Dossier Lage Zijde

RijnGouweLokaal Berichten Header

2013

M O T I E

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 28 maart 2013

O V E R W E G E N D E :

dat het college bij brief  d.d. 21 maart 2013 aangeeft op uiterlijk 3 juni 2013 te willen beginnen met de gefaseerde sloop van een aantal gebouwen aan de Lage Zijde, dit omdat op 16 september 2013 gestart moet worden met de nieuwbouw;

dat op dit moment nog geen uitsluitsel is van de Europese Commissie of de gemaakte met afspraken met VORM geoorloofd zijn in het kader van staatssteun;

dat VORM voorts weliswaar bezig is met de verhuur van de commerciële ruimte maar dat op dit moment niet duidelijk is of de eis van VORM, namelijk dat 70% verhuurd moet zijn alvorens men gaat bouwen, daadwerkelijk gehaald wordt;

dat het college op 4 april 2013 in een openbare informatieavond met de gemeenteraad  over een aantal onderdelen van de plannen van gedachten wil wisselen;

dat bij deze onderwerpen geen financiële tussenstand wordt genoemd;

dat op dit moment – minder dan 14 dagen van tevoren – de achterliggende informatie voor de vergadering van 4 april 2013, nog niet bij de raadsleden bekend is;

dat de verdere bespreking rond het Cultuurgebouw (bieb +) ook weer is opgeschoven naar april/mei 2013;

dat nu er nog steeds zoveel onduidelijkheid is over de (financiële) haalbaarheid van de plannen aan de Lage Zijde, het niet verantwoord is thans al met de sloop te beginnen, immers “wat weg is, is weg”;

dat ingeval de plannen namelijk (gedeeltelijk) niet realiseerbaar blijken te zijn, de niet gesloopte gebouwen gebruikt kunnen worden/blijven en we niet tegen een kale lege vlakte aankijken aan de Lage Zijde en een nog verdere verloedering plaatsvindt;

V E R Z O E K T

het college dringend niet eerder te beginnen met de sloop van de panden aan de Lage Zijde voordat over alle (financiële) aspecten duidelijkheid bestaat.

En gaat over tot de orde van de dag.

RijnGouweLokaal                              GroenLinks

2009

Agendapunt 7

Naar aanleiding van het bestemmingsplan Lage Zijde:

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009
Onderwerp: Bestemmingsplan Lage Zijde

 • De Raad,
 • gehoord de beraadslaging,
 • overwegende:
 • dat de huurflats aan de Leeuwerikstraat en Nachtegaalstraat in het kader van de verdere ontwikkeling van de Lage Zijde gesloopt zullen worden;
 • dat de Bloemhofstraat eveneens gesloopt zal worden;
 • dat Wonen Centraal inmiddels een sociaal plan heeft opgesteld voor de huurders , welk sociaal plan door de huurdersraad is goedgekeurd;
 • dat dit sociaal plan o.a. voorziet in een financiële vergoeding van € 5.500,00 per woning in verband met de noodzakelijke verhuizing;
 • dat de gemeente inhoudelijk niet verantwoordelijk is voor het door WonenCentraal aangeboden sociaal plan, doch wel een morele verantwoordelijkheid heeft richting huurders nu deze immers gedwongen worden te verhuizen door de plannen van de gemeente, waarvan zij de afgelopen jaren al (veel) hinder hebben ondervonden en waarvan zij de komende jaren eveneens (veel) overlast, hinder en ongemak zullen ondervinden, zoals ook onlangs bleek op een gehouden vergadering met de bewoners van de betreffende woningen;
 • dat dit eveneens geldt voor de huurders aan de Bloemhofstraat, die – alhoewel niet woonachtig in het plangebied – indirect gedwongen worden te verhuizen door de plannen van de gemeente;
 • dat er voorts in het plangebied Lage Zijde nog sprake is van individuele huurders die huren bij  particuliere verhuurders en eveneens gedwongen worden te verhuizen door de plannen met betrekking tot de Lage Zijde;
 • dat de gemeente bereid is de betrokken huurders die thans in het plangebied aan de Lage Zijde wonen en daar al woonden op het moment dat het herijkt masterplan door de gemeenteraad werd goedgekeurd en die nu gedwongen worden door de plannen van de gemeente te verhuizen, een uitkering te verstrekken van € 2.500,00 per woning, als extra tegemoetkoming in de verhuiskosten, gederfd woongenot, extra energiekosten, overlast etc, uit te keren op het moment van verhuizing;

Besluit aan punt 7, onderdeel beslispunten toe te voegen: Instellen van een voorziening huurders Lage Zijde van € 1 miljoen, incidenteel ten laste te brengen van de reserve Nuon.
A. de Groot-Slagter

Alphen Eén

2009

Agendapunt 7

Reserve Waterfront

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, bijeen op 29 oktober 2009

Overwegende dat:

 • Voorgesteld wordt een reserve  waterfront  in te stellen van € M 13,1 t.l.v. de opbrengst NUON
 • Dat  het gelet op de nog omstreden vormgeving van het waterfront nog te vroeg is om middelen daarvoor af te zonderen
 • Dat het huidige economische tijdgewricht vraagt om een prudent financieel beleid en een nadere bezinning op het waterfront  i.r.t. de kosten

Besluit:

 • Punt 5 van het raadsvoorstel te schrappen
 • De aldus vrijvallende € M13,1 vooralsnog toe te voegen aan de reserve NUON t.b.v. structurele dekking  Namens Alphen Eén Ank De Groot-Slagter

2009

Gedachten van Daedalus

Zijn de voorgenomen bouwplannen op de ‘Lage Zijde’ van het Alphense ‘Woon- Koop- en Uitgaan centrum’ een verbetering of moet dat “Nu Anders”! De bouwactiviteiten en de overlast op de Hoge Zijde van onze Alphense woon en koopcentrum naderen langzaam maar zeker de hoogste betontop. Het zal dan ook niet lang meer duren eer de eerste bewoners het ‘Steppe Stone’ gaan bevolken en dan dagelijks de klagende geluiden bij de brug der zuchten moeten aanhoren. Vast ook gelijk het hart vasthouden als een overvolle stadsbus of scheurende scooter zich met hoge snelheid en oorverdovend rookpluimgeronk door de wegspringende zuch-tende voetgangers wurmt. Dan heb ik het nog niet eens over de dode hoek bij de kopgevel van de Steppe Stone gehad. Dat is de S bocht die zonder uitzicht op tegemoet komende fietsers of overstekende voetgangers genomen moet worden op de kruising Julianastraat/ Castellumstraat/ Doelmanstraat. Dat kan op die plek nooit lang meer goed gaan zeggen vele wandelende zuchtenden en dat willen ze nu andersAls onze alsmaar zachter wordende winters de bouwvakkers ook nog goed gezind blijft, niet alleen de Steppe Stone bewoners al in het voorjaar van 2005 mee kunnen deinen op de (muzikale) geluiden vanuit het “Castellum theater” aan het Rijnpleintje. Zelfs in de nachtelijke uurtjes het gelal en gebral vanuit de horecastraat in alle toon-aarden kunnen beluisteren. En dat kunnen ze binnenkort ook nog op een speeltje van een mediagigant vastleggen als die tenminste zijn Castellumpoortjes wagenwijd openzet.

Volgens Pieter Haas, een van de bazen, kunnen Alphenaren straks profiteren van heel lage speeltjesprijzen. (foto Stadshart)

Vele bouwlustige ontwikkelaars en beleggers kijken dus al maandenlang rijk-rekenend uit naar de “Lage Zijde” want daar valt ook nog ‘goudgeld’ te verdienen. Maar voor dat gouden geld moet er wel opnieuw heel wat van het “Alphens erfgoed” tegen de vlakte. De vraag is dus of de Alphenaren dat nog wel pikken en of dat nu anders moet!Het college van B. en W. (wethouders zijn tegenwoordig door de invoering van het dualisme de zetbazen van de raad) hebben daarom alleen al bedacht dat we het verlies van ons heilig Alphens erfgoed eerst moeten herijken alvorens het voor eeuwig van de kaart te vegen. Herijken is trouwens wel slim bedacht. Want dan hoef je de mensen die het bureau van de nog niet transparante ‘Directie Stadshart’ bevolken, nog niet de zak te geven. Of dat wel zo slim is zal nog moeten blijken want de bezuinigingen liegen er niet om. Je moet je daarbij ook nog afvragen of we in deze decennia nog meer op de schop willen hebben?

Bovenstaande ontwikkelingen in de Lage Zijde is door een raadsmeerderheid in 1996 besloten.Maar dat was toen en het is nu anders! Immers, de economie schommelt al enige jaren weer om de nullijn en de bezuinigingen op ‘Welzijn’ vliegen alsmaar de pan uit. Terugdringen van de werkloosheid en armoedebestrijding zijn geen modewoorden waar je politieke sier mee moet maken want het is de realiteit van elke dag. De netto bestedingen van een grote groep mensen in het Alphense holt alsmaar achteruit en het is elke nieuwe dag moeilijker om de kop nog boven water te houden. De winkeliers krijgen het daardoor flink voor de kiezen en in het centrum is het al enige tijd een komen en gaan van dagwinkeltjes. Is het dan niet verstandiger om een pas op de plaats te maken aan de Lage zijde?

2008

Bent u ook zo ontevreden met de politieke besluiten rondom de Lage Zijde ?Onlangs zijn de bouwplannen voor de Lage Zijde in de Gemeenteraad besproken en vastgesteld. Toen deze plannen bekend werden hebben wij de bewoners in gebouw Nabij geïnformeerd. Ook hebben wij in een enquête gevraagd naar uw mening. Op deze enquête is door velen gereageerd en we hebben de uitkomsten van deze enquête meegenomen in ons standpunt over de Lage Zijde. U bleek in overgrote meerderheid erg gehecht aan de karakteristieke kleinschalige dorpssfeer van de Lage Zijde.

Wij hebben ons in de Gemeenteraad dan ook verzet tegen de grootschalige afbraakplannen voor de Lage Zijde. Met name heeft Alphen Eén zich ook gekeerd tegen de komst van een waterfront. Een hoop karakteristieke panden zouden moeten worden gesloopt voor de aanleg van een jachthaven, die maar een paar maanden per jaar kan worden gebruikt. En dat alles zou u, de burgers van Alphen, € 13 miljoen moeten gaan kosten. Tevens hebben wij ons gekeerd tegen de sloop van de gebouwen rond het Nuts- c.q. Fortis-gebouw. Ook dat betekent de onnodige sloop van panden die nog decennia lang de omgeving kunnen sieren. Men wil daar nu zelfs een situatie te creëren die er in het verleden nooit is geweest.

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal stelt vragen over wegsturen kinderen van springkussen

RijnGouweLokaal stelt vragen over ‘wegsturen kinderen van springkussen’

15 augustus 2021

Geacht College, In deze Coranatijd hebben meer mensen thuis een kinderfeestje georganiseerd, waarbij men soms een springkussen wilde huren. Daarover is tussen de gemeente en diverse inwoners de nodige discussie…

Lees verder
Arno Klos

Artikel Leidsch Dagblad: Voor Arno Klos (60) is de gemeenteraad een experiment ’Misschien is dit wel iets voor mij’

27 februari 2022

Arno Klos (60): ,,Ik had mijn bedenkingen bij de politiek. Ik ben eigenlijk niet zo politiek ingesteld. Maar ik wil toch eens kijken hoe het echt is. Daarom sta ik…

Lees verder

Kern Hazerswoude-Rijndijk Koudekerk aan den Rijn

1 januari 2022
Lees verder