Vragen RGL rondom miljoenen investering Theater Castellum

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter

Technische vragen in verband met agendapunt Theater Castellum

 

Wat is de reden dat ondanks eerdere verbouwingen nu pas onderzoek gedaan is naar de brandveiligheid?

Welke informatie is er door Gemeente aan het onderzoeksbureau verstrekt?

Is er contact geweest met de aannemer van destijds (Bot Bouw), het bureau dat de Gemeente destijds bij de bouw begeleidde (BBN Adviseurs) en de projectleider van de gemeente destijds, die nog steeds werkzaam is bij de gemeente? Zo ja, wat is hun reactie? Zo nee, waarom is er geen contact geweest?

Wat is de rol van de brandweer geweest ten aanzien van de brandveiligheid? Hoe vaak is er de afgelopen jaren een inspectie door de brandweer uitgevoerd en zijn deze inspectierapporten voorhanden? Waarom zijn deze gebreken niet geconstateerd? Hoe zit het precies met de 60 minuten?

Volgens het voorliggende rapport is er sprake van een quick scan en zijn alleen de hoofdzaken onderzocht. Hoeveel meer gaat het kosten als alles wordt onderzocht en hersteld moet worden?

Op basis van de initiële begrote verbouwing (eerste besluitvorming) zou er een openbare aanbesteding moeten zijn geweest. Kan het college aangeven op basis van welke criteria is gegund en wat het verschil was tussen de hoogste en laagste inschrijving?

Zijn de bouwplannen tussentijds aangepast waardoor nu de brandveiligheid in het geding is?

Gesteld wordt dat de bedrijfsschade niet onder de verzekering van Castellum valt. Waarom niet? En waarom heeft de Gemeente dan niet zelf een dergelijke verzekering afgesloten?

Graag zien wij de herziene subsidieaanvraag van Castellum bij de stukken.

Hoe zit het met de (brand) veiligheid en  toezicht en handhaving in het algemeen binnen onze gemeente. We denken hierbij aan het achterstallige onderhoud van de Julianabrug, Hefbrug Boskoop (in samenhang met de provincie), de te kleine lift in de bibliotheek en overige openbare gebouwen (zoals scholen, Stadskantoor, Archeon).

Algemene Beschouwingen: Financiële zorgen gemeente Alphen aan den Rijn

Door Ank de Groot-Slagter

De begroting is sluitend, maar welke inwoner zal zich er druk over maken. De horeca worstelt en denkt aan zijn eigen begroting die zeker niet sluitend is net als menig winkelier die ternauwernood het hoofd boven water kan houden. Werkloosheid dreigt voor ouderen en jongeren en veel gezellige zaken behoren tot het verleden. De mentale gezondheid van mensen gaat achteruit en huiselijk geweld lijkt toe te nemen. Sportverenigingen en cultuurinstellingen zijn gesloten, in de kerk mag je met 30 mensen bij elkaar komen en de spanning in de maatschappij loopt op tussen voor- en tegenstanders van Corona-maatregelen.

Alphen staat er vergeleken met andere gemeenten niet slecht voor stelt het college. alhoewel de cijfers door de coronatijd lastig te interpreteren zijn. Voor een aantal zaken zoals speelruimteplan moet nog wel geld gevonden worden net als voor het Oude Raadhuis, dus we zijn er nog niet. Verder doen we weer een groot beroep op onze reserves Dat kan natuurlijk niet altijd zo doorgaan, want reserves zijn niet onuitputtelijk.

Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden want de financiën  zullen hoe dan ook door Corona meer onder druk komen te staan en de druk op het sociaal domein zal toenemen. Overigens, een deskundige burger heeft geprobeerd de in de begroting in één opslag genoemde Post Samenkracht en Burgerparticipatie van ongeveer € 25 mio die niet in 2020 vermeld stond, te traceren in de programmabegroting, maar dat is nog niet gelukt. Ondanks diverse pogingen de leesbaarheid te verbeteren, zijn we er nog lang niet.

Er zal dus nog meer geld moeten komen nu de tweede golf een feit lijkt. Het lijkt erop alsof het college de gevolgen onderschat en teveel naar de huidige zwarte cijfers kijkt, maar dit gaat nog jaren doorwerken in de financiën en we zullen nu maatregelen moeten nemen en niet langer afwachten.

Er zal eerder een beroep worden gedaan op bijstand schuldsanering, eenzaamheid zal bestreden moeten worden, verenigingen zullen steun vragen en de fondsen die ter beschikking zijn gesteld zullen ergens vandaan moeten komen. Naar de mening van RijnGouweLokaal zal er dus zeer goed gekeken moeten worden naar overbodige uitgaven en sommige subsidieslurpers. Over de bodemloze put Castellum hebben we het al zo vaak gehad. Misschien toch maar verkopen aan een investeerder en daar een mooie woontoren neerzetten met onderin een bioscoop en een theaterzaal. Wij snappen verder steeds niets dat er in het theater nu een poppodium moet komen, terwijl in het rapport rond Castellum dat afgewezen wordt. Overigens, daar is nu wat ons betreft sowieso geen geld meer voor.

De exploitatie van het zwembad zal veel extra geld vragen en vanaf  januari 2022 moet er extra bijgepast worden. Dat steekt schril af bij de grootse plannen die deze week werden gepresenteerd. Wij vragen ons wel af hoe het ontvangen van diverse Corona-gelden door het zwembad zich verhoudt met de ontslaan van diverse personeelsleden. Wellicht kan de wethouder van sport daarover iets zeggen.

In dit rijtje hoort ook Archeon thuis. Het college heeft besloten het ontwerp en de realisatie van het museum naar zich toe te trekken omdat dit een te grote opgave voor Archeon is. Ook het inrichten en de uitwerking van de governance zijn na een aantal jaren nog steeds niet geregeld, waarvoor een extern deskundige moet worden ingeschakeld, terwijl ook de financiële haalbaarheid twijfelachtig is en de uiteindelijke realisatie een grotere financiële betrokkenheid van de overheid vraagt. Dat lijkt mij een onverantwoorde uitgave in een tijd waarop we op iedere cent moeten letten, maar dat niet alleen. Archeon is nu al zo lang bezig met dit plan en elke keer is er weer iets anders. Waarom niet gewoon zeggen dat het niet haalbaar is, zeker niet nu

Dus breng de schepen onder in Ipse De Bruggen in Zwammerdam, daar waar ze vandaan komen. En als we al geld willen uitgeven, dan aan het Oude Raadhuis. Maak daar iets moois op het gebied van cultuur van.

Verder zijn wij zeer kritisch over het van buiten naar binnen werken, zeker in het ruimtelijk domein. Of het nu bewoners rond het ARC-terrein zijn of bij de Saffierstraat, de Heimanswetering, de burg. Warnaarkade, de Dorpsraad Boskoop, de Dorpsraad Benthuizen, de bewoners aan de Stuyvesantlaan met hun beschadigde woning, de begrafenisondernemers, de inwoners in het centrum in verband met de parkeerproblemen, het bomenpanel, de bewoners van de Sacharovlaan: men voelt zich niet gehoord en serieus genomen. Het college laat hier echt grote steken vallen.

Voor RGL zijn er  verder de nodige pijnpunten:

–           gebrek aan betaalbare woningen, waarbij we het percentage sociale woningbouw niet halen en een slagingspercentage van 20% om aan een sociale woning te komen, misleidend is;

–           de alsmaar duurder wordende afvalverwerking,

–           economie en werkgelegenheid, waarbij we zorgen hebben over Rijnvicus, terwijl we ons verder afvragen of in deze tijd van dreigende werkloosheid de wethouder economische zaken samen met de wethouder van het sociaal domein kan kijken of er nog andere mogelijkheden zijn om  door bijvoorbeeld een right to challenge mensen aan het werk te helpen door andere partijen dan Rijnvicus.

–           leefbaarheid in het centrum moet aandacht hebben. Er zijn de afgelopen jaren heel veel huizen bijgebouwd. Heel veel mensen op een niet te grote oppervlakte met te weinig groen en veel te weinig te parkeerruimte en veel verkeersbewegingen.

RGL wil duizenden woningen laten bouwen

RGL wil duizenden woningen laten bouwen aan de Heijmanswetering.

 

 

RGL wil niet van het Aardgas af als de inwoner daar flink voor moet betalen

Interview met Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Het mag niet meer kosten dan dat het nu kost.

Rumoer rond neveninkomsten burgemeester Liesbeth Spies

In de pers zijn diverse artikelen verschenen rond de neveninkomsten van Liesbeth Spies. Namens de fractievoorzitters is er een verklaring afgegeven naar aanleiding van een overleg dat vrijdag jl. heeft plaatsgevonden. Alle fractievoorzitters zouden achter de burgemeester staan. RijnGouweLokaal neemt afstand van deze verklaring. De fractievoorzitter van RijnGouweLokaal was – net als een aantal andere fractievoorzitters – niet aanwezig bij dit overleg.

Er ligt een gedragscode bestuurders, vastgesteld door de gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen onze gemeente, waaraan iedere bestuurder in Alphen aan den Rijn zich dient te houden, dus ook de burgemeester. Iedere bestuurder heeft volgens artikel 1 van die verordening, de verordening bij aantreden ontvangen. In die verordening staat dat alle neveninkomsten van bestuurders in de gemeentekas vloeien. Nader onderzoek vindt op dit moment plaats. Een en ander zal daarna verder worden besproken en wat RGL betreft, gebeurt dat in een openbaar debat. De inwoners van Alphen aan den Rijn hebben daar recht op.

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Motie: meer doen met Europese subsidies

MOTIE

Vreemd aan de orde bij de agenda van de gemeenteraad van 22 mei 2019

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 22 mei 2019

 

OVERWEGENDE DAT

de NOS onderzoek heeft gedaan naar de verdeling van de Europese subsidies in Nederland;

uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente Alphen aan den Rijn € 24,00 netto subsidie per inwoner ontvangt en dat deze subsidie 118 extra banen oplevert;

de gemiddelde subsidie per gemeente € 60,00 netto per inwoner bedraagt;

de gemeente Alphen aan den Rijn derhalve aanzienlijk minder ontvangt dan de gemiddelde netto subsidie per inwoner;

in het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente een subsidioloog aanstelt die subsidiemogelijkheden voor het onderwerp duurzaamheid in Europa, bij het Rijk en de provincie gaat aanboren, waarvoor een bedrag ad € 400.000,00 wordt uitgetrokken;

 

VERZOEKT HET COLLEGE:

  • onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Europese subsidies en dit niet alleen te beperken tot het onderwerp duurzaamheid, maar ook op andere beleidsterreinen, en ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling in oktober 2019 met een plan van aanpak te komen;
  • ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling in oktober 2019 de raad een overzicht te verschaffen van de tot op heden door het aanstellen van de subsidioloog behaalde opbrengsten en de hieraan verbonden kosten, derhalve een kosten/batenanalyse.

En gaat over tot de orde van de dag!

 

RijnGouweLokaal

RijnGouweLokaal eist behoud van Stichting MAX

Afgelopen donderdagavond was RijnGouweLokaal bij de door de SP en stichting Max georganiseerde demonstratie voor het Stadhuis. Hier ziet u op de foto Ank de Groot-Slagter (RijnGouweLokaal) en Iris van der Kolk (SP) staan voor het podium waar de geweldige band Venhill.

 

RijnGouweLokaal loont het lef van de Sander de Nie vanwege zijn jarenlange inzet om het jeugd-en jongerenwerk in Alphen en Boskoop op zo’n uitstekende manier uit te voeren!