Samenvatting informatie over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 1

Inleiding

Beste leden van de Staten commissie bereikbaarheid en Energie,

Tijdens de vergadering van de Staten Commissie Bereikbaarheid en Energie bleek dat de verschillende varianten van de W-20 niet duidelijk waren bij verschillende statenleden. 

Voor u ligt een document om duidelijkheid te verschaffen over de plannen voor de W20.

Het is een uitgebreid document geworden, het gaat om veel informatie vanwege de varianten van de W20, maar ik hoop dat ik de leeslast voor u allen beperkt heb kunnen houden. Veel foto’s en kaartjes maken veel duidelijk, vooral hoeveel groen er gaat sneuvelen door de W20. 

Het hele stuk over de maatregelen van Beter Bereikbaar Gouwe is toegevoegd maar voor dit document zijn alleen de W20 plannen voor een nieuwe weg (dikgedrukt in het stuk over de maatregelen) van belang.

Het is voor ons zeer belangrijk dat de informatie duidelijk met u allen gedeeld is. Er is geen tot weinig draagvlak voor de W20. De natuurschade en de gevolgen voor de verkeersveiligheid zijn enorm. Er zijn veel knooppunten van het landelijk Fietsnetwerk  en het landelijk Wandelnetwerk op de betreffende wegen. De leefbaarheid in het gebied voor bewoners en kwekers en de mogelijkheden voor recreanten hebben enorm te leiden van een eventuele W20. 

Omdat het onderwerp al jaren speelt bij de bewoners van ons gebied, is besloten om deze samenvatting voor u samen te stellen. Vandaar dit document met de kaartjes van de verschillende varianten waarin duidelijk is dat de W20 varianten dwars door natuurgebieden en de polders gesitueerd zijn.

De verkeerscijfers zijn toegevoegd om met u te delen dat er enorme procentuele toenames van het autoverkeer zullen ontstaan op de betreffende wegen die aansluiten op de W20 waar maar kleine percentages afname van het verkeer op de Zijde in Boskoop tegenover staan. 

Onze wegen zijn, zelfs na aanpassingen en verstevigingen, absoluut niet geschikt voor de toename van verkeer die veroorzaakt zou worden door uitvoering van de plannen van Beter Bereikbaar Gouwe in verband met de W20 omdat de fantastische veengronden voor kwekers blijven verzakken. De wegen, bruggen en/of aquaducten zullen mee zakken en hoge onderhoudskosten met zich mee brengen. Daarnaast zal de natuur, de leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners en de bedrijfsvoering van de kwekers in het gebied ernstig en onomkeerbare schade toegebracht worden.

Vanwege het ontbreken van draagvlak en het ontstaan van heel veel grote nadelige gevolgen door de aanleg van de W20 is in de gemeenteraad het Amendement van 16 december 2021 unaniem aangenomen. In dit amendement wordt aangegeven dat de W20-1 en de W20-2 af vallen als mogelijke routes van Boskoop naar de N11 en dat de W20-1 en de W20-2 dus geen onderdeel meer uitmaken van het verdiepingsonderzoek.

U vindt dit Amendement over het afvallen van de W20 aan het einde van dit document. In dit Amendement zijn ook de al eerder aangenomen moties van de Raad van Alphen aan den Rijn verwerkt, die duidelijk maken dat in 2016 al de toezegging gedaan is dat de Verlengde Roemer een lokale weg blijft en niet doorgetrokken zal worden naar de N11. (Verlengde Roemer is de werknaam van het project maar de voltooide weg is omgedoopt tot de Nieuwe Dijkgraafweg, welke aansluit op de Burgemeester Smitweg) In de plannen van de W20 staat deze weg echter wel doorgetrokken tot aan de N11.

Daarnaast is er op 16 december een 2e Amendement unaniem aangenomen door de Raad van Alphen aan den Rijn. In dit Amendement geeft de Alphense Raad het College van B&W de opdracht om actief op zoek te gaan naar de financiële middelen om de voorgestelde maatregelen, de 2e oeververbinding bij Boskoop en de tunnel in Hazerswoude dorp, daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ook dit amendement kunt u vinden aan het einde van dit document.

Informatie betreffende beelden en foto’s van het maatregelenpakket en de verkeerscijfers (de juiste cijfers, want de eerste cijfers waren onjuist) zijn van de site van Beter Bereikbaar Gouwe gehaald op 15 januari 2022: https://www.beterbereikbaargouwe.nl/maatregelenpakket/

Maatregelenpakket

Stap voor stap is toegewerkt naar één maatregelenpakket dat over vijf tot vijftien jaar wordt uitgevoerd. Op deze pagina leest u om welke maatregelen het gaat. De gemeenten en provincie besluiten in december 2021 en februari 2022 over het hele pakket.

Situatieschetsen

Rechts onderaan vindt u de situatieschetsen van de fietsroutes en van de weg bij Boskoop met drie mogelijke aansluitingen op de N11. Deze schetsen zijn gemaakt om te onderzoeken wat technisch mogelijk is. Dit betekent dat de ligging van de weg nog niet definitief is. De plek van de weg kan in de volgende fase verschuiven. Meestal is er niet veel ruimte voor het verschuiven van een bestaande weg. In 2022 worden de schetsen met bewoners verder uitgewerkt.

Bodegravenboog

De Bodegravenboog is een directe aansluiting van de N11 op de A12. De maatregel is zeer gewenst en lost veel op voor het verkeer in de regio. De regio en het Rijk bespreken de maatregel gezien het MIRT A12(verwijst naar een andere website). Het wachten is op een Rijksbesluit over mogelijke oplossingen.

Fietsroutes

Veel mensen staan achter het verbeteren van de twee fietsroutes. Deze maatregel stimuleert fietsgebruik en verhoogt de verkeersveiligheid.

 • Van Alphen aan den Rijn naar Gouda (OVF1c)

Het spoor tussen Gouda en Alphen aan den Rijn is een directe verbinding en loopt langs belangrijke locaties in de drie gemeenten. Door de vrijliggende fietspaden parallel aan het spoor beter in te richten en te verbinden met andere veelgebruikte routes wordt fietsen fijner en aantrekkelijker en worden de treinstations van R-net beter bereikbaar. In Waddinxveen en Boskoop zijn nu al een aantal goede fietspaden die onderdeel kunnen zijn van deze fietsroute.

 • Van Bodegraven naar Gouda (OVF1d)

Op deze route worden twee belangrijke fietspaden verbeterd: de route buitenom, langs de A12 en de Goudseweg N459. En de route door de bebouwde kom via de Bodegraafse Straatweg, Raadhuisweg, Zoutmansweg (onder de A12 door) richting Bodegraven langs de Goudseweg. De ontwikkeling van een mogelijke fietstunnel onder de N11 is een grote wens, maar onlosmakelijk verbonden met de planvorming rondom de Bodegravenboog.

Maatregelen bij de Gouwe

De Gouwe wordt niet verbreed en schepen tot 10,5 meter mogen op de Gouwe blijven varen. De andere maatregelen zijn:

 • Wachtplaatsen voor recreatieboten

Er komen steigers (voor zes boten) bij de spoorbrug in Alphen aan den Rijn, nabij hefbrug Boskoop en bij de spoorbrug in Gouda. Daar kunnen de boten veilig wachten tot de brug opengaat.

 • Slimme verkeerslichten

De verkeerslichten bij de hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen worden beter afgestemd op het wegverkeer én de scheepvaart. Als schepen de bruggen naderen, krijgt het wegverkeer langer groen licht. Zo staat er minder verkeer voor de verkeerslichten als de brug open is.

Nieuwe weg bij Boskoop (W20)

Een nieuwe 60-kilometerweg van Boskoop naar de N11 (W20) wordt verder onderzocht. Die weg kan op lange termijn uitgebreid worden met een oeververbinding (brug of aquaduct). Zo ontstaat een extra oost-westverbinding die nodig is in het gebied. Waarom die nodig is, leest u in de ruimtelijk-economische verkenning(verwijst naar een andere website) van Beter Bereikbaar Gouwe.

Er zijn twee mogelijke routes (W20-1 en W20-2) met ieder drie mogelijke aansluitingen op de N11. De derde route (W20-3) is afgevallen na de gespreksronde van juni 2021.

 • W20-1

De rode route op de kaart: van het Jagerspad in Boskoop naar de Schans in Alphen aan den Rijn. De weg sluit aan op bestaande wegen. Bij Paddegat komt er een tunnel onder het spoor door.

 • W20-2

De groene route op de kaart: van de Burgemeester Smitweg en/of Compierekade naar het oosten, onder het spoor door en dan naar het noorden. De tunnel onder het spoor door wordt ontworpen en begroot als 80-kilometerweg. Of dat wenselijk is of niet, moet blijken uit onderzoek.

 • Aansluitingen op de N11 (Noord, Midden of Zuid)

Noord en Midden gaan allebei via de brug over de N11. Daarna gaat Noord verder via bestaande wegen en Midden via een nieuwe weg naar de Gouwelandenlaan. Zuid gaat onder de N11 langs. Bij alle drie de aansluitingen moet er een nieuwe tunnel onder het spoor door komen.

Onderzoek naar een oeververbinding

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn én de omgeving willen het liefst een nieuwe oeververbinding (brug of aquaduct) bij de Gouwe. Daarom wordt onderzocht of die oplossing mogelijk is op lange termijn en misschien al op middellange termijn.

Het beschikbare geld blijft een voorwaarde. Een brug lijkt daarom volgens de bestuurders financieel kansrijker dan een aquaduct, maar dat moet uit onderzoek blijken. De volksvertegenwoordigers kunnen besluiten om extra geld te reserveren voor een oeververbinding.

Een andere voorwaarde is dat alleen een oeververbinding aan de noordkant van Boskoop wordt onderzocht. Het onderzoeken van een aquaduct bij het Gouwebos is niet aan de orde.

Onderzoek naar een tunnel(bak)

Op verzoek van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn én de omgeving is ook een onderzoek naar een tunnel(bak) onder de N209 in Hazerswoude-Dorp in het maatregelenpakket opgenomen. Daarbij worden de resultaten van de studie N206/N209 betrokken.

Kaart met alle maatregelen

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 2

Mogelijke routes W20

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 3

Situatieschetsen W20 varianten

De getekende aansluitingen op de N11 Noord, Midden en Zuid gelden voor beide W20 varianten.

Situatieschets W20-1 met aansluiting N11 Noord en Midden

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 4

Situatieschets W20-2 met aansluiting N11 Zuid

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 5

Verkeerscijfers

Verkeerscijfers bij de verschillende varianten, gekopieerd uit pdf van BBG. https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/ onder Documenten Online bijeenkomsten juni 2021.

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 6

Verkeerscijfers in % W20-1, aansluiting N 11 via de Schans

In strijd met het unaniem aangenomen Amendement van de Raad van Alphen aan den Rijn van 16 december 2021.

Loeteweg + 302%, Zijde – 5%

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 7

Verkeerscijfers in absolute aantallen voor en na maatregel W20-1, aansluiting N 11 via de Schans

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 8

Verkeerscijfers in % W20-2, aansluiting N 11 via de Schans

In strijd met aangenomen motie “Geen weg door NNN gebied” en aangenomen motie “Verlengde Roemer”, na oplevering omgedoopt tot de Nieuwe Dijkgraafweg en in strijd met het unaniem aangenomen Amendement van de Raad van Alphen aan den Rijn van 16 december 2021 waarin genoemde moties aangehaald worden.

Burgemeester Smitweg + 433%, Zijde – 6%

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 9

Verkeerscijfers in absolute aantallen voor en na maatregel W20-2, aansluiting N 11 via de Schans

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 10

Verkeerscijfers in % W20-2, aansluiting ten zuiden van N11

In strijd met aangenomen motie “Geen weg door NNN gebied” en aangenomen motie “Verlengde Roemer”, na oplevering omgedoopt tot de Nieuwe Dijkgraafweg en in strijd met het unaniem aangenomen Amendement van de Raad van Alphen aan den Rijn van 16 december 2021 waarin genoemde moties aangehaald worden.

Burgemeester Smitweg + 526%, Zijde – 8%

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 11

Verkeerscijfers in absolute aantallen voor en na maatregel W20-2, aansluiting ten zuiden N11

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 12

Verkeerscijfers in % W20-3

Deze variant zit niet meer in het maatregelen pakket. In strijd met aangenomen motie “Geen weg door NNN gebied” en aangenomen motie “Verlengde Roemer”, na oplevering omgedoopt tot de Nieuwe Dijkgraafweg en in strijd met het unaniem aangenomen Amendement van de Raad van Alphen aan den Rijn van 16 december 2021 waarin genoemde moties aangehaald worden.

Burgemeester Smitweg + 1058%, Zijde – 15%

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 13

Verkeerscijfers in absolute aantallen voor en na afgevallen maatregel W20-3

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 14

1e Amendement, W20-1 en W20-2 vallen af als mogelijke routes naar de N11

Raad van Alphen aan den Rijn;

Vergadering  d.d. 16 december 2021

Onderwerp: Agendapunt 7 Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 en budget

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Punt 4 te wijzigen in:

4.a. Te focussen op een noordelijke oeververbinding in het onderzoek naar een noordelijke ontsluiting van Boskoop. Hierbij de mogelijkheid te onderzoeken naar een  ontsluitingsweg naar de oeververbinding in combinatie met een mogelijke herverkaveling/herstructurering van het gebied.

4.b. Het zoekgebied naar een 2e oeververbinding en de ontsluiting op het wegennet aan de westkant van de Gouwe niet noordelijker te laten zijn dan het gebied ter hoogte van de Baanwegsekade en de Toegangseweg. Zie afbeelding geamendeerd zoekgebied met oranje kader.

Het verdiepingsonderzoek wat gaat plaatsvinden te beperken tot het gebied ten hoogte van de Baanwegsekade en de Toegangseweg. 

4.c. De verbindingen W20-1, W20-2 vallen af als mogelijke routes van Boskoop naar de N11. Praktisch betekent dit dat de varianten W20-1 en W 20-2, geen onderdeel meer uitmaken van het verdiepingsonderzoek.

4.d. De resultaten die zijn opgedaan in de studie naar de W20 varianten 1 en 2 wel te gebruiken voor het onderzoek naar een noordelijke oeververbinding van Boskoop, rekening houdende met bezwaren die verbandhouden met:

 • de eerder ingediende moties;
 • de ecologische verbindingszone;
 • de recreatieve functie van het gebied;
 • de negatieve gevolgen voor enkele bedrijven;

Punt 5. te wijzigen in:

In de derde fase met de grootst mogelijke voortvarendheid onderzoek te starten naar de realisatie van een onderdoorgang/tunnel N209-Dorpsstraat bij Hazerswoude-Dorp;

Nieuw Elan              CDA                       Groen Links   SP      PvdA   VVD    D66

Peter Versteeg         Jeroen van Gool

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 15

Bijlage toelichting: 

 • de eerder ingediende moties;

Motie: Geen weg door NNN gebied Unaniem aangenomen

Raadsvergadering van 28 januari 2021 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 28 januari 2021.

Constaterende dat:

 • de raad van Alphen aan den Rijn op 22 September 2016 middels een motie heeft uitgesproken dat de Verlengde Roemer niet mag doorgetrokken worden naar de N11 om het Rietveld en het Natuurnetwek Nederland (NNN) gebied aan het Spookverlaat te sparen;
 • pakket 3 van het maatregelenpakket van Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) een weg bevat die gaat door het NNN gebied aan het Spookverlaat;
 • de gedeputeerde van provincie Zuid Holland in de commissie vergadering van 25 november heeft aangegeven dat als de raad van Alphen aan den Rijn geen weg door NNN gebied wil, hij dit moet aangeven.

Spreekt de raad uit dat hij geen weg wil door het NNN gebied aan het Spookverlaat.

MOTIE VERLENGDE ROEMER

De raad van Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 22 september 2016 constaterende dat:

 • het besluit tot verlenging van de Roemer en de mogelijke aanleg van de verlengde Bentwoudlaan deel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Greenport;
 • deze “nieuwe weg” onderdeel uitmaakt van het doorvoeren van meerdere verbeteringen in de infrastructuur en moet leiden tot een betere bereikbaarheid en het verhogen van de (verkeers)veiligheid;
 • uit de vele brieven van burgers, bedrijven en insprekers onrust c.q. angst is ontstaan dat deze verlenging uiteindelijk in de toekomst zal leiden tot een doortrekking naar de N11;
 • het dan ook tijd is om duidelijkheid voor de langere termijn te bieden aan onze inwoners.

Spreekt de raad uit dat: de raad het collegestandpunt onderschrijft dat de verlengde Roemer een lokale weg wordt en niet zal worden doorgetrokken naar de N11.

Dit biedt de mogelijkheid om, in combinatie met herstructurering, het realiseren van alternatieve lokale toe-/afvoerwegen.

2e amendement, financiële middelen voor de 2eoeververbinding Boskoop en de tunnel in Hazerswoude dorp.

In dit wederom unaniem aangenomen amendement met betrekking tot het Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI 2021), met het Uitvoeringsplan 2021-2025 (404795) vaststellen en instemmen met financiële consequenties, verzoekt de Alphense raad het College van B&W om actief op zoek te gaan naar de financiële middelen om de 2e oeververbinding in Boskoop en de tunnel in Hazerswoude dorp te kunnen realiseren.

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 16

Misschien ook interessant voor u?

Ank-de-Groot-Slager-RijnGouweLokaal-profilepic-blob

Vragen inzake intentie-overeenkomst Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum

30 augustus 2022

Gemeente Alphen aan den Rijn t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Alphen aan den Rijn, 28 augustus 2022 Onderwerp:  Artikel 40 vragen inzake intentie-overeenkomst Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum Geacht college, Via…

Lees verder
Ank de Groot-Slagter en Jan de Groot jr.

Archief 2010: In de Spotlight: Ank de Groot en Jan de Groot

1 maart 2010

In de Spotlight Ank de Groot-Slagter lijsttrekker van Alphen 1. Zij is de aanvoerder van Alphen 1. Al ruim 20 jaar zet zij zich maatschappelijk in voor zowel onze gemeente,als…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Conclusie Habeko-debat: RijnGouweLokaal is dé kernenpartij van Alphen!

11 maart 2022

De aula van het Groene Hart Lyceum in Hazerswoude-Dorp was afgelopen donderdagavond politiek strijdtoneel. In verkiezingstijd worden dorpskernen wél serieus genomen; weinig verrassend dus dat nu wél alle partijen aanwezig…

Lees verder