Begroting 2011

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter

Donderdag 27 oktober jl. vond in de gemeenteraad de behandeling van de begroting plaats. Iedere partij had10 minuten in totaal om daarop te reageren.

Wij hebben gekozen voor een soort algemene beschouwing die u hierbij kunt lezen.

De begroting is door een meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd. Alphen 1 heeft tegengestemd. Er staan teveel zaken in waar wij het niet mee eens zijn, zoals u onderstaand kunt lezen. We hebben met een aantal partijen getracht in ieder geval voorlopig nog te wachten met het Cultuurhuis maar ook daarvoor was geen meerderheid te krijgen. Verder is er nog uitgebreid gediscussieerd over de Voedselbank. Het lijkt erop alsof er toch wat beweging gaat komen. Ik heb inmiddels met de wethouder een afspraak gemaakt en we hopen er maar het beste van.

Voorzitter, deze begroting is in feite de uitwerking van de Voorjaarsnota en wat dat betreft zou ik vandaag kunnen volstaan met te verwijzen naar onze inbreng van destijds maar dat zal ik niet doen. Ik wil onze tijd eigenlijk anders gaan besteden en wij zullen onze 10 minuten waarschijnlijk in een keer gebruiken want alles hangt met elkaar samen en het is moeilijk een knip te maken in de diverse blokken. Zie dit maar als een soort beschouwing. Wij zullen dan ook slechts kort ingaan op een paar punten en we hebben ook geen eigen begroting ingediend al noemt de fractievoorzitter van de VVD het heel fris als een niet college-partij dat doet. Want ook de tegenbegroting van D66 is in feite niet meer dan het aangeven van punten waar zij meer geld of minder geld aan willen besteden en dat hebben de meeste partijen en dus ook wij  al bij de Voorjaarsnota gedaan.

Onze inbreng wil ik als motto meegeven: “Van zonnebank naar voedselbank”. Dat waren namelijk de woorden die mij te binnen schoten toen ik de weblog van de fractievoorzitter van de VVD las. Ik had die avond met een fractiegenoot een afspraak met de voorzitter van de voedselbank maar ik las dat het eigenlijk prima gaat in Alphen en dat we af moesten van al die sombere verhalen. Alles zag er heel zonnig uit en we moesten maar eens minder klagen. Misschien is dat zo voor de stemmers van de VVD maar ik spreek andere Alphenaren en ik wil mijn ogen niet sluiten voor de realiteit.

Natuurlijk gaan veel zaken goed maar het college en de collegepartijen zijn heel goed in staat dat zelf naar voren te brengen.

Bij de paragraaf democratisch functioneren is een van de speerpunten de grotere betrokkenheid van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de stad en daaronder valt eigenlijk alles te vatten.

En wat merken we van die betrokkenheid:

Kijk naar de mededeling van Charleys Mode in de krant van afgelopen week: “Gemeente laat ondernemers op het Thorbeckeplein en de Dreespassage in de steek. Door het gevoerde beleid van deze gemeente zijn bijna alle gerenommeerde bedrijven de laatste 3 jaar verdwenen” Voor wie geïnteresseerd is, de volledige tekst heb ik bij mij. Kijk naar de gebruikers van de welzijnsaccommodaties: ouderen worden opgeschrikt omdat hun accommodaties moeten sluiten. Collegepartijen verschuilen zich achter de smoes dat het destijds niet helemaal duidelijk was en dat ze hadden zitten slapen. Telt dat in de toekomst ook als het Cultuurgebouw leeg staat omdat er geen subsidie meer is voor de activiteiten. Blijft u vanavond wel goed wakker als er zo’n belangrijke beslissing wordt genomen en er zoveel geld voor de stenen van het Cultuurhuis wordt uitgegeven in plaats van activiteiten voor mensen. En kijk naar de bewoners van Gouwsluis die zich meer en meer in de steek gelaten voelen. En kijk naar de mensen die gebruik maken van de Voedselbank en voor een dichte deur komen en waar zelfs het geld ontbreekt om een bestelauto op te knappen zodat er eten gehaald kan worden. Wij zullen daar overigens bij de wethouder op terugkomen. En kijk naar de winkeliers aan de Oudshoornseweg en de Hooftstraat en de brieven die wij daarover ontvangen hebben. Kijk naar de boze reacties vanuit de bevolking over de verkeerschaos Ook dat is Alphen aan den Rijn maar daar is niets zonnigs aan. En over WiebelBiebel maar helemaal niet te spreken. Ondanks het feit dat de gemeenteraad vindt dat een uitbreiding van de activiteiten tot de mogelijkheden moet behoren, blijft de gemeente vasthouden aan de lopende procedure omdat de overtreding gepleegd is voor de beslissing van de gemeenteraad. Ja, je moet toch ergens je tijd en geld aanbesteden.

Over onze nieuwe vergaderstructuur wil ik het op dit moment verder niet hebben omdat we dat nog moeten evalueren maar voor de burgers en ook voor de raadsleden is dit niet het toppunt van democratisch functioneren. Vergaderingen die op tijdstippen beginnen waarop de doorsnee burger aanstalten maakt om naar bed te gaan en kleine fracties die met de grootst mogelijke  moeite overleggen, informatiemarkten, klankbordgroepen, raads- en commissievergaderingen proberen bij te lopen, en ook nog eens hun oor bij de burgers te luisteren willen leggen. Het is nog nooit zo gek geweest als op dit moment!

De toekomstige fusieperikelen, de financiële middelen die hiermee gepaard gaan en de extra werkdruk voor iedereen, wil ik slechts zijdelings aanstippen, maar dat zal de komende tijd zeker een grote rol gaan spelen. Een proces waar de burger tot op heden op geen enkele manier zijn of haar mening over heeft kunnen geven maar wat grote consequenties heeft. D66 schrijft dan wel in de tegenbegroting dat de burger bij dit proces actief betrokken moet worden maar voor een referendum voelde men niet.

Er zijn meer zaken die niet echt zonnig zijn. Alhoewel niet iedereen daar hetzelfde over denkt, vinden wij de situatie rond de Lage Zijde en de Stationsomgeving buitengewoon zorgelijk.

Al eerder hebben wij aangegeven geen enkele behoefte te hebben aan Waterfront. Ik wil wat dat betreft wijzen naar de Hoge Zijde waar in Julianastraat hele leuke winkels zijn gekomen in oude panden. Deze straat krijgt inmiddels een prima uitstraling. Dus niet het koude Rijnplein waar het alleen met mooi weer goed toeven is, maar de Julianastraat waar nog karakteristieke pandjes staan die de sfeer maken. Laat dat het voorbeeld zijn voor de Lage Zijde in plaats van dat geldverspillende Waterfront.

Zolang er geen duidelijkheid is over de voortgang van de Stationsomgeving en de Lage Zijde kan er wat ons betreft geen enkel groot project meer opgezet worden. Eerst afmaken waar je aan begonnen bent.

Participe en de vrijwilligers blijven ons eveneens zorgen baren. Nog steeds bereiken ons klachten en vrijwilligers haken af. Een kritische houding naar Participe blijft op zijn plaats. De organisatie krijgt veel subsidie maar de vraag blijft bij ons hoe efficiënt alles gaat. Wij vragen het college alert op dit dossier te blijven.

In mei is toegezegd dat er in het najaar nadere voorstellen over het evenementenbeleid zullen komen. In verband met de motie die door Nieuw Elan wordt ingediend, wil ik van de wethouder weten hoever het daarmee staat.

Natuurlijk zijn er gelukkig ook positieve punten. Alphen aan den Rijn heeft wat ons betreft een redelijk tot goed WMO-beleid en dat moet zo blijven. Het college heeft inmiddels een goede aanzet gegeven. Uitgangspunt voor ons is dat dit beleid minstens zo goed moet zijn als op dit moment en liefst nog wat beter. Een open einde regeling is voor ons vanzelfsprekend, ook al heeft dat wellicht financiële consequenties. Er zijn genoeg andere zaken om op te bezuinigen. Dit beleid gaat voor een zonnebankJ

Alphen 1 vindt dat we in Alphen bij onszelf te rade moeten gaan, We willen heel veel: een nieuwe Lage Zijde met Cultuurhuis, een Stationsomgeving, een Maximabrug, een rondweg, een opgeknapt Rijnhavengebied, nieuwe investeringen aan de begraafplaats, het Bospark moet vernieuwd worden en we moeten ook nog fuseren. Kan het niet een beetje minder meer! Wij vinden – zoals we ook al bij de Voorjaarsnota hebben betoogd – dat we kritisch naar een aantal projecten moeten kijken en die nog eens tegen het licht moeten houden.

Dat wil niet zeggen dat wij geen geld uit willen geven. Wij willen een goed WMO-beleid, een actieve welzijnsorganisatie, een goed cultuurbeleid met niet alleen aandacht voor het theater en de bibliotheek maar ook voor alternatieve bandjes en een volwaardig poppodium, aandacht voor de historie van Alphen, dus het opknappen van oude panden of het sluisje aan de Machineweg, leuke evenementen die bijdragen aan de saamhorigheid van Alphen aan den Rijn, goede voor iedereen bereikbare accommodaties in de wijken, en aan de Lage Zijde het enige gebouw dat voor een cultuurgebouw in aanmerking komt, het Nutsgebouw. Een gemiste kans voor de gemeente dat Boekhandel Haasbeek te lang moest wachten. Dat had een prachtige invulling geweest.

Natuurlijk zouden we over al deze zaken moties of amendementen kunnen indienen maar het gaat om meer, het gaat om een gedachtegang  hoe wij de toekomst van onze gemeente zien. Wij willen ook de zonnige kant op in Alphen aan den Rijn maar leggen de accenten anders en wel zodanig dat ook de voedselbank een zonnebank gaat worden en dat het voor iedereen in Alphen zonnig wordt. Een beetje minder steen en een beetje meer mens!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *