Flyer RijnGouweLokaal

RGLFLYERVOORKANTFlyerspeerpunten

flyertop6Flyerkandidatenfotopluslijst

Onze Uitgangspunten: 

1. Alphen Eén (A1) is een onafhankelijke lokale politieke partij, die het belang van de Alphense burger centraal stelt.

2. Alphen Eén (A1) is niet gebaseerd op een landelijke partij-ideologie maar wil haar politiek in dienst stellen van u. Wij willen samen met de lokale bevolking bouwen aan een stad die een thuis kan zijn voor alle inwoners, jong, oud, sterk en zwak, allochtoon en autochtoon.

3. Alphen Eén (A1) is een partij die staat voor meer en betere burgerparticipatie in onze gemeente. Wij zijn immers ieder voor zich én met elkaar verantwoordelijk voor onze lokale samenleving. Wij vinden dat de inwoners die verantwoordelijkheid ook kunnen en moeten dragen.

4. Alphen Eén (A1) is ook voor solidariteit met diegenen die (tijdelijk) hulp nodig hebben om op een goede en volwaardige wijze als lid van onze samenleving te kunnen functioneren en participeren.

Speerpunten raadsperiode 2006-2010:

 

1. Eerlijke voorlichting aan onze inwoners. Echte inspraak en betrokkenheid bij gemeentelijke besluite

2. Een sociaal Alphen met een ruimhartige uitleg en uitvoering van sociale regelingen.

3. Drie zwembaden inclusief schoolzwemmen voor alle leerlingen in het basisonderwijs.

4. Een veilige woonomgeving voor iedereen inclusief meer 30 km zones.

5. De Lage Zijde behoudt het dorpse karakter met veel betaalbare woningen.

6. 400 extra betaalbare woningen voor jongeren bouwen.

7. Alphen aansluiten op het NS-nachtnet.

8. Verdubbeling van de N 207 (Alphen a/d Rijn – Leimuiden).

9. Gratis parkeervergunning voor bewoners in betaald parkeren gebied.

10. Invoeren correctief referendum.

11. Meer geld voor sport, kunst en culturele activiteiten.

12. Gratis lokaal openbaar vervoer om de luchtkwaliteit te verbeteren.

13. Een grotere rol voor de wijken op het gebied van zorg en maatschappelijke activiteiten inclusief een eigen budget voor de wijkverenigingen.

14. Meer aandacht voor veiligheid en milieu.

 

Verkiezingsprogramma 2006-2010

Stem daarom alleen al op:

Lokale politieke beweging Alphen Eén (A1) 
 

Verkiezingsprogramma Alphen Eén (A1)

Introductie

De politieke achtergrond van Alphen Eén (A1)

Alphen Eén (A1) is een onafhankelijke lokale politieke beweging, die het belang van de Alphense burger centraal stelt. Alphen Eén (A1) is niet gebaseerd op een landelijke partij-ideologie maar wil haar politiek in dienst stellen van de Alphense samenleving.Wij willen samen met de burgers bouwen aan een stad die een thuis kan zijn voor alle inwoners, jong, oud, sterk en zwak, allochtoon en autochtoon.Alphen Eén (A1) is een partij die staat voor meer en betere burgerparticipatie in het bestuur van onze gemeente. Wij zijn immers ieder voor zich én met elkaar verantwoordelijk voor onze lokale samenleving. Wij vinden dat de burgers die verantwoordelijkheid ook kunnen en moeten dragen. Een samenleving is echter meer dan een verzameling individuen. Daarom staat Alphen Eén (A1) ook voor solidariteit met diegenen die (tijdelijk) materiele of immateriële hulp nodig hebben om op een goede en volwaardige wijze als lid van onze samenleving te kunnen functioneren en participeren. Een stad waar U zich thuis voelt.

Burgerparticipatie

In 2002 is het dualisme ingevoerd. Daarbij maken de wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad en heeft de gemeenteraad een andere positie ten opzichte van het college gekregen. Dit geeft de Raad meer mogelijkheden om een eigen verantwoordelijkheid te nemen en de koers uit te zetten die Alphen moet gaan en het beleid van het College te corrigeren en bij te sturen. Toch blijkt steeds weer dat collegepartijen ernaar neigen om het collegebeleid ook op niet bindende punten kost wat kost ongewijzigd te laten uitvoeren, een groot gebrek aan dualisme. Dit blijkt ook uit de zeer geringe effecten van de inspraak van burgers. Maar zelden, en dan vaak nog op kleine onderdelen leidt de inspraak tot wijziging van beleid. Alphen Eén (A1) wil dit veranderen. De gemeenteraad moet meer en actiever op zoek naar de burger en zijn mening. Burgers moeten indringend om hun mening gevraagd worden. Alphen Eén (A1) vindt dat de burgers niet alleen bij de voorbereiding van besluiten moeten worden betrokken, maar ook tijdens de uitvoering een eigen stem kan laten horen.Alphen Eén (A1) is voorstander van het betrekken van maatschappelijke organisaties bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering. Bevorderd moet worden dat gemeentelijk beleid ontstaat uit en ten dienste staat van betrokken inwoners. Op veel terreinen kunnen op deze manier goed werkende organisaties ook betrokken worden. Alphen aan den Rijn is en blijft van de inwoners zelf.

Dat moet niet alleen via de stadspeiling en inspreekmogelijkheden in commissies. Er zullen alternatieve en creatieve mogelijkheden aangeboord moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan gerichte wijk-enquêtes, al dan niet via internet, gebruik van SMS, gemeenteraads- en commissievergaderingen in de wijk en aan nog veel meer. Maar ook hier geldt dat Alphen Eén (A1) eerst wil onderzoeken hoe u het liefst om uw mening gevraagd wordt en over welke zaken.

Het jaarlijkse burgerjaarverslag dient uitgebreid verslag te doen van de burgerparticipatie. Ook de beoogde maatschappelijke effecten en de bereikte re-sultaten moeten daarbij standaard naar de inwoners worden teruggekoppeld, met vermelding van de wijze waarop hun inbreng is ingepast in gemeentelijk beleid. Niet alleen de positieve maar ook de negatieve zaken moeten hierin vermeld worden. Betrokken burgers moeten “hun aandachtspunten” kunnen herkennen.

Alphen Eén (A1) wil verantwoording afleggen aan de burgers.

Alphen Eén (A1) geeft extra aandacht aan de kansarmen en kanslozen in onze gemeente en wil dat deze groep, zowel individueel als geheel, in staat gesteld wordt om betrokken te zijn bij alle onderdelen van de Alphense samenleving.Dit betekent ook inzetten op actieve inspraak van hen die de weg naar het stadshuis niet altijd even gemakkelijk kunnen vinden of verstrikt raken in de bureaucratie.Meer helderheid en transparantie en minder stadhuistaal moeten hier bij helpen. Een brief van de gemeente moet iedereen kunnen begrijpen.  

Bestuurlijke zaken

Voor Alphen Eén (A1) staat Alphen aan a/d Rijn als zelfstandige gemeente centraal, nu en in de toekomst. Daar waar in het kader van schaalgrootte of doelmatigheid samenwerking met andere gemeenten tot (wederzijds) voordeel leidt, zal Alphen Eén (A1) samenwerking onderschrijven. Ons motto daarbij is: “Lokaal, wat lokaal kan en alleen regionaal wat regionaal moet, als het wel efficiënter is”.Het Bestuur moet visie ontwikkelen en dit koppelen aan daadkracht. Alphen Eén (A1) vindt dat daartoe in de kwaliteit van het ambtelijke apparaat ge-ïnvesteerd moet worden. Het apparaat moet zo worden ingericht dat tegen verantwoorde kosten de gemeentelijke problemen opgelost worden en het beleid wordt uitgevoerd. De kwaliteit moet zodanig zijn dat slechts in uiterste noodzaak adviseurs ingezet hoeven te worden. De inhuurkosten dienen dan ook structureel te worden geminimaliseerd.De gemeente moet de bestaande en nieuwe subsidiemogelijkheden, die de uitvoering van plannen kunnen stimuleren, beter benutten en onder de aan-dacht van de burgers brengen.

Referendum

Alphen Eén (A1) wil belangrijke en ingrijpende beslissingen door middel van een referendum aan de burger voorleggen. Daarbij moet ook sprake kunnen zijn van een correctief referendum. De gemeenteraad moet hier het initiatief voor kunnen nemen. Maar ook de burger moet dit kunnen waarbij de drempel, in de vorm van een benodigd aantal, namelijk 500 handtekeningen, laag gehouden moet worden. De afgelopen jaren is immers gebleken dat het referendum in de huidige vorm in Alphen niet levensvatbaar was.

Integriteit

Alphen Eén (A1) hecht grote waarde aan een integer bestuur, waarbij het belang van de publieke zaak en het eigenbelang strikt gescheiden blijven.Integriteit van bestuurders en ambtenaren, vastgelegd in openbare richtlijnen, dient te worden nageleefd en is een eerste vereiste voor een democratische legitimatie van besluitvorming. Openheid over de wijze waarop besluitvorming echt plaatsvindt, is daarvoor tevens een vereiste. Alphen Eén (A1) wil ter bevordering daarvan een eerlijke en openbare “klok-kenluidersregeling”. Versterking van de positie van een onafhankelijke lokale “ombudsman”, of aansluiting bij de Nationale Ombudsman, is daarbij noodzakelijk. Een ombudsman dus, waar burgers met klachten m.b.t. het functioneren van het gemeentelijke apparaat en het College en de gemeenteraad terecht kunnen.

(plan) Schade

De vergoeding van door de lokale overheid veroorzaakte schades dient op basis van redelijkheid tot stand te komen. Met een praktische uitvoering wordt voorkomen dat exorbitante kosten voor juridische bijstand moeten worden gemaakt ter voorkoming van uitkering van vaak marginale c.q. redelijke scha-des. Het rechtvaardigheidsgevoel bij burgers en het vertrouwen in het ge-meentebestuur dient ook op dit punt te worden verbeterd. Transparantie en ontvankelijkheid moeten weer de geldende uitgangspunten worden. Een overheid die schade toebrengt betaalt.

Steunpunten

Alphen Eén (A1) wil decentrale (mobiele) steunpunten creëren, waar zorg, activiteiten. Informatie, maatschappelijke dienstverlening en andere functies (ook van het gemeentehuis) bereikbaar zijn voor alle burgers. Hiertoe kan bijvoorbeeld ook meer optimaal gebruik gemaakt worden van openbare ge-bouwen en buurtcentra. Elke kern zijn gemeenteloket. Openbare orde en veiligheid, brandweer en politie

Veiligheid

Veiligheid is een recht van iedere burger dat dient te worden gewaarborgd. Veiligheid in de zin dat een ieder gevrijwaard dient te blijven van een crimi-nele inbreuk op zijn rechten maar ook bijvoorbeeld een veilige verkeers- en woonomgeving.Alphen Eén (A1) kent hier een hoge prioriteit aan toe.Het is van groot belang dat wij als gemeente invloed houden en waar mo-gelijk vergroten op de inzet van de politiecapaciteit binnen onze gemeente. Het wijkgericht werken dient onderdeel uit te maken van inzet van de politie.De Alphenaar voelt zich veilig, zowel thuis als op straat.  

Camera toezicht

Alphen Eén (A1) is voorstander van het zorgvuldig, omgaan met sociale con-trole door de overheid. Er kunnen echter situaties zijn, zoals plekken waar veelvuldig sprake is van overlast of vandalisme, waar, onder de nodige waarborgen voor de privacy van de burgers, camera toezicht in de buitenruimte als preventiemiddel effectief kan worden ingezet. Ook in geval van problemen of overlast in een wijk zal effectiever dan nu het geval is opgetreden moeten worden door de gemeente.Ten aanzien van jeugdvandalisme en jeugdcriminaliteit dient sterker ingezet te worden op preventie door het bieden van perspectief, werk, en begeleiding aan de jongeren. Dit preventiebeleid laat onverlet dat Alphen Eén (A1) ook voorstander is van consequent direct en repressief optreden tegen iedere vorm van vandalisme en criminaliteit.

De wijk centraal

De samenleving maken wij met elkaar. Kennen en gekend worden is een onderdeel van het samenleven en leidt ook tot meer begrip voor en betrok-kenheid bij elkaar en de woonomgeving. De gemeente dient randvoorwaarden te scheppen en te ondersteunen om activiteiten in de wijken mogelijk te maken die erop gericht zijn bewoners met elkaar in contact te brengen of samen te brengen in wijkverenigingen.Hierbij denken wij aan financiële steun en faciliteiten maar ook aan ambtelijke ondersteuning. Elke wijkvereniging krijgt een vrij te besteden budget. De activiteiten en initiatieven van bewoners zijn belangrijk voor de betrokken-heid van mensen bij hun leefomgeving en de sociale cohesie in de wijk.Bij alle activiteiten van de gemeente in de wijken zal ook moeten gelden: niet over de bewoners maar met de bewoners.

Brandweer

In onze gemeente, dus ook Zwammerdam en Aarlanderveen, dient een volwaardig operationele brandweer te blijven functioneren.

Verkeer en vervoer

De bereikbaarheid van Alphen maar ook de doorstroming van verkeer binnen de gemeente zijn zaken die verbeterd moeten worden de komende 4 jaar.Alphen Eén (A1) onderkent dat de automobiliteit in onze gemeente en regio de komende periode zal blijven toenemen. Dit vraagt om milieu maatregelen die in de milieuparagraaf nader worden toegelicht.Het vraagt ook een extra inzet van de gemeente om het langzame verkeer, vooral het fietsverkeer, en het openbaar vervoer in Alphen te stimuleren. De gemeente moet meer middelen vrijmaken voor aanleg en onderhoud van fietsroutes en voldoende gratis stallingsmogelijkheden voor fietsen in het centrum. 30 km in de wijk De gemeente dient de veiligheid van alle weggebruikers en de zwakke weg-gebruiker in het bijzonder, te bevorderen en in het bijzonder de veiligheid in de woonwijken. Uitbreiding van de 30 km zones is noodzakelijk.

Verdubbeling N207

De autoweg N207 van Alphen naar Leimuiden dient snel te worden verbreed naar 2 x 2 rijbanen, met behoud van de busbaan. Ook de mogelijkheid van de aanleg van een nieuwe Noord-Zuid, de Rijn Amstel lijn spoorverbinding, rich-ting Amstelveen, dient te worden onderzocht als alternatief naast de N207.

Gratis lokaal openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Alphen aan den Rijn dient te worden versterkt. Voldoende buslijnen en een uitgebreide dienstregeling van het openbaar vervoer (ook na 20.00 uur) dienen positief bij te dragen aan goede interwijkse verbindingen, mede gezien de groeiende sociale functie van het stadshart.

Alphen Eén (A1) is voorstander van aansluiting van Alphen op het nachtnet door opname in het nachtnet door de NS van de lijn Leiden-Utrecht.Ook het vervoer van en naar regioziekenhuizen moet beter worden geregeld.

Alphen Eén (A1) is voor gratis lokaal openbaar vervoer.

Parkeren

Alphen Eén (A1) wil dat alle bewoners van de gebieden waar betaald parkeren geldt een gratis parkeervergunning wordt verstrekt. Door een herinrichting en een betere benutting van het openbare gebied dient het aantal parkeerplaatsen, in gebieden met een grote parkeerdruk, te worden vergroot.

Ruimtelijke ordening en Milieu Ruimtelijke ordening

Alphen aan den Rijn raakt volgebouwd. Alphen Eén (A1) pleit ervoor de groei van de gemeente te beperken tot de benodigde woningen voor de eigen inwoners en die uit de Rijnstreek. Bij uitbreiding van de bebouwing dient evenredig geïnvesteerd te worden in de ontwikkeling van groen, zodat wij niet alleen een stad in het groene hart maar ook een stad met een groen hart blijven. Ook de ontwikkeling van centrumfuncties zoals bibliotheek en zwembad dient gelijke tred te houden met de uitbreiding van de stad.

Alphen Eén (A1) is voor 3 zwembaden

Stadshart

Nu het nieuwe stadshart aan de Hoge Zijde zijn voltooiing nadert is het tijd voor bezinning. Aanpassing van de Lage Zijde dient voorafgegaan te worden door een brede plaatselijke discussie in volle openbaarheid over de noodzaak en wenselijkheid daartoe. Een vroegtijdige en voortdurende betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden is daarbij van groot belang. Huisvesting moet betaalbaar blijven aan de Lage Zijde Alphen Eén (A1) ziet een duidelijk verschil tussen de beide zijden van het centrum en pleit voor aanpassing van de Lage Zijde met behoud van het “dorpse” karakter. Het aantal betaalbare woningen aan de Lage Zijde dient daarbij minimaal op hetzelfde niveau te blijven als thans het geval is.  

Zegerplasgebied blijft groen

De recreatie- en groengebieden dienen bestemd te blijven voor die doelein-den. De hoeveelheid groen dient minimaal te worden gehandhaafd op het niveau 1998. Het “Zegerslootgebied ” mag niet voor andere doeleinden dan groene en extensieve recreatie worden aangewend. Het rondje Zegerplas moet blijven Het centrale motto voor het onderhoud van de buitenruimte is “schoon, heel en veilig”.

Plantsoenen, waterkeringen, verhardingen en overig openbaar groen dienen goed te worden onderhouden, bij voorkeur met behulp van ondersteuning door bewoners(organisaties). Er moet extra inzet worden gepleegd voor het verwijderen van zwerfvuil. Waar mogelijk moet de vervuiler worden aanpakt. Alphen is overal even schoon. De bestrijding van het illegaal dumpen van (huis)afval verdient bijzondere aandacht.

Vrijwilligerswerk stimuleren

Ook vrijwilligerswerk van buurtbewoners dient gestimuleerd te worden. De gemeente dient hierbij de mogelijkheden van de burgers om het eigen terrein en aanpalende gemeentegronden onkruid, sneeuw en ijsvrij te houden, te ondersteunen door middel van voorlichting en het (kosteloos) beschikbaar stellen van strooi- en verfraaiingmiddelen. Deze moeten op goed bereikbare plaatsen door geheel de gemeente, dus ook in de diverse woonkernen, afgehaald kunnen worden.

Onderzoek naar bypass

In het kader van de betere bereikbaarheid van Alphen maar ook in het kader van de woningbehoefte zullen op de middenlange termijn de mogelijkheden voor uitbreiding open gehouden moeten worden. Alphen Eén (A1) is geen principiële tegenstander van de (grote) bypass of van bebouwing in de Gnephoek. Nadere studie waarin ook milieuwaarden en milieueffecten worden betrokken, zal moeten uitwijzen of en in welke vorm deze zaken daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden.

Milieu

Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van de generaties die na ons komen.Alphen Eén (A1) wil een grotere inzet van de gemeente. Milieu moet een meer prominente plaats krijgen in de beleidsontwikkeling en daarom moet het ook in de uitwerking van het beleidsplan Alphen 2018 een belangrijke rol spelen.Er moet gezorgd worden voor een permanente en veilige beheersing van milieuproblemen die niet oplosbaar zijn, zoals de Coupepolder.

Luchtkwaliteit

De komende tijd zal vooral ingezet moeten worden op het terugdringen van luchtvervuiling. De luchtkwaliteit in Alphen is slecht. Dit vraagt maatregelen van de gemeente, zoals het toepassen van roetfilters, zeker op gemeentelijke voertuigen. Ook de betere doorstroming van het verkeer vraagt in dat verband aandacht, daarom is Alphen Eén voor gratis lokaal openbaar vervoer.Knelpunten in de luchtkwaliteit moeten worden opgelost. Gelet op de gezond-heidsrisico’s moet de daadwerkelijke luchtkwaliteit verbeterd worden. Alphen Eén (A1) is geen voorstander van compensatie waarbij een deel van Alphen zwaarder vervuild mag zijn als een ander deel maar schoner is of van een systeem waarmee vervuilingsrechten gekocht worden van andere ge-meenten. Daar waar langs wegen de geluidsnorm wordt overschreden komen geluidswerende voorzieningen. Maar ook andere milieuproblematiek vraagt meer aandacht, zoals het duurzaam bouwen.

Alphen Eén (A1) wil dat de mogelijkheden voor het inzamelen van klein chemisch afval in winkelcentra uitgebreid worden.  

Wijk en buurtbeheer

In het kader van wijk- en buurtbeheer stellen wij voor wijkoverlegplatforms (WOP´s) in te stellen. De WOP kan dienen als een structureel en gestructureerd platform voor overleg binnen de wijk tussen de bewoners onderling en tussen een vertegenwoordiging van de bewoners en de gemeente. Waar een actieve buurtvereniging is kan deze de rol van WOP op zich nemen. De WOP kan op verschillende wijzen vorm gegeven worden. De rol van de WOP moet verder worden uitgewerkt in nauw overleg tussen bewoners en gemeente, waarbij de behoefte van de bewoners leidend moet zijn. Het streven is om de WOP’s samen te stellen uit een afspiegeling van de wijk. In de komende periode dient hierdoor mede extra aandacht gegeven te worden aan bevordering van de leefbaarheid en aan het versterken van de sociale samenhang in de wijk.  

Volkshuisvesting

De gemeente bevordert dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn, zowel in de huur als in de koopsector, voor alle categorieën woningzoe-kenden. Met alle woningbouwers moeten bindende afspraken worden gemaakt met betrekking tot het aanbod van verschillende soorten woningen (ouderen, jongeren, starters, gehandicapten enz.) zowel voor de korte als de langere termijn. Daarbij dient de zorgcomponent in samenwerking met de bestaande zorginstellingen steeds meer de aandacht te krijgen. De doorstroom vanuit goedkope woningen naar duurdere woningen dient te worden bevorderd, waardoor deze goedkope woningen beschikbaar komen voor starters. Voortijdige afbraak en verkoop van goedkope huurwoningen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Bouw van woningen dient zoveel mogelijk duurzaam en levensloopbestendig plaats te vinden.

Daarnaast dient de parkeernorm gelijke tred te houden met de mobiliteit.

Bij stadsvernieuwing- en herstructureringsprojecten dient voldoende aandacht te zijn voor differentiatie in woning type en categorie waarbij er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven.

De uitgangspunten van aanpasbaar bouwen zijn voor Alphen Eén (A1) een voorwaarde.

Sociale zaken en werkgelegenheid Een samenleving zonder voldoende aandacht en praktische en concrete hulp voor de kansarmen en kanslozen is geen echte samenleving.

Alphen Eén (A1) is een partij die op wil komen voor alle inwoners van Alphen, o.a. op de volgende wijze: Voor een deel van de Alphense bevolking geldt dat men (soms tijdelijk) be-hoefte heeft aan extra zorg van de overheid. Voor mensen die buiten het arbeidsproces staan en daar wel aan deel kunnen nemen geldt dat in eerste instantie de activiteiten gericht moeten zijn op toeleiding naar arbeid. Dit is immers in veel gevallen de beste weg naar een structurele verbetering van de positie van mensen.

Alphen Een (A1) vindt dat met en voor de groep “kansarme en kansrijke” werkloze inwoners z.s.m. een reïntegratietraject wordt gemaakt en uitvoering genomen. Dit moet prioriteit en continue aandacht hebben van de gemeente. Hiertoe beschikbaar gestelde gelden moeten hiertoe worden uitgegeven.

Alphen Een (A1) verzet zich tegen de jaarlijkse overheveling van niet uitgegeven gelden van het minimafonds naar de algemene middelen.

Ook de gevolgen van de “armoedeval” moeten daarbij onder ogen worden gezien en waar mogelijk (gedeeltelijk) gecompenseerd worden. Niet voor iedereen is (directe) toeleiding naar betaald werk een mogelijkheid. Alphen kent een grote behoefte aan vrijwilligers, die op allerlei plekken in on-ze gemeente zeer zinvol werk kunnen doen. De mogelijkheid van inzet van betaald vrijwilligerswerk moet dan ook onder-zocht worden. Dit levert veel op voor de Alphense samenleving en kan bijdragen aan het doorbreken van sociaal isolement. Uitgangspunt van het sociaal beleid van Alphen Eén (A1) is dat mensen geholpen moeten worden hun leven (weer) zelfstandig op te pakken en in te vullen. Daar waar dit niet kan dient solidariteit uitgangspunt van beleid en handelen te blijven. Alphen Eén (A1) kiest daarom voor een ruime en ruimhartige uitvoering van de WWB. De gemeente dient de mogelijkheden die de wet biedt zoveel mogelijk en zo creatief mogelijk te benutten. Betere voorlichting van gemeentezijde moet onderbenutting en verkeerd gebruik van voorzieningen voorkomen.

De lokale politieke beweging Alphen Eén (A1) is voorstander van een actief beleid m.b.t. terug dringing niet gebruik van sociale voorzieningen. De huidige zeer hoge drempels moeten worden geslecht. Met name denkt Alphen Eén (A1) hierbij aan zowel de groepen chronisch zieken en gehandicapten alsmede de groep Ouderen. Om een goede besteding van schaarse gemeentemiddelen mogelijk te maken dient actief en strikt opgetreden te worden tegen bewust misbruik van sociale voorzieningen. De Cliëntenraad Sociale Zaken, waarin veel plaatselijke organisaties vertegenwoordigd zijn, dient een prominente en voortrekkersrol te spelen in de vormgeving en uitvoering van het sociale beleid door de gemeenteraad ge-vraagd en ongevraagd te adviseren. De Cliëntenraad bestaande uit vele plaatselijke zeer betrokken organisaties is bij uitstek het platform om beleid en effectiviteit van regelgeving te toetsen.

De Voedselbank is een fenomeen dat zich inmiddels ook in Alphen voordoet. Het gemeentebeleid dient gekenmerkt te worden door een zodanige zorg voor haar inwoners dat zaken als een voedselbank niet nodig zijn. Alles dient in het werk gesteld te worden om de mensen die dat nodig hebben een dusdanig inkomen te verschaffen dat dit soort instellingen overbodig wordt. Tot die tijd moet de gemeente actief dit soort initiatieven waar mogelijk, ook materieel, ondersteunen. Gelet op de toenemende armoede, ook in deze gemeente, moeten niet bestede middelen uit de bijzondere bijstandsgelden aangewend worden om dit soort helaas noodzakelijke activiteiten te ondersteunen. Hulp en ondersteuning bij vinden werk en zorg voor een fatsoenlijk bestaans-minimum zijn de hoekstenen van het gemeentelijke sociale beleid.

Kunst & Cultuur

Cultuur in al haar verschijningvormen en diversiteit vormt het cement dat onze multiculturele samenleving bijeenhoudt.Alphen Eén (A1) moet constateren dat het college de afgelopen vier jaar zonder visie een kaalslag heeft aangericht op cultureel gebied. Wij willen het tij keren, wat afgebroken is weer opbouwen en de komende 4 jaar investeren in kunst en cultuur en de betrokkenheid van alle Alphenaren daarbij, of dat nu is in het maken van kunst en cultuur of het genieten ervan.

Bescherming van erfgoed

Het culturele erfgoed vormt en belangrijk deel van de geschiedenis van Alphen. Dat is van groot belang voor de identiteit, juist voor een stad die de afgelopen decennia sterk gegroeid is. Het culturele erfgoed moet beschermd en toegankelijk gehouden worden.

Bevordering van kunst en cultuur

Activiteiten op cultureel gebied worden tegen marginale kosten toegankelijk gemaakt voor alle burgers. Het aanbod dient ook overigens zoveel mogelijk laagdrempelig te zijn.Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn worden voldoende mogelijkheden van expositie van kunst gerealiseerd. Ook actieve participatie moet worden bevorderd. Denk aan de vele activiteiten van Parkexpressie. Er moet, ook in het subsidiebeleid, worden ingezet op een breed aanbod van kunst en cultuur. Daarbij kan gedacht worden aan de beeldende kunsten, uitvoerende kunsten maar ook (internationale) culturele activiteiten en uitwis-selingen. Er dienen voldoende (fysieke) ruimten te komen om zowel als beoefenaar als consument actief met kunst en cultuur bezig te zijn. De verenigingen gericht op amateurkunst moeten verder versterkt worden, ook financieel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan toneel, maar ook aan de vele koren in Alphen . Kunst moet een meer prominente plaats krijgen in de openbare ruimte.In het centrum maar ook in de wijken. Alphen Eén (A1) wil dat de gemeente een project kunst in de wijk start en daar geld voor vrij maakt. In dit project kunnen bewoners met deskundige begeleiding zelf bepalen hoe kunst tot een onderdeel van hun leefomgeving ge-maakt kan worden. Mogelijk kan dit worden gekoppeld aan een uit te schrijven prijsvraag.

Onderwijs

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) evenals het gestalte geven aan de brede school formule zijn vereisten voor een goede invulling van het onder-wijsachterstandenbeleid. Voor het goed kunnen functioneren van de scholen is voldoende en kwalitatief goede huisvesting noodzakelijk. Alphen Eén wil dat de gemeente zich inspant voor een beter onderhoud van schoolgebouwen. Ook hier is het motto: schoon, heel en veilig.

Alphen Eén (A1) vindt dat voor- tussen- en naschoolse opvang op betaal-bare professionele wijze moet worden georganiseerd en gerealiseerd.In het onderwijs dient culturele en sporteducatie voldoende aandacht te krijgen.

Alphen Eén (A1) vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan het schoolzwemmen. De ge-meente leert alle Alphense kinderen zwemmen.

Binnen het kader van Volwassen educatie dient er aandacht te blijven voor het onderwijs aan allochtonen en arbeidsplaatsbegeleiding, maar ook voor autochtonen die bijscholing wensen.De vele activiteiten van de Volksuniversiteit dienen hiertoe ondersteund te worden, evenals de taal- en inburgeringscursussen van het ID college.

HBO opleiding in Alphen

“Alphen Eén” is, gelet op de omvang van onze stad en de samenstelling van de bevolking, voor de vestiging van een HBO opleiding binnen onze gemeen-te. Hiervan kunnen positieve sociale- en werkgelegenheidseffecten uitgaan.  

Gezondheidszorg

Alphen Eén (A1) wil nadrukkelijk aandacht schenken aan preventie.Stimuleren van bewegen van jong tot oud is één aspect.Het alcohol en drugs misbruik is een grote bron van zorg. De gevolgen van teveel alcohol gebruik zijn onderbelicht en verdienen in de preventie program-ma’s meer aandacht.Projecten, die ten doel hebben de gezondheid te bevorderen verdienen steun. Dergelijke projecten dienen wel afgestemd zijn op de doelgroepen.Samenwerking met o.a. GGD, scholen, jongerenwerkers is belangrijk.De aanrijtijden van de ambulances dienen binnen de wettelijke normen te blijven.

Basisziekenhuis 

Alphen Eén (A1) ondersteunt alle initiatieven die kunnen leiden tot het realiseren van een volwaardig basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn.

Gehandicapten

Gehandicapten moeten volwaardig kunnen functioneren in de Alphense samenleving. De gemeente dient bij het vaststellen en uitvoeren van haar beleid nauw samen te werken met de organisaties van Gehandicapten.De Richtlijn voor het beleid zijn de Standaardregels. Uitgangspunt hiervan is de gelijk berechtiging van mensen met een handicap.

Alpen Eén (A1) wil dat openbare gebouwen door gehandicapten- en ouderenorganisaties worden getoetst op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

De Gehandicaptenorganisaties hebben ondersteuning nodig voor hun organi-satorische werkzaamheden. Door hun fysieke gesteldheid heb-ben zij hier de nodige problemen.

Geef de gehandicapten meer keuzes in het kiezen van de leveranciers van aanpassingen, stimuleer de Persoons Gebonden Budgetten regelingen.De richtlijnen voor het aanpassen van woningen zijn te gedetailleerd. De individuele leef- en woonsituatie zijn de maat.

Als de WMO wet van kracht is willen wij deze ruimhartig uitleggen en uitvoeren, zeker voor de gehandicapten.  

Sport en recreatie

Sporten en recreëren maken een integraal onderdeel uit van de Alphense samenleving. De gemeente Alphen aan den Rijn moet volgens Alphen Eén voorwaarden scheppen om sport en recreatie mogelijk te maken.Zeker in deze tijd, die steeds jachtiger en stressvoller lijkt te worden vormen sport en recreatie een goede uitlaatklep en ook ontspanning om beter te kun-nen voldoen aan de eisen van de tijd. Meer bewegen is het devies voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.Het bevorderen van de sociale cohesie kan juist door sporten en recreatie ge-stimuleerd worden.Wij willen participeren in projecten, die het bewegen van onze inwoners bevordert.

Sport en onderwijs

De school is de juiste plaats om leerlingen kennis te laten maken met sport. De basis om juist op latere leeftijd te blijven sporten en bewegen wordt hier gelegd. Het aantal bewegings uren op de basisscholen en het vervolgonder-wijs is de laatste jaren gedaald. Ook het aantal vakleerkrachten is afgenomen.

Alphen Eén (A1) vindt dat geen goede ontwikkeling.

Schoolzwemmen voor alle kinderen

Het schoolzwemmen is voor een deel van het basisonderwijs afgeschaft. De kinderen van deze scholen zijn daarvan de dupe. De wachtlijsten zijn voor hetprivé zwemonderwijs toegenomen. De ouders krijgen nu de financiële rekening gepresenteerd.  

Alpen Eén (A1) wil terug naar de situatie dat alle kinderen leerden zwemmen.

De relatie tussen sportverenigingen en scholen moet geïntensiveerd worden. Bij de ontwikkeling van de Brede School komt dit aspect al aan de orde, maar kan uitgebreid worden voor alle scholen.Er moet voldoende kader zijn om dit proces te begeleiden. Dit kader dient professioneel ondersteund te worden, wellicht door Sportspectrum en het CIOS.

3 Zwembaden

Alphen Eén (A1) vindt het van groot belang, dat er voldoende zwembadfacili-teiten blijven in Alphen. Zwemmen, ook in recreatief verband is een laag- drempelige sport voor jong tot oud. Een gemeente als Alphen, die groeit richting 80.000 inwoners heeft behoefte aan minimaal drie zwembaden, tegen een betaalbaar tarief.

Het sportpark Zegersloot dient heringericht te worden. In overleg met de sportclubs moet gekeken worden op korte termijn hoeveel sportvelden erbij moeten komen. Wij worden met zijn allen steeds ouder. De kwaliteit van het leven als oudere is waar het ons om gaat.Het mogelijk maken van projecten, die het bewegen van ouderen stimuleren willen wij van harte steunen. Deze projecten moeten met de ouderen zelf ontwikkeld en uitgebouwd worden. De verenigingen hebben te weinig vrijwilligers. Er zijn te weinig mensen, die teveel taken hebben op een vereniging. Potentiële vrijwilligers weten niet wat hen te wachten staat en schrikken van de grote tijdsinvestering.Deskundige ondersteuning moet gegeven worden aan deze verenigingen. Tevens is Alphen Eén (A1) voor betaald vrijwilligers werk. Denk aan participatiebanen.

Recreatie, wat heeft Alphen te bieden

Waar liggen de kansen voor Alphen aan den Rijn? Onze stad ligt midden in het groene hart. Veel groene polders, water en aan de randen van de stad prachtige vergezichten. Actieve recreatie wil Alphen Eén (A1) stimuleren. Denk aan fietsen, wandelen, kanovaren etc. Het Zegerslootgebied is voor vele Alphenaren een prima gelegenheid tot recreëren. De mogelijkheid tot actieve extensieve recreatie in deze gebieden dient in stand gehouden te worden. Daarnaast dienen in overleg met de inwoners soortgelijke mogelijkheden tot recreatie aan de Zuidzijde van Alphen versterkt te worden. De uitgebrachte sportnota bevat veel mogelijkheden, maar door gebrek aan middelen niet uitvoerbaar.

Alphen Eén (A1) wil dat de sportnota uitgevoerd wordt en dat daarvoor ook middelen beschikbaar worden gesteld.

Tenslotte wil Alphen Eén (A1) dat alle kinderen t/m 16 jaar lid kunnen worden van een (sport) vereniging. En indien daar financiële belemmeringen zijn, moet de gemeente bijspringen.

Welzijn

In de afgelopen jaren is er het nodige verslechterd op welzijnsgebied. Een nieuwe welzijnsvisie is in Alphen aan den Rijn verschenen waarin aanzien-lijke bezuinigingen zijn doorgevoerd. In 2006/2007 wordt hoogstwaarschijnlijk de Wet Maatschappelijke Onder-steuning (WMO) ingevoerd. Met de komst van deze wet verdwijnen de Wet Voorziening Gehandicapten en de Welzijnswet. De gemeente krijgt nieuwe extra taken toegedeeld, waaronder het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning, het ondersteunen van mantel-zorgers en vrijwilligers en de huishoudelijke voorzieningen. In de toekomst volgen wellicht nog meer taken. Juist voor mensen die het al moeilijk hebben zou de invoering van deze wet een verslechtering kunnen betekenen. Alphen Een (A1) is van mening dat deze wet zo ruimhartig mogelijk uitgevoerd dient te worden. Inzetten op vrijwilligerswerk en mantelzorgers in een goede zaak maar het mag niet zo zijn dat dit in de plaats komt van individuele zorgvoorzieningen. Goede zorgverlening aan zorgafhankelijke inwoners is een van de hoek-stenen van de Alphense beschaving. Uiteraard dient de gemeentelijke informatie volledig, duidelijke en in begrijpelijke taal opgesteld te zijn. Om de uitvoering dichter bij de Alphense burger te brengen kunnen de wijk ondersteuningspunten een grote rol spelen. De uitvoering moet verder zo eenvoudig mogelijk gebeuren om hoge (ad-ministratieve) kosten te vermijden. Een eigen bijdrage is bespreekbaar en dient naar draagkracht te worden berekend. De lagere inkomens worden hierbij uiteraard ontzien. Veel welzijnsinstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met subsidievermindering.

Alphen Eén (A1) wil de komende jaren extra inzet voor deze instellingen.Door hun activiteiten werken zij mee aan een sociaal en veilig Alphen aan den Rijn en geven zij kleur aan onze samenleving.

Marktwerking is in de loop der jaren ook in de welzijnssector een ingeburgerd begrip geworden maar het mag niet alleen maatgevend zijn voor financiële ondersteuning door de gemeente.

Alphen Eén (A1) vindt dat marktwerking niet heilig is. Alphen Eén (A1) vindt de continuïteit van de (professionele) instellingen ui-termate belangrijk. Instandhoudingsubsidies blijven daarom noodzakelijk, evenals het actief ondersteunen van het vrijwilligerswerk met faciliteiten en een deskundige begeleiding. Daarnaast dienen de aanvragen voor subsidies van instellingen en vereni-gingen eenvoudig en toegankelijk te zijn om de administratieve werkzaam-heden voor vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang is een belangrijke voorziening in onze moderne samenleving.Peuterspeelzalen zijn een noodzakelijke voorziening voor kinderen vanaf twee jaar in de maatschappelijke begeleiding naar het (primaire) onderwijs. Hoewel kinderopvang steeds meer een zaak van werknemers, werkgevers en landelijke overheid is geworden (o.a. door belastingmaatregelen) dient de gemeente actief randvoorwaarden te stellen, zodat er voldoende betaalbare plaatsen zijn om ieder kind de gelegenheid te bieden daaraan deel te nemen. In het verlengde hiervan dienen de mogelijkheden tot voor- en vroegschoolse educatie, waardoor kinderen met een taalachterstand tijdig worden bijge-schoold om op een gelijkwaardige manier in te stappen in het reguliere on-derwijs, tenminste op het huidige niveau te worden gehandhaafd c.q. te wor-den uitgebreid tot een acceptabel niveau. Bij het peuterspeelzaalwerk zal actief moeten ingezet op de verhoging van de deelname onder allochtonen.

Ouderen vitaal

Ouderen zijn vitaal gaan met hun tijd mee en willen gewoon meedoen. Zij maken aanspraak op een normale en volwaardige plaats in de samen-leving met alle rechten en plichten. De gemeente moet actief (blijven) bij-dragen aan collectieve en individuele voorzieningen die het iedereen mogelijk maakt om zelfstandig en vrij aan het maatschappelijke verkeer deel te ne-men. De Seniorennota is richtinggevend voor de invulling van het ouderenbeleid.

Alphen Eén (A1) wenst dat de uitvoering daarvan met voortvarendheid ter hand wordt genomen.

Alphen Eén (A1) wil dat de plaatselijke ouderenorganisaties actief bij de invoering worden betrokken.

Alphen Eén (A1) is voor nota’s die uitgevoerd worden.

Ten aanzien van zorg zal rekening gehouden moeten worden met de ontwikkeling van de Alphense (ouderen-)samenleving. De eerder genoemde wijk-steunpunten spelen ook hierbij een belangrijke rol.

Integratiebeleid en opvang

Alphen Eén (A1) wil dat Alphen aan den Rijn een plaats is waar iedereen tot zijn/haar recht kan komen.Alphen aan den Rijn kent vele nationaliteiten. Om een goed integratiebeleid neer te zetten is noodzakelijk dat er goede initiatieven zijn vanuit de ge-meente en zelforganisaties om de kwaliteit van de samenleving en verdraag-zaamheid ten opzichte van elkaar te verbeteren. De emancipatie van burgers die niet uit Nederland komen dient vanuit de gemeente maar ook vanuit de zelforganisaties gestimuleerd te worden. De belangrijkste taak is om de emancipatie van allochtone mannen en vrou-wen te realiseren. Gelijkheid en respect zijn daarbij de belangrijkste begrip-pen. Enerzijds versterkt dit begrip naar elkaar en worden weerstanden doorbro-ken op gebied van Nederlandse waarden en normen, onderwijs, emancipatie en werkgelegenheid. Anderzijds versterkt emancipatie de eigen identiteit zodat de verschillende groepen zich actief betrokken voelen bij de maatschappij en zij volwaardig lid van de samenleving kunnen zijn waarbij vrijheid en democratie de begrippen zijn die de integratie compleet maken.De gemeente dient daarbij duidelijk te zijn in wat hij van de burgers verwacht en wat de burgers kunnen doen als de integratie vastloopt. De verant-woordelijkheid voor de integratie ligt echter niet alleen bij de gemeente. De zelforganisaties spelen hierin eveneens een grote rol. Deze organisaties dienen dan ook financieel ondersteund te worden daar waar zij projecten uitvoeren in het belang van de Alphense samenleving. De subsidie dient gekoppeld te worden aan doelstellingen, net zoals dat met andere subsidies gebeurt.

Vrouwencentrum Zahra

Alphen Eén (A1) ziet verder een belangrijke rol weggelegd voor het Vrouwen-trefcentrum “Zahra” als het gaat om de emancipatie van allochtone vrouwen. Alles moet in het werk gesteld worden om allochtone vrouwen die in een sociaal isolement leven, te helpen onderwijs te volgen zodat ook zij tot hun recht kunnen komen. Allochtone jongeren zonder werk tenslotte dienen beter begeleid te worden naar de arbeidsmarkt. Ook dit vereist gezamenlijke inspanningen van zowel de gemeente, werkgevers, de zelforganisaties als de jongeren zelf.

Jongeren

Op het terrein van het jongerenbeleid is in de afgelopen 4 jaar te weinig voortgang geboekt. Het gemeentebestuur heeft veel aandacht en geld be-steedt aan de zogenaamde probleemjongeren. Aan de wensen en behoeften van de ‘gewone’ jongeren is men tot nu toe niet tegemoet gekomen. In de afgelopen periode is een nota “Jeugd- en jongerenbeleid” vastgesteld. Deze dient uitgevoerd te worden.Jongeren participatie is daarbij een eerste vereiste. Daarbij dient dan rekening te worden gehouden met de wensen van de jongeren betreffende re-creatie, uitgaan en vrijetijdsbesteding en wonen.

Accommodatie voor jongeren

Wij zijn voorstander van een moderne accommodatie, toegankelijk voor alle ongeren, waar vele hobby’s beoefend kunnen worden zoals internetten mu-ziek spelen, wat ze zelf willen.

Alphen Eén (A1) vindt het pand van het Scala college aan het Burgemeester Visserpark daarvoor uitermate geschikt.  

Jongerenraad

Alphen Eén (A1) wil een gekozen jongerenraad die een juiste afspiegeling van jongeren moet worden en die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies geeft. Elke middelbare school mag ook meedoen aan deze verkiezin-gen.  

Discotheek

Uitgaan in Alphen moet veel leuker worden. De gemeente moet niet alleen investeren in toezicht maar moet ook werken aan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een leuk uitgaansgebied met voor iedereen wat wils.Een vestiging van een discotheek zal een goede aanvulling zijn.

Alphen Eén (A1) is voorstander van een financiele ondersteuning. Werk en stage

Er moet meer aandacht komen voor de werkloosheid die onder jongeren heerst. Alphen Een vindt dat de gemeente daarin een belangrijke rol moet vervullen en zelf het goede voorbeeld moet geven door meer jongeren in dienst te nemen en stage plaatsen te bieden.

Jongeren huisvesting

Betaalbare woningen voor jongeren is een vereiste als Alphen aan den Rijn in de toekomst geen slaapstad wil worden. Op dit moment is het voor jongeren bijna onmogelijk om aan een betaalbaar huis te komen. Er zijn 200 jongeren woningen nodig de komende vier jaar.

Alphen Eén (A1) vindt gewoon dat er de komende raadsperiode flink geluisterd naar en geïnvesteerd worden in jongeren, “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” en dat geldt ook voor Alphen aan den Rijn.

Ondernemen In de besluitvorming t.a.v. het vestigingsbeleid voor ondernemers dient de gemeente zich sterk te maken voor uitstekende vestigingsplaatsfactoren met de nadruk op arbeidsintensieve milieuvriendelijke bedrijven die passen bij de Al-phense beroepsbevoilking. Daartegenover mogen ook eisen worden gesteld aan het bedrijfsleven zoals medewerking aan park- en vervoersmanagement, stageplaatsen en een goede regeling voor kinderopvang. De goede bereikbaarheid van de Alphense winkelcentra dient gewaarborgd te blijven, waarbij voldoende parkeren en een goed openbaar vervoernetwerk essentiële voorwaarden zijn. In de komende periode, na het gereedkomen van het nieuwe stadscentrum, zal een heroverweging van de invulling van de diverse winkelcentra nood-zakelijk zijn om een blijvend gezond klimaat te garanderen. Het voldoende onbetaald kunnen parkeren aan de randen van het centrum (o.a. Oranje Nassausingel) kan een belangrijkek stimulans zijn om de regio-nale winkelcentrumfunctie te waarborgen.

Lastendruk en financien

De gemeentelijke lastenstijging dient in principe niet hoger te zijn dan de prijs-ontwikkeling. Een lastenstijging boven dat niveau ten gevolge van project-ontwikkelingen zoals de Stationsomgeving worden afgewezen. Het lastenniveau met vergelijkbare gemeenten zal als referentiepunt dienen voor projectfinancieringen die noodzakelijk zijn voor de overgang van groei- naar beheergemeente. Het aandelenpakket Nuon kan worden ingezet om de sociale infrastructuur van de gemeente te verbeteren.