Milieu en Duurzaamheid Standpunten RijnGouwelokaal

Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van de generaties die na ons komen.

RijnGouweLokaal wil een grotere inzet van de gemeente. Milieu en duurzaamheid moeten een meer prominente plaats krijgen in de beleidsontwikkeling.

Er moet gezorgd blijven voor een permanente en veilige beheersing van milieuproblemen die niet oplosbaar zijn, zoals de Coupepolder, het NAF terrein en de Biesterfeld locatie.

In het kader van milieu en schone energie is RijnGouweLokaal voorstander van windmolens langs de N207 noord. Verder dient de gemeente de mogelijkheden van zonne-energie actief te onderzoeken. Ook initiatieven als “groene daken/groene muren” etc. dienen actief gesteund te worden.

RijnGouweLokaal wil waar mogelijk straatstenen vervangen door groen en/of water om zodoende wijken zonder groen “kleur” te geven.

De komende tijd zal verder ingezet moeten worden op het terugdringen van luchtvervuiling. Dit vraagt maatregelen van de gemeente, zoals het gebruik van elektrische auto’s. Ook de slimmere doorstroming van het verkeer vraagt in dat verband aandacht, daarom is RijnGouweLokaal voor een verschuiving naar fietsverkeer en voor gratis lokaal openbaar vervoer. Speciale aandacht dient gegeven te worden aan veilige fietsroutes naar de scholen.

RijnGouweLokaal is geen voorstander van compensatie waarbij een deel van Alphen zwaarder vervuild mag zijn als een ander deel maar schoner is of van een systeem waarmee vervuilingsrechten gekocht worden van andere gemeenten. Daar waar langs wegen de geluidsnorm wordt overschreden komen geluidswerende voorzieningen. Maar ook andere milieuproblematiek vraagt meer aandacht, zoals het duurzaam bouwen.

Wij zijn voorstander van zonnecollectoren, ook bij stallen van agrariërs en ruimten van boomkwekers. Gemeentelijk steunbeleid wordt overwogen.

RijnGouweLokaal wil dat de mogelijkheden voor het inzamelen van klein chemisch afval bij winkelcentra uitgebreid worden.

RijnGouweLokaal is een groot voorstander van een duurzame economie en samenleving. Wij ondersteunen dan ook het streven naar een klimaat neutrale gemeente.

RijnGouweLokaal is tegen het boren naar schaliegas binnen onze gemeente.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *