Bewoners Plan-Zuid Hazerswoude Dorp: ‘laatste restje vertrouwen weg in Alphense politiek’. RijnGouwelokaal stelt vragen.

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

 

Alphen aan den Rijn, 19 augustus 2021

Het College van Burgemeester en Wethouders

Geacht College,

RijnGouwelokaal  nam kennis van het bericht van Bewonersoverleg Plan-Zuid waarin zij aangeven dat het laatste restje vertrouwen in de Alphense gemeentelijke politiek is verdwenen.

 

“Participatie van inwoners van Hazerswoude-Dorp bij belangrijke beslissing is een farce gebleken. Erger nog: de bewoners van Weidelanden en HWD zuidwest zijn voor de gek gehouden en met een kluitje in het riet gestuurd.”

Vervolgens gaat men in het bericht uitgebreid in op het gebrek aan participatie in de periode vanaf 2020.

Volgens het Bewonersoverleg kan het echter nog slechter. Toen er op 28 juli 2021 eindelijk een eerste gesprek plaatsvond tussen de betrokken bewoners en de wethouder met zijn dienstdoende ambtenaar over de aanleg van de weg rondom Weidelanden, werd er niet gesproken over de woningbouw in het betrokken gebied. De bewoners hebben dit o.a. uit de Groene Hart Koerier en het Leidsch Dagblad moeten vernemen. De gemeente wil een voorkeursrecht op de aankoop van gronden aan zowel de noordoost- als de zuidwestkant van Hazerswoude-Dorp vestigen omdat de percelen interessant zouden zijn voor woningbouw.

Bewonersoverleg Plan-Zuid vraagt zich af of de raad hiervan op de hoogte was.

 

RijnGouweLokaal heeft de volgende vragen.
 1. Wanneer is het college tot het voornemen gekomen een voorkeursrecht te vestigen op de desbetreffende stukken grond?
 2. Uit de stukken blijkt dat tot 21 juli jl. er sprake was van geheimhouding voor wat betreft dit voorkeursrecht. Op 28 juli 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder en de betrokken bewoners. Op dat moment was er geen sprake meer van een geheimhoudingsplicht. Waarom zijn de bewoners op dat moment niet op de hoogte gesteld van deze toch zeer ingrijpende plannen, zeker ook gezien alle andere discussies die er op dit moment in Hazerswoude-Dorp lopen.
 3. Waarom is de raad op geen enkele manier geïnformeerd over dit voornemen van het college, eventueel vertrouwelijk,  eveneens gezien in het licht van alle discussies die er op dit moment lopen in Hazerswoude-Dorp?
 4. Bij de raadsstukken van 30 september 2021 staat dit collegebesluit ter kennisname. Waarom hebt u niet besloten dit voorkeursrecht, nu het na 21 juli 2021 openbaar is geworden, in een commissievergadering te behandelen, zodat de bewoners van Hazerswoude de mogelijkheid tot inspreken zouden hebben gehad?  Wij zullen overigens tijdens de raadsvergadering van 30 september a.s. alsnog commissiebehandeling vragen en wij hopen en verwachten daarvoor voldoende steun te krijgen, zodat de bewoners hun mening over eventuele plannen voor deze stukken grond kenbaar kunnen maken.
 5. De bewoners van Hazerswoude-Dorp hebben het gevoel dat op een slinkse wijze in de vakantieperiode geprobeerd wordt een ingrijpend plan er doorheen te krijgen. Hoe denkt u het voor de zoveelste keer geschonden vertrouwen te herstellen?

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

 

RijnGouweLokaal is de partij die participatie serieus neemt. Wordt lid of actief zodat uw belang nog sterker wordt gehoord! Meld je aan via jancdegroot@gmail.com

Wij zijn ook de partij tegen plaatsing windturbines in Hazerswoude Dorp.

RijnGouweLokaal stelt vragen over ‘wegsturen kinderen van springkussen’.

Geacht College,

 

In deze Coranatijd hebben meer mensen thuis een kinderfeestje georganiseerd, waarbij men soms een springkussen wilde huren. Daarover is tussen de gemeente en diverse inwoners de nodige discussie ontstaan, daar waar het gaat om het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding en de uitleg die de APV geeft. Wij hebben de volgende vragen.

 

1.         Voor een kleinschalig evenement, zoals straatfeest, buurtbarbecue etc. hoeft geen vergunning aangevraagd te worden, maar kan volstaan worden met een melding. Echter, als inwoners een melding doen voor een kinderfeest met een springkussen wordt dit afgewezen, omdat volgens de APV de definitie van een evenement is: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak”.

 

Volgens de APV staat in artikel 2:24 lid 2:

d.         een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 

e.         een straatfeest of buurtbarbecue

 

Bent u het met ons eens dat onder feest ook een kinderfeest kan worden verstaan?

 

2.         De gemeente heeft aangegeven dat het plaatsen van een springkussen in verband met een kinderfeest niet gaat om een publiek toegankelijke verrichting, maar om en privé-feestje en dat het springkussen alleen mag worden gebruik voor de eigen kinderen of kinderen van de gasten. Waarop baseert u dat?

 

3.         De gemeente geeft aan dat er dus geen sprake is van een klein evenement en dat er geen melding gedaan kan worden omdat de APV geen betrekking heeft op privé-feesten. De uitspraak of er voor een privé-feest wel of geen evenementenmelding mogelijk is, is volgens de gemeente een bestuurlijk rechtsoordeel waartegen geen bezwaar openstaat. Wel zou er een verzoek om ontheffing kunnen worden aangevraagd of voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats. Daarvoor moeten dan wel legeskosten betaald worden.

Bent u het met eens dat het heel tegenstrijdig is dat caravans, aanhangwagens etc. wel drie dagen gratis op de openbare weg mogen staan en een springkussen in het kader van een kinderverjaardag niet een paar uur, maar dat daarvoor een ontheffing met de daaraan verbonden legeskosten moet worden betaald?

 

4.         Bent u het met ons eens dat het toch wel erg ver gaat dat er de gemeente aangeeft dat er handhavend kan worden opgetreden (of wellicht gedaan is) als er geen aanvraag tot ontheffing wordt ingediend en het springkussen toch wordt neergezet  omdat er een verbod wordt overtreden om voorwerpen op de openbare plaats neer te      zetten. Worden de kinderen dan van het springkussen gestuurd?

 

5.         Bent u het met ons eens dat flexibiliteit in een aantal gevallen toch wat meer op zijn plaats zou zijn en dat in plaats van naar de letter ook naar de geest van de APV kan worden gehandeld en onder een feest ook een kinderfeest kan worden verstaan?

 

7.         Bent u het met ons eens dat de APV op dit punt gewijzigd moet worden en dat onder het in de APV genoemde feest onder artikel 2:24, 2, lid d ook een kinderfeest onder de meldingsplicht zou behoren te vallen, zodat alle problemen zijn opgelost

 

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE JULIANABRUG

Alphen aan den Rijn, 26 juli 2021

 

 

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Geacht college,

 

 

RijnGouweLokaal heeft kennis genomen van uw notitie d.d. 23 juli 2021 ter zake de problemen die zijn ontstaan bij de herstelwerkzaamheden aan het fietspad over de Koningin Julianabrug. We begrijpen dat de Hooftstraat, die onder de brug door loopt, twee weken is afgesloten.

 

Bij besluitformulier d.d. 24 oktober 2017 is aangegeven dat de Julianabrug in 2011 is gerepareerd. Tijdens die reparatie is gebleken dat de brug tegen het einde van haar levensduur was. Met de toen uitgevoerde reparatie is de levensduur van de brug met 5 jaar verlengd. Uit de in 2012 uitgevoerde variantenstudie is destijds gekozen voor het vervangen van de brug en niet voor een tunnelvariant. In 2013 is gekozen voor het vervangen van de bestaande brug. Na het kraanongeval is de brug in juni 2016 opengesteld en in gebruik genomen, De onderhoudsperiode zou per 1 januari 2018      aflopen, waarna het beheer en onderhoud zou overgaan naar de Provincie. er-verbinding. Er was sprake van een onderschrijding van het krediet van € 2.300.000,00.

 

Met de vervanging van de Koningin Julianabrug zou er weer sprake zijn van een veilige, betrouwbare en goed functionerende oeververbinding. Dit lijkt dus niet het geval te zijn.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen.

 

 1. Hoe kan het zo zijn dat vijf jaar na de ingebruikname van de brug nu weer problemen zijn ontstaan rond het onderhoud. Is er destijds dan niet naar de gehele staat van            onderhoud van de brug gekeken? Zo ja, hoe kan het zo zijn dat er dan nu scheuren     zijn ontstaan? Zo nee, had het dan niet logisch geweest dat wel te doen?

 

 1. Wordt er nu alleen onderzoek gedaan naar de desbetreffende scheuren of wordt de gehele staat van onderhoud van de brug onderzocht?

 

 1. Heeft u vanaf 2018 contact gehad met de Provincie over het onderhoud van de brug nu de Provincie immers verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Zo ja, wat is er in deze (ambtelijk) gemeld over de staat waarin de brug verkeerde,         zeker nu ik begrijp dat er al eerder sprake was van lekkage. Zo nee, waarom is er     geen contact geweest over het onderhoud van deze brug, die immers in het             verleden regelmatig voor problemen heeft gezorgd.

 

 

 

 1. Uit onafhankelijk onderzoek, ingesteld door de Eenheid Audit en Advies van de Provincie na de problemen rond de plotselinge afsluiting van de Hefbrug in Boskoop blijk uit dat Provincie met een nieuw onderhoudssysteem zou beginnen met        verbeterpunten over het vastleggen van welk onderhoud nodig is voor welk onderdeel           van welke brug. Verder werd aangegeven dat onderdelen alleen afzonderlijk             geïnspecteerd worden in plaats van de hele brug maar dat de Provincie de brug als        één geheel moet zien. De provinciale organisatie moet volgens dat onderzoek het   informatiebeheer en de archivering verbeteren. Is over dit onderwerp met de     Provincie in het afgelopen jaar contact geweest. Zo ja, wat was het resultaat van dit             contact. Zo nee, waarom hebt u het traject van het onderhoud niet gemonitord?

 

 1. Op dit moment is de brug gedeeltelijk open ondanks het feit dat er nog onderzoek wordt gedaan, Er zou volgens de woordvoerder van de gemeente geen        sprake zijn      van instortingsgevaar. Hebt u erover nagedacht om de brug net als in 2011 wel af te       sluiten, dit om ieder mogelijk risico te vermijden, in ieder geval tot het moment dat het    onderzoek definitief is afgerond. Hoe kunt er namelijk zo zeker van zijn dat er geen             instortingsgevaar is als het onderzoek nog niet definitief is afgerond?

 

 1. Bent u zich ervan bewust dat een en ander bij de inwoners van Alphen aan den Rijn een bepaalde vorm van onrust teweeg brengt, zeker gezien de geschiedenis van de   brug en dat het daarom van het grootste belang is dat op zeer korte termijn uitsluitsel    komt over de huidige stand van zaken en de te nemen stappen, op korte en langere            termijn, zeker voor de direct omwonenden en voor iedereen die de brug gebruikt.           Daarom een dringende oproep voor een snelle, transparante communicatie!

 

 1. Er was volgens het raadsbesluit uit 2017 sprake van onderschrijding van het krediet. Is er destijds op enige wijze bezuinigd op onderhoud of iets dergelijks?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

RijnGouweLokaal: NEE!!! Tegen WINDTURBINES op Alphens grondgebied

De meeste mensen vinden duurzaamheid belangrijk en zijn niet te beroerd om hun steentje bij te dragen.

Echter, de Regionale Energie Strategie roept heel veel reacties op. Een strategie vol ambities op het gebied van energiebesparing, duurzame mobiliteit, warmte en elektriciteit.  Natuurlijk kun je veel ambities opschrijven want papier is geduldig en we stellen doelen, maar het gaat om de uitvoering. Wat mij in deze stukken stoort, is het gevoel dat dit soort stukken geschreven wordt door mensen die ver van de werkelijkheid af staan.

Als het gaat om energiebesparing willen we o.a. naar duurzame mobiliteit. De schrijvers van dit stuk stellen dat benzineauto’s en vrachtwagens heel vervuilend zijn. Er  moet volgens de stukken veel meer elektrisch gereden gaan worden. Wie gaat die auto’s betalen? Voor de doorsnee Nederlander zijn elektrische auto’s onbetaalbaar.

Neem verder de warmte. Ik blijf van mening dat het niet te verkopen is dat mensen van het gas af moeten in bestaande wijken. Voor mensen is dat gewoon onbetaalbaar en het blijkt landelijk gezien zeer moeizaam te gaan met het gasloos maken van bestaande wijken. Dit soort transities lijkt iets te worden voor de mensen met diepe zakken waarbij voorbij gegaan wordt aan al die mensen die deze kosten niet zelf kunnen ophoesten. Zo lang het Rijk niet heel veel gaat bijdragen in deze energietransitie, zal er weinig tot niets van terechtkomen. Dat blijkt overigens ook uit de stukken. Regelmatig staat te lezen dat maatregelen alleen haalbaar zijn als het Rijk meer middelen beschikbaar stelt.

Maar eigenlijk gaat het vanavond om iets heel anders en dat blijkt ook uit de inspraakreacties.  Het gaat maar om een ding, het zoekgebied van windturbines. Want laten we de zaak we bij de naam noemen. Het woord molens klinkt een stuk vriendelijker, maar het gaat gewoon om hele hoge turbines, die veel omliggende gemeentes in ieder geval niet willen hebben. En wat willen wij in Alphen.

RijnGouweLokaal geeft daar een klip en klaar antwoord op: wij willen geen windturbines op Alphens grondgebied en sowieso niet in het Groene Hart.

Wij wonen hier zo’n beetje in het dichtstbevolkte gebied van Nederland en we moeten blij zijn met ons kleine beetje open polderlandschap. Hoe kan het dan toch zo zijn dat het college wel spreekt over zoekgebieden binnen onze gemeente? Wij vinden dat verbijsterend. Volgen zij de landelijke discussie over de problemen rond windturbines niet? Weten zij niets van de gezondheidsrisico’s door o.a. slapeloosheid door geluidsoverlast, weten zij niet dat er in Hazerswoude een Natura 2000 gebied ligt met heel veel vogels die dit dus niet gaan overleven? Hoe zit het met de slagschaduw, afstandsnormen, spoorbaan, veiligheid? En moet de wijk Gouwsluis nog meer ellende krijgen? Eerst het Alpherium,, dan een distributiecentrum en dan straks nog wat windturbines. Daar kan dat distributiecentrum direct gebruik van maken zal de gedachte wel zijn. En wat te vinden van de kernen Zwammerdam en Hazerswoude Rijndijk, de wijk Kerk en Zanen en het nieuw te bouwen Westvaartpark.

(lees door onder het plaatje)

Maar Alphen zou voor windturbines zijn. Het college onderbouwt dit alleen met de uitslag van de enquête. Dat is een veel te beperkte onderbouwing voor een dusdanig belangrijk onderwerp.

Bas Vermond, een onderzoeksjournalist, zet vraagtekens  bij het gevolgde proces en concludeert op basis van opgevraagde stukken dat de enquête gemanipuleerd zou zijn, evenals de Volkskrant op basis van een eigen onderzoek. Vervolgens boze reacties van het college en het bureau dat de enquête heeft uitgevoerd. Uiteraard krijgt de boodschapper, in dit geval dus de onderzoeksjournalist, de schuld. Maar het is natuurlijk niet zo gek dat men denkt dat de enquête gemanipuleerd is. De participatie is bijvoorbeeld totaal mislukt en de opmerking dat de mail met een uitnodiging voor participatie niet is aangekomen bij de Dorpsraden, is wel erg goedkoop. Het feitenrelaas dat we een dezer dagen van de dorpsraden ontvangen hebben is schokkend te noemen.  Vorige week hadden die dorpsraden overigens  een uitstekende voorlichtingsavond in Hazerswoude  georganiseerd met diverse deskundigen, waaronder een arts en een vertegenwoordiger van Vereniging van Eigen Huis. Het college had daar nog wat van kunnen opsteken.

Op dit moment wordt landelijk de doestelling van het Klimaatakkoord tot 2030 gehaald, dus zoveel haast is er niet. Verder kiezen heel veel gemeenten ervoor om meer in te zetten op zonnepanelen om de doelstellingen te halen. Die keuze zou Alphen ook kunnen en moeten maken. Inzetten op zonnepanelen, eerst op de daken, bermen langs de weg en als het niet anders kan aan de randen in het groen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat vruchtbare grond hiervoor gebruikt wordt en de weilanden in het Groene Hart helemaal vol gelegd worden. Er zijn mooie projecten in Nederland, waarbij niet met zwarte of grijze panelen wordt gewerkt, maar panelen die passen bij de omgeving.

Dan nog een opmerking over de financiën. Het plaatsen van windturbines of zonnepanelen levert eigenaren van de grond veel geld op, terwijl de inwoners op iets grotere afstand in het geval van windturbines wel de lasten maar niet de lusten hebben. Heeft het college nagedacht over een andere regeling, waardoor de inwoners in de naaste omgeving gecompenseerd worden als er onverhoopt toch een meerderheid van deze raad voor de komst van deze turbines is?

Ook de provincie Zuid-Holland is buitengewoon kritisch over het plaatsen van windturbines in het Groene Hart. Dat bleek woensdag 16 juni jl. weer tijdens de provinciale staten vergadering. Het Alpherium zou uitgesloten zijn en verder wellicht alleen op plekken waar nu al windmolens staan, maar dat is nog niet echt duidelijk.

Waarom wil Alphen aan den Rijn toch zo nodig het braafste jongetje van de klas zijn ten koste van zijn eigen inwoners. Zet in op energiebesparing en zonnepanelen en zie af van windturbines.

Moties kunnen helaas niet in deze RES verwerkt worden maar pas in RES 2 en dan moeten alle RES-partners dit steunen. Hoe democratisch is dit eigenlijk. Wat hebben wij in Alphen nog over ons eigen grondgebied te zeggen.

Don Quichot vocht tegen windmolens, die hij toen zag als reuzen.  Hij bestreed gevaren die er niet waren.  Die tijd is veranderd en nu wordt er gevochten tegen windturbines die wel degelijk gevaren opleveren en dat geldt zeker voor veel inwoners van onze gemeente die door middel van een petitie al hebben laten weten tegen deze megalomane windturbines te zijn, nu dit ten koste van hun leefbaarheid gaat.

Het kan niet zo zijn dat wij op basis van een enquête waar veel op af te dingen valt, een zo ingrijpende beslissing nemen, waar veel inwoners  en niet vergeten vogels last van krijgen. Een beslissing waarbij de participatie en communicatie uitermate belabberd is geweest.  Dat zal wat ons betreft opnieuw moeten. RijnGouweLokaal zal bij de raadsvergadering van 24 juni a.s. de voorliggende RES niet steunen.  Wij willen dat op het grondgebied van Alphen aan den Rijn geen windturbines geplaatst worden, maar dat ingezet wordt op extra zonnepanelen. Die turbines horen in de Noordzee, op de Afsluitdijk of op de Maasvlakte, maar niet in het Groene Hart.

Er wordt wellicht een amendement ingediend in de raadsvergadering van 24 juni a.s. om de zoekgebieden uit de RES te halen. Volgens de voorliggende stukken heeft een dergelijk amendement alleen zin als alle 13 gemeenten daarmee instemmen. Wij willen niet het risico lopen dat het amendement het in de Alphense raad weliswaar haalt, de RES vervolgens in de raad wordt vastgesteld, maar dat later blijkt dat het amendement van nul en generlei waarde is omdat niet alle gemeenten het steunen. Het getuigt van een veel krachtiger signaal om als Alphense raad aan te geven de thans voorliggende RES niet te steunen.

Verder zal het traject van de participatie en communicatie rond dit onderwerp nader onderzocht moeten worden. Het is duidelijk dat daar veel is mis gegaan aan de kant van het college en alles zal in het werk gesteld moeten worden het vertrouwen van de dorpsraden te herstellen.

 

Ank de Groot-Slagter

RijnGouweLokaal

Vragen RGL rondom miljoenen investering Theater Castellum

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter

Technische vragen in verband met agendapunt Theater Castellum

 

Wat is de reden dat ondanks eerdere verbouwingen nu pas onderzoek gedaan is naar de brandveiligheid?

Welke informatie is er door Gemeente aan het onderzoeksbureau verstrekt?

Is er contact geweest met de aannemer van destijds (Bot Bouw), het bureau dat de Gemeente destijds bij de bouw begeleidde (BBN Adviseurs) en de projectleider van de gemeente destijds, die nog steeds werkzaam is bij de gemeente? Zo ja, wat is hun reactie? Zo nee, waarom is er geen contact geweest?

Wat is de rol van de brandweer geweest ten aanzien van de brandveiligheid? Hoe vaak is er de afgelopen jaren een inspectie door de brandweer uitgevoerd en zijn deze inspectierapporten voorhanden? Waarom zijn deze gebreken niet geconstateerd? Hoe zit het precies met de 60 minuten?

Volgens het voorliggende rapport is er sprake van een quick scan en zijn alleen de hoofdzaken onderzocht. Hoeveel meer gaat het kosten als alles wordt onderzocht en hersteld moet worden?

Op basis van de initiële begrote verbouwing (eerste besluitvorming) zou er een openbare aanbesteding moeten zijn geweest. Kan het college aangeven op basis van welke criteria is gegund en wat het verschil was tussen de hoogste en laagste inschrijving?

Zijn de bouwplannen tussentijds aangepast waardoor nu de brandveiligheid in het geding is?

Gesteld wordt dat de bedrijfsschade niet onder de verzekering van Castellum valt. Waarom niet? En waarom heeft de Gemeente dan niet zelf een dergelijke verzekering afgesloten?

Graag zien wij de herziene subsidieaanvraag van Castellum bij de stukken.

Hoe zit het met de (brand) veiligheid en  toezicht en handhaving in het algemeen binnen onze gemeente. We denken hierbij aan het achterstallige onderhoud van de Julianabrug, Hefbrug Boskoop (in samenhang met de provincie), de te kleine lift in de bibliotheek en overige openbare gebouwen (zoals scholen, Stadskantoor, Archeon).

Algemene Beschouwingen: Financiële zorgen gemeente Alphen aan den Rijn

Door Ank de Groot-Slagter

De begroting is sluitend, maar welke inwoner zal zich er druk over maken. De horeca worstelt en denkt aan zijn eigen begroting die zeker niet sluitend is net als menig winkelier die ternauwernood het hoofd boven water kan houden. Werkloosheid dreigt voor ouderen en jongeren en veel gezellige zaken behoren tot het verleden. De mentale gezondheid van mensen gaat achteruit en huiselijk geweld lijkt toe te nemen. Sportverenigingen en cultuurinstellingen zijn gesloten, in de kerk mag je met 30 mensen bij elkaar komen en de spanning in de maatschappij loopt op tussen voor- en tegenstanders van Corona-maatregelen.

Alphen staat er vergeleken met andere gemeenten niet slecht voor stelt het college. alhoewel de cijfers door de coronatijd lastig te interpreteren zijn. Voor een aantal zaken zoals speelruimteplan moet nog wel geld gevonden worden net als voor het Oude Raadhuis, dus we zijn er nog niet. Verder doen we weer een groot beroep op onze reserves Dat kan natuurlijk niet altijd zo doorgaan, want reserves zijn niet onuitputtelijk.

Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden want de financiën  zullen hoe dan ook door Corona meer onder druk komen te staan en de druk op het sociaal domein zal toenemen. Overigens, een deskundige burger heeft geprobeerd de in de begroting in één opslag genoemde Post Samenkracht en Burgerparticipatie van ongeveer € 25 mio die niet in 2020 vermeld stond, te traceren in de programmabegroting, maar dat is nog niet gelukt. Ondanks diverse pogingen de leesbaarheid te verbeteren, zijn we er nog lang niet.

Er zal dus nog meer geld moeten komen nu de tweede golf een feit lijkt. Het lijkt erop alsof het college de gevolgen onderschat en teveel naar de huidige zwarte cijfers kijkt, maar dit gaat nog jaren doorwerken in de financiën en we zullen nu maatregelen moeten nemen en niet langer afwachten.

Er zal eerder een beroep worden gedaan op bijstand schuldsanering, eenzaamheid zal bestreden moeten worden, verenigingen zullen steun vragen en de fondsen die ter beschikking zijn gesteld zullen ergens vandaan moeten komen. Naar de mening van RijnGouweLokaal zal er dus zeer goed gekeken moeten worden naar overbodige uitgaven en sommige subsidieslurpers. Over de bodemloze put Castellum hebben we het al zo vaak gehad. Misschien toch maar verkopen aan een investeerder en daar een mooie woontoren neerzetten met onderin een bioscoop en een theaterzaal. Wij snappen verder steeds niets dat er in het theater nu een poppodium moet komen, terwijl in het rapport rond Castellum dat afgewezen wordt. Overigens, daar is nu wat ons betreft sowieso geen geld meer voor.

De exploitatie van het zwembad zal veel extra geld vragen en vanaf  januari 2022 moet er extra bijgepast worden. Dat steekt schril af bij de grootse plannen die deze week werden gepresenteerd. Wij vragen ons wel af hoe het ontvangen van diverse Corona-gelden door het zwembad zich verhoudt met de ontslaan van diverse personeelsleden. Wellicht kan de wethouder van sport daarover iets zeggen.

In dit rijtje hoort ook Archeon thuis. Het college heeft besloten het ontwerp en de realisatie van het museum naar zich toe te trekken omdat dit een te grote opgave voor Archeon is. Ook het inrichten en de uitwerking van de governance zijn na een aantal jaren nog steeds niet geregeld, waarvoor een extern deskundige moet worden ingeschakeld, terwijl ook de financiële haalbaarheid twijfelachtig is en de uiteindelijke realisatie een grotere financiële betrokkenheid van de overheid vraagt. Dat lijkt mij een onverantwoorde uitgave in een tijd waarop we op iedere cent moeten letten, maar dat niet alleen. Archeon is nu al zo lang bezig met dit plan en elke keer is er weer iets anders. Waarom niet gewoon zeggen dat het niet haalbaar is, zeker niet nu

Dus breng de schepen onder in Ipse De Bruggen in Zwammerdam, daar waar ze vandaan komen. En als we al geld willen uitgeven, dan aan het Oude Raadhuis. Maak daar iets moois op het gebied van cultuur van.

Verder zijn wij zeer kritisch over het van buiten naar binnen werken, zeker in het ruimtelijk domein. Of het nu bewoners rond het ARC-terrein zijn of bij de Saffierstraat, de Heimanswetering, de burg. Warnaarkade, de Dorpsraad Boskoop, de Dorpsraad Benthuizen, de bewoners aan de Stuyvesantlaan met hun beschadigde woning, de begrafenisondernemers, de inwoners in het centrum in verband met de parkeerproblemen, het bomenpanel, de bewoners van de Sacharovlaan: men voelt zich niet gehoord en serieus genomen. Het college laat hier echt grote steken vallen.

Voor RGL zijn er  verder de nodige pijnpunten:

–           gebrek aan betaalbare woningen, waarbij we het percentage sociale woningbouw niet halen en een slagingspercentage van 20% om aan een sociale woning te komen, misleidend is;

–           de alsmaar duurder wordende afvalverwerking,

–           economie en werkgelegenheid, waarbij we zorgen hebben over Rijnvicus, terwijl we ons verder afvragen of in deze tijd van dreigende werkloosheid de wethouder economische zaken samen met de wethouder van het sociaal domein kan kijken of er nog andere mogelijkheden zijn om  door bijvoorbeeld een right to challenge mensen aan het werk te helpen door andere partijen dan Rijnvicus.

–           leefbaarheid in het centrum moet aandacht hebben. Er zijn de afgelopen jaren heel veel huizen bijgebouwd. Heel veel mensen op een niet te grote oppervlakte met te weinig groen en veel te weinig te parkeerruimte en veel verkeersbewegingen.

RGL wil duizenden woningen laten bouwen

RGL wil duizenden woningen laten bouwen aan de Heijmanswetering.

 

 

RGL wil niet van het Aardgas af als de inwoner daar flink voor moet betalen

Interview met Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Het mag niet meer kosten dan dat het nu kost.