De echte oplossing om de verkeersproblematiek in Boskoop en Hazerswoude Dorp aan te pakken betekent keuzes maken!

Door: Jan C. de Groot

Grote woorden en veel praatjes lossen het verkeersinfarct in Hazerswoude Dorp en Boskoop niet op!

Rijngouwelokaal heeft in tegenstelling tot andere politieke partijen wel de daadwerkelijke oplossing voor u als inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn klaarliggen!

Bij de vorige verkiezingen in 2013 is u van alles beloofd door het CDA, VVD, D66, NE en CU. Massaal hebt u als inwoner van de kernen Hazerswoude en Boskoop gestemd op deze partijen die na 4 jaar samen te hebben geregeerd niets voor u als inwoner van deze kernen hebben betekend waar het gaat om een juiste politieke keuze te maken om de infrastructurele problemen op te lossen. Ja, nu vlak voor de verkiezingen is iedereen weer erg begaan met de inwoners van Hazerswoude Dorp en Boskoop.

U hebt wellicht spijt van uw politieke keuze en ik begrijp dat u als inwoner van Hazerswoude Dorp en Boskoop hierdoor het vertrouwen in de lokale politiek verliest. Anderzijds, misschien vond u destijds als inwoner de keuze van de naam voor onze nieuwe gemeente wellicht belangrijker dan uw eigen voorzieningen. In 2013 gaven wij van RijnGouweLokaal al duidelijk aan welke oplossingen er nodig zijn om problemen in uw kernen op te lossen. Als echte Alphenaar vind ik dat dat we juist moeten kijken naar problemen in de kleine kernen. Waarom? We zijn één gemeente en we moeten het met elkaar rooien. Daarnaast is het ook zo dat wij als inwoners moeten beseffen dat onze woonkern niet ophoudt bij een geografische lijn op Google Maps.

 

Geen keuzes durven maken

Al jaren zijn vele inwoners, organisaties, de gemeente en de provincie bezig om definitieve oplossingen te bedenken om het verkeersinfarct in de kernen Boskoop en Hazerswoude Dorp aan te pakken.  Vooral het ontbreken van een goede doorstroming van het verkeer in de Dorpsstraat is voor inwoners van Hazerswoude Dorp een doorn in het oog evenals de afwikkeling van het verkeer aan de Zijde in Boskoop.

Als geboren Alphenaar vind ik het vreemd dat politici uit de kernen zoals Robert Prins (VVD), Jos Ensink (CDA), Peter Bontekoe (LPB), Pieter Jan Morsink en Inge Prins (D66), Siem Bak (CU) en Peter Bakker (PvdA) op geen enkele manier in staat zijn geweest om de kernen waar zij zoveel van zeggen te houden, die infrastructurele oplossingen te bieden die nodig zijn om tot een duurzaam toekomstperspectief te komen voor deze kernen.

Natuurlijk heeft onze gemeente goede ontsluitingen nodig. Eerder heeft de politiek in Alphen heeft duidelijk aangegeven dat er pas sprake is van een Verlengde Bentwoudlaan als er een definitieve oplossing voor Hazerswoude Dorp ligt. Tot zover op hoofdlijnen het belangrijkste infrastructurele probleem van onze gemeente met op de tweede plaats goede ontsluitingen in Boskoop.

De N209 ( de Provincialeweg en de Gemeneweg ) loopt dus door de woonkern van Hazerswoude Dorp en het grootste knelpunt is hierbij de kruising met de Dorpsstraat. Met toenemend verkeer wordt het woongenot van de inwoners steeds slechter. Naast dit probleem speelt natuurlijk de slechte gesteldheid van de wegen in Boskoop een belangrijke rol. CDA en de VVD die jarenlang de dienst hebben uitgemaakt in Boskoop, hebben dit totaal verwaarloosd en daar plukken we nu de wrange vruchten van.

De oplossingen die RijnGouweLokaal al jarenlang voor ogen heeft,  zijn gebaseerd op de inbreng van vele burgers en organisaties die zich met hart en ziel hebben ingezet om hun woonkern weer leefbaar te maken.

De oplossingen en de financiële en politieke keuzes die gemaakt moeten worden.

Eerdergenoemde partijen paaien u weer met loze beloften. Wij van RijnGouweLokaal snappen dat u als inwoner van de voormalige gemeenten Rijnwoude en Boskoop geen enkel vertrouwen meer in de politiek heeft, maar er zijn partijen zoals RijnGouweLokaal die u wel degelijk serieus nemen en naar uw oplossingen hebben geluisterd.

Als eerste moet natuurlijk de provincie beseffen dat haar oplossingen van tafel moeten. Naast dit bestuurlijk feit moeten ALLE partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad gezamenlijk optrekken met de provincie en de inwoners van de gemeente om die oplossingen te bedenken waar echt draagvlak voor is. En durven we als totale Alphense politiek echt te kiezen voor toekomstgerichte oplossingen, dan is stap twee om bepaalde projecten die nu voor de kern Alphen van belang zijn in de ijskast te zetten. Er moeten namelijk keuzes gemaakt worden als het om het geld gaat.

De ontwikkeling van de Gnephoek met de daarbij behorende grote bypass moet dan wat ons betreft de eerst komende 20 jaar van tafel. Hetzelfde geldt voor de Verlengde Bentwoudlaan. De gemeente en de provincie gaan verder sparen om duurzame maatregelen te nemen en het bedrijfsleven gaat participeren. Ook het uitsmeren van eenmalige investeringen over een meerjarenbegroting behoort tot de mogelijkheden. Wellicht door de opbrengst van extra woningbouw in de kernen zijn ook miljoenen te verdienen om structurele maatregelen te nemen.

Masterplan Hazerswoude- Dorp

Logische maatregelen

Een tunnel blijft naar onze mening de beste en enige juiste oplossing om een duurzame oplossing te bieden aan de verkeersproblematiek. Als RijnGouweLokaal hebben wij altijd als standpunt ingenomen eerst onderzoek te doen of een tunnel mogelijk is en zo ja, bouwen en verdere infrastructurele projecten vooruit schuiven om de bouw van deze tunnel te financieren. Ook hebben wij aangegeven dat inwoners van Hazerswoude zich hierover mogen uitspreken.

Natuurlijk geeft de bouw van een tunnel impact op de omgeving van Hazerswoude, maar het zal de leefbaarheid aanzienlijk vergroten. Door middel van extra woningen en goede ontsluitingen kan het dorp vrolijk verder deze 21e  eeuw in. Bijkomende voordelen zijn o.a. dat het Groene Hart niet doorkruist wordt en dat bij de herinrichting van de Dorpsstraat goed gekeken kan worden naar de verkeersveiligheid met name fietsers van west naar oost (sportvelden en scholen).

Natuurlijk is een andere mogelijkheid een westelijke rondweg, maar dit doorkruist wel een groot groen gebied.  Tegelijkertijd zijn wij daarom hartstikke tegen de variant die is bedacht door Peter Bontekoe om door het Spookverlaat (zoekrichting in oplossing) een verbinding aan te leggen.

Het huidige voorstel met keerrotondes dat nu voorligt verschuift het verkeersinfarct alleen maar. Ook is het voorstel niet voldoende uitgewerkt waar het gaat om de aansluitingen. Natuurlijk kan je met dit voorstel een ei tekenen met ontsluitingen die nodig zijn om zo Hazerswoude Dorp te verlichten, het zgn. ei van Hazerswoude. Het blijft echter een lapmiddel.

In Boskoop is een tweede oeververbinding nodig en een verbinding tussen de Hoogeveenseweg en de Voorweg (ITC). Onderzoek in verkeersbewegingen zal moeten uitwijzen of deze oeververbinding ten noorden of ten zuiden van Boskoop moet komen.

De gemeente Alphen heeft veel geld  over gehad voor de aanleg van de Maximabrug. Dat is helaas niet meer terug te draaien. Maar als er toen al geld beschikbaar was voor een brug zonder enige meerwaarde, hoeveel geld kan er dan beschikbaar komen voor een tunnel met zoveel meerwaarde voor de Alphense inwoners in de kernen Hazerswoude-Dorp en Boskoop.We roepen het college en de provincie op serieus werk te maken van een onderzoek te naar de mogelijkheid van een tunnel en een tweede oeververbinding in Boskoop, met alle kosten. Er variëren nu allerlei verschillende bedragen en niemand weet het precies.  De provincie geeft zelfs aan dat de mogelijkheid tot aanleg van een tunnel nog niet buiten beeld is, maar dat wordt pas na 2030. Dat is veel te laat. RijnGouweLokaal vindt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Als zelfs de provincie vindt dat deze maatregel het beste is, dan vind ik ook dat wij ons als raad er zich hard voor moeten maken. Voorstellen die nu voorliggen zijn lapmiddelen.

Aan u als inwoner weer de keus in maart 2018!

Als commissielid en kandidaat raadslid voor RijnGouweLokaal sta ik klaar om mij in de komende raadsperiode sterk te maken voor een definitieve oplossing van de verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp en Boskoop die breed gedragen wordt door inwoners van deze beide kernen, zodat zij eindelijk beloond worden voor hun tomeloze inzet voor de oplossingen die zij  bedacht hebben. Politieke daadkracht richting provincie in plaats van politieke spelletjes in de gemeenteraad.

Stem daarom op Jan C. de Groot in maart 2018!

Motie openbare toiletten/publieke plasplekken

Deze motie zal Ank de Groot-Slagter namens Rijngouwelokaal de eerstkomende raadsvergadering indienen.

MOTIE

Vreemd aan de orde bij de agenda van de gemeenteraad van 12 oktober 2017

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 12 oktober 2017

OVERWEGENDE

dat de gemeente Alphen aan den Rijn een aantrekkelijke stad wil zijn voor iedereen:

dat landelijk een discussie is ontstaan over wildplassen en het gebrek aan openbare toiletten in het algemeen;

dat de MaagLeverDarm Stichting een oproep heeft gedaan voor meer en schonere toiletten in de openbare ruimte, omdat mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Crohn;

dat het ook voor gezinnen met jonge kinderen, ouderen etc. prettig is om af en toe van een openbaar toilet gebruik te kunnen maken;

dat het in de avonduren en voor het uitgaansleven  belangrijk is dat er openbare toiletten zijn voor zowel mannen als vrouwen;

dat bij een aantrekkelijke en toegankelijke stad openbare toiletten/publieke plasplekken dus niet kunnen ontbreken;

dat er in Alphen aan den Rijn geen openbare toiletten aanwezig zijn;

dat er in Nederland initiatieven zijn van winkels/bedrijven die aan de buitenkant aangeven dat bij hoge nood een toilet aanwezig is waarvan gebruik kan worden gemaakt, zoals nu bijvoorbeeld in Bodegraven gebeurt;

dat ook op andere plekken zoals fietsenstallingen etc. er mogelijkheden gecreëerd zouden kunnen worden voor openbare toiletruimte;

dat er verder gedacht kan worden aan openbare toiletten met aan de buitenkant een reclamevoorziening, zodat de kosten beperkt blijven;

VERZOEKT

het college onderzoek te doen (in overleg met bedrijven/winkels) naar de mogelijkheden en kosten van openbare toiletten/publieke plasplekken binnen onze gemeente en daarover de raad binnen drie maanden te informeren

En gaat over tot de orde van de dag!

ANK DE GROOT-SLAGTER, LIJSTTREKKER (1)

RijnGouweLokaal

Ank de Groot-Slagter

 

Koopzondagen: Voor of Tegen!?

De inbreng van Ank de Groot-Slagter tijdens de laatste commissievergadering.

KOOPZONDAGEN IN DE GEMEENTERAAD

In de afgelopen ronde tafel bijeenkomst is er uitgebreid uitgesproken over de
koopzondagen. Er liggen drie varianten: de winkels alle zondagen open, 18
zondagen open of 12 zondagen open. Er waren diverse insprekers, waaronder
een afgevaardigde van een grote supermarkt en een bestuurslid van de VOA,
eveneens eigenaar van een grote supermarkt. Verder was er een winkelier uit
Benthuizen en iemand de sprak namens de kerken in Benthuizen. Het is de
bedoeling dat de gemeenteraad op 26 maart a.s. een beslissing neemt
Namens RijnGouweLokaal heb ik een eerste reactie naar voren gebracht.
RijnGouweLokaal heeft overigens nog geen definitief standpunt ingenomen
omdat wij eerst de resultaten van de ronde tafel bijeenkomst nog in de fractie
willen bespreken. Wel is al uit een eerdere inventarisatie gebleken dat fractie
en steunfractie 52 koopzondagen voor alle winkels in Alphen (veel) te veel
vinden.
Voor- en tegenstanders hebben allemaal een punt.
Het is ieders eigen vrijheid om wel of niet te gaan winkelen, dus waarom
moeilijk doen. Wie zijn wij om anderen tegen te houden om op zondag te gaan
winkelen. Ik kan en wil mensen niet verplichten om op zondag culturele dingen
te doen, naar de kerk te gaan, aan sport te doen of op familiebezoek te gaan.
Dat laatste kan voor sommige mensen trouwens helemaal niet zo’n leuke
bezigheid zijn
Iedereen moet zelf weten hoe hij of zij de zondag wil doorbrengen.
Echter, de vrijheid van de een is de onvrijheid van de ander. Winkelpersoneel
moet op zondag gaan werken. Er wordt wel gesteld dat het niet verplicht wordt
maar dat is nog maar de vraag. Nu niet verplicht en wellicht aantrekkelijk
omdat er nog een toeslag geldt. Straks verplicht werken op zondag zonder
toeslag. Want de zondag wordt door steeds meer werkgevers gezien als een
“normale” dag waarvoor geen extra toeslag wordt betaald. Blijft het dan nog
steeds zo aantrekkelijk voor werknemers om op zondag te werken? Ik waag dat
te betwijfelen.
Ik mis een onderscheid in winkels. Bouwmarkten, tuincentra en supermarkten
zouden wellicht meer open kunnen dan de overige winkels. Wekelijks een
koopzondag voor alle winkels open lijkt mij heel erg veel. Er zal wellicht sprake
zijn van een hele kleine omzetverhoging want de mensen zullen niet meer maar
op andere tijden gaan winkelen, dus het is maar de vraag of er meer geld wordt
uitgegeven. Je kunt je geld maar eenmaal uitgeven.
En gaat iedereen meedoen. Zeker als het elke zondag wordt, verwacht ik dat
niet.
Concurrentie op internet vind ik geen stek argument. Het internet is 24 uur per
dag te bereiken en daar kunnen winkels ook niet tegenop. En als de omzet van
de supermarkten echt afhangt van die vijf extra uren op koopzondag, zou dat
toch een trieste zaak zijn.
Het Alphense centrum is al jaren ontzettend ongezellig en nodigt niet uit tot
leuk winkelen. Dat verandert echt niet door extra koopzondagen. De beleving is
weg, dus kun je net zo goed achter je computer iets op internet bestellen.
En hoe gaat het verder? In de toekomst de bibliotheek open op zondag? En
uiteraard dan ook het stadskantoor want er zijn vast wel mensen die hun
paspoort op zondag willen halen.
Wat doen we met de kernen? Als men niet open wil, dan toch niet. Ik heb er het
volste begrip voor dat Benthuizen bijvoorbeeld niets voelt voor een
koopzondag.
Wat doen we met parkeren op zondag? Gaan we betaald parkeren om zo de
inkomsten van het parkeerbedrijf weer wat op te krikken of blijft het gratis om
het winkelen aantrekkelijk te maken?
Uit de gehouden enquête blijkt dat er een meerderheid van de Alphense
bevolking voor openstelling is op zondag. Maar of ze dan ook daadwerkelijk
gaan winkelen is de vraag.
Gewoon 1 dag in de week zonder de gehaaste 24 uurs economie en drukte op
straat spreekt mij best aan. Uitzonderingen voor bepaalde winkels en de kleine
kernen moeten mogelij zijn. Op de 12 of 18 zondagen dat de winkels open
mogen zijn (NB: lees mogen en niet moeten) maken we er met leuke activiteiten
(gezellige themamarkten, kinderactiviteiten, optredens in theater etc) prima
Alphense dagen van! En de kerken zijn de hele dag open voor een moment van
rust en bezinning met een mooi orgelconcert!

 

Schriftelijke Vragen Standplaats Alphense Brug: Oliebollenkraam Van de Weerdt en Haring Prins

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 36 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 22 december 2014

Het college van B en W

Geacht College,

Uit berichtgeving op Alphens.nl blijkt dat de oliebollenkraam van Van de Weerdt niet meer haar plaats mag hebben naast de Alphense brug omdat het college stelt dat bij de actualisering van standplaatsen er geen plek meer is voor deze oliebollenkraam.

In de maanden dat de oliebollenkraam hier niet staat, heeft de Haring Prins ( Kees Dissel ) zijn standplaats.

Uit diverse reacties op de sociale media blijkt dat bewoners moeite hebben met het verdwijnen van wellicht twee bekende Alphense ondernemingen naast de Alphense brug.

Daarom heeft RijnGouweLokaal de volgende schriftelijke vragen.

  1. Wat is de aanleiding voor het actualiseren van standplaatsen?
  2. Wat zijn beweegredenen van het college dat de plek naast de Alphense brug geen standplaats meer is?
  3. Zijn er klachten bekend van omwonenden bij het college dat genoemde ondernemingen overlast zouden veroorzaken? Zo ja, heeft de gemeente overleg gehad met de ondernemers om passende maatregelen te nemen?
  4. Welke locaties zijn de twee ondernemers aangeboden om hun activiteiten te mogen voortzetten?
  5. Is het college met ons van mening dat met het verdwijnen van Van de Weerdt en waarschijnlijk ook de Haring Prins het straatbeeld aan de Alphense brug saaier wordt?
  6. In hoeverre is het college bereid actief na te denken om extra standplaatsen toe te voegen aan het winkelgebied om zodoende de ‘gezelligheid’ aan de hoge en Lage Zijde te verhogen ( wel met inachtneming dat er niet sprake is van concurrentievervalsing )

 

Ik hoor thans graag op korte termijn van u.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Bijdrage van de Fracties van Nieuw Elan, Alphen 1, Beter Alphen en Trots voor het raadsdebat van donderdag 26 mei 2011 over Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2011.

 Gerard van As van NIeuw Elan heeft mede namens Alphen 1 het woord gevoerd over het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2011. Gezien zijn deskundigheid leek het een aantal opppositiepartijen verstandig dit onderwerp door Gerard van As te laten behandelen.

We zijn akkoord gegaan met het raadsvoorstel, met dien verstande dat de wethouder de toezegging heeft gedaan in een commissievergadering nog dieper op dit (moeilijke) onderwerp in te gaan en eventuele verbeteringen/wijzigingen uit die commissievergadering mee te zullen nemen.

Ank de Groot-Slagter

Lees meer

Vragen Alpherium

A. de Groot-Slagter,

Kievitstraat 16

2406 EV Alphen aan den Rijn

tel.: 0172-493053, 06-13314925

e-mail: ankdegroot@casema.nl

Alphen aan den Rijn, 19 mei 2011

Het college van burgemeester en wethouders

Geacht college,

De fractie van Alphen Eén neemt met bezorgdheid kennis van alle krantenberichten over de gang van zaken rond Alpherium. Destijds hebben wij ons verzet tegen de komst van dit Alpherium in verband met de te verwachten overlast voor de bewoners in de nabij gelegen woonwijk. Onze vrees lijkt nu uit te komen. Weliswaar meent de directeur van  Alpherium dat de bewoners niet moeten zeuren, maar dat is te kort door de bocht. Wij begrijpen dat de provincie dreigt met eventuele dwangsommen maar ook wij als gemeente hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt des temeer nu uit eerdere plannen blijkt dat Alpherium nog veel drukker moet worden dan op dit moment het geval is. Dat zou inhouden dat de overlast alleen maar zal toenemen.

Lees meer

Opiniërende discussie Wiebel Wiebel

Opiniërende discussie Wiebel Wiebel

Inbreng Jan de Groot

Langzamerhand lijkt het erop dat het in Alphen weer gaat bruisen.  Alphen 1 heeft dan ook geen bezwaar als Wiebelwiebel naast het kinderspeelparadijs meer horeca gerelateerde activiteiten gaat organiseren. Het verzoek ziet op het wijzigen van het gebruik, zodat niet alleen kinderspeelparadijs wordt toegestaan maar ook de hoofdfuncties Cultuur & Ontspanning, Horeca en Recreatie. Wel is onze fractie van mening dat de gebroeders Laros activiteiten ondernemen die een aanvulling zijn op de Alphense horeca. Er worden te weinig activiteiten gereorganiseerd voor de doelgroep 40-plus. Wet en Wild richt zich voornamelijk op trendy jongeren en jong volwassenen.  Onze fractie is dan ook van mening dat wij geen voorstander zijn van eenheidsworst. Activiteiten moeten een aanvulling zijn van het recreatieve karakter van de Zegersloot met name in de zomer. Waarbij de regels wat betreft geluidsoverlast en openingstijden helder dienen te zijn. Aangezien Wiebelwiebel een bestaande locatie is, willen wij het college dus verzoeken om de situatie te legitimeren. Wij hebben als Alphen 1 geen zin in een eindeloze discussie zoals bij Studio Oosterman in het verleden. Hebben wij als raad hiervan nou niet geleerd? Als de gebroeders de gebroeders Laros een boterham kunnen verdienen met extra activiteiten prima, maar leg dat eens en voor altijd duidelijk vast. Ik kan me al die avonden met de vele insprekers nog wel heugen. Wel of geen terras/ wel of geen theehuis. Het is niet onze taak om ons met details bezig te houden. Onze voorwaarde is wel dat het gebied voor alle Alphenaren is. Het grondgebruik moet dus niet permanent worden en dat moet ook zo blijven. Zeker omdat er dit gebied ook ballonvaarten worden georganiseerd. Het openbare karakter van het gebied moet daarom ook behouden worden. Wij hopen namelijk niet dat door het niet doorgaan van de wijziging dat Wiebelewiebel failliet gaat. Elke nieuwe ondernemer zou dan ook eisen hebben op gebied van horeca. Het zou zonde zijn van het pand. Wij verzoeken het college dan ook om op korte termijn te komen met een voorstel over welke plekken er in aanmerking komen voor nieuwe activiteiten, welke gewenste functies nog mogelijk zijn etc. in relatie tot de bestaande voorzieningen in dat gebied.

Uit de discussie bleek dat de meerderheid van de commissieleden geen onoverkomenlijke bezwaren had voor uitbreiding van de horeca activiteiten.  Wel hadden de meeste commissieleden moeite met outdoor activiteiten. Immers deze zou gaan plaats op het openbare terrein naast Wiebel Wiebel.

Binnenkort gaat de fractie van Alphen 1 op werkbezoek bij Wiebel Wiebel

De toekomst van het Thorbeckeplein en het ronduit onbeschofte gedrag van de machtigste man van Alphen

Enige tijd geleden werd ik door Eveline Verhoeve uitgenodigd om mijn visie te geven op de ontwikkeling van het Thorbeckplein en met name het Nutsgebouw. In een leuk gesprek dat op Alphen Stad TV is uitgezonden en ook via You Tube te bekijken is, kwamen Eveline en ik al pratend tot een schitterende oplossing.  Al eerder heb ik aangegeven dat het Nutsgebouw, een van de weinige echte monumenten die Alphen nog in het centrum heeft staan, moet gaan functioneren als een gebouw waarin voor iedereen wat is. Ik zie daar een soort Alphens museum, een grand café, winkels met maatschappelijke doelstellingen, amateurkunstenaars die daar exposeren, een boekhandel met een leesttafel en ga zo maar door. De panden aan het Thorbeckplein moeten zo mogelijk gerestaureerd worden, het Hage pand moet worden afgebroken met een daar een mooie inham richting de Oude Rijn, bomen en bankjes. In de gerestaureerde pandjes komen leuke winkels met een bijzonder karakter, ateliers, waarin kunstenaars aan het werk zijn zodat het kenmerkende karakter van de Lage Zijde in stand blijft en de Lage Zijde geen kopie van de Hoge Zijde wordt.

Aan het Thorbeckeplein komt verder een publiektrekker en er is woningbouw en wat mij betreft liefst ook voor ouderen, zodat die midden in het centrum bij de winkels, restaurants etc. wonen.

Het Cultuurgebouw komt niet aan het Thorbeckeplein. Op die plaats komt een grote publiekstrekker die de financiering van dit project mogelijk kan maken.  Voor de bibliotheek wordt een andere oplossing gezocht, eventueel volgens de plannen van Nieuw Elan in de Cultuurzone.  Daarnaast wil ik op het plein veel meer activiteiten, zoals meer (antiek, streek, sport)markten, straatartiesten, optredens, festivals en ga zo maar door. Het moet echt graan bruisen op het Thorbeckplein.

Een zelfde soort verhaal hield ik bij Eveline in het discussieprogramma “Op het dorp” op vrijdag jl. Let wel, er is ons gevraagd gewoon aan te geven wat je leuk zou vinden, even afgezien van het feit of het ook haalbaar zou zijn!

Wat er vervolgens gebeurde, was verbijsterend.  Onze machtigste man van Alphen heeft daar op een ronduit onbeschofte manier gereageerd op mijn idee. “Hans en Grietje verhalen” zo noemde hij dit. Volgens zijn twitterberichten zou ik de perceptie van een inwoner van Giethoorn hebben en ik zou ook nog een hoela-hoep veldje willen maken op het Thorbeckplein.

Het staat iedereen vrij een mening ergens over te hebben maar kom dan wel met argumenten! Het argument dat er onderzoeken zouden zijn waaruit zou blijken dat veel mensen hun inkopen al jaren buiten Alphen doen, wordt genoemd en ook het feit dat de gemeente de panden al voor veel geld heeft aangekocht. Alphen Een pleit overigens al vanaf het eerste moment om deze panden zoveel mogelijk te restaureren en heeft al veel vaker aangegeven te kiezen voor een meer kleinschalige oplossing. Dat mensen hun inkopen buiten Alphen doen, kan ook te maken hebben met het feit dat Alphen steeds ongezelliger wordt, maar dat vergeet de heer Vermeer wel erg gemakkelijk.  Toen Jo Schriek van de SP hem om de onderzoeken vroeg, kwam er niet echt een duidelijk antwoord. De heer Vermeer weigerde verder op een behoorlijke manier in discussie te gaan alhoewel hij praktisch dezelfde zaken wil als het gaat om het plein als wij dat willen want ook hij had het over die publiekstrekker die naar Alphen moest komen en over ambachtelijke winkels. Het verschil? Geen idee!

Ik heb de heer Vermeer aangegeven dat hij eens moet leren luisteren maar dat woord kent hij volgens mij niet!. Op twitter begint hij dan ook nog over mijn echtgenoot en over socialisten. Allereerst niets ten kwade van socialisten maar mijn echtgenoot heeft een andere achtergrond. Verder blijkt maar weer eens dat de heer Vermeer op geen enkele manier in Alphen geïnteresseerd is want dan zou hij geweten hebben dat mijn echtgenoot al bijna zijn hele leven bezig is met de geschiedenis van Alphen aan den Rijn en dat het hem erg aan zijn hart gaat dat oude panden verdwijnen. Daarom wilde hij weten wie er in Alphen geboren waren. De geboren Alphenaren voelen dat gemis wellicht meer dan de import Alphenaren. Zij hebben namelijk de afgelopen tientallen jaren al zoveel panden door sloop zien verdwijnen. Veel Alphense bedrijven weten mijn echtgenoot te vinden als het om de geschiedenis van hun bedrijf gaat omdat hij een zeer uitgebreid archief heeft en beschikt over heel veel oude foto’s en ansichtkaarten.  Om mijn echtgenoot nu te beschuldigen met opmerkingen als “eigen volk eerst” is misselijkmakend. En nee mijnheer Vermeer, ik ga geen Giethoorn Een oprichten!

Na afloop gaf de heer Vermeer mij een hand en bood zijn excuses aan. Zijn twitterberichten zijn echter van een later tijdstip, dus zijn excuses waren niet gemeend en dus onoprecht.

Onlangs gaf de heer Vermeer de kleine partijen in Alphen aan den Rijn de schuld van de huidige bestuurscrisis. Toen heb ik aangegeven dat hij misschien de machtigste man maar ook de domste man van Alphen was. Dat zat hem waarschijnlijk vrijdag jl. nog erg dwars. Door zijn onbeschofte gedrag zowel tijdens de bijeenkomst als later op twitter heeft hij dit alleen maar bevestigd.

De heer Vermeer is voorzitter van de VOA en dus het boegbeeld van deze Vereniging.

Het gedrag van de heer Vermeer is in ieder geval een voorzitter van de VOA onwaardig.