verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur om de vaststellingsovereenkomst die met Sportspectrum is gesloten, openbaar te maken

VERZOEK WET OPENBAARHEID BESTUUR

 

Alphen aan den Rijn, 22 oktober 2017

 

Het college van B en W van de gemeente Alphen aan den Rijn

 

Geacht College,

 

Zoals tijdens de raadsvergadering van 21 september jl. al aangekondigd wensen RGL en SP inzage te krijgen in de met Sportspectrum gesloten vaststellingsovereenkomst. De behandelend wethouder heeft aangegeven dat de vaststellingsovereenkomst wel vertrouwelijk kan worden ingezien, maar dat is niet voldoende. Er is destijds veel discussie over Sportspectrum geweest en het getuigt van transparant bestuur  om in alle openbaarheid aan te geven hoe deze zaak is afgewikkeld en welke afspraken er zijn gemaakt. Raadsleden dienen ook hun controlerende functie te kunnen uitoefenen en zo nodig in de openbaarheid vragen kunnen stellen over de inhoud. Volgens de behandelend ambtenaar kan deze informatie niet gevraagd worden via de WOB op basis van artikel 10, lid 2 g, maar juist die verwijzing roept nog meer vragen op. Immers er staat dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden.

 

Daarom verzoek ik u mede namens Ronald Geurts van de SP nogmaals om op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur openbaarmaking van de met Sportspectrum gesloten vaststellingsovereenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Ronald Geurts,

Ank de Groot-Slagter

Vragen over financiële bijdrage aan AZC

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 22 oktober 2017

Het College van Burgemeester en Wethouders

 

Geacht College,

 

Op 11 juli 2017 hebt u besloten een aanbevelingsbrief te verzenden naar de LEN (Ligue Européenne de Natation), de Europese Waterpolo Bond. U schrijft in uw besluit dat de formele steun van de lokale overheid is vereist. De gewenste support van de gemeente zou volgens uw besluit bestaan uit een formele supportbrief en een financiële bijdrage van 2 x

€ 30.000,00. Deze bijdragen zouden voor LEN het fundament en garantie zijn voor de organisatie. Volgens hetzelfde besluit moeten de begroting en de verdere financiële risico’s nog verder uitgewerkt worden, waardoor er op 11 juli 2017 nog onvoldoende informatie was om een besluit te nemen over de financiële bijdrage. Daarnaast zou er nog een concreet plan moeten komen hoe dit toernooi een bijdrage gaat leveren aan onze maatschappelijke effecten.

Inmiddels zijn we drie maanden verder en onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

 

 1. Is er inmiddels wel voldoende informatie om een besluit te nemen over de financiële bijdrage, zoals vermeld in het collegebesluit van 11 juli jl.

 

 1. Zo ja, wanneer bent u voornemens aan de raad een voorstel te doen deze subsidie ter beschikking te stellen, onder overlegging van alle daarbij behorende stukken, zodat blijkt waaraan de gemeentelijke bijdrage uitgegeven gaat worden. Wij gaan ervan uit dat de inkomsten (sponsorgelden, TV-gelden, toegangsgelden etc.) vermeld worden, alsmede de uitgaven (hotelkosten, representatiegelden, etc.
 1. Zo neen, wanneer denkt u het besluit te nemen?

 

 1. Hoe ver staat het met het concrete plan van aanpak. In uw collegevoorstel stelt u dat het kader het uitvoeringsplan herinrichting sociaal domein is en dat het evenement een bijdrage levert aan de volgende maatschappelijke effecten:

a. Kinderen tot 12 jaar hebben een gezonde leefstijl;

b. Jongeren van 12 tot 27 jaar hebben een gezonde leefstijl;

c. Talentontwikkeling draagt bij aan het terugdringen van “draaglast” en het

vergroten van het eigenvermogen om zelfstandig om te gaan met problemen;

d. Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties draagt bij aan:

– aan het behouden en vinden van werk;

– het onderhouden en ontwikkelen van netwerken’

– het voorkomen of opheffen van eenzaamheid;

– het behouden van zingeving en versterken van weerbaarheid;

e.Vrijwilligers leveren een zinvolle bijdrage aan talentontwikkeling en ontwikkelen hiermee zichzelf en/of   anderen;

f. Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kwetsbare inwoners;

g. Inwoners kunnen optimaal meedoen in de samenleving.

Kunt u aangeven hoe deze financiële bijdrage aan het deelnemen van AZC aan de LEN Trophy – indien deze inderdaad verstrekt wordt – daadwerkelijk op bovenstaande punten een bijdrage levert aan het uitvoeringsplan herinrichting sociaal domein.

Met vriendelijke groet,

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

.

Dat vindt Rijngouwelokaal: Zwammerdam het mooiste dorp aan de Oude Rijn….

Zwammerdam het mooiste dorp aan de Oude Rijn….

Zeker, hartje Groene Hart en hartje Randstad.

Maar toch zijn er een paar onderwerpen die aandacht behoeven. Aandacht waar RGL zich graag voor u op inzet!

Er is bijna geen middenstand meer in Zwammerdam, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Voor boodschappen ben je al snel aangewezen op Bodegraven en Alphen. En één keer in de week een rijdende winkel of de bezorgdienst van AH is onvoldoende. Daarnaast vergrijst het dorp in hoog tempo.

Een uitgekiend woningbeleid met daar aangekoppeld werkgelegenheid voor kleine bedrijven maakt het wonen in ons dorp aantrekkelijker. Misschien kan er dan weer een kleine supermarkt terug komen, gerund door vrijwilligers en pupillen van de Ipse de Bruggen.

Uit de zorgenquête blijkt ook dat er behoefte is aan oplossingen die de vereenzaming tegen gaan. Er is behoefte aan vervoer op maat, naar ziekenhuizen en voor de boodschappen. Behoefte aan klein tuin onderhoud en aan een klussendienst. Onderwerpen waar ik mede namens RGL nauw betrokken ben. Onderwerpen ook die de cohesie in een dorp aanzienlijk kunnen versterken. Het is immers fijn wonen in Zwammerdam en dat moet ook zo blijven.

Helaas zorgt de keuze van een MFA aan de Spoorlaan voor een schisma in ons dorp. Veel mensen vinden de locatiekeuze aan de Spoorlaan een historische misser! RGL is het daar volledig mee eens.

Een MFA hoort in het centrum van een dorp thuis, laagdrempelig en open voor iedereen. De huidige locatie van het dorpshuis Zwanenburcht is de beste plek volgens veel inwoners en RGL. Zeker als je ziet dat de  vergrijzing toe neemt dan is een dorpshuis de woonkamer voor veel alleenstaanden. En voor het terrein aan de Spoorlaan kan de keuze vallen op starterswoningen of kleinschalige zorgwoningen, onder auspiciën van Ipse de Bruggen.

 Bram Strookman, commissielid en kandidaat raadslid Rijngouwelokaal

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE inzake sportspectrum

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

 

Alphen aan den Rijn, 14 juli 2016

 

Het college van B en W

 

Geacht College,

De fracties van SP en RijnGouweLokaal hebben kennis genomen van uw brief d.d. 7 juli 2016 met betrekking tot de stand van zaken beëindigde subsidiezaken. In deze brief schrijft u dat de subsidie voor Sportspectrum op 5 juli 2016 definitief is vastgesteld door het college en dat deze subsidie lager is dan voorlopig verleend. U vordert ter zake een bedrag ad € 505.429,00 terug. Daarnaast vordert u een bedrag ad € 1.064.395,00 terug wegens de afsluiting van de meerjarige subsidierelatie. Het zou hier gaan om middelen die als vreemd vermogen op de balans staan van Sportspectrum en bedoeld zijn voor taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen.

Wij hebben naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen aan u.

 1. Waarom bent u van mening dat Sportspectrum een bedrag van ruim € 1 mio moet terugbetalen ter zake van vreemd vermogen? Het gaat volgens u om taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen, maar waarom zou dat geld dan aan de gemeente terugbetaald moeten worden? Is dat geld op voorhand door de gemeente aan Sportspectrum betaald voor taken die niet uitgevoerd worden of is hier sprake van een reservering door Sportspectrum? Wat verstaat u precies onder vreemd vermogen? Waarom heeft u op basis van de voorgaande jaarverslagen van Sportspectrum niet eerder onderdelen van het vreemd vermogen terug gevorderd?
 1. U vordert een bedrag van € 505.429,00 subsidie terug van Sportspectrum. Kunt u aangeven waarom de subsidie aanzienlijk lager is dan voorlopig verleend?
 1. Is het op korte termijn terugvorderen van deze bedragen niet in strijd met uw brief d.d. 18 januari 2016 aan Sportspectrum? In die brief schrijft u (samengevat) immers dat u openstaat voor eventuele financiële hulpvragen, ondanks het feit dat er voor de gemeente geen enkele juridische gehoudenheid bestaat tot betaling van frictiekosten. U bent bereid bij te dragen onder een aantal voorwaarden. Algemeen uitgangspunt was en is dat Sportspectrum verantwoordelijk is voor de financiële opgaven die bij Sportspectrum spelen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is de gemeente bereid bij te dragen in de kosten die zijn ontstaan door het beëindigen van de subsidierelatie met de gemeente. U wilde verder van Sportspectrum weten welke bedragen Sportspectrum zelf op tafel kan leggen teneinde een zo gering mogelijk beroep te doen op de gemeente.
 1. Regelmatig hebben wij beiden vragen gesteld over de openstaande debiteuren van Sportspectrum. Bent u ervan op de hoogte dat onder andere de Sportverenigingen ARC en AZC debiteuren zijn van Sportspectrum en hun betalingsverplichtingen niet dan wel slechts ten dele kunnen nakomen? Zo ja sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte en welke stappen heeft u ondernomen ten aanzien van de openstaande debiteuren nu debiteuren verwijzen naar met de gemeente gemaakte afspraken.
 1. Bent u ervan op de hoogte dat nu u op korte termijn ongeveer € 1.5 mio terugvordert van Sportspectrum, Sportspectrum genoodzaakt is AZC en ARC aan te spreken voor de openstaande bedragen, zeker nu de betalingsregelingen niet, dan wel slechts ten dele worden nagekomen en Sportspectrum nu het geld zelf dringend nodig heeft?
 1. Bent u zich ervan bewust dat Sportspectrum de door u gevorderde bedragen niet op korte termijn kan terugbetalen, waardoor een faillissement van Sportspectrum dreigt en in het verlengde daarvan ook ARC en AZC (nog) verder in de financiële problemen komen? Wat is uw standpunt in deze? Wat betekent daarnaast het faillissement van Sportspectrum voor Boost en andere taken die zij in opdracht van de gemeente uitvoert?
 1. Bent u bereid de vordering op Sportspectrum voorlopig te “bevriezen” en deze niet op te eisen, maar eerst met de gemeenteraad te overleggen over de huidige situatie, waarbij wij vragen om een duidelijke uitleg over de reden van verlaging van de subisidie en de middelen die terugbetaald moeten worden omdat het hier om vreemd vermogenzou gaan en de middelen derhalve niet voor Sportspectrum bestemd zouden zijn. Zo nee waarom niet?
 1. Gezien de urgentie van de situatie en eventueel dreigende faillissement(en) verwachten wij van u dat u op zeer korte termijn tot beantwoording van onze vragen over te gaat en dat u tot aan de beantwoording geen nadere stappen tegen Sportspectrum gaat ondernemen. Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan verzoeken wij u ons eveneens te informeren. Wij zullen dan ondanks het zomerreces op de kortst mogelijke termijn een spoeddebat aanvragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ronald Geurts en Ank de Groot-Slagter

RGL en SP maken zich zorgen over (mogelijk) faillissement Sport Spectrum

De fracties van de SP en RGL hebben vandaag vragen aan het college van B&W gesteld over de collegebrief waarin zij aankondigen ruim anderhalf miljoen euro terug te vorderen van Sport Spectrum.

Ank de Groot van RGL: “wij zijn natuurlijk al langer met de afwikkeling van Sport Spectrum bezig en hebben herhaaldelijk gevraagd naar zaken als de openstaande debiteuren en de eventuele terugvordering van gelden van Sport Spectrum. Deze actie van het college roept alleen nog maar meer vragen op.” Ronald Geurts (SP) vult aan: “ De gevolgen kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om de organisatie zelf maar met name ook om de sportverenigingen die nog een uitstaande schuld hebben staan bij Sport Spectrum. Zie zullen dan snel aan hun openstaande verplichtingen moeten voldoen. Met alle mogelijke gevolgen van dien want als ze dat niet kunnen dan vallen ze om.”

Vandaar dat beide fracties hierover gezamenlijk artikel 40 vragen aan het college hebben gesteld. Daarnaast roepen ze het college op om geen nadere stappen tegen Sport Spectrum te ondernemen voordat hun vragen zijn beantwoord en voordat duidelijk is wat dit betekent voor de betrokken organisaties . Mocht het college hier niet voor openstaan dan zullen zij een verzoek voor een spoeddebat indienen.

 

Sportcafe 29 oktober

 

Praat mee op het volgende sportcafé!

 

Op dinsdagavond 29 oktober a.s. staat het sportcafé in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.

De Sportraad organiseert samen met het NOC/NSF de thema avond Sport en Politiek. Welke onderwerpen zijn voor de sport en sportverenigingen in Alphen aan den Rijn van belang. Welke boodschap willen wij de politici meegeven vanuit de sport om de komende jaren aandacht aan te geven.

U kunt op deze avond als vereniging in gesprek gaan met de politieke partijen uit onze nieuwe gemeente en u kunt zelf bepalen waar dit gesprek over zal gaan. Dit is dé kans om de politiek mee te geven wat er leeft binnen uw vereniging of sportbedrijf. Er is de focus op sportgebonden gespreksonderwerpen en welke dat zijn, willen wij graag met u bepalen. Wat wilt u de politiek meegeven? Stuur ons een korte vraag, opmerking of aandachtspunt. Dat kan bij uw aanmelding. Wij zullen deze verzamelen en de meest voorkomende en aansprekende onderwerpen op de agenda zetten.

Noteer de 29e alvast in uw agenda, de uitnodiging volgt spoedig.

 

TAPTOE 2010

Wij als Alphen 1 zijn blij dat er dit jaar weer een Taptoe heeft plaats gevonden.

Doordat Alphen 1 veel aandacht heeft gevraagd voor dit evenement, hopen wij dat dit evenement volgend jaar ook weer door gaat.

Ank, Jan sr. , Jan jr. en Sandra waren zoals elk jaar aanwezig bij de Taptoe. We hebben genoten van de mooie show van o.a. Con Brio, DVS en Jong DVS. Wij vonden vooral dat jong DVS een spectaculaire show gaf. Deze jeugdafdeling van DVS deed het  geweldig!

Wij willen burgemeester De Gelder danken ( net zoals hij dat gedaan heeft tijdens zijn dankwoord ) dat hij actief sponsoren heeft benaderd om dit evenent mogelijk te maken. Eetgelegenheid De Gelaarsde Kat verdient hierbij een speciale vermelding als hoofdsponsor.

Lees meer

Motie Taptoe

Inmiddels is bekend geworden dat de Taptoe in september doorgaat!

Lees meer