Archief 2009: januari

RijnGouweLokaal Berichten Header

Januari

Alphen Een voor verruiming minimaregelingen naar 120% van het bijstandsniveau, of hoe sociaal is dit college?

Alphen Een heeft in de raad van 26 februari een motie ingediend om de norm voor de minimaregelingen te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. Dit betekent dat mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandnorm in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen van de gemeente voor noodzakelijk kosten die zij maken.

Het college en de coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA, CU) hebben dit afgewezen.

Bij deze groep waar wij voor pleiten gaat het dus om inwoners van Alphen die een inkomen hebben dat net boven het bijstandniveau ligt. Hardwerkende mensen dus die het nu al moeilijk hebben om rond te komen en die het de komende tijd, met de crises en stijgende werkloosheid, alleen maar moeilijker krijgen.Een echt sociale gemeente zorgt voor haar (hardwerkende!)inwoners, zeker in moeilijke tijden. Het college en de coalitiepartijen vinden dat niet nodig. Dat kost alleen maar extra geld. Waar hebben we het over? Het gaat om een bedrag van € 250.000. Dat lijkt misschien veel maar er gaan vele miljoenen euro’s om in allerlei prestigeprojecten. Alleen al het waterfront kost €13 miljoen. Maar bouwen voor het ego van college en coalitie is blijkbaar belangrijker dan de zwakkere in de samenleving de helpende hand toesteken in moeilijke tijden. Misschien moeten we de portefeuille sociale zaken van wethouder Blom maar eens een andere naam geven.

Januari

Standpunt Alphen Een over windmolens langs de N11

De fractie van Alphen Een kan zich wel vinden in het collegevoorstel om af te zien van het op dit moment plaatsen van windmolens op de studielocatie te zuiden van de N11.Wij vinden het enerzijds wel jammer dat het niet door kan gaan, maar aan de andere kant zijn de argumenten van de direct omwonenden aangaande de landschapsaantasting en de directe geluid- en bewegingsschaduwhinder onweerlegbaar.Ook hebben de bewoners in die buurt, en vooral in Gouwsluis, al genoeg te verstouwen gehad met de komst van de N11, de OTA en de nieuwe aansluitende infrastructuur. Dat blijkt terug te vinden in de uitkomsten van het draagvlakonderzoek:

Groep percentage (%) positief en neutraal over plaatsing molens

Alle inwoners positief: 59% neutraal: 18%

Direct omwonenden positief: 29% neutraal: 14%

Geconcludeerd kan worden dat 23% van de Alphenaren negatief staat tegenover het plaatsen van windmolens aldaar, en 57% van de direct omwonenden is tegen. Erg belangrijk is dat instemming van de direct aanwonenden noodzakelijk is vanwege de wet geluidhinder. Positief in het collegevoorstel vinden wij dat de gemeentelijke klimaatdoelstelling blijft gehandhaafd en het college verder zoekt hoe die doelstelling te behalen.Behalve suggesties op ander vlak (enegiebesparing, warmtekrachtopwekking) mag wat ons beterft ook gekeken worden naar een andere plaats voor molens. Te denken valt aan Alphen noord, langs de N207; of een LIJNOPSTELLING 400 meter ten noorden van de Heuvelweg en de Ridderbuurt. Dat kan een Poort van Alphen gaan vormen die beter oogt dan de huidige entree met uitzicht op de flats Stortemelk, Sweelinckplein en Lauwers.

Januari

Alphen Een blijft recreatief zwemmen voor alle Alphenaren bepleiten in de nieuwe Thermen en wil dat het nieuwe zwembad ook voor wijkactiviteiten gebruikt kan worden.

Door: Paul de Hoog

Voorzitter, We nemen kennis van het voorontwerp en moeten instemmen met de keuze duurzaam bouwen. We hebben dinsdag een toelichting op de plannen gekregen waaruit al bleek dat nog veel nader uitgewerkt moet worden, zowel technische zaken als bijvoorbeeld het parkeren en de busstandplaats. Het gaat dus niet om instemmen met het ontwerp en het gaat dus ook niet om allerlei details in deze fase. Ik zal daarmee rekening houden in mijn bijdrage. Alphen een heeft toch wel een paar kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste het voorlopig ontwerp van AGS. Het leest als een prospectus van een Ijslandse bank. Wat bedoel ik daarmee? Glossy, artist impessions met termen als gedomineerd door ruime buitenruimten, een mediterrane sfeer, een nieuwe icoon in Alphen, het nieuwe wilde wonen. Als ik dat zo leest zal het schril afsteken tegen de buurt eromheen. Gelet op eerdere ervaring met architecten in deze gemeente zijn wij beducht voor de verschillen tussen de glanzende reclamefolder waar wij nu kennis van moeten nemen en de straks gerealiseerde werkelijkheid. Hoe gaat de wethouder dat bewaken en vooral ook contractueel vastleggen. Dinsdag zei de architect dat zij juridisch aanpassingen niet tegen kunnen houden maar mijn ervaring is dat architecten daar vaak wel erg hun best toe doen..Het gaat om de gebruikers en er moet ruimte zijn om ook als het pand gerealiseerd in de toekomst aanpassingen aan wijzigende gebruikerswensen en inzichten te kunnen voldoen zonder dat dit tot oeverloze discussies met of blokkades door architecten leidt. Hoe gaat het college hier voor zorgen.

Alphen Een wil zoal bekend meer ruimte en mogelijkheid voor alle Alphense burgers om te zwemmen. Wij pleiten in ons program niet voor niets voor drie zwembaden in Alphen.Het is dan ook zeer teleurstellend dat in de stukken het hele begrip recreatief zwemmen niet voorkomt. We investeren hier een hele grote zak gemeenschapsgeld voor een heel klein gedeelte van de bevolking. Geen misverstand wij zijn voor steun aan de sportverenigingen maar wat ons betreft is het en-en en niet zoals het college in de praktijk toch laat blijken of-of. Wij gunnen iedereen het zwemmen en in die zin is het mooi dat er bij de woningen een privé 25 meter zwembad komt maar dat is toch wel extra schrijnend tegenover het totaal niet ingaan op de gerechtvaardigde wens om meer recreatief zwemmen mogelijk te maken.Wil de wethouder nog eens ingaan op het recreatief zwemmen, waarbij een onderscheid te maken is tussen het puur recreatief zwemmen en het baantjes trekken om het maar zo te noemen Een veel gehoord argument was de watertemperatuur die daarvoor zou moeten wijzigen. Als ik zie hoeveel state of the art energie maatregelen worden voorgesteld kan ik mij niet voorstellen dat dat zo’n groot en onoverkomelijk probleem hoeft te zijnen vragen wij ons af of dat argument er niet aan de haren bij gesleept is om recreatief zwemmen tegen te gaan. Een ander punt waarin Alphen Een teleurgesteld is is de wijkfunctie. Er gaat nog gepraat worden over gebruik van de verenigingsruimten volgens de tekst. Dat steekt een beetje schril af tegen alle concrete teksten die verder in de stukken te lezen zijn. Wij willen dat deze nieuwbouw mede benut wordt voor ruimte voor wijkactiviteiten, waarmee wij niet pleiten voor terugkeer van de kroeg. Wij hebben al een tekort aan ruimte en ook in het kader van accommodatiebeleid en bijvoorbeeld brede schoolactiviteiten moet dit pand optimaal gebruikt worden. Wij investeren heel veel als gemeenschap. Geld dus van alle Alphenaren en het kan niet zijn dat verenigingen niet aan een breder gebruik willen meewerken. Hoe gaat de wethouder dit regelen. Waar wij ons ook zorgen over maken zijn de bouwhoogten en het materiaal in relatie de omgeving en de wijk. Hoe hoog wordt het uiteindelijk en hoe transparant en wat zijn de afstanden tot de bebouwing. Ik begrijp dat deze zak nog in detail uitgewerkt moeten worden maar wij geven alvast mee dat de omgeving en met name de aangrenzende woonwijk niet als sluitstuk in het geheel mag functioneren. De belangen moeten goed afgewogen worden. Het argument van planschade als bijvoorbeeld zicht of licht belemmerd wordt mag formeel misschien juist zijn maar geeft alleen geld en niet het woongenot terug. Hoe gaat u hiermee om. Dan de commerciële ruimten. Daar komt een tandarts en een fysiotherapeut. Dat is voor ons nieuw maar misschien hebben we iets gemist. Hoe en wanneer is dit in het plan gekomen en belangrijker nog ik begrijp uit het plan dat de deze ruimte al vergeven is aan concreet kandidaten. Hoe is dat in zijn werk gegaan, in hoeverre kunnen andere daardoor gedupeerd worden. Wie zijn het, is het vervangende ruimte voor bestaande praktijken of is dit nieuwe en een uitbreiding. Is de behoefte onderzocht aan deze vestiging op deze plaats? Dan tenslotte de milieumaatregelen. Wij dragen het milieu vanzelfsprekend en warm hart toe en willen ook in ons bouwen daar aan bijdragen maar niet tegen elke prijs. Wij constateren dat we met de basismaatregelen al ruimschoots voldoen aan de verplichtingen. Van de laatste twee opties denken wij dat het gelet op de terugverdientijd en de ontwikkelingen in techniek gedurende deze tijd het niet rendabel is om deze maatregelen te nemen.Bij de eerste twee zou dat anders kunnen liggen qua terugverdientijd. Waar wij wel huiverig voor zijn is het state of the art karakter van de maatregelen. In hoeverre is er al ervaring opgedaan met deze zaken en welke risico’s financieel of anderszins lopen wij. Wij missen een risicoanalyse die volgens ons nodig is om een goede afweging te kunnen maken. Kan de wethouder deze geven.

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Gratis parkeren bestaat niet

30 november 2022

RAADSVERGADERING 24 november 2022   AMENDEMENT met betrekking tot agendapunt  7 “5.          de reguleringstijden te wijzigen van maandag t/m zaterdag van 9.00-21.00 uur en hiertoe      de eerste wijziging…

Lees verder
Jan-C-de-Groot-Team-RijnGouweLokaal-rond

De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazerswoude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen draagvlak voor onder de grote meerderheid van de bewoners

23 juni 2022

Beste inwoners van Hazerswoude dorp, Niets doen kan ook! De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazerswoude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen draagvlak voor onder de grote meerderheid…

Lees verder

Kern Aarlanderveen Zwammerdam

1 januari 2022
Lees verder