Berichten

Vragen Rijngouwelokaal inzake stoppen toelage huishoudelijke hulp

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 1 november 2017

Geacht College,

Onze fractie heeft kennis genomen van de uitslag Huishoudelijke Ondersteuning en afloop Huishoudelijke Hulp Toelage.

Wij zijn geschrokken van uw mededeling dat u stopt met de toelage huishoudelijke hulp.

U geeft aan dat de regeling rechtstreeks inging tegen uw beleid. Voorts geeft u aan dat de regeling veel is gebruikt (ongeveer 400 mensen) omdat niet iedereen een beroep wil doen op zijn of haar netwerk.

De middelen worden nu toegevoegd aan het budget huishoudelijke ondersteuning, zodat er beter rekening gehouden kan worden met de cao-lonen.

Wij hebben de volgende vragen:

Waarom hebt u gekozen voor het afschaffen van deze regeling, die voorziet in een grote behoefte van mensen die zorg nodig hebben?

Het gaat over 400 mensen, zo begrijp ik uit de brief aan de gemeenteraad. Over hoeveel uur gaat dat in totaal en over welk bedrag hebben wij het dan?

Waarom hebt u aan de raad geen voorstel gedaan de Huishoudelijke Hulp Toelage in stand te houden en daar budget voor vrij te maken?

Het geld moest gebruikt worden om te zorgen dat de aanbieders van huishoudelijk ondersteuning geen grote problemen zouden krijgen door de landelijke bezuinigingen. In uw brief aan de gemeenteraad geeft u aan dat de middelen voor Huishoudelijke Hulp Toelage zijn toegevoegd aan het budget Huishoudelijke Ondersteuning, zodat het mogelijk is rekening te houden met de cao-lonen in de thuiszorg. Bent u het met mij eens dat het budget sowieso voldoende moet zijn om rekening te houden met de cao-lonen in de thuiszorg? Men is toch immers verplicht via de cao uit te betalen?

U geeft in de brief aan de gemeenteraad aan dat u aan de Huishoudelijke Hulp Toelage hebt meegewerkt in verband met de werkgelegenheid in de thuiszorg. Kunt u aangeven hoe zich dat verhoudt met de verwijzing naar Tom in de Buurt en het feit dat deze organisatie vrijwilligers inschakelt om werkzaamheden te verrichten? Ik wijs bijvoorbeeld op de nieuwe was- en strijkservice. Een vrijwilliger van Tom in de Buurt komt tweemaal per week (op maandag en donderdag) de was ophalen. De was wordt gewassen en gestreken bij een wasserij. Vervolgens wordt de was weer teruggebracht. De vrijwilliger kost geen geld (alhoewel, Tom in de Buurt ontvangt veel subsidie, dus de vrijwilliger kost indirect wel geld), maar de wasserij zal dit zeker niet gratis doen. Kunt u aangeven welke afspraken hierover gemaakt zijn en hoeveel de inwoners hier zelf voor moeten betalen? Is het niet veel handiger dit soort zaken gewoon door de vaste medewerkster van de Thuiszorg te laten doen in plaats van vrijwilligers van Tom in de Buurt? Het lijkt er toch erg veel op dat betaald werk wordt vervangen door vrijwilligerswerk en dat straks mensen in de thuiszorg minder uren maken en vervangen worden door de vrijwilligers van Tom in de Buurt.

Zijn er overigens voldoende vrijwilligers om dit op te pakken?

Bent u het met ons eens dat hier sprake is van een aanzienlijke verschraling van de hulp, in feite gewoon een bezuiniging op de toch al uitgeklede thuiszorg?

Graag zou ik op korte termijn een antwoord van u ontvangen, zodat ik in ieder geval tijdens raadsvergadering van november a.s. een motie kan indienen om budget te blijven houden voor deze regeling.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur om de vaststellingsovereenkomst die met Sportspectrum is gesloten, openbaar te maken

VERZOEK WET OPENBAARHEID BESTUUR

 

Alphen aan den Rijn, 22 oktober 2017

 

Het college van B en W van de gemeente Alphen aan den Rijn

 

Geacht College,

 

Zoals tijdens de raadsvergadering van 21 september jl. al aangekondigd wensen RGL en SP inzage te krijgen in de met Sportspectrum gesloten vaststellingsovereenkomst. De behandelend wethouder heeft aangegeven dat de vaststellingsovereenkomst wel vertrouwelijk kan worden ingezien, maar dat is niet voldoende. Er is destijds veel discussie over Sportspectrum geweest en het getuigt van transparant bestuur  om in alle openbaarheid aan te geven hoe deze zaak is afgewikkeld en welke afspraken er zijn gemaakt. Raadsleden dienen ook hun controlerende functie te kunnen uitoefenen en zo nodig in de openbaarheid vragen kunnen stellen over de inhoud. Volgens de behandelend ambtenaar kan deze informatie niet gevraagd worden via de WOB op basis van artikel 10, lid 2 g, maar juist die verwijzing roept nog meer vragen op. Immers er staat dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden.

 

Daarom verzoek ik u mede namens Ronald Geurts van de SP nogmaals om op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur openbaarmaking van de met Sportspectrum gesloten vaststellingsovereenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Ronald Geurts,

Ank de Groot-Slagter

Vragen over financiële bijdrage aan AZC

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 22 oktober 2017

Het College van Burgemeester en Wethouders

 

Geacht College,

 

Op 11 juli 2017 hebt u besloten een aanbevelingsbrief te verzenden naar de LEN (Ligue Européenne de Natation), de Europese Waterpolo Bond. U schrijft in uw besluit dat de formele steun van de lokale overheid is vereist. De gewenste support van de gemeente zou volgens uw besluit bestaan uit een formele supportbrief en een financiële bijdrage van 2 x

€ 30.000,00. Deze bijdragen zouden voor LEN het fundament en garantie zijn voor de organisatie. Volgens hetzelfde besluit moeten de begroting en de verdere financiële risico’s nog verder uitgewerkt worden, waardoor er op 11 juli 2017 nog onvoldoende informatie was om een besluit te nemen over de financiële bijdrage. Daarnaast zou er nog een concreet plan moeten komen hoe dit toernooi een bijdrage gaat leveren aan onze maatschappelijke effecten.

Inmiddels zijn we drie maanden verder en onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

 

  1. Is er inmiddels wel voldoende informatie om een besluit te nemen over de financiële bijdrage, zoals vermeld in het collegebesluit van 11 juli jl.

 

  1. Zo ja, wanneer bent u voornemens aan de raad een voorstel te doen deze subsidie ter beschikking te stellen, onder overlegging van alle daarbij behorende stukken, zodat blijkt waaraan de gemeentelijke bijdrage uitgegeven gaat worden. Wij gaan ervan uit dat de inkomsten (sponsorgelden, TV-gelden, toegangsgelden etc.) vermeld worden, alsmede de uitgaven (hotelkosten, representatiegelden, etc.
  1. Zo neen, wanneer denkt u het besluit te nemen?

 

  1. Hoe ver staat het met het concrete plan van aanpak. In uw collegevoorstel stelt u dat het kader het uitvoeringsplan herinrichting sociaal domein is en dat het evenement een bijdrage levert aan de volgende maatschappelijke effecten:

a. Kinderen tot 12 jaar hebben een gezonde leefstijl;

b. Jongeren van 12 tot 27 jaar hebben een gezonde leefstijl;

c. Talentontwikkeling draagt bij aan het terugdringen van “draaglast” en het

vergroten van het eigenvermogen om zelfstandig om te gaan met problemen;

d. Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties draagt bij aan:

– aan het behouden en vinden van werk;

– het onderhouden en ontwikkelen van netwerken’

– het voorkomen of opheffen van eenzaamheid;

– het behouden van zingeving en versterken van weerbaarheid;

e.Vrijwilligers leveren een zinvolle bijdrage aan talentontwikkeling en ontwikkelen hiermee zichzelf en/of   anderen;

f. Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kwetsbare inwoners;

g. Inwoners kunnen optimaal meedoen in de samenleving.

Kunt u aangeven hoe deze financiële bijdrage aan het deelnemen van AZC aan de LEN Trophy – indien deze inderdaad verstrekt wordt – daadwerkelijk op bovenstaande punten een bijdrage levert aan het uitvoeringsplan herinrichting sociaal domein.

Met vriendelijke groet,

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

.

Dat vindt RijnGouweLokaal!

ANK DE GROOT-SLAGTER, Fractievoorzitter RijnGouwelokaal

ANK DE GROOT-SLAGTER, Fractievoorzitter RGL

GEDOOGSTEUN

Vrijdagmorgen jl. ging al vroeg de telefoon.  De fractievoorzitter van het CDA wilde mij iets meedelen voordat er een persbericht uitging. Op zich is dat uiteraard netjes.  Ze deelde mee dat er met  GroenLinks en SGP overeenstemming was bereikt over steun voor de komende 7 maanden. Stabiliteit van het bestuur was immers belangrijk.

Vervolgens kregen wij per mail de persverklaring toegestuurd.

Het is natuurlijk van de zotte om te stellen dat zonder gedoogsteun van GroenLinks en SGP er geen sprake zou zijn van een stabiel bestuur. Alsof de oppositie er alleen zit om alles tegen te houden. Eigenlijk is dat ronduit beledigend voor al die raadsleden in de oppositie die gewoon hun werk doen.  Alsof wij er zitten om de boel te saboteren. Wat de oppositie wel doet, is kritisch naar voorstellen kijken en ons niet monddood laten maken. Door zich nu te verzekeren van gedoogsteun kan de coalitie gewoon doorgaan met dichtgetimmerde voorstellen en zaken in de wandelgangen of achterkamertjes regelen. Ik wees er bij het parkeerbeleid al op dat ik nog nooit de naam VOA zo vaak had gehoord! Dat de SGP de coalitie wil gedogen, dan snap ik nog wel.  Deze partij zit vaak dicht tegen de coalitie aan. Dat GroenLinks de coalitie gaat gedogen, snap ik niet. Nog tijdens de laatste vergadering werd aangegeven hoe slecht de VVD het allemaal gedaan had, daarbij uit het oog verliezend dat het niet alleen de VVD was die alle besluiten heeft genomen, maar het hele college. En dan nu gaan gedogen. Het is jammer dat de oppositie op deze manier weer monddood wordt gemaakt terwijl er nu een stevige vuist gemaakt had kunnen worden en we zaken wellicht hadden kunnen veranderen.  Het pluche is voor sommige partijen waarschijnlijk erg belangrijk, ook al wordt er dan nog geen wethouder geleverd. Hoe kun je eer dan drie jaar oppositie voeren en dan ineens gaan gedogen.  Ja, er wordt een voorbehoud gemaakt als het om de infrastructuur gaat, en misschien krijgen ze er iets ander voor terug, maar is daarmee dan de kritiek van drie jaar verstomd? Ik snap dat de burger zegt dat het toch allemaal niet meer uitmaakt wat je stemt, want dat het één pot nat is.

Toch zal er altijd een oppositie moeten zijn, dat is nu eenmaal het kenmerk van een democratie. Een luis in de pels die kritisch is en niet gebonden aan collegeafspraken of wat dan ook.

RGL zal de komende 7 maanden – net zoals de afgelopen jaren – de collegevoorstellen op inhoud beoordelen en steunen waar dat past binnen ons programma. Op voorhand gedoogsteun toezeggen zal zeker niet gebeuren maar zelfs onze ene zetel kan bij beslissingen belangrijk zijn.

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Dat vindt RijnGouweLokaal!

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Gratis parkeren of toch niet?

 Dit was de week van het gratis parkeren, een opgestapte wethouder en de macht van de VOA achter de schermen.

 

Laat ik beginnen met het gratis parkeren. Natuurlijk wil RijnGouweLokaal gratis parkeren. Lees ons verkiezingsprogramma maar. Gratis parkeren voor al die inwoners in het centrum die op dit moment € 36,00 per jaar per vergunning betalen en nog eens € 36,00 per jaar voor een bezoekersvergunning. Waarom? Gewoon omdat je in het centrum woont. Heb je dan een parkeerplaats voor je deur? Nee dat niet, op bepaalde tijdstippen blijf je rondjes rijden op zoek naar een plekje in de buurt.

Dus die vorm van gratis parkeren juichen wij van harte toe.

Maar helaas ging het hier niet over. Er moet gratis geparkeerd gaan worden in het centrum om het stadshart een impuls te geven na jaren wanbeleid en hoogmoedswaanzin.

Maar ja, gratis is natuurlijk niet gratis. Het gaat de gemeente per jaar zeker

€ 2 miljoen per jaar kosten, ervan uitgaande dat de eerste twee uren gratis worden. En dat bedrag zal ergens vandaan moeten komen. Een kleine rekensom leert dat dit per inwoner dan ongeveer € 18,50 gaat kosten, waarbij alle kernen meebetalen. Een gezin met drie personen gaat dan per jaar € 55,00 meer betalen. Als je de kernen niet meerekent en alleen uitgaat van de oude gemeente Alphen aan den Rijn gaat dat per huishouden van drie personen ongeveer € 80,00 per jaar kosten. Hoezo gratis? Voor de inwoners van het centrum komt dit nog eens bovenop de bedragen die zij nu al betalen.

En wat gebeurt er als het parkeren gratis wordt? Lopen we dan niet het risico dat mensen die nu de fiets nemen voor het gemak de auto pakken met als gevolg nog meer extra parkeerdruk. Let wel: dit zijn dus geen nieuwe klanten die voor extra omzet zorgen. En waarom zouden Alphenaren meer gemeentelijke lasten moeten gaan betalen voor gebruikers die niet uit Alphen komen.

Zou gratis parkeren het centrum echt aantrekkelijker maken? In Nederland zijn diverse onderzoeken geweest naar gratis parkeren. Men verschilt van mening maar over het algemeen is men het erover eens dat alleen gratis parkeren een centrum niet aantrekkelijker aanmaakt. Winkelaanbod, activiteiten en gezelligheid zijn minstens even belangrijk.

RijnGouweLokaal is dus alleen voor gratis parkeren voor de bewoners in het centrum van Alphen aan den Rijn. Iedereen die verder een bezoek aan het centrum brengt, betaal gewoon parkeergeld. En als de winkeliers dat niet willen, dan zullen ze zelf door acties (bij bepaalde aankopen teruggave van parkeergeld) zelf voor een oplossing moeten zorgen.

En dan het aftreden van wethouder Hoekstra, de macht van de VOA en hoe nu verder.

Binnen de collegepartijen zou al een aantal weken een voorstel circuleren over gratis parkeren. Het zou volgens diverse partijen nog niet voldragen zijn. De oppositiepartijen kennen dit voorstel niet. Het heeft in ieder geval geleid tot het aftreden van wethouder Hoekstra. Een wethouder die veel onder vuur heeft gelegen over diverse onderwerpen en ook via de social media vaak de gebeten hond was.

RijnGouweLokaal was het vaak niet met hem eens (onzinnige Maximabrug) maar waardeerden wel het feit dat hij na heftige discussies over de afvalpas tot behoorlijke aanpassingen is gekomen. Uit de discussie in de gemeenteraad bleek ook dat bij de discussie over het gratis parkeren de VOA een grote rol speelde. In de achterkamertjes lijkt er veel met de VOA te zijn besproken.

Ik heb nog nooit zo vaak de woorden “VOA” gehoord als in deze discussie. Eigenlijk had ik het gevoel dat het college ook wel gratis wil parkeren, maar dat men de mensen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen geen hogere lasten in het vooruitzicht wil stellen.

Het was een vervelend potje “zwarte pieten” met alleen maar verliezers.

De VVD is opgestapt, D’66 is een raadslid kwijt, het CDA is een raadslid kwijt, dus van de ruimte meerderheid van 25 zetels is er nu sprake van een minderheid van 18 zetels. Toch wil RijnGouweLokaal geen nieuwe wethouder en/of nieuwe collegepartijen. Het is nog 7 maanden tot de volgende verkiezingen en de nog overige collegeleden moeten de portefeuille maar verdelen. Verder zullen de overblijvende collegepartijen goed moeten nadenken over de voorstellen die nog behandeld moeten worden. Dus geen dichtgetimmerde voorstellen zonder enige ruimte voor verandering, maar zoeken naar een meerderheid op basis van de inhoud. RijnGouweLokaal heeft niet op voorhand gedoogsteun toegezegd, maar zal kritisch kijken naar de inhoud. Wel is het natuurlijk leuk dat zelfs 1 of 2 zetels de komende maanden het verschil kan maken. We hebben er zin in!

 

 

Verantwoordingsdebat Julianabrug

Op 6 juli jl. vond tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering het verantwoordingsdebat over het ongeval met de Julianabrug plaats. Namens RijnGouweLokaal heb ik onderstaand betoog gehouden. Kern van mijn betoog is dat de gemeente weliswaar niet schuldig is aan het ongeval maar flinke steken heeft gemaakt als het om het veiligheidsbeleid gaat. De eerste reactie van het college na het verschijnen van het rapport stelde bijzonder teleur, maar na enkele dagen ontvingen de raadsleden een zeer uitgebreide brief, waarin het college heel nadrukkelijk excuses maakte en aangaf de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Ook tijdens de raadsvergaderingn bood burgemeester Spies opnieuw haar oprechte excuses aan, evenals de wethouders Hoekstra en Van Velzen. Er behoefde na dit debat niemand op te stappen. Er zullen inwoners van Alphen aan den Rijn zijn die dat onterecht vinden, maar er zijn ook inwoners die gezien het rapport dit een acceptabele uitkomst van het debat vinden. Zelf kan ik mij vinden in de uitkomst van het debat. Wel hoop ik dat het college voortvarend de aanbevelingen overneemt en daarnaast zullen wij oog moeten houden voor al degenen die schade hebben geleden en nog steeds kampen met de naweeën van deze ramp.

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Vragen RijnGouwelokaal voortgang Lage Zijde

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 8 februari 2016

Het college van B en W

Geacht College,
Naar aanleiding van de presentatie over de stand van zaken rond de Lage Zijde tijdens de commissievergadering van donderdag 4 februari 2016 heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Het Nutsgebouw krijgt de functie die het verdient: sloop van omliggende panden is noodzakelijk omdat een vrijstaand Nutsgebouw bijdraagt aan het op de kaart zetten van (het centrum van) Alphen.
Kan het College aangeven hoe zich dat verhoudt met de huidige bouw aan de voorkant en achterkant van het Nutsgebouw? Het gebouw wordt zowel aan de voorkant als aan de achterkant totaal ingebouwd en er is geen sprake van een vrijstaand Nutsgebouw.

2. Volgens de nota van uitgangspunten is er ruimte voor kleinschalige initiatieven en experimenten door kleinschalige transformatie, herstructurering, renovatie en hergebruik van bestaand vastgoed. Kan het college aangeven waar op dit moment sprake is van deze zaken. Welk vastgoed wordt hergebruikt of gerenoveerd en in het verlengde daarvan, is er al een plaats gereserveerd voor de gevelsteen van De Prins van Oranje, een en ander conform de door ondergetekende ingediende en aangenomen motie?

3. Inmiddels zijn ook de oude panden van Bakkerij Van Vliet aangekocht. Kan het college aangeven wat de plannen zijn met dit pand?

4. Lopend in de Van Mandersloostraat richting Nutsgebouw zal er een brug moeten komen over de verbrede Aar. Onder die brug moeten sloepen kunnen varen. Kan het college aangeven hoe hoog de brug wordt en hoe het met de oprit/afrit van de nieuw te bouwen brug staat? In de raad is namelijk al eerder gewaarschuwd voor een te hoge brug in verband met mensen, die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel, rollator, ouders met kinderwagen etc. Bij een langere oprit zullen de winkels er last van krijgen en bij een kortere oprit bepaalde gebruikers.

5. U schrijft in de nota van uitgangspunten dat het belangrijk is de Aarhof te betrekken bij de ontwikkelingen. In de krant laat de huidige eigenaar weten dat wat hem betreft de bibliotheek hoe dan ook deel moet gaan uitmaken van de Aarhof. Deelt u de mening van de eigenaar van de Aarhof over de bibliotheek? Zo nee, wanneer komt u met voorstellen over nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

6. Kunt u aangeven welke plannen er zijn met betrekking tot de markt. Op dit moment trekft de markt zeker op zaterdag veel mensen richting Lage Zijde. Als de markt naar de Hoge Zijde wordt verplaatst, zal dat de Lage Zijde in het weekend minder aantrekkelijk maken.

7. In de komende tijd gaat er veel gebouwd worden aan de Hooftstraat. Tijdens de presentatie van donderdag jl. werd aangegeven dat veel (zwaar) vrachtverkeer over de Lijserlaan zal gaan. Bent u bereid aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de Lijsterlaan, zoals een 30 kiliometerzone, dan wel alleen zwaar vrachtverkeer toe te staan tussen bepaalde uren. Als straks de straks de Julianabrug weer open is, zal het verkeer nog meer toenemen, met als gevolg nog meer onveiligheid.

8. Tijdens de presentatie was er ook bezorgheid over het parkeren oftewel een gebrek aan parkeerruimte. Kunt u de laatste berekeningen van de parkeerdruk geven, de zgn. parkeerbalans?

9. Tijdens de commissievergadering werd ook nog ingaan op het feit dat de wethouder inmiddels geregeld zou hebben dat er een rotonde aan de Lijsterlaan zou komen en dat de Bloemhofstraat/Aarkade niet wordt afgesloten. Op zich een prima punt, maar voorzover ik weet is de Raad nog in afwachting van voorstellen, nadat er bewonersavonden zijn geweest en initiatieven zijn besproken en nieuwe ideeën zijn ingediend. Hoe plezierig het misschien ook is dat de wethouder dit soort toezeggingen doet (hij heeft ze volgens de insprekers echter niet schriftelijk bevestigd) en hoezeer wij dit voorstel ook zullen steunen, is het college het met ons eens dat de wethouder (en niet eens die van verkeer) dit soort zaken niet op deze manier kan regelen en de normale procedure hoort te volgen, waarbij recht gedaan wordt aan de inspreekavonden voor bewoners en de positie van de raad.

10. Uit de krant hebben wij begrepen dat het Aargebouw gesloopt gaat worden.
Destijds was er sprake van een parkeergarage en wethouder Van As laat op de website vanNieuw Elan op 23 april 2015 weten dat de mogelijkheden van een parkeertoren onderzocht worden. Kan het college aangeven hoever dat onderzoek is, temeer nu er tijdens de commissievergadering door winkeliers etc. geklaagd werd over parkeerruimte en de wethouder aangaf dat parkeerruimte op eigen terrein moest worden opgelost. Er werd met geen woord gerept over een parkeertoren op de plaats van het Aargebouw. Als er geen parkeertoren komt, wanneer denkt het college dan een voorstel te doen aan de raad voor een invulling van dit perceel grond. Heeft het college daarbij ook de mogelijkheid nog in gedachten de bibliotheek naar het Aargebouw te verhuizen?

11. In de nota van uitgangspunten wordt ook gesproken over het herstel van de historische kade van de Aarkade door middel van bebouwing, maar omdat dit pas in een later stadium gebeurt, wordt er verder nog niet op ingaan, omdat de uiteindelijke begrenzing afhankelijk is van de investeerders. Inmiddels zijn we geruime tijd verder. Is er al iets te melden over een eventuele bebouwing op die plek.

12.. Kunt u een update geven van de financiële stand van zaken op dit moment, inclusief de sloopplannen van het Aargebouw, aankoop pand Bakker van Vliet etc.

13 Tijdens de presentatie is verder gesproken over de stand van zaken rond de verkoop van het Nutsgebouw , de positie van de kopers en La Place. Wethouder van As gaf daarbij aan dat het pand wel verkocht was, maar nog niet geleverd. Hij vermeldde daarbij dat er met de kopers een zgn. “gentlemen’s agreement was gesloten en dat het pand verhuurd zou worden door de kopers aan La Place. Kan het college aangevenof hier sprake is van een schriftelijke of mondelinge gentlemen’s agreement. Indien er sprake is van een schriftelijk stuk, kan dat dan ter inzage worden gelegd? Indien er sprake is van een mondelinge overeenkomst tussen de wethouder en de koper, kan het college dan aangeven hoe de Raad zijn controlerende taak kan uitoefenen als wethouders een gentlemen’s agreement sluiten. Zijn er voor wat betreft de Lage Zijde nog meer gentlemen’s agreements gesloten? Vindt het college het overigens verstandig om een gentlemen’s agreement af te sluiten. Immers, dit is niet afdwingbaar en de koper kan in feite van alles doen (o.a. met het Nutsgebouw) zonder dat het collegeen/of Raad kan ingrijpen. Kan het college verder (vertrouwelijk) aangeven welke andere biedingen er op het Nutsgebouw zijn gedaan, voor welke bedragen, en wat de reden is dat deze biedingen zijn afgevallen.

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden en verder lijkt ons na beantwoording van de vragen een commissievergadering op zijn plaats om inhoudelijk over de stand van zaken over de Lage Zijde en alles wat daarmee samenhangt van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Algemene Beschouwingen 2015

Vijf minuten is niet veel, dus ik heb een keuze gemaakt en het zal in hoofdzaak over het sociaal en maatschappelijk domein gaan.

De crisis is over en het gaat goed in Nederland. Het kabinet strooit met

miljarden en ook in Alphen aan den Rijn houden we geld over. Fantastisch

allemaal. Nou ja, niet voor iedereen natuurlijk. Mensen die in de bijstand zitten,

worden labbekakken genoemd, ouderen gaan niet meeprofiteren van iets

extra’s en als je hulp nodig hebt of chronisch ziek bent, heb je zowel landelijk

als plaatselijk pech gehad. En een kwart van Nederland kan niet op vakantie

omdat ze met moeite de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.

 

 

Dit geldt dus voor Nederland maar vanavond met name ook voor Alphen aan

den Rijn. Want juist in onze eigen gemeente zouden we dat verschil kunnen en

moeten maken.

 

 

We hebben onze mond vol over nieuw en anders maar betekent dat eigenlijk

niet gewoon verschraling en slechter. Immers, er is sprake van een

taakstellende bezuiniging op het geheel van welzijn, cultuur en sport, juist die

zaken die een samenleving meer maken dan een verzameling individuen.

 

 

Ook als we nu kritisch naar de voorliggende kadernota kijken gaat er heel veel

geld naar economisch beleidsplan waar ik net als iets over heb gezegd. Dat

mag best een miljoen per jaar kosten en volgend jaar zelfs nog

€ 500.000,00 meer. Dit zou fantastisch veel geld zijn om gedeeltelijk in te zetten

voor werkgelegenheid in de sociale sector, om zo te tonen dat wij de

Alphenaren die ondersteuning nodig hebben, gewoon helpen.

 

 

Schokkend is ook de meicirculaire waaruit blijkt dat de bezuinigingen op de

jeugdzorg alleen maar zullen toenemen. Natuurlijk, dat is landelijk beleid en dat

neem ik de PvdA en de VVD hoogst kwalijk. Veel jongeren lijken extra in de

knel te raken. Dat was gisteren uitgebreid n het AD te lezen. Wij zouden dit

soort bezuinigingen in Alphen ongedaan kunnen maken door minder te

besteden aan andere zaken. Waarom zoveel geld naar de plannen rond de

openbare ruimte. Plannen die wij financieren uit de precariorechten. Een

nieuwe melkkoe is namelijk gevonden. De burgers wordt beloofd dat er geen

verhogingen komen en als de brief van Oasen dan bij iedereen op de mat valt,

stelt het college dat het hier gaat om een indirecte verhoging. Leuke verhoging

die voorlopig meer dan 3 miljoen structureel gaat opbrengen. En als je dat geld

dan eens aan mensen zou besteden in plaats van aan de openbare ruimte, ja

zelfs als zou je de helft daarvan aan mensen besteden, dan laat je zien dat het

je ernst is met de sociale agenda. Dan zou ik er in het alleruiterste geval nog

wel mee kunnen leven. Want het probleem bij dit alles is dat het college stelt

dat de mogelijke negatieve gevolgen van het verdeelprogramma binnen

programma 1 moeten/kunnen worden opgevangen. Wat houdt dat in? Nog

minder thuiszorg? Nog minder hulpmiddelen? Nog minder jeugdzorg?

 

 

Er mag dus heel veel geld naar openbare ruimte gaan. Dat mag wat ons betreft

heel veel minder. Wij zetten dat geld liever in voor andere zaken, zoals de  Streekmuziekschool, de bibliotheek, buurt- en sportverenigingen en wij kiezen

voor een ruim zwembadaanbod. Die discussies moeten namelijk allemaal nog

gevoerd worden. Bij het Economisch Beleidsplan hebben we het over

werkgelegenheid maar we vergeten dat Sportspectrum 110 mensen in dienst

heeft, waarvan het maar de vraag is hoeveel er blijven. Dat zelfde geldt voor de

bibliotheek of het theater. Het had dit college gesierd om ook kritisch naar de

andere programma’s te kijken en met een meer evenwichtig voorstel te komen,

waar ook de sociale en maatschappelijke agenda van kan profiteren.

 

 

Het college is trots op een overschot van € 2.6 miljoen. Wij niet. Wij hadden

graag gezien dat de maatschappelijke onrust in Alphen minder zou zijn,

mensen behoorlijke zorg krijgen, de bibliotheek een behoorlijk onderkomen

heeft, de Streekmuziekschool gewoon muziek kan blijven maken in haar

gebouw, sportverenigingen zich niet het hoofd moeten breken hoe het verder

moet.

 

 

Het lijkt wel of Alphen uit twee werelden bestaat. Een wereld waarin alles prima

gaat, men elkaar de bal toespeelt en met elkaar een glas drinkt en een wereld

waar het knokken is om zorg die men nodig heeft, werkloosheid door de

nodige faillissementen ook in Alphen aan den Rijn, een toenemend aantal

klanten bij de Voedselbank. Die kloof moeten we proberen te dichten in Alphen

aan den Rijn. Dat doen we in de eerste plaats om te zorgen dat het sociaal

domein die financiële middelen krijgt die daarvoor nodig zijn, ook al zal dat

inhouden dat we op andere gebieden minder geld te besteden hebben. Die

keuze mis ik in deze kadernota. Ik roep het college op bij de voorbereiding van

de begroting hier nog eens zeer kritisch naar te kijken.

 

 

Mijn keuze om het vanavond over het sociaal domein te hebben, komt

allereerst door ons meldpunt, waar we schrijnende gevallen horen.

 

 

Ik werd in deze keuze bevestigd door een noodkreet die een Alphense

inwoonster eergisteren op Facebook plaatste: ook bezuinigen ze op

chronische zieken door geen invalidekaart meer af te geven omdat mensen er

buitenaf te goed uitzien, dus ook de scootmobiel gaat foetsie. Van mijn laatste

centjes koop ik echte geraniums om er achter te zitten en weg te kwijnen. Dit

verhaal eindigt met: “En ik bid en hoop dat dit gedoe met bezuinigen snel over

is en dat alles weer naar het oude mag, Want dit is geen lever meer dit is HEL”.

 

 

Voorzitter, in deze kadernota worden keuzes gemaakt die niet de keuzes van

RijnGouweLokaal zijn.

 

Ank de Groot-Slagter