Motie Alpen Eén en SP Raadsonderzoek Accommodatiebeleid

Alphen Eén en de SP hebben samen donderdagavond een motie ingediend betreffende het accommodatiebeleid. De tekst van de motie treft u hierbij aan.

Helaas heeft deze motie het niet gehaald. Duidelijk is nu wel dat de VVD, CDA, PvdA CU en D’66 steeds minder signalen vanuit het verenigingsleven en/of de bevolking serieus nemen. Hun houding kan ertoe leiden dat Halfje Wit o.a. stopt met haar activiteiten. Verscheidene raadsleden riepen al: “so be it”  de wandelgangen. Daarnaast voelen bewoners zich zelfs misleid door het college, zoals uit hun correspondeite blijkt.Alphen Eén en SP hebben aan het einde van de vergadering aangegeven nu zelf een onderzoek naar de gang van zaken rond het accommodatiebeleid te gaan instellen. We willen de bewoners, verenigingen en de pers de gelegenheid geven hun verhaal te doen en aangeven wat er naar hun mening fout is (gegaan) tijdens het vaststellen van het accommodatiebeleid en wat er nu op dit moment bij de uitvoering fout gaat. Daarnaast hebben wij samen met de SP de brieven van de diverse bewoners over Elckerlyc en De Ridder “uitgeschoten”, zodat deze brieven in de commissievergadering van november a.s. behandeld gaan worden. De schrijvers van deze brieven hebben dan in ieder geval de mogelijkheid in het openbaar hun verhaal te vertellen.

Zal ongetwijfeld worden vervolgd…………

M O T I E

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 24 september 2009:

Overwegende:

 • dat in de raadsvergadering van 28 mei 2009 het welzijnsaccommodatiebeleid tot stand is gekomen;
 • dat nadien vele signalen bij raadsleden zijn binnengekomen waaruit blijkt dat er bij de besluitvorming wellicht van onjuiste informatie is uitgegaan;
 • dat er voorts signalen zijn dat op dit moment bij de uitvoering van het vastgestelde welzijns-accommodatiebeleid de nodige problemen (zijn) ontstaan, zeker ook als het gaat om de rol die Participe in dit geheel speelt;
 • dat  er verder klachten bij raadsleden zijn binnenkomen over de wijze waarop de communicatie naar burgers en organisaties plaatsvindt
 • dat de raad deze signalen serieus neemt en over wenst te gaan tot een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid van de Gemeentewet en in afwachting van de uitkomst geen onomkeerbare stappen wenst te nemen.

Spreekt uit:

een onderzoekscommissie in te willen stellen als bedoeld in artikel 155a, eerste van de Gemeentewet, waarvan de benoeming in de raadsvergadering van oktober 2009 plaats zal vinden;

waarbij het onderzoek zich o.a. dient te richten op:

 • de beleidsvisie, inclusief de destijds vastgestelde kernwaarden en de toepassing daarvan op de woonwijken en accommodaties;
 • de beleidsvorming: de totstandkoming van de politieke beslissingen door het horen van doelgroepen, zoals (oud)bestuursleden van Halfje Wit, Elckerlyc, De Ridder en Kajah Putih, de wethouder, betrokken ambtenaren, politici e.a.
 • de beleidsuitvoering: de huidige uitvoering van het vastgestelde beleid en de beleidsvrijheid van Participe door het horen van doelgroepen, zoals bestuursleden van diverse instellingen, de burgers van het betrokken gebied, de wethouder, leden van de pers, Participe etc.

en waarbij de onderzoekscommissie een onderzoeksvoorstel formuleert en dit ter vaststelling aan de raad voorlegt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Alphen Eén                                                                SP

TOELICHTING:

Een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid van de Gemeentewet, is een zwaar middel. Echter, wij zijn van mening dat een dergelijk onderzoek voor wat betreft het accommodatiebeleid op zijn plaats is. Al vanaf het begin van de discussie over de welzijnsaccommodatie is er sprake van veel onduidelijkheid.

 • De toepassing van de kernwaarden was onduidelijk terwijl een duidelijke evaluatie van het huidige welzijnsbeleid ontbrak.
 • De besluitvorming was niet transparant en bewoners, onder andere uit de omgeving van de Havixhorst  voelen zich op het verkeerde been gezet.
 • In maart 2009 was de beslissing nog zodanig dat Elckerlyc naar De Ridder verhuisde, waar men geen problemen mee had en vervolgens bleek in mei 2009 dat De Ridder naar Elckerlyc verhuisde.
 • Volgens de bewoners zou de raad zijn beslissing over de verhuizing van De Ridder naar Elckerlyc hebben genomen op basis van door de gemeente bewust verstrekte onjuiste informatie.
 • In de plaatselijke pers van diverse kanten is gesteld dat mensen “monddood” zijn gemaakt en niet in het openbaar over de gang van zaken mogen spreken.
 • Bewoners voelen zich door of vanwege de gemeente geïntimideerd en zijn bereid daar, desnoods onder ede, verklaringen over af te leggen

Verder lijkt ook de situatie rond Halfje Wit anders dan in mei 2009 geschetst. De verwachting is gewekt dat  Halfje Wit samen met het Buurtteam in samenwerking met Participe aan de slag zou gaan in Alphen West. Echter, het implementatieplan van Participe is nog niet klaar, Participe lijkt over onvoldoende kennis te beschikken en gaat in het najaar nog excursies maken naar andere gemeenten om te onderzoeken of daar welzijnsbeleid is wat zij kunnen gebruiken.

En voorts zou het college bij monde van wethouder Van Wersch gesteld hebben “dat Halfje Wit misschien toch tegen de vlakte gaat omdat dit volgens hem veel goedkoper is”.

Inmiddels is de situatie bij Halfje Wit zodanig dat zelfs overwogen wordt per 1 januari 2010 te stoppen.

Het grote belang van het accommodatiebeleid en de uitvoering daarvan binnen de gemeente en voor haar inwoners vraagt uiterste zorgvuldigheid van college en gemeenteraad. De raad hecht verder zeer grote waarde aan de communicatie met de burgers en de wijze waarop college en raad met burgers, organisatie en participatie omgaan.

De signalen die de raad bereiken en de eigen waarneming van de raad maken het wenselijke een onderzoek te starten naar de gang van zaken.

Enerzijds beoogt de raad hiermee aam waarheidsvinding te doen en anderzijds lessen te leren voor de toekomst.

Het onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid van de Gemeentewet is een zwaar middel maar biedt de best en meeste mogelijkheden dit te doen. Het belang van het onderwerp en de aard en inhoud van de signalen rechtvaardigen de inzet van dit middel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *