RGL en SP maken zich zorgen over (mogelijk) faillissement Sport Spectrum

De fracties van de SP en RGL hebben vandaag vragen aan het college van B&W gesteld over de collegebrief waarin zij aankondigen ruim anderhalf miljoen euro terug te vorderen van Sport Spectrum.

Ank de Groot van RGL: “wij zijn natuurlijk al langer met de afwikkeling van Sport Spectrum bezig en hebben herhaaldelijk gevraagd naar zaken als de openstaande debiteuren en de eventuele terugvordering van gelden van Sport Spectrum. Deze actie van het college roept alleen nog maar meer vragen op.” Ronald Geurts (SP) vult aan: “ De gevolgen kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om de organisatie zelf maar met name ook om de sportverenigingen die nog een uitstaande schuld hebben staan bij Sport Spectrum. Zie zullen dan snel aan hun openstaande verplichtingen moeten voldoen. Met alle mogelijke gevolgen van dien want als ze dat niet kunnen dan vallen ze om.”

Vandaar dat beide fracties hierover gezamenlijk artikel 40 vragen aan het college hebben gesteld. Daarnaast roepen ze het college op om geen nadere stappen tegen Sport Spectrum te ondernemen voordat hun vragen zijn beantwoord en voordat duidelijk is wat dit betekent voor de betrokken organisaties . Mocht het college hier niet voor openstaan dan zullen zij een verzoek voor een spoeddebat indienen.

 

Vragen RijnGouwelokaal voortgang Lage Zijde

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 8 februari 2016

Het college van B en W

Geacht College,
Naar aanleiding van de presentatie over de stand van zaken rond de Lage Zijde tijdens de commissievergadering van donderdag 4 februari 2016 heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Het Nutsgebouw krijgt de functie die het verdient: sloop van omliggende panden is noodzakelijk omdat een vrijstaand Nutsgebouw bijdraagt aan het op de kaart zetten van (het centrum van) Alphen.
Kan het College aangeven hoe zich dat verhoudt met de huidige bouw aan de voorkant en achterkant van het Nutsgebouw? Het gebouw wordt zowel aan de voorkant als aan de achterkant totaal ingebouwd en er is geen sprake van een vrijstaand Nutsgebouw.

2. Volgens de nota van uitgangspunten is er ruimte voor kleinschalige initiatieven en experimenten door kleinschalige transformatie, herstructurering, renovatie en hergebruik van bestaand vastgoed. Kan het college aangeven waar op dit moment sprake is van deze zaken. Welk vastgoed wordt hergebruikt of gerenoveerd en in het verlengde daarvan, is er al een plaats gereserveerd voor de gevelsteen van De Prins van Oranje, een en ander conform de door ondergetekende ingediende en aangenomen motie?

3. Inmiddels zijn ook de oude panden van Bakkerij Van Vliet aangekocht. Kan het college aangeven wat de plannen zijn met dit pand?

4. Lopend in de Van Mandersloostraat richting Nutsgebouw zal er een brug moeten komen over de verbrede Aar. Onder die brug moeten sloepen kunnen varen. Kan het college aangeven hoe hoog de brug wordt en hoe het met de oprit/afrit van de nieuw te bouwen brug staat? In de raad is namelijk al eerder gewaarschuwd voor een te hoge brug in verband met mensen, die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel, rollator, ouders met kinderwagen etc. Bij een langere oprit zullen de winkels er last van krijgen en bij een kortere oprit bepaalde gebruikers.

5. U schrijft in de nota van uitgangspunten dat het belangrijk is de Aarhof te betrekken bij de ontwikkelingen. In de krant laat de huidige eigenaar weten dat wat hem betreft de bibliotheek hoe dan ook deel moet gaan uitmaken van de Aarhof. Deelt u de mening van de eigenaar van de Aarhof over de bibliotheek? Zo nee, wanneer komt u met voorstellen over nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

6. Kunt u aangeven welke plannen er zijn met betrekking tot de markt. Op dit moment trekft de markt zeker op zaterdag veel mensen richting Lage Zijde. Als de markt naar de Hoge Zijde wordt verplaatst, zal dat de Lage Zijde in het weekend minder aantrekkelijk maken.

7. In de komende tijd gaat er veel gebouwd worden aan de Hooftstraat. Tijdens de presentatie van donderdag jl. werd aangegeven dat veel (zwaar) vrachtverkeer over de Lijserlaan zal gaan. Bent u bereid aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de Lijsterlaan, zoals een 30 kiliometerzone, dan wel alleen zwaar vrachtverkeer toe te staan tussen bepaalde uren. Als straks de straks de Julianabrug weer open is, zal het verkeer nog meer toenemen, met als gevolg nog meer onveiligheid.

8. Tijdens de presentatie was er ook bezorgheid over het parkeren oftewel een gebrek aan parkeerruimte. Kunt u de laatste berekeningen van de parkeerdruk geven, de zgn. parkeerbalans?

9. Tijdens de commissievergadering werd ook nog ingaan op het feit dat de wethouder inmiddels geregeld zou hebben dat er een rotonde aan de Lijsterlaan zou komen en dat de Bloemhofstraat/Aarkade niet wordt afgesloten. Op zich een prima punt, maar voorzover ik weet is de Raad nog in afwachting van voorstellen, nadat er bewonersavonden zijn geweest en initiatieven zijn besproken en nieuwe ideeën zijn ingediend. Hoe plezierig het misschien ook is dat de wethouder dit soort toezeggingen doet (hij heeft ze volgens de insprekers echter niet schriftelijk bevestigd) en hoezeer wij dit voorstel ook zullen steunen, is het college het met ons eens dat de wethouder (en niet eens die van verkeer) dit soort zaken niet op deze manier kan regelen en de normale procedure hoort te volgen, waarbij recht gedaan wordt aan de inspreekavonden voor bewoners en de positie van de raad.

10. Uit de krant hebben wij begrepen dat het Aargebouw gesloopt gaat worden.
Destijds was er sprake van een parkeergarage en wethouder Van As laat op de website vanNieuw Elan op 23 april 2015 weten dat de mogelijkheden van een parkeertoren onderzocht worden. Kan het college aangeven hoever dat onderzoek is, temeer nu er tijdens de commissievergadering door winkeliers etc. geklaagd werd over parkeerruimte en de wethouder aangaf dat parkeerruimte op eigen terrein moest worden opgelost. Er werd met geen woord gerept over een parkeertoren op de plaats van het Aargebouw. Als er geen parkeertoren komt, wanneer denkt het college dan een voorstel te doen aan de raad voor een invulling van dit perceel grond. Heeft het college daarbij ook de mogelijkheid nog in gedachten de bibliotheek naar het Aargebouw te verhuizen?

11. In de nota van uitgangspunten wordt ook gesproken over het herstel van de historische kade van de Aarkade door middel van bebouwing, maar omdat dit pas in een later stadium gebeurt, wordt er verder nog niet op ingaan, omdat de uiteindelijke begrenzing afhankelijk is van de investeerders. Inmiddels zijn we geruime tijd verder. Is er al iets te melden over een eventuele bebouwing op die plek.

12.. Kunt u een update geven van de financiële stand van zaken op dit moment, inclusief de sloopplannen van het Aargebouw, aankoop pand Bakker van Vliet etc.

13 Tijdens de presentatie is verder gesproken over de stand van zaken rond de verkoop van het Nutsgebouw , de positie van de kopers en La Place. Wethouder van As gaf daarbij aan dat het pand wel verkocht was, maar nog niet geleverd. Hij vermeldde daarbij dat er met de kopers een zgn. “gentlemen’s agreement was gesloten en dat het pand verhuurd zou worden door de kopers aan La Place. Kan het college aangevenof hier sprake is van een schriftelijke of mondelinge gentlemen’s agreement. Indien er sprake is van een schriftelijk stuk, kan dat dan ter inzage worden gelegd? Indien er sprake is van een mondelinge overeenkomst tussen de wethouder en de koper, kan het college dan aangeven hoe de Raad zijn controlerende taak kan uitoefenen als wethouders een gentlemen’s agreement sluiten. Zijn er voor wat betreft de Lage Zijde nog meer gentlemen’s agreements gesloten? Vindt het college het overigens verstandig om een gentlemen’s agreement af te sluiten. Immers, dit is niet afdwingbaar en de koper kan in feite van alles doen (o.a. met het Nutsgebouw) zonder dat het collegeen/of Raad kan ingrijpen. Kan het college verder (vertrouwelijk) aangeven welke andere biedingen er op het Nutsgebouw zijn gedaan, voor welke bedragen, en wat de reden is dat deze biedingen zijn afgevallen.

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden en verder lijkt ons na beantwoording van de vragen een commissievergadering op zijn plaats om inhoudelijk over de stand van zaken over de Lage Zijde en alles wat daarmee samenhangt van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Schriftelijk vragen ontwikkelingen Nutsgebouw

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE IN VERBAND
MET ONTWIKKELINGEN ROND NUTSGEBOUW
Alphen aan den Rijn, 12 juni 2015
Het college van B en W
Geacht College,
Met verbazing las ik vanmorgen in AD Groene Hart dat het Alphense gemeentebestuur in
allerijl op zoek moest naar nieuwe kandidaten voor de exploitatie van het Nutsgebouw.
Ik heb daarover de volgende vragen:
1.
Sinds wanneer bent u op de hoogte van het feit dat de exploitanten hebben
afgehaakt?
2.
Waarom is de Raad daarover op geen enkele manier geïnformeerd?
3.
Welke plannen zijn er nu voor het Nutsgebouw?
4.
In de krant geeft de wethouder aan dat de gesprekken met de ontwikkelaars goed
verlopen en in een afrondende fase verkeren. Dat was de vorige keer ook zo en
vervolgens bleken die plannen gebakken lucht. Hoe zeker is het dus dat de huidige
voor ons raadsleden onbekende plannen nu wel haalbaar zijn?
5.
Zijn er nog meer plannen aan de Lage Zijde die op de tocht staan?
6.
Bent u bereid opnieuw de mogelijkheden te onderzoeken de bibliotheek in het
Nutsgebouw te vestigen, met bouwkundige aanpassingen, temeer nu u nog steeds
zoekende bent naar passende huisvesting van de bibliotheek binnen het centrum.
7.
Wanneer komt er een totale update inclusief financiële onderbouwing van de
ontwikkelingen rond de Lage Zijde.
Ik verzoek u deze vragen op korte termijn schriftelijk te beantwoorden. Indien ik de
beantwoording niet voor het eerstvolgende vragenuurtje van de Raad heb ontvangen, zal ik
bovenstaande vragen ook in het vragenuurtje stellen.
Met vriendelijke groet,
Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Precariobelasting: Onzin! Vragen van Ank de Groot-Slagter over de Precariobelasting

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 36 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE IN VERBAND
MET PRECARIOBELASTING
Alphen aan den Rijn, 15 maart 2015
Het college van B en W
Geacht College,
Veel Alphenaren werden deze week onaangenaam verrast door een brief van Oasen. Oasen
blijkt aan de gemeente precariobelasting te moeten betalen en dat bedrag wordt
doorberekend aan de Alphense bevolking. Het lijkt erop dat een gemiddeld gezin ongeveer
€ 25,00 per jaar meer aan lasten zal moeten gaan betalen.
Onze fractie heeft daarover de volgende vragen:
1.
De oude gemeente Alphen aan den Rijn heeft al een aantal jaren geleden de
precariobelastingen afgeschaft, omdat het meer kostte dan het opbracht. In de
gemeenten Boskoop en Rijnwoude was sprake van precariobelasting voor terrassen,
uitstallingen etc. In de gemeente Rijnwoude was daarnaast nog sprake van
precariobelasting ter zake het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen.
In het eindrapport “Eén gemeente, één tarief” wordt voorgesteld de precariobelasting
af te schaffen. Wat is de reden waarom u dat niet gedaan heeft ten aanzien van de
kabels etc. en wel voor de terrassen etc.?
2.
Wanneer heeft daarover discussie met de huidige gemeenteraad plaatsgevonden?
3.
In het verleden was het zo dat de energielevering een overheidstaak was. Daarna is
dat overgenomen door nutsbedrijven. In veel gemeenten was sprake van
duurovereenkomsten: private afspraken over kabels en leidingen in gemeentegrond.
In die overeenkomsten is precariobelasting bijna altijd uitgesloten. Heeft de gemeente
alle overeenkomsten opgezegd met de diverse nutsbedrijven en nieuwe afspraken
gemaakt?
3.
Hoeveel gaat deze door Oasen te betalen belasting opbrengen na aftrek van de
kosten?
4.
Hebt u ook afspraken gemaakt met andere leveranciers van energie, zoals NUON,
Eneco etc. Zij hebben immers ook kabels, leidingen etc. in de grond zitten en als
Oasen moet betalen, ga ik ervan uit dat andere energiebedrijven ook moeten betalen.
Kortom, moet de Alphense bevolking op nog meer verhogingen rekenen?
5.
Hoe verhoudt zich deze verhoging met uw mededeling dat de gemeentelijke lasten
nauwelijks verhoogd worden? Deze belasting is weliswaar niet terug te vinden op het
gemeentelijk aanslagbiljet maar is natuurlijk wel een gewone gemeentelijke
belasting?
6.
Als u inderdaad aanslagen hebt opgelegd aan andere nutsbedrijven, wat gaat dat
opbrengen en welke kosten zijn daaraan verbonden?
7.
Bent u op de hoogte van de landelijke discussie om precariobelasting voor
nutsbedrijven af te schaffen en nutsbedrijven een zelfde behandeling te geven als
telecombedrijven. Laatstgenoemde bedrijven hoeven namelijk niet betalen voor
kabels etc.
8.
Bent u bereid deze precariobelasting aan de nutsbedrijven kwijt te schelden en met
ingang van 2016 niet meer in rekening te brengen, waardoor recht gedaan wordt aan
uw toezegging dat de gemeentelijke lasten niet verder zullen stijgen.
9
Tenslotte merk ik op dat ik mij enigszins misleid voel door deze precariobelasting,
immers deze belasting was in het oude Alphen al lang afgeschaft en heeft ook nooit
betrekking gehad op kabels etc. Het lijkt erop alsof via een achterdeur getracht wordt
geld binnen te halen bij nutsbedrijven, waarvoor de Alphense burger vervolgens
opdraait.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Meldpunt Zorg: Vragen over het CAK

_MG_00001Ank de Groot-Slagter

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE INZAKE BRIEF CAK

 

Schriftelijke vragen: brand Wilhelminalaan

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Klik hieronder om de vragen te kunnen lezen

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE INZAKE PAND WILHELMINALAAN III

 

Vragen RGL over de rotonde in Zwammerdam

_MG_00001Ank de Groot-Slagter

VRAGEN REGLEMENT VAN ORDE ROTONDE ZWAMMERDAM

Mocht u de standpunten van RGL een warm hart toedragen, u kunt lid/ donateur worden zodat u mede onze standpunten kunt bepalen.

 

 

 

 

Vragen gesteld door mw. De Groot-Slagter van de RijnGouweLokaal-fractie , op grond van artikel 43 reglement van orde, inzake het verbrande pand aan de Wilhelminalaan 77

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE Alphen aan den Rijn, 25 augustus 2013 Het college van B en W Geacht College, Op 9 mei 2013 heeft er een grote brand plaatsgevonden in het pand aan de Wilhelminalaan 77. Inmiddels zijn we enige maanden verder. Het pand biedt een meer dan desolate aanblik, zowel in de Wilhelminalaan als vanaf de Julianabrug. Al eerder heeft in die wijk een uitgebrand pand gestaan, t.w. Slagerij Van der Pijl aan de Emmalaan. Het heeft heel lang geduurd voordat er iets met dat pand gebeurde. Ik heb daar destijds vragen over gesteld. Ook nu wil ik vragen stellen en wel over het pand aan de Wilhelminalaan.

Lees meer