Hoe zit het politiek gezien met de trapliften in Alphen?

De gemeente Alphen aan den Rijn haalt zelfs de landelijke pers als het om trapliften gaat, althans het weigeren daarvan. Er wordt nu schande van gesproken maar een overgrote meerderheid van de Alphense gemeenteraad heeft voor dit beleid gekozen. In de raadsvergadering van 30 oktober 2014 is dit onderwerp zeer uitgebreid behandeld.

Namens RijnGouweLokaal heb ik een amendement op de verordening ingediend dat ertoe moest leiden artikel 12, lid 3 uit de verordening te schrappen. In dit artikel staat namelijk opgenomen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen niet worden verstrekt indien deze niet langdurig noodzakelijk zijn. De overwegingen daarbij waren onder meer dat inwoners niet weten of voorzieningen langdurig noodzakelijk zijn en dat inwoners voorzieningen wellicht niet krijgen omdat zij de voorzieningen niet langdurig meer nodig hebben of omdat zij misschien ernstig ziek zijn. Daarbij heb ik verder aangegeven dat het college van maatwerk wenst uit te gaan, dus dat artikel 12, lid 3 overbodig is en alleen maar voor verwarring zorgt want wat is langdurig.

Overigens, dit lid 3 van artikel 12 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn er zelf ingezet, want dit onderdeel staat niet in de modelverordening van de VNG.

Mijn amendement heeft het niet gehaald. PvdA, SP, GroenLinks en de VVD hebben dit amendement gesteund. CDA, Nieuw Elan, D66, CU en SGP hebben tegengestemd. Het amendement is verworpen met 16 stemmen voor en 20 tegen.

Bij de stemming over de totale verordening hebben alleen SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal tegen gestemd.

Natuurlijk is de tekst van de brief die de zorgvragers krijgen, helemaal fout, maar ook als de tekst vriendelijker wordt, verandert er niets aan de inhoud en het beleid. Landelijk en plaatselijk is hiervoor door een overgrote meerderheid gekozen. Dus iedereen die verontwaardigd is over de huidige gang van zaken, de grootste partijen met de meeste stemmers hebben voor dit beleid gestemd. En er zullen nog veel meer problemen komen in de toekomst, niet alleen over trapliften, maar ook over thuiszorg, jeugdzorg en ga zo maar door. Ons meldpunt ontvangt veel klachten van mensen die vastlopen als het om dit nieuwe beleid gaat. De landelijke overheid bezuinigt en de Alphense overheid doet er op een aantal gebieden nog eens een extra bezuiniging bij. Het is zeker “nieuw en anders” maar ik denk dat veel zorgvragers liever kiezen voor “oud en vertrouwd”.

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

 

Locatieonderzoek discotheek

AMENDEMENT

  Lees meer

Amendement Lage Zijde extra Financiële vergoeding bewoners

Agendapunt 7

Naar aanleiding van het bestemmingsplan Lage Zijde:

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009
Onderwerp: Bestemmingsplan Lage Zijde
Lees meer

Amendement Waterfront

Agendapunt 7

Reserve Waterfront

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, bijeen op 29 oktober 2009 Lees meer

Amendement De Thermen 2 Prijskaartje

Ank de Groot-Slagter

Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter en Lijsttrekker RijnGouwelokaal

AMENDEMENT

Agendapunt 8 raadsvergadering van 17 juli 2008

 

Onderwerp: keuze ontwikkelingsmodel locatie zwembad De Thermen

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 17 juli 2008
Ondergetekende stelt het volgende aanvullende amendement voor:

5.: De meerkosten van het nieuwe zwembad vast te stellen op € 525.000,00 aan jaarlasten, bestaande uit € 375.000,00 kapitaallasten welke gedekt zullen worden uit de gemeentebegroting en € 150.000,00 aan exploitatielasten, welke gedekt zullen worden uit de zwembadexploitatie.

Volgens de huidige gegevens gaan alle gebruikers rond de 30% meer betalen. Wij vinden dat een ongewenste ontwikkeling omdat een zwemvoorziening een laagdrempelig karakter moet hebben. Aan de andere kant vinden wij het reëel dat aan de gebruikers een bescheiden (extra) vergoeding wordt gevraagd. Door een scheiding aan te brengen in de exploitatielasten (deze houden rechtstreeks verband met het gebruik van het zwembad) en de kapitaallasten (dit zijn indirecte kosten en de gemeente krijgt daar een gebouw voor terug en we financieren vaker grote projecten) kan de prijsstijging binnen de perken blijven. Daarnaast is het zo dat – mocht de kwestie van de verzekering een goede afloop voor de gemeente hebben – de gemeente extra middelen gaat ontvangen die weer in mindering kunnen worden gebracht op de totale bouwsom, waardoor de kapitaallasten lager worden.
Ondertekening en naam:   Alphen Eén

Dit amendement is niet gesteund door de VVD, CDA, PvdA

 

Bestemmingsplan Kerk en Zanen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Paul de Hoog, Voorzitter en voormalig Raadslid RijnGouwelokaal

AMENDEMENT

Bestemmingsplan Kerk & Zanen

De gemeenteraad bijeen op 29 mei 2008:

Gehoord de beraadslaging

Overwegende:

  • Dat het, gelet op het belang van het openbaar groen in de gemeente en in Kerk &  Zanen, wenselijk is de groenstrook aan het Kroospad blijvend te bestemmen tot groenvoorziening
  • Dat er derhalve geen noodzaak is voor een wijzigingsbevoegdheid van B&W die bebouwing mogelijk maakt in dit gebied

Besluit:

Artikel 9.4 Wijzigingsbevoegdheid op grond van artikel 11 WRO te schrappen en de plankaarten overeenkomstig aan te passen.

Paul de Hoog