Archief 2009: Inbreng Ank de Groot-Slagter bij Begrotingsbehandeling 2010

RijnGouweLokaal Berichten Header

November

Voorzitter, er gaan veel zaken in Alphen goed maar er zijn ook veel zaken die beter kunnen en anders moeten.Gezien de korte tijd zal mijn fractie zich beperken tot een paar hoofdlijnen in deze begroting. 

Lage Zijde Waterfront
De notitie met betrekking tot de verkoop van de NUON aandelen is een duidelijk. Ook wij  willen behoedzaam  voorzichtig omgaan met de gelden.  In grote lijnen kunnen wij de uitgezette koers dan ook delen. Echter, in onze algemene beschouwingen hebben wij duidelijk aangegeven dat het waterfront voor ons onbespreekbaar is. Hier wordt letterlijk geld in het water gegooid. Wij willen daarvoor dan ook geen geld afzonderen en zullen een amendement hierover indienen. Volgens ons zit de Alphense bevolking er ook niet op te wachten maar daarin kunnen wij ons vergissen. Dit zou nu met uitstek een zaak zijn om aan de bevolking voor te leggen in een referendum tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Graag de mening van het college.

Lage Zijde Cultuurhuis
En dan de instelling van de reserve voor het Cultuurhuis, Ook daarbij zetten wij vraagtekens. Wij blijven van mening dat het Cultuurhuis in de huidige voorstellen te weinig gaat bruisen. Een bibliotheek en een streekarchief op een van de duurste plekken van het centrum zijn niet echt bruisend te noemen en economisch in feite onverantwoord.  Wij zijn van mening dat zeker voor het streekarchief naar een andere locatie gezocht moet worden. Wij zullen daarover een motie indienen.  Het Nutsgebouw in combinatie met het plein vinden wij nog steeds een optie. We moeten ons echter afvragen of het Cultuurhuis zoveel geld mag kosten en wat daar in feite tegenover staat. Wij missen in dit geheel een visie van het college: wat doen we met oude gemeentehuis, wat doen we met vrijkomende oude schoolgebouwen, wat doen we met alle vrijkomende ruimte in dit Stadskantoor, Baronieterrein?  We willen het geld dus voorlopig ook nog maar even parkeren maar zonder een betere invulling voor ons geen Cultuurgebouw. Lage Zijde huurdersEn nu we toch zoveel geld over hebben voor het water en de stenen aan  de Lage Zijde, toch maar een nieuwe poging voor de mensen aan de Lage Zijde. Tijdens een bijeenkomst van de huurders, waarbij de meeste politieke partijen aanwezig waren, hebben we kunnen horen over hun problemen. Beschimmelde muren, hoge energiekosten, leefbaarheid verdwijnt.We doen dus opnieuw een voorstel om geld aan deze huurders ter beschikking te stellen om ze zo financieel tegemoet te komen. Bij onze eerdere poging werd nogal sceptisch gedaan over de problemen maar u hebt ze nu zelf uit de mond van betrokkenen kunnen horen. Als we geld willen uitgeven aan water en steen, dan moet er toch ook een bedrag van € 1 mio gereserveerd kunnen worden om de betrokken huurders aan de Lage Zijde tegemoet te komen.

OZB
Wij zijn het niet eens met een verhoging van de OZB in 2010. Ik herhaal onze opmerking tijdens de algemene beschouwingen nog maar eens: in deze onzekere tijd geen verhoging van de OZB. De koopkracht van de bewoners is belangrijk en die moet niet onnodig meer onder druk gezet worden door extra verhogingen. Zodra de tijden weer beter worden en de huizenprijzen weer gaan stijgen, kunnen we de zaak opnieuw bekijken. Ook hierover een motie.

Algemeen
Eventuele CAO verhogingen dienen naar onze mening opgevangen te worden door bezuinigingen.

Volgend jaar komt er een antidiscriminatiebeleid over alle klachten over discriminatie. Ik lees dan: leeftijd, afkomst, levensovertuiging. Ik mag hopen dat ook sexuele geaardheid daarbij wordt meegenomen. Zo ja, schrijf het er dan in!

Door de instabiele situatie in Oudtshoorn wordt de Stedenband niet verder geïntensiveerd.Ik heb begrepen dat onze burgemeester een dezer dagen wel naar Oudtshoorn toegaat.  Graag nadere uitleg want dit lijkt met elkaar in tegenspraak.  Toch geen snoepreisje.

Evenementenbeleid
Fondsvorming voor winkeliers en ondernemers. Wij zijn ontevreden over de wijze waarop het college omgaat met de evenementen in onze gemeente en vragen om een evenementenbeleid. Afgelopen maanden is er sprake geweest van de mogelijkheid om een etappe van de Giro door Alphen te laten gaan maar daar voelde het college niet voor. Dat zelfde geldt voor de SBS Kerstparade. Ook daarvoor waren de handen niet op elkaar te krijgen. Wij zijn van mening dat daarop beleid gemaakt moet worden en dat gemeente, winkeliersverenigingen, sportverenigingen, welzijnsverenigingen, VOA, Avifauna, Archeon, banken etc met elkaar tot een gemeentelijk evenementenbeleid moeten komen wat ook best  de gemeente geld  mag kosten. Wij denken dat dit goed is voor de lokale economie. Nu ook de heer Gebel de afgelopen weken om is gegaan en dus ook alle coaltiepartijen inmiddels, gaat er wellicht toch iets komen.  Maar ik wil een beleid met duidelijke kaders , zodat  iedereen weet  waar men aan toe is en geen hap snap beslissingen omdat men Ice Event leuk vindt.

Jeugd en jongeren
Tijdens de vorige verkiezingscampagne hadden de collegepartijen veel grote woorden over de discotheek maar vier jaar verder hebben we eindelijk drie locaties gevonden waar eventueel een discotheek kan komen. Alhoewel, voor Alphen Eén vallen de eventuele locaties aan de Sportlaan en de Havenstraat al af maar dan blijft er nog  één goede locatie over, dus als we een goede ondernemer vinden gaat er eindelijk van komen. Tijdens de vorige verkiezingen speelde de problematiek rond MAX een rol en ook dit onderdeel is vier jaar later niet opgelost. Nu lees ik weer dat Westerhaven in beeld is. Dat zullen ze leuk vinden in die woonomgeving,  zoveel jongeren op zaterdagavond in de wijk.

Wij zijn op zich voor een jongerenraad maar vinden de huidige opzet nog steeds niet voldoende om recht te doen aan alle jongeren. Wij willen nog steeds een door jongeren zelf gekozen jongerenraad na een door jongeren zelf te voeren verkiezingscampagne.   CultuurWij geven nogmaals aan geen extra geld in theater Castellum te willen stoppen wat ze in de toekomst ook tekort gaan komen.

Welzijn
We delen de opmerkingen over PIM in deze begroting niet en dat zal u niet verbazen. Op grond waarvan meent u dat de eerste resultaten duidelijk zichtbaar zijn. Een evaluatie is er nog niet. Veel daadwerkelijk resultaten hebben we niet gezien. Cynisch gezegd: we investeren niet echt in mensen als we wat kerstbomen in de wijk neerzetten of een barbecue organiseren. De AlphenPas heeft weinig met minimabeleid te maken want als je elke cent moet omdraaien, ben je toch niet echt blij met een korting van € 5,00 per maand bij de Kunstuitleen of  met een korting bij de schoonheidssalon. En ook Participe wordt in dit zogenaamde succes betrokken. Daar zullen diverse welzijnsinstellingen in ieder geval heel anders over denken. Want dat  Participe geslaagd is, moet  nog blijken.  De evaluatie is er nog niet en ons bereikt de nodige kritiek over deze instelling. Het baart ons dan ook zorgen dat veel zaken in de uitvoering op het bordje van Participe komen te liggen zonder dat we inzicht hebben in huidige het reilen en zeilen . Zonder behoorlijke evaluatie van PIM en Participe voor ons geen reservering  van € 800.000,00 voor welk PIM-project dan ook.

Accommodatiebeleid
Wijk- en buurtverenigingen zijn volgens de begroting nauw betrokken bij het accommodatiebeleid. Misschien maar eens gaan praten bij die verenigingen want dan blijkt het tegenovergestelde. Het accommodatiebeleid schiet zijn doel voorbij en de frustratie bij veel vrijwilligers neemt toe. Denk aan Halfje Wit en de samenwerking met Particpe. Denk aan de Ridder die hun gebouw uit moeten en denk aan de overlast in de Havixhorst en omgeving. Maar misschien is dit allemaal wel de bedoeling, zodat  Participe een nog grotere rol kan gaan spelen en de vrijwilligers langzaam aan het veld ruimen.

WMO
Over de uitvoering van de WMO zijn we nog steeds tevreden.Wij maken ons echter zorgen over de aanbesteding voor de hulp in de huishouding. Wij denken dat dit in de toekomst meer gaat kosten omdat in het verleden zorgaanbieders te laag hebben ingeschreven. Ook is misgebruik gemaakt van de positie van Alfa hulpen.Diverse faillissementen in Nederland zijn inmiddels het gevolg geweest.Wij vinden het belangrijk dat er goede thuishulp is en dat mag geld kosten. Wij vinden de huidige verwachtingen van dit college te rooskleurig Of de gemeente overigens een taak moet hebben bij het bemiddelen van Alfa-hulpen betwijfelen wij.

Wat ons zorgen baart is de wijziging in de AWBZ. De huidige regering bezuinigt op de zwakkeren in de samenleving en als het gaat om begeleiding en leerlingenvervoer moet de gemeente het opknappen.

Sport
Voor wat betreft de sport is het duidelijk. Een verhoging van de tarieven is voor ons onbespreekbaar,  zeker gezien de negatieve consequenties die het voor de sportverenigingen kan hebben. Lees vandaag de krant maar. En het is een herhaling, voor ons geen nieuw zwembad zonder vrij zwemmen.

Economie
Wij zijn nog niet overtuigd van de door de gemeente te nemen maatregelen op economisch gebied, alhoewel de gemeente inderdaad maar een beperkte invloed op de economie heeft.Wij vinden het prima dat de SWA is ingezet om de catering te doen maar wat is er bijvoorbeeld met de eerdere werknemers van de catering gebeurd. Staan die nu op straat?  In kranten lees ik dat het in Alphen wel meevalt maar er zijn veel Alphenaren die buiten Alphen werken en met faillissementen worden geconfronteerd. Die crisis gaat Alphen niet voorbij. Wij zijn het dan ook niet met het college eens om niet uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden. Laten we eerst maar eens zorgen dat de mensen die nu op straat komen te staan, weer aan het werk kunnen. Daar ligt onze prioriteit.

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

Vragen RijnGouweLokaal aan het gemeentebestuur inzake overlast Diamantstraat

15 augustus 2018

Vragen RijnGouweLokaal aan het gemeentebestuur inzake overlast Diamantstraat Alphen aan den Rijn, 15 augustus 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Geacht College, Onze fractie heeft vragen naar aanleiding van…

Lees verder
Ank de Groot opnieuw lijsttrekker RijnGouweLokaal

Ank de Groot-Slagter opnieuw lijsttrekker RijnGouweLokaal

7 december 2021

Ank de Groot is door de leden van RijnGouweLokaal opnieuw en unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Alphen aan den Rijn. Op dit moment is Ank al het…

Lees verder
Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Gratis parkeren bestaat niet

30 november 2022

RAADSVERGADERING 24 november 2022   AMENDEMENT met betrekking tot agendapunt  7 “5.          de reguleringstijden te wijzigen van maandag t/m zaterdag van 9.00-21.00 uur en hiertoe      de eerste wijziging…

Lees verder