Berichten

Wij willen een NIEUWE GOUWE in het Groene Hart

RijnGouweLokaal gaat voor een Nieuwe Gouwe

Als het aan RijnGouweLokaal ligt, is de aanleg van een Nieuwe Gouwe te oosten van Waddinxveen en Boskoop een serieuze optie.

De aanleg van een 2Gouwe zou het duurzame transport over het water tussen Rotterdam en het Alpherium en het achtergelegen gebied een flinke  boost kunnen geven, ook komt er extra ruimte voor watergebonden bedrijven en recreatie wat goed is voor de regionale werkgelegenheid.

Dat de bruggen tussen Gouda en het Alpherium voor de scheepvaart niet meer geopend  hoeven te worden zal voor de inwoners van Boskoop en Waddinxveen niet onopgemerkt blijven, de ouwe Gouwe blijft in het plan van RijnGouweLokaal geschikt voor boten met een doorvaarthoogte tot 2,5 meter, de beroepsvaart en grote en zeilboten ( staande mastroute ) gaan via een 50 meter brede 2e Gouwe waarbij door het toepassen van aquaducten het wegverkeer en de scheepvaart van elkaar geen hinder meer zullen ondervinden.

Het door RijnGouweLokaal gemaakte schetsontwerp laat zien dat na aanleg van een 2e gouwe de mogelijkheden om de infrastructurele  aanpassingen om het verkeersinfarct in de Regio aan te pakken veel ruimer, efficiënter en goedkoper worden.

RijnGouweLokaal wil de komende periode in gesprek met mogelijke stakeholders en inwoners om de haalbaarheid van een 2e Gouwe verder te onderzoeken. U kunt ons mailen op rijngouwelokaal@gmail.com

Maak jij het verschil?

Ben jij geïnteresseerd in de lokale politiek en wil je meedenken en praten over hoe we het gemeentelijk beleid eerlijker en beter kunnen maken of wil je meer aandacht voor bepaalde onderwerpen in jouw directe woonomgeving, dan zijn wij op zoek naar jou!

RijnGouweLokaal is op zoek naar:

Buurtambassadeurs

Bewoners weten als geen ander wat er leeft in hun buurt. Als buurtambassadeur ben je het aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties en daarmee hun directe ingang naar de Alphense politiek. Durf jij op te komen voor de belangen van jouw buurt en leefomgeving?

Fractiemedewerkers

Of het nu gaat om het samen maken van content en het onderhoud van onze social media kanalen, het beantwoorden van via email of via andere media ontvangen vragen, politiek en inhoudelijke onderzoek doet naar verschillende dossiers of andere praktische ondersteuning, je bent de onmisbare rechterhand van de fractie en ons raadslid.

Tekst loopt door onder het plaatje.

Aarlanderveen

Aarlanderveen

Steunfractieleden

Als steunfractielid ben je in principe aanwezig bij alle fractievergaderingen en lever je natuurlijk een inhoudelijke bijdrage aan het voorbereiden van voorstellen waarover besluiten moeten worden genomen. Het meedraaien in de steunfractie kan een opstap zijn naar een positie als fractielid en bij geschiktheid meer.

Leden / donateurs

Wil je geen actieve rol spelen maar steun je onze standpunten en wil je dat wij het verschil kunnen maken, dan is een financiële ondersteuning altijd welkom en als lid kun je tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering je stem laten horen.

Via jancdegroot@gmail.com kan je je aanmelden voor een kennismakingsgesprek.

 

Vragen RGL rondom miljoenen investering Theater Castellum

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter

Technische vragen in verband met agendapunt Theater Castellum

 

Wat is de reden dat ondanks eerdere verbouwingen nu pas onderzoek gedaan is naar de brandveiligheid?

Welke informatie is er door Gemeente aan het onderzoeksbureau verstrekt?

Is er contact geweest met de aannemer van destijds (Bot Bouw), het bureau dat de Gemeente destijds bij de bouw begeleidde (BBN Adviseurs) en de projectleider van de gemeente destijds, die nog steeds werkzaam is bij de gemeente? Zo ja, wat is hun reactie? Zo nee, waarom is er geen contact geweest?

Wat is de rol van de brandweer geweest ten aanzien van de brandveiligheid? Hoe vaak is er de afgelopen jaren een inspectie door de brandweer uitgevoerd en zijn deze inspectierapporten voorhanden? Waarom zijn deze gebreken niet geconstateerd? Hoe zit het precies met de 60 minuten?

Volgens het voorliggende rapport is er sprake van een quick scan en zijn alleen de hoofdzaken onderzocht. Hoeveel meer gaat het kosten als alles wordt onderzocht en hersteld moet worden?

Op basis van de initiële begrote verbouwing (eerste besluitvorming) zou er een openbare aanbesteding moeten zijn geweest. Kan het college aangeven op basis van welke criteria is gegund en wat het verschil was tussen de hoogste en laagste inschrijving?

Zijn de bouwplannen tussentijds aangepast waardoor nu de brandveiligheid in het geding is?

Gesteld wordt dat de bedrijfsschade niet onder de verzekering van Castellum valt. Waarom niet? En waarom heeft de Gemeente dan niet zelf een dergelijke verzekering afgesloten?

Graag zien wij de herziene subsidieaanvraag van Castellum bij de stukken.

Hoe zit het met de (brand) veiligheid en  toezicht en handhaving in het algemeen binnen onze gemeente. We denken hierbij aan het achterstallige onderhoud van de Julianabrug, Hefbrug Boskoop (in samenhang met de provincie), de te kleine lift in de bibliotheek en overige openbare gebouwen (zoals scholen, Stadskantoor, Archeon).

Algemene Beschouwingen: Financiële zorgen gemeente Alphen aan den Rijn

Door Ank de Groot-Slagter

De begroting is sluitend, maar welke inwoner zal zich er druk over maken. De horeca worstelt en denkt aan zijn eigen begroting die zeker niet sluitend is net als menig winkelier die ternauwernood het hoofd boven water kan houden. Werkloosheid dreigt voor ouderen en jongeren en veel gezellige zaken behoren tot het verleden. De mentale gezondheid van mensen gaat achteruit en huiselijk geweld lijkt toe te nemen. Sportverenigingen en cultuurinstellingen zijn gesloten, in de kerk mag je met 30 mensen bij elkaar komen en de spanning in de maatschappij loopt op tussen voor- en tegenstanders van Corona-maatregelen.

Alphen staat er vergeleken met andere gemeenten niet slecht voor stelt het college. alhoewel de cijfers door de coronatijd lastig te interpreteren zijn. Voor een aantal zaken zoals speelruimteplan moet nog wel geld gevonden worden net als voor het Oude Raadhuis, dus we zijn er nog niet. Verder doen we weer een groot beroep op onze reserves Dat kan natuurlijk niet altijd zo doorgaan, want reserves zijn niet onuitputtelijk.

Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden want de financiën  zullen hoe dan ook door Corona meer onder druk komen te staan en de druk op het sociaal domein zal toenemen. Overigens, een deskundige burger heeft geprobeerd de in de begroting in één opslag genoemde Post Samenkracht en Burgerparticipatie van ongeveer € 25 mio die niet in 2020 vermeld stond, te traceren in de programmabegroting, maar dat is nog niet gelukt. Ondanks diverse pogingen de leesbaarheid te verbeteren, zijn we er nog lang niet.

Er zal dus nog meer geld moeten komen nu de tweede golf een feit lijkt. Het lijkt erop alsof het college de gevolgen onderschat en teveel naar de huidige zwarte cijfers kijkt, maar dit gaat nog jaren doorwerken in de financiën en we zullen nu maatregelen moeten nemen en niet langer afwachten.

Er zal eerder een beroep worden gedaan op bijstand schuldsanering, eenzaamheid zal bestreden moeten worden, verenigingen zullen steun vragen en de fondsen die ter beschikking zijn gesteld zullen ergens vandaan moeten komen. Naar de mening van RijnGouweLokaal zal er dus zeer goed gekeken moeten worden naar overbodige uitgaven en sommige subsidieslurpers. Over de bodemloze put Castellum hebben we het al zo vaak gehad. Misschien toch maar verkopen aan een investeerder en daar een mooie woontoren neerzetten met onderin een bioscoop en een theaterzaal. Wij snappen verder steeds niets dat er in het theater nu een poppodium moet komen, terwijl in het rapport rond Castellum dat afgewezen wordt. Overigens, daar is nu wat ons betreft sowieso geen geld meer voor.

De exploitatie van het zwembad zal veel extra geld vragen en vanaf  januari 2022 moet er extra bijgepast worden. Dat steekt schril af bij de grootse plannen die deze week werden gepresenteerd. Wij vragen ons wel af hoe het ontvangen van diverse Corona-gelden door het zwembad zich verhoudt met de ontslaan van diverse personeelsleden. Wellicht kan de wethouder van sport daarover iets zeggen.

In dit rijtje hoort ook Archeon thuis. Het college heeft besloten het ontwerp en de realisatie van het museum naar zich toe te trekken omdat dit een te grote opgave voor Archeon is. Ook het inrichten en de uitwerking van de governance zijn na een aantal jaren nog steeds niet geregeld, waarvoor een extern deskundige moet worden ingeschakeld, terwijl ook de financiële haalbaarheid twijfelachtig is en de uiteindelijke realisatie een grotere financiële betrokkenheid van de overheid vraagt. Dat lijkt mij een onverantwoorde uitgave in een tijd waarop we op iedere cent moeten letten, maar dat niet alleen. Archeon is nu al zo lang bezig met dit plan en elke keer is er weer iets anders. Waarom niet gewoon zeggen dat het niet haalbaar is, zeker niet nu

Dus breng de schepen onder in Ipse De Bruggen in Zwammerdam, daar waar ze vandaan komen. En als we al geld willen uitgeven, dan aan het Oude Raadhuis. Maak daar iets moois op het gebied van cultuur van.

Verder zijn wij zeer kritisch over het van buiten naar binnen werken, zeker in het ruimtelijk domein. Of het nu bewoners rond het ARC-terrein zijn of bij de Saffierstraat, de Heimanswetering, de burg. Warnaarkade, de Dorpsraad Boskoop, de Dorpsraad Benthuizen, de bewoners aan de Stuyvesantlaan met hun beschadigde woning, de begrafenisondernemers, de inwoners in het centrum in verband met de parkeerproblemen, het bomenpanel, de bewoners van de Sacharovlaan: men voelt zich niet gehoord en serieus genomen. Het college laat hier echt grote steken vallen.

Voor RGL zijn er  verder de nodige pijnpunten:

–           gebrek aan betaalbare woningen, waarbij we het percentage sociale woningbouw niet halen en een slagingspercentage van 20% om aan een sociale woning te komen, misleidend is;

–           de alsmaar duurder wordende afvalverwerking,

–           economie en werkgelegenheid, waarbij we zorgen hebben over Rijnvicus, terwijl we ons verder afvragen of in deze tijd van dreigende werkloosheid de wethouder economische zaken samen met de wethouder van het sociaal domein kan kijken of er nog andere mogelijkheden zijn om  door bijvoorbeeld een right to challenge mensen aan het werk te helpen door andere partijen dan Rijnvicus.

–           leefbaarheid in het centrum moet aandacht hebben. Er zijn de afgelopen jaren heel veel huizen bijgebouwd. Heel veel mensen op een niet te grote oppervlakte met te weinig groen en veel te weinig te parkeerruimte en veel verkeersbewegingen.

RGL wil duizenden woningen laten bouwen

RGL wil duizenden woningen laten bouwen aan de Heijmanswetering.

 

 

RGL wil niet van het Aardgas af als de inwoner daar flink voor moet betalen

Interview met Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Het mag niet meer kosten dan dat het nu kost.

RijnGouweLokaal, CDA, GroenLinks en PvdA:150.000 euro extra voor kinderboerderij

Persbericht 17-10-2019

 

150.000 euro extra voor de kinderboerderij

 

Alphen aan den Rijn- CDA, RijnGouweLokaal, GroenLinks en Pvda hebben de afgelopen raadsvergadering een amendement ingediend om naast het voorgestelde structurele subsidiebedrag van 20.000 euro een extra tijdelijke bijdrage van euro 150.000 voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) beschikbaar te stellen.

De samenwerkende partijen uit zowel partijen uit de coalitie als uit de oppositie zijn van mening dat op deze manier alle drie de kinderboerderijen voorlopig een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Doel is dat hiermee  de samenwerking met de gemeente, organisaties en het bedrijfsleven gaat leiden tot een beter dierenwelzijnsbeleid, verduurzaming van de bedrijfsvoering en een versterking van de educatieve functie van alle drie de kinderboerderijen. Dit als onderdeel van de door de raad vastgestelde toekomstvisie van de Kinderboerderijen.

Wij wensen de SAK veel succes toe de komende jaren.

CDA, RijnGouweLokaal, GroenLinks en PvdA zijn blij dat zowel SP, Beter Alphen, CU, SGP, WKB, VVD en Nieuw Elan dit amendement hebben ondersteund of mede hebben ingediend.

Fotograaf: Martin Jung Fotografie

vlnr: Johan Wijnhorst CDA, Jan de Groot RijnGouweLokaal, Wouter van Kleef GroenLinks en Henk Goes PvdA

Motie: meer doen met Europese subsidies

MOTIE

Vreemd aan de orde bij de agenda van de gemeenteraad van 22 mei 2019

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 22 mei 2019

 

OVERWEGENDE DAT

de NOS onderzoek heeft gedaan naar de verdeling van de Europese subsidies in Nederland;

uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente Alphen aan den Rijn € 24,00 netto subsidie per inwoner ontvangt en dat deze subsidie 118 extra banen oplevert;

de gemiddelde subsidie per gemeente € 60,00 netto per inwoner bedraagt;

de gemeente Alphen aan den Rijn derhalve aanzienlijk minder ontvangt dan de gemiddelde netto subsidie per inwoner;

in het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente een subsidioloog aanstelt die subsidiemogelijkheden voor het onderwerp duurzaamheid in Europa, bij het Rijk en de provincie gaat aanboren, waarvoor een bedrag ad € 400.000,00 wordt uitgetrokken;

 

VERZOEKT HET COLLEGE:

  • onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Europese subsidies en dit niet alleen te beperken tot het onderwerp duurzaamheid, maar ook op andere beleidsterreinen, en ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling in oktober 2019 met een plan van aanpak te komen;
  • ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling in oktober 2019 de raad een overzicht te verschaffen van de tot op heden door het aanstellen van de subsidioloog behaalde opbrengsten en de hieraan verbonden kosten, derhalve een kosten/batenanalyse.

En gaat over tot de orde van de dag!

 

RijnGouweLokaal