Sportpark Steekterpoort

Donderdagavond staat de besluitvorming van de Steekterpoort centraal.

RijnGouweLokaal is TEGEN het bouwen van een nieuw distributiecentrum op deze locatie.

Er wordt schaarse grond uitgegeven aan een bedrijf waar weinig arbeidsplaatsen gerealiseerd zullen worden. De kans bestaat ook dat vooral arbeidsmigranten aangetrokken worden om produktie te draaien. Er is al een tekort aan woningen in onze gemeente.

Bewoners aan de Steekterweg/ Onder de Hefbrug zijn ook faliekant tegen dit plan.

Daarom heeft RijnGouweLokaal de oplossing bedacht om van dit gebied een SPORTPARK te maken. Ook is er gedacht om ruim te ruimte te geven aan de Alphense Hondenbezitter.

Hieronder ziet u het plan waarbij er voorzieningen worden gecreeerd voor sportverenigingen. Ook is er ruimte voor een inpandige sporthal (een nieuwe Rijnstreekhal).

Het mooiste is als meerdere verenigingen gebruik maken van het complex en de velden. Dit is ons idee voor dit gebied.

 

Namens RijnGouweLokaal,

 

Ank de Groot-Slagter, Jan de Groot en Wim de Wit

Foto: Wim de Wit (RijnGouweLokaal)

Wij willen een NIEUWE GOUWE in het Groene Hart

RijnGouweLokaal gaat voor een Nieuwe Gouwe

Als het aan RijnGouweLokaal ligt, is de aanleg van een Nieuwe Gouwe te oosten van Waddinxveen en Boskoop een serieuze optie.

De aanleg van een 2Gouwe zou het duurzame transport over het water tussen Rotterdam en het Alpherium en het achtergelegen gebied een flinke  boost kunnen geven, ook komt er extra ruimte voor watergebonden bedrijven en recreatie wat goed is voor de regionale werkgelegenheid.

Dat de bruggen tussen Gouda en het Alpherium voor de scheepvaart niet meer geopend  hoeven te worden zal voor de inwoners van Boskoop en Waddinxveen niet onopgemerkt blijven, de ouwe Gouwe blijft in het plan van RijnGouweLokaal geschikt voor boten met een doorvaarthoogte tot 2,5 meter, de beroepsvaart en grote en zeilboten ( staande mastroute ) gaan via een 50 meter brede 2e Gouwe waarbij door het toepassen van aquaducten het wegverkeer en de scheepvaart van elkaar geen hinder meer zullen ondervinden.

Het door RijnGouweLokaal gemaakte schetsontwerp laat zien dat na aanleg van een 2e gouwe de mogelijkheden om de infrastructurele  aanpassingen om het verkeersinfarct in de Regio aan te pakken veel ruimer, efficiënter en goedkoper worden.

RijnGouweLokaal wil de komende periode in gesprek met mogelijke stakeholders en inwoners om de haalbaarheid van een 2e Gouwe verder te onderzoeken. U kunt ons mailen op rijngouwelokaal@gmail.com

Vragen RGL rondom miljoenen investering Theater Castellum

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter

Technische vragen in verband met agendapunt Theater Castellum

 

Wat is de reden dat ondanks eerdere verbouwingen nu pas onderzoek gedaan is naar de brandveiligheid?

Welke informatie is er door Gemeente aan het onderzoeksbureau verstrekt?

Is er contact geweest met de aannemer van destijds (Bot Bouw), het bureau dat de Gemeente destijds bij de bouw begeleidde (BBN Adviseurs) en de projectleider van de gemeente destijds, die nog steeds werkzaam is bij de gemeente? Zo ja, wat is hun reactie? Zo nee, waarom is er geen contact geweest?

Wat is de rol van de brandweer geweest ten aanzien van de brandveiligheid? Hoe vaak is er de afgelopen jaren een inspectie door de brandweer uitgevoerd en zijn deze inspectierapporten voorhanden? Waarom zijn deze gebreken niet geconstateerd? Hoe zit het precies met de 60 minuten?

Volgens het voorliggende rapport is er sprake van een quick scan en zijn alleen de hoofdzaken onderzocht. Hoeveel meer gaat het kosten als alles wordt onderzocht en hersteld moet worden?

Op basis van de initiële begrote verbouwing (eerste besluitvorming) zou er een openbare aanbesteding moeten zijn geweest. Kan het college aangeven op basis van welke criteria is gegund en wat het verschil was tussen de hoogste en laagste inschrijving?

Zijn de bouwplannen tussentijds aangepast waardoor nu de brandveiligheid in het geding is?

Gesteld wordt dat de bedrijfsschade niet onder de verzekering van Castellum valt. Waarom niet? En waarom heeft de Gemeente dan niet zelf een dergelijke verzekering afgesloten?

Graag zien wij de herziene subsidieaanvraag van Castellum bij de stukken.

Hoe zit het met de (brand) veiligheid en  toezicht en handhaving in het algemeen binnen onze gemeente. We denken hierbij aan het achterstallige onderhoud van de Julianabrug, Hefbrug Boskoop (in samenhang met de provincie), de te kleine lift in de bibliotheek en overige openbare gebouwen (zoals scholen, Stadskantoor, Archeon).

Algemene Beschouwingen: Financiële zorgen gemeente Alphen aan den Rijn

Door Ank de Groot-Slagter

De begroting is sluitend, maar welke inwoner zal zich er druk over maken. De horeca worstelt en denkt aan zijn eigen begroting die zeker niet sluitend is net als menig winkelier die ternauwernood het hoofd boven water kan houden. Werkloosheid dreigt voor ouderen en jongeren en veel gezellige zaken behoren tot het verleden. De mentale gezondheid van mensen gaat achteruit en huiselijk geweld lijkt toe te nemen. Sportverenigingen en cultuurinstellingen zijn gesloten, in de kerk mag je met 30 mensen bij elkaar komen en de spanning in de maatschappij loopt op tussen voor- en tegenstanders van Corona-maatregelen.

Alphen staat er vergeleken met andere gemeenten niet slecht voor stelt het college. alhoewel de cijfers door de coronatijd lastig te interpreteren zijn. Voor een aantal zaken zoals speelruimteplan moet nog wel geld gevonden worden net als voor het Oude Raadhuis, dus we zijn er nog niet. Verder doen we weer een groot beroep op onze reserves Dat kan natuurlijk niet altijd zo doorgaan, want reserves zijn niet onuitputtelijk.

Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden want de financiën  zullen hoe dan ook door Corona meer onder druk komen te staan en de druk op het sociaal domein zal toenemen. Overigens, een deskundige burger heeft geprobeerd de in de begroting in één opslag genoemde Post Samenkracht en Burgerparticipatie van ongeveer € 25 mio die niet in 2020 vermeld stond, te traceren in de programmabegroting, maar dat is nog niet gelukt. Ondanks diverse pogingen de leesbaarheid te verbeteren, zijn we er nog lang niet.

Er zal dus nog meer geld moeten komen nu de tweede golf een feit lijkt. Het lijkt erop alsof het college de gevolgen onderschat en teveel naar de huidige zwarte cijfers kijkt, maar dit gaat nog jaren doorwerken in de financiën en we zullen nu maatregelen moeten nemen en niet langer afwachten.

Er zal eerder een beroep worden gedaan op bijstand schuldsanering, eenzaamheid zal bestreden moeten worden, verenigingen zullen steun vragen en de fondsen die ter beschikking zijn gesteld zullen ergens vandaan moeten komen. Naar de mening van RijnGouweLokaal zal er dus zeer goed gekeken moeten worden naar overbodige uitgaven en sommige subsidieslurpers. Over de bodemloze put Castellum hebben we het al zo vaak gehad. Misschien toch maar verkopen aan een investeerder en daar een mooie woontoren neerzetten met onderin een bioscoop en een theaterzaal. Wij snappen verder steeds niets dat er in het theater nu een poppodium moet komen, terwijl in het rapport rond Castellum dat afgewezen wordt. Overigens, daar is nu wat ons betreft sowieso geen geld meer voor.

De exploitatie van het zwembad zal veel extra geld vragen en vanaf  januari 2022 moet er extra bijgepast worden. Dat steekt schril af bij de grootse plannen die deze week werden gepresenteerd. Wij vragen ons wel af hoe het ontvangen van diverse Corona-gelden door het zwembad zich verhoudt met de ontslaan van diverse personeelsleden. Wellicht kan de wethouder van sport daarover iets zeggen.

In dit rijtje hoort ook Archeon thuis. Het college heeft besloten het ontwerp en de realisatie van het museum naar zich toe te trekken omdat dit een te grote opgave voor Archeon is. Ook het inrichten en de uitwerking van de governance zijn na een aantal jaren nog steeds niet geregeld, waarvoor een extern deskundige moet worden ingeschakeld, terwijl ook de financiële haalbaarheid twijfelachtig is en de uiteindelijke realisatie een grotere financiële betrokkenheid van de overheid vraagt. Dat lijkt mij een onverantwoorde uitgave in een tijd waarop we op iedere cent moeten letten, maar dat niet alleen. Archeon is nu al zo lang bezig met dit plan en elke keer is er weer iets anders. Waarom niet gewoon zeggen dat het niet haalbaar is, zeker niet nu

Dus breng de schepen onder in Ipse De Bruggen in Zwammerdam, daar waar ze vandaan komen. En als we al geld willen uitgeven, dan aan het Oude Raadhuis. Maak daar iets moois op het gebied van cultuur van.

Verder zijn wij zeer kritisch over het van buiten naar binnen werken, zeker in het ruimtelijk domein. Of het nu bewoners rond het ARC-terrein zijn of bij de Saffierstraat, de Heimanswetering, de burg. Warnaarkade, de Dorpsraad Boskoop, de Dorpsraad Benthuizen, de bewoners aan de Stuyvesantlaan met hun beschadigde woning, de begrafenisondernemers, de inwoners in het centrum in verband met de parkeerproblemen, het bomenpanel, de bewoners van de Sacharovlaan: men voelt zich niet gehoord en serieus genomen. Het college laat hier echt grote steken vallen.

Voor RGL zijn er  verder de nodige pijnpunten:

–           gebrek aan betaalbare woningen, waarbij we het percentage sociale woningbouw niet halen en een slagingspercentage van 20% om aan een sociale woning te komen, misleidend is;

–           de alsmaar duurder wordende afvalverwerking,

–           economie en werkgelegenheid, waarbij we zorgen hebben over Rijnvicus, terwijl we ons verder afvragen of in deze tijd van dreigende werkloosheid de wethouder economische zaken samen met de wethouder van het sociaal domein kan kijken of er nog andere mogelijkheden zijn om  door bijvoorbeeld een right to challenge mensen aan het werk te helpen door andere partijen dan Rijnvicus.

–           leefbaarheid in het centrum moet aandacht hebben. Er zijn de afgelopen jaren heel veel huizen bijgebouwd. Heel veel mensen op een niet te grote oppervlakte met te weinig groen en veel te weinig te parkeerruimte en veel verkeersbewegingen.

RGL wil duizenden woningen laten bouwen

RGL wil duizenden woningen laten bouwen aan de Heijmanswetering.

 

 

RGL wil niet van het Aardgas af als de inwoner daar flink voor moet betalen

Interview met Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Het mag niet meer kosten dan dat het nu kost.

RijnGouweLokaal heeft een alternatief Masterplan om de woningnood breed aan te pakken en de economie een boost te geven.

RijnGouweLokaal heeft een alternatief Masterplan om de woningnood breed aan te pakken en de economie een boost te geven.

 

RijnGouweLokaal toonde Lef en Daadkracht in afgelopen commissievergadering van 7 mei j.l.

 

RijnGouweLokaal is van mening dat wethouder Van As meer op zijn strepen moet staan en Lef en Daadkracht moet tonen waar het gaat over bouwen op de locatie Noordrand (Heuvelweg). De druk op de provincie moet opgevoerd worden. Onze steun heeft hij. Alphen aan den Rijn is een 100.000+ gemeente en de wethouder hoeft zich niet zomaar het bos in te laten sturen door de provincie en verschillende coalitiepartijen. Zelfs de minister van Volkshuisvesting ondersteunt de wens van Van As om verder te kijken dan alleen maar inbreidingslocaties. Het College stelt pas in 2022 weer in gesprek te gaan met de provincie. Dat vinden wij veel te laat. De wethouder moet doorlopend in gesprek blijven met de provincie. Wij roepen hem daartoe op en zullen zo nodig met een motie komen.

 

De wethouder zal ook Lef en Actie moeten tonen wat hij tot nu toe niet heeft getoond waar het gaat om bouwen in de kernen. Doorbraakprogramma’s in de kernen Zwammerdam, Koudekerk, Hazerswoude en met name Boskoop zijn nodig. Wel is de eis van RijnGouweLokaal dat er minimaal voor 50% sociale huur en sociale koopwoningen (starterswoningen) worden gerealiseerd.

 

Zoals de provincie en ook de minister al stellen moeten wij als politiek streven naar een Sociale en Duurzame Leefomgeving met oog voor de energietransitie, klimaatadoptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Uitgangspunt is (oude) bedrijventerreinen omzetten naar woningen. Gezien het feit dat er niet gebouwd mag worden in de Gnephoek, heeft de provincie financiële compensatie geboden om de gemeente Alphen aan den Rijn te helpen met haar woningbouwopgave.

 

RijnGouweLokaal vindt dat wethouder Van As (Nieuw Elan) genoeg ambitie heeft om te bouwen. Hij schiet alleen tekort waar het gaat om participatie, het actief ophalen van ideeën buiten de coalitiepartijen en het neerleggen van een totaalvisie op gebied van economie, infrastructuur, groen, recreatie en wonen. RijnGouweLokaal wil hem daarbij graag helpen als zijn huidige fractievoorzitter Andre de Jeu daarin gebreke blijft gezien het feit dat hij bereidwillige oppositiepartijen niet opzoekt en het feit dat hij zijn eigen wethouder niet durft te verdedigen waar het gaat om de woningbouwambities van zijn eigen wethouder. (zie  https://www.studioalphen.nl/nieuws/coalitiepartijen-cda-en-groenlinks-wethouder-van-as-moet-bouwen-in-gnephoek-loslaten-1/). Tijd voor nieuw leiderschap bij Nieuw Elan!?

 

Er is echter een probleem waar Gerard van As en het gehele college mee zit. De voormalige wethouder Hoekstra (VVD) was visieloos op gebied van infrastructuur. Alphen heeft goede ontsluitingswegen nodig zowel Oost-West als Noord-Zuid. Huidig wethouder Van Velzen (CDA) is al jaren bezig een oplossing te bedenken voor de verkeersproblematiek in Hazerswoude Dorp en in Boskoop en durft niet met een voorstel te komen waar over 100 jaar nog over gesproken wordt in Boskoop. Oftewel een tunnel bij het Halve Raak of ten Zuiden van Boskoop, een nieuwe brug ter vervanging van de Hefbrug in Boskoop of een nieuwe ontsluitingsweg aan de Westkant van Boskoop. Ook durft hij niet met zijn vuist op tafel te slaan en zich in te zetten voor een weg langs de HSL waar het gaat om de verkeersproblematiek in Hazerswoude Dorp. Natuurlijk kosten deze projecten miljoenen euro’s. Maar deze investeringen zijn gewoon nodig om de gehele gemeente Alphen aan den Rijn LEEFBAAR te maken.

 

Voorlopig heeft wethouder Van As de steun van RijnGouweLokaal om woningen te realiseren aan de Heimanswetering, Hoorn-West, Rijnhaven, de Den Uylsingel, Handelsweg en aan de Oostkanaalweg waar het gaat om inbreidingslocaties. Ook meer dan onze steun om doorbraakprogramma’s op te zetten in de kernen.

In verschillende gesprekken die RijnGouweLokaal met bewoners voert komt duidelijk naar voren wat hun wensen en bedenkingen zijn. Neem bijvoorbeeld het voorstel van bewoners om de Heijmanswetering dezelfde status te geven als Rijnhaven-Oost, waarbij de provincie gevraagd wordt om financiële hulp om overlast gevende bedrijven te verplaatsen. 850 bewoners hebben dit middels door een petitie laten weten. Het zelfde geldt voor bewoners die het Rijnpark versneld gebouwd willen zien en bewoners in Zwammerdam die hun levenswerk maken van meer woningen in Zwammerdam. Het advies van RijnGouweLokaal is juist op die locaties te ontwikkelen waarbij het draagvlak onder bewoners torenhoog is. Als RijnGouweLokaal zijn wij wel absoluut tegen woningbouw op locaties die de leefbaarheid aantasten.

 

Op locaties zoals bijvoorbeeld aan de Saffierstraat en Klompenmaker moet je gewoon niet willen bouwen als gemeente. Speelveldjes en groen zijn nodig voor een gezond leefklimaat en hebben hun nut bewezen. Tijdens deze Corona-crisis is het nog drukker dan anders langs de Zegersloot, zelfs zodanig dat de parkeerplaatsen afgesloten moesten worden. Daar ga je dus geen appartementengebouw neerzetten met bijna alleen maar dure appartementen.

 

Groenstroken zijn van vitaal belang als verbindingstroken voor de biodiversiteit en leefbaarheid. Groen is een behoorlijke compensatie voor de luchtvervuiling in de wijken. Niet bebouwen dus.

 

De oplossing van RijnGouweLokaal als er niet gebouwd mag worden in de Gnephoek is helder. Geen postzegel, adhoc oplossingen of de salamitactiek meer toepassen.

 

Ontwikkel moderne bedrijventerreinen in het zuiden van Alphen en pas daar absoluut geen nieuwe woningbouw toe. Verplaatst bedrijven die in Alphen Stad of in de kernen die woningbouw onmogelijk maken. Ontwikkel zoveel mogelijk woningbouw aan de Heimanswetering. Bouw een tunnel voor zwaar verkeer aan het Halve Raak met een goede ontsluitingsweg in Boskoop. Maak van de Hefbrug in Boskoop uiteindelijk een brug zonder zwaar verkeer. Ga met bewoners van wijken in gesprek die willen meedenken over woningbouw en laat hen meedenken over de type woningen die gerealiseerd moeten worden. Dit voorkomt vertraging en boosheid bij inwoners. Interactieve beleidsvorming met creatieve geesten, ontwikkelaars, bedrijven, maar vooral bereidwillige inwoners zijn nodig dit Masterplan te gaan uitvoeren in onze gemeente. Ik roep de andere politieke partijen in Alphen op om samen te werken. Wethouder Van As van Nieuw Elan is welkom bij RijnGouweLokaal als wethouder om zijn kunde met ons te delen en samen te werken met zijn oude strijdmakkers. We hebben dezelfde raakvlakken. GroenLinks is welkom bij RijnGouweLokaal om samen na te denken over ons alternatief als de bouw in de Gnephoek niet doorgaat. Het CDA ken ik als constructief en de VVD wil graag bouwen, bouwen en bouwen. Is het zo simpel? Ja! Het gaat erom dat de politiek keuzes durft te maken en eindelijk eens gaat samenwerken om de gigantische opgaves voor de komende decennia te kunnen realiseren. Met deze visie wil RijnGouweLokaal de verkiezingen van 2022 ingaan. Met RijnGouweLokaal echt aan de slag!

 

Wilt u ook mee praten en invloed hebben op ons Masterplan voor onze gemeente? Denk mee en wordt lid van RijnGouweLokaal.

 

Jan de Groot, raadscommissielid RijnGouweLokaal

Rumoer rond neveninkomsten burgemeester Liesbeth Spies

In de pers zijn diverse artikelen verschenen rond de neveninkomsten van Liesbeth Spies. Namens de fractievoorzitters is er een verklaring afgegeven naar aanleiding van een overleg dat vrijdag jl. heeft plaatsgevonden. Alle fractievoorzitters zouden achter de burgemeester staan. RijnGouweLokaal neemt afstand van deze verklaring. De fractievoorzitter van RijnGouweLokaal was – net als een aantal andere fractievoorzitters – niet aanwezig bij dit overleg.

Er ligt een gedragscode bestuurders, vastgesteld door de gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen onze gemeente, waaraan iedere bestuurder in Alphen aan den Rijn zich dient te houden, dus ook de burgemeester. Iedere bestuurder heeft volgens artikel 1 van die verordening, de verordening bij aantreden ontvangen. In die verordening staat dat alle neveninkomsten van bestuurders in de gemeentekas vloeien. Nader onderzoek vindt op dit moment plaats. Een en ander zal daarna verder worden besproken en wat RGL betreft, gebeurt dat in een openbaar debat. De inwoners van Alphen aan den Rijn hebben daar recht op.

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL