok erg van het persbericht. Het zou helemaal mis met je zijn. Hoe heeft dat toch met jou kunnen gebeuren? Je werd toch altijd nagekeken en onderhouden en nu ineens dit. Ze willen zelfs een tunnel voor jou in de plaats maar dat wilden ze al eerder en dat bleek toen niet te gaan. Misschien is er voor jou ook een chirurg te vinden die je een nekkraag kan geven en je misschien kan opereren. En zo niet???? Ja, dan moeten wij wellicht afscheid van elkaar gaan nemen want dan moet je vervangen worden door een nieuwe brug. Want je moet begrijpen, je bent nu een gevaar voor de omgeving aan het worden en dat willen wij natuurlijk niet. Je hebt de Alphense gemeenschap bijna 60 jaar gediend en dat is een hele lange tijd. Daarvoor heb je wel een lintje verdiend van je dochter Beatrix. En over de naam van de nieuwe brug hoeven wij natuurlijk niet na te denken. Jij hoort bij Alphen, dus het blijft gewoon Julianabrug. Dat Koningin laten we er gewoon vanaf want je hield niet zo van al dat overdreven gedoe.

Groeten,

Ank de Groot

PS   Het gaat natuurlijk heel veel geld kosten maar beste Julianabrug, maak je daarover

maar geen zorgen. Politiek is een zaak van keuzes maken en we kunnen ons geld maar       één keer uitgeven. Dat Cultuurhuis gaat alsnog niet door en dat geld gaan wij gebruiken om jou weer helemaal op te knappen of we gaan een nieuwe brug bouwen, die uiteraard weer jouw naam zal dragen. De Julianabrug en Alphen horen bij elkaar!