Speerpunten RijnGouweLokaal 2018-2022

1. RijnGouweLokaal richt zich volledig op plaatselijke vraagstukken. Bij ons draait het om u als inwoner van onze gemeente. Samen met inwoners willen we draagvlak creëren voor politieke keuzes. Zeggenschap voor de kernen door middel van dorpsraden en eigen budgetten voor de wijken. Het instellen van een lokale ombudsman.

2. Lage lokale lasten en een daadkrachtig bestuur! Een financieel gezonde gemeente waar individuele vrijheden en het zorgdragen voor elkaar centraal staan. Kritisch blijven kijken naar het aantal ambtenaren en de inhuur van kennis van buitenaf.

3. Zorg dragen voor en geven om thuiszorg! Niet alleen een schoon en leefbaar huis moet uitgangspunt zijn bij zorg, maar de hulp en aandacht die men nodig heeft.

4. Toegankelijke gezondheidszorg voor jong en oud! Zorg moet bereikbaar, laagdrempelig en betaalbaar zijn. Ambulancezorg van hoge kwaliteit, behoud huisartsenpost en nachtapotheek, blijven streven naar een volwaardig ziekenhuis.

5. Niet alleen een afvalpas maar een praktisch afvalbeleid! Scheiden van afval is alleen van belang als het effect heeft en voordelen oplevert. Geen betaling per zak restafval.

6. Betaalbare huisvesting voor alle groepen in de Alphense samenleving! Bouwen naar behoefte. Woningbouw in de kernen toestaan om de leefbaarheid te bevorderen.

7. RijnGouweLokaal kiest niet voor het aantasten van de Gnephoek en de Vierambachtspolder. Eventuele woningbouw in de Gnephoek alleen langs het cultuurhistorisch lint van de Gnephoek.

8. Knopen doorhakken in het oplossen van verkeersknelpunten in onze gemeente!
en een duidelijk verkeersplan voor de komende vier jaar inclusief financiële onderbouwing. Daarnaast permanente druk op overheden voor uitvoering ervan.
Onze prioriteiten zijn een tunnel in Hazerswoude-Dorp en een tweede oeververbinding in Boskoop.

9. Wij willen een duurzame gemeente! Dus voortdurend rekening houden bij besluiten met de gevolgen voor toekomstige generaties. Een energie neutrale gemeente is het streven. Betaalbaar lokaal openbaar vervoer en inzet van meer elektrische auto’s om luchtvervuiling te verminderen.

10. RijnGouweLokaal wil kritisch kijken naar een andere invulling van winkelcentrum De Ridderhof. Denk hierbij aan herstructurering, het samenbrengen van voorzieningen en woningbouw voor de lage en midden inkomens.

11. Buurthuizen, ook wel Multi Functionele Accommodaties, geven kleur aan onze samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Financiële ondersteuning is van belang om niet enkel afhankelijk te zijn van commerciële activiteiten.

12. Het stadshart moet meer dan voorheen het bruisende en kloppende hart van onze gemeente zijn. Door nieuwe culturele activiteiten, een muziektent, terugkeer van de markt op het Thorbeckeplein en een herbestemming van het oude V&D gebouw is dit te bereiken.

13. Op alle scholen willen we zwem- en sportles voor kinderen, ongeacht geloof of cultuur. Elk kind moet de basisschool verlaten met een zwemdiploma en goede motorische vaardigheden.

14. Sport is goed voor de sociale samenhang en zorgt voor ontspanning; moet voor jong en oud toegankelijk en betaalbaar zijn, ook voor de minima; samenwerken van verenigingen alleen op vrijwillige basis; dezelfde spelregels op gebied van sportvelden, zaalhuur, accommodaties; voldoende zwembadfaciliteiten tegen betaalbaar tarief.

15. Voldoende speelruimte voor de jeugd, veilige verkeersroutes tussen scholen, speelplekken, sportaccommodaties etc; HBO-opleiding om jongeren aan Alphen te binden; gezellig uitgaansgebied; goede huisvesting voor Tienercentrum Max.

16. Iedere inwoner heeft recht op veiligheid in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan bestrijding van huiselijk geweld, een strikte naleving van de privacywetgeving en politie en brandweer die over voldoende menskracht en middelen beschikken.

17. RijnGouweLokaal heeft een lijst met kandidaten die geworteld zijn in de Alphense samenleving. Deskundig op hun gebied, betrouwbaar in hun beloftes en betrokken bij lokale kwesties. Het kan echt anders! Stem RGL.

HET KAN ANDERS, STEM LOKAAL,
STEM RIJNGOUWELOKAAL
LIJST 10

Speerpunten 2013-2018

1.    Zoveel mogelijk behoud van de faciliteiten in de kernen, zoals scholen, winkels, bibliotheek, zwembad, gezondheidszorg.

2.    Instellen van Dorpsraden met een eigen bevoegdheid voor zaken binnen de kern en een eigen budget.

3.    Een Lage Zijde met behoud van het kleinschalige karakter en geen peperduur cultuurhuis. Wel een goede openbare bibliotheek met centrumfunctie. Stapsgewijze ontwikkeling!

4.    Goede bereikbaarheid van Alphen en de kernen per auto, ov en fiets voor iedereen, dus goede verkeersontsluiting van Kerk en Zanden, Boskoop, en Hazerswoude, in het bijzonder voor het Greenport-verkeer.

5.    De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt ruimhartig uitgelegd ook nu er steeds meer taken naar de gemeente komen. Goede thuiszorg voor diegenen die dat nodig hebben. Niet de portemonnee bepaalt de behoefte aan ondersteuning maar de situatie van hen die daarop zijn aangewezen.

6.    Welzijnslocaties worden gehandhaafd, ook de kleinschalige zoals Wielewaal en Westerhove, terwijl Kaju Putih en de Jongerencentra MAX en De Speaker recht hebbent op behoorlijke huisvesting gezien hun maatschappelijke functie.

7.    Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, levensloop bestendig bouwen en 200 extra jongerenwoningen in de komende periode, bijvoorbeeld in leegstaande kantoorpanden.

8.    Ieder kind dat de basisschool verlaat, moet behoorlijk kunnen zwemmen. De gemeente faciliteert dit, ook financieel.

9.    Verruimen van de grens voor sociale voorzieningen naar 120% van de bijstandsuitkering.

10.  Aandacht en geld voor de bescherming van erfgoed en de identiteit van de kernen.

11.  De Oudshoornseweg moet zo snel mogelijk weer geopend worden en de Lijsterlaan moet ook in de toekomst openblijven.

12.  Elke wijk en kern heeft recht op plekken met groen en water waar gespeeld kan worden en waar mensen kunnen recreëren.

13.Veel meer aandacht voor de werkloosheid, zowel voor jongeren als ouderen. De gemeente moet een voortrekkersrol vervullen bij het zoeken naar werk binnen bedrijven door werkgevers met werkzoekenden in contact te brengen en zelf meer werkervaringsplaatsen aan te bieden.

14.  Regeldruk voor ondernemers moet worden beperkt.

15.  Leegstaande gemeentelijke panden dienen tegen lage huurtarieven aan startende ondernemers ter beschikking te worden gesteld om zo de economie te versterken.

16.  Permanente en veilige beheersing van milieuproblemen die niet oplosbaar zijn, zoals de Coupepolder, het NAF terrein en het Biesterfeld complex.

17.  Geen proefboringen naar schaliegas.

18.  Goed onderhoud van schoolgebouwen. Dit mag geen sluitpost zijn.

19.  Door efficiënter en effectiever te werken zonder overlapping van functies moet een bezuiniging op de loonsom van 20% van de ambtenaren haalbaar zijn.

HET KAN ANDERS, STEM LOKAAL,

STEM RIJNGOUWELOKAAL

LIJST 10

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *