Wij willen een NIEUWE GOUWE in het Groene Hart

RijnGouweLokaal gaat voor een Nieuwe Gouwe

Als het aan RijnGouweLokaal ligt, is de aanleg van een Nieuwe Gouwe te oosten van Waddinxveen en Boskoop een serieuze optie.

De aanleg van een 2Gouwe zou het duurzame transport over het water tussen Rotterdam en het Alpherium en het achtergelegen gebied een flinke  boost kunnen geven, ook komt er extra ruimte voor watergebonden bedrijven en recreatie wat goed is voor de regionale werkgelegenheid.

Dat de bruggen tussen Gouda en het Alpherium voor de scheepvaart niet meer geopend  hoeven te worden zal voor de inwoners van Boskoop en Waddinxveen niet onopgemerkt blijven, de ouwe Gouwe blijft in het plan van RijnGouweLokaal geschikt voor boten met een doorvaarthoogte tot 2,5 meter, de beroepsvaart en grote en zeilboten ( staande mastroute ) gaan via een 50 meter brede 2e Gouwe waarbij door het toepassen van aquaducten het wegverkeer en de scheepvaart van elkaar geen hinder meer zullen ondervinden.

Het door RijnGouweLokaal gemaakte schetsontwerp laat zien dat na aanleg van een 2e gouwe de mogelijkheden om de infrastructurele  aanpassingen om het verkeersinfarct in de Regio aan te pakken veel ruimer, efficiënter en goedkoper worden.

RijnGouweLokaal wil de komende periode in gesprek met mogelijke stakeholders en inwoners om de haalbaarheid van een 2e Gouwe verder te onderzoeken. U kunt ons mailen op rijngouwelokaal@gmail.com

RGL wil niet van het Aardgas af als de inwoner daar flink voor moet betalen

Interview met Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Het mag niet meer kosten dan dat het nu kost.

Vragen rondom studiereis van wethouder Schotanus (Nieuw Elan) naar Malaga

VRAGEN ARTIKEL 40 REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 10 februari 2019

Het College van Burgemeester en Wethouders

Geacht College,

De fractie van RGL heeft kennis genomen van de memo d.d. 31 januari 2019 ter zake de studiereis van wethouder Schotanus naar Malaga. U geeft aan dat deelnemers aan studiereizen van Vereniging Sport en Gemeenten regio West deze reizen als zeer waardevol beschouwen, omdat ze kennis nemen van de wijze waarop buiten Nederland met sport, bewegen en sportieve recreatie wordt omgegaan. Er zou sprake zijn van een interessant en leerzaam programma. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Toch hebben wij een aantal vragen.

  1. Malaga is de zesde stad van Spanje.met ruim 550.000 en in de omgeving nog eens 1 miljoen inwoners. Malaga heeft een voetbalstadion voor ongeveer 33.000 toeschouwers en een modern stadion voor atletiek en uiteraard nog een aantal andere sportvoorzieningen. Malaga wil de meest vitale stad van Spanje worden en heeft zich kandidaat gesteld voor de “European Capital of Sport” (voor steden met meer dan 500.000 inwoners). De wethouder is bezig met een nieuwe nota Sport en denkt daar wellicht inspiratie op te doen, maar volgens ons is deze informatie ook in Nederland en zelfs Alphen aan den Rijn bij de sportverenigingen wel voorhanden, Alphen aan den Rijn heeft geen stadion voor voetbal of atletiek en dat zal er ook in de nieuwe sportvisie niet komen en de zesde stad van Spanje is niet te vergelijken met onze gemeente. Verder is het zo dat de gemeente Arnhem in 2018 en de gemeente Noordwijk in 2017 “European City of Sport” (voor steden met 25.000 tot 500.000 inwoners) in Nederland waren, dus de wethouder hoeft voor studie en inspiratie niet helemaal naar Spanje. Arnhem lijkt toch iets meer op Alphen dan Malaga.

Kunt u derhalve uitgebreid onderbouwen wat de meerwaarde van deze studiereis van wethouder Schotanus is voor het sportbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn, nu de hieraan verbonden kosten vanuit de Gemeente betaald worden.

  1. Bent u het met ons eens dat u een dergelijk programma ook in Nederland kunt opzetten, waarbij ik o.a. verwijs naar Arnhem en Noordwijk?

 

  1. Gaan er nog meer mensen uit Alphen aan den Rijn mee, bijvoorbeeld ambtelijke ondersteuning, of gaat de heer Schotanus alleen, eventueel vergezeld van de directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten?

 

  1. Wij gaan ervan uit dat het hier om een citytrip per vliegtuig binnen Europa gaat. Bent u het met ons eens dat een Gemeente die zegt een duurzame gemeente te willen zijn niet per vliegtuig even heen en weer naar Spanje vliegt om daar wat inspiratie op te doen over sportbeleid en sportaccommodaties te bezoeken?

 

  1. Bent u bereid af te zien van deze reis nu nut en noodzaak niet aanwezig zijn en u voor eventuele studie/inspiratie gewoon de trein naar Arnhem of de bus naar Noordwijk kunt pakken in plaats van het vliegtuig naar Malaga?

 

Met vriendelijke groet,

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Milieusubsidies en stimulering, niet alleen voor de rijken!

Door: Wim de Wit Kandidaat RijnGouweLokaal (22)

Huishoudens die zich geen zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen kunnen veroorloven betalen via de steeds maar hoger wordende energiebelasting en heffing opslag duurzame energie de subsidies voor de rijken die dat wel kunnen!

Door aanvragen van duurzaamheidsleningen bij het SNV te faciliteren stimuleert de gemeente Alphen aan den Rijn de installatie van zonnepanelen, via het SNV kunnen huishoudens hiervoor een extra gunstige lening tegen 1,6% rente krijgen.

Installatie van 12 zonnepanelen met een totaal vermogen van 3300WP  kost ca. 4000 euro en zorgt direct voor een maandelijkse besparing van ca. 42 euro, de kosten van een duurzaamheidslening bij het SNV met een looptijd van 10 jaar bedragen 36 euro per maand.

Geld verdienen door  geld te lenen en na 10 jaar volledig gratis duurzame energie.

Huishoudens die het zich kunnen veroorloven doen de investering uit eigen middelen, naast een direct rendement van 12%  opteren ze vaak voor een BTW teruggave waardoor het rendement tot 15% toeneemt.

Zelfs als het huishoudboekje klopt en er geen betalingsachterstanden zijn lukt het de minima  vanwege uiteenlopende redenen vaak niet om aan alle voorwaarden  van het SNV te voldoen om voor deze leningen in aanmerking te komen.

Rijngouwelokaal wil juist deze groep hiervan laten profiteren, naast het behalen van de duurzaamheidsambities  van de Gemeente draagt de structurele verlaging van woonlasten bij aan de armoedebestrijding binnen de Gemeente.

Rijngouwelokaal wil dat de Gemeente in samenwerking met de SNV,  woningbouwvereniging(en) en energiebedrijven gaat kijken naar een vereenvoudiging van de toewijzing van deze leningen en dit bijvoorbeeld extra faciliteert door middel van borgstellingen en het actief bevorderen en begeleiden van deze aanvragen.

Een ambitie die geen geld hoeft te kosten en resulteert in een win-win-win situatie! 

Motie Green Deals

M O T I E

 

Behorend bij agendapunt 6, Vaststelling Verordening SVN Stimuleringsregeling Green Deals

De gemeenteraad,  in vergadering bijeen op 19 februari 2015

 

O V E R W E G E N D E:

–                              dat de gemeente Alphen aan den Rijn een reputatie heeft hoog te houden wat betreft het beheer en onderhoud van het groen;

–                              dat in het huidige voorstel weinig aandacht is voor en gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise van de kwekers, met name die uit Boskoop;

–                              dat In het huidige voorstel van eveneens weinig aandacht is voor innovatief groen,  gericht op reductie van CO2 en fijnstof ;

–                              dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zich al eerder heeft uitgesproken over reductie van CO2 en het aanpakken van de fijnstofproblematiek ;

–              dat innovatief groen leidt tot een gezondere, betere maar vooral een groenere leefomgeving;

Verzoekt het college

op een actieve wijze Green Deals te stimuleren voor innovatieve groene ontwikkelingen, die  o.a. tot doel hebben het stimuleren van bij-vriendelijke beplanting, bevorderen van de biodiversiteit, reducering van fijnstof en CO2 om zodoende tot een groenere, maar vooral tot een gezondere leefomgeving te komen. Dit in samenspraak met en georganiseerd door kwekers in onze regio.

En gaat verder tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

 

Ank de Groot-Slagter    Peter Bontekoe                              Marijke Kottenhage      Wil Verschuur

Standpunt Alphen Een over windmolens langs de N11

Standpunt Alphen Een over windmolens langs de N11

De fractie van Alphen Een kan zich wel vinden in het collegevoorstel om af te zien van het op dit moment plaatsen van windmolens op de studielocatie te zuiden van de N11.Wij vinden het enerzijds wel jammer dat het niet door kan gaan, maar aan de andere kant zijn de argumenten van de direct omwonenden aangaande de landschapsaantasting en de directe geluid- en bewegingsschaduwhinder onweerlegbaar. Lees meer