Archief 2009: april-juli

RijnGouweLokaal Berichten Header

Juli

Algemene Beschouwingen 2009

Voorzitter, eerst wat inhoudelijke zaken over de Voorjaarsnota. Daarna wil ik afsluiten met een conclusie. Een aantal zaken in deze Voorjaarsnota baart ons buitengewoon veel zorgen.
Het college wijdt buitengewoon uit over de economische crisis in een vaag verhaal. In een artikel in een van de plaatselijke kranten veegt de voorzitter van de VOA de vloer aan met de gemeentelijke crisisbestrijding en pleit voor meer kansen van het lokale bedrijfsleven om opdrachten en trajecten uit te voeren. Door onredelijke eisen te stellen vallen Alphense ondernemers buiten de boot. De VOA laakt de opstelling van de wethouder die niet overal leeuwen en beren moet zien. Maar dat moet hij volgens mij wel, want dat zijn circusdieren en die hebben zijn volle aandacht. Wij willen van de wethouder bij de begrotingsbehandeling een overzicht van de gemaakte afspraken over het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij het met name gaat om zaken die aan Alphense bedrijven zijn gegund. Wij maken ons zorgen over de positie van de SWA. De werkzaamheden en de financiën staan onder druk en dat zal alleen maar toenemen. Ook hier ligt voor de gemeente een taak als het om aanbesteding van werkzaamheden gaat. Daarnaast moet de financiële positie van de SWA op peil worden gehouden en zo nodig door de gemeente worden verstevigd.Het gaat hier om kwestbare mensen.

Als het om de bijstand gaan, zijn wij zeer tevreden over het feit dat de gemeente nu eindelijk in het WW-traject mensen al gaat begeleiden in plaats van in het bijstandstraject. Dat is iets waar wij al jaren voor hebben gepleit en ons geduld wordt beloond. Zorgen hebben we eveneens over de toename van de instroom van het aantal werkloze jongeren. Een en ander heeft een nauwe relatie met het hoge percentage vroegtijdige schoolverlaters. Wij hebben er bij de programmabegroting al op gewezen dat het college faalt op dit gebied en dat wordt hierbij weer bevestigd. Ook hier graag actie van het college.

En nog meer zorgen en dan gaat het om de WMO. Participe voorziet een daling van de aanvraag om hulpmiddelen. Ik heb daar al eerder opmerkingen over gemaakt. Het heeft toch niet te maken met de nieuwe overigens op dit moment mislukte aanbesteding en een strengere indicering. Graag een uitleg van het college. Theater Castellum lijkt inderdaad die bodemloze put te worden waar wij al eerder op gewezen en voor gevreesd hebben. We herhalen het nog maar eens: geen cent extra meer naar Castellum.

De opmerkingen over de OZB vinden wij op zijn zachtst gezegd onfatsoenlijk en zorgelijk.. De gemeente heeft jarenlang geprofiteerd van de hoge huizenprijzen en de WOZ-waarden behoorlijk verhoogd. Nu dalen de huizenprijzen en de gemeente wil dit compenseren met een verhoging van de OZB. Wel de lusten maar niet de lasten. In deze onzekere tijd geen verhoging van de OZB. De koopkracht van de burger vinden wij uitermate belangrijk en die moet niet onnodig nog meer onder druk komen te staan. Nog zorgelijker vinden we de opmerking over de Lage Zijde. Begrijpen we het goed dat de Lage Zijde betaald gaat worden uit de NUON gelden en wordt het geld van de Alphense burger op deze manier in een grote bouwput gedumpt waar men wel weer de lasten maar weinig lusten voor terug krijgt. En eigenlijk kan ik zo nog heel lang door gaan met onze zorgen. We hebben o.a. zorgen over het onderhoud in oude Alpense wijken die niet als ISV wijk genoemd staan. Al eerder heeft Alphen Eén aangegeven dat wijken die geen overlast geven, het kind van de rekening vormen. Geen aandacht, geen onderhoud en is het dan gek dat naar verloop van tijd de buurtbewoners ontevreden zijn. Lees de stadsmonitor en kijk naar Gouwsluis, omgeving Emmalaan en Lage Zijde Noord. Verbijsterend en zorgelijk vinden wij het bovendien dat het college voorstelt om te bezuinigen op de post participatie. Als er iets geld mag kosten, is dat het wel. Participatie en communicatie zijn bij uitstek zaken die belangrijk voor de burger zijn. Deze bezuiniging vinden wij onacceptabel. Daarnaast vinden wij dat in dit kader een subsidie aan Alphen Stad FM ook voor de burgers en de gemeente een goede zaak is en wij zullen hierover een motie indienen.

Dit college is nu bijna vier jaar bezig en het gaat moeizaam richting burgers. Praktisch bij ieder onderwerp wordt er geklaagd over de slechte communicatie, zoals die door burgers ervaren wordt. Wat voorbeelden over de afgelopen periode. De onrust rond het Scala College mag wethouder Du Chatinier zichzelf aanrekenen. Als er in april 2008 al signalen zijn en eerst in juni 2009 wordt er ruimte opgevorderd, is er iets goed mis. De wethouder heeft hier niet adequaat gehandeld. Een dikke onvoldoende.

Bestemmingsplan Ridderveld: veel bewoners maakten bezwaar en praktisch alles was ongegrond. Vanuit een arrogante houding wordt er een bestemmingsplan doorgedrukt waardoor veel burgers in hun directe leefomgeving worden aangetast. Communicatie werd als slecht ervaren. Een dikke onvoldoende voor wethouder Lyczak. De gemeente Alphen aan den Rijn verloor behoorlijk wat geld door een buitengewoon onhandige belegging in IJsland. Op dit gebied een onvoldoende voor wethouder Schings maar voor het overige scoort hij redelijk.

Accommodatiebeleid. Rijnstreekhopper, aanbesteding rond WMO-hulpmiddelen,, onduidelijkheid over PIM-projecten waren de afgelopen periode zaken die met name voor de instellingen en de mensen die afhankelijk zijn van welzijnsvoorzieningen, niet goed liepen. Een dikke onvoldoende voor wethouder Van Wersch. En dan wethouder Blom. Daarover heb ik het al gehad. Een twijfelgeval. Graag minder aandacht voor randzaken als circusdieren (wij vinden ze wel leuk in het circus) en meer inhoudelijke aandacht voor economische zaken. De WWB lijkt overigens goed te gaan.

Tenslotte wethouder Groen in ’t Wout. Dat is moeilijk. De Lage Zijde is zijn project en Alphen Eén is het op veel onderdelen niet met hem eens. Dat zal later op de avond nog wel blijven. En ook op verkeersgebied kan er zeker een verbetering plaatsvinden, kijk maar naar de knelpuntennota van de Fietsersbond. Graag zouden wij deze nota binnenkort in de commissie met de wethouder bespreken, teneinde de aanbevelingen te bespreken. Maar toch geeft deze wethouder in ieder geval hart voor de zaak te hebben en de discussie niet uit de weg te gaan en dat waarderen we. Een voldoende. Ik heb mij afgevraagd hoe deze algemene beschouwingen te eindigen. Want het moet confronterend zijn en dat houdt in deze gemeente in dat je extreme voorbeelden noemt en extreme termen gebruikt om de discussie los te maken. Ik heb wat minder extreme taal gebruikt en misschien wat minder extreme voorbeelden, maar met wel één duidelijke conclusie: dit college krijgt een onvoldoende. is uit geregeerd, er is geen visie op de toekomst, de rek is eruit en de bevolking is ontevreden, kortom, het moet in Alphen anders.

En die kans krijgt de burger op 3 maart 2010.

Juli

Antwoord college vragen communicatie Bospark

Communicatie met de burger is moeilijk voor dit college. Vindt u deze beantwoording nu ook zo duidelijk als lezer? Zoek de verschillen!

Antwoord college Alphen aan den Rijn

Geachte mevrouw De Groot – Slagter, Wij hebben uw brief van 4 juni met vragen over het Bospark ontvangen. U stelt enkele vragen naar aanleiding van de communicatie om de inwoners van Alphen te betrekken bij de planvorming rond het Bospark.

 • Wat is er met de eerdere plannen met betrekking tot het Bospark rond de actie ‘Wat te doen met Tien Miljoen’ gebeurd? Zijn deze in de papierversnipperaar terechtgekomen of hebt u betrokkenen wellicht benaderd om over hun ideeën verder te praten?

Uw veronderstelling dat er destijds uitgebreide plannen zijn geweest voor het Bospark berust op een misvatting.In 2001 zijn er via een burgerraadpleging ideeën verzameld voor de besteding van tien miljoen gulden. Uit de ingezonden ideeën is door een onafhankelijke adviescommissie een selectie gemaakt van doelen die aan criteria van haalbaarheid voldoen. Deze doelen zijn vervolgens weer aan de Alphense burger voorgelegd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de lijst met doelen die eind 2001 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het Bospark is geen onderdeel van deze doelen. In het kader van de actie Tien Miljoen is het Bospark alleen in beeld als locatie voor één van de geselecteerde doelen. Er is onderzocht of een muziektent een toevoeging voor het Bospark zou zijn. Dit heeft, zoals u weet, niet geleid tot plaatsing. Verder is getracht een goede invulling te vinden voor het doel met de titel ‘Central Park’. In de definitie van de adviescommissie: de aanleg van een “Central Park” met een multifunctioneel gebouw en diverse sport- en spelvoorzieningen (zoals skate- en skelterbanen, botsboten en waterspeeltuin). Eventueel in samenhang met een verkeerspark. Het is niet gelukt een goede invulling te vinden voor deze wens. De gemeenteraad heeft in 2004 het bedrag van het “Central Park-idee” aangewend voor andere gemeentelijke doelen. In het onderdeel kleinschalige sport en speelvoorzieningen van de Tien miljoen was een bedrag van €34.033 beschikbaar voor de aanleg van een speelvoorziening in het Bospark. In 2005 is besloten dit geld beschikbaar te stellen voor een voetbalkooi in Zwammerdam. Er is een afweging gemaakt in nut en noodzaak van de speelvoorziening in het Bospark ten opzichte van de voorziening in Zwammerdam. De keuze is op Zwammerdam gevallen. Overigens zijn bijna alle projecten van de Tien Miljoen afgerond. Het wandelbos en de ijsbaan zijn nog in ontwikkeling.

 1. Onder wiens verantwoordelijkheid is de huidige actie tot stand gekomen en
  wie heeft toestemming gegeven en wat heeft deze grap gekost?
 2. Wat poogt het college met deze campagne te bereiken? De burgers prikkelen
  om na te denken is leuk maar dit lijkt op meer op bangmakerij. De gekozen
  voorbeelden raken kant noch wal!
 3. Bent u bereid deze smakeloze borden onmiddellijk weg te halen en te vervangen
  door andere borden. We hebben namelijk wel andere suggesties dan een opslagplaats
  voor radioactief afval, een TBS-kliniek of een asielzoekerscentrum. Wat zou
  u denken van een openluchtzwembad? Of wellicht een ijsbaan?
 4. Is het college met ons van mening dat dit zelfs als grap niet leuk is?

Bij de start van de visieontwikkeling van de Bosparkbuurt hebben wij onlangs besloten om expliciet stil te staan bij de mogelijke verbeteringen van het Bospark. Deze verbeteringen ontstijgen het onderhoudsniveau en hebben primair betrekking op de vraag welke functie het Bospark in de toekomst zou moeten krijgen. Deze vraag vinden wij dermate essentieel dat we dit “aan de stad” wilden voorleggen. Wij zochten naar een wijze van communicatie die zou zorgen voor een korte, maar heftige attentiewaarde. Het door ons ingehuurde bureau, Purple Cows Unlimited, heeft een voorstel ontwikkeld dat gebruik maakt van een bijzondere maar gangbare communicatietechniek. Wij hebben dit voorstel goedgekeurd. De kosten van deze campagne zijn ca € 3500,–. Uit de belangstelling voor de bijeenkomst over het Bospark op 15 juni jl. leiden wij af dat deze communicatietechniek zijn vruchten heeft afgeworpen. Uit de reacties op die avond en op basis van enkele straatinterviews mogen wij constateren dat niemand de aangegeven voorbeelden serieus heeft opgevat. Uw reactie begrijpen wij dan ook niet. Natuurlijk kan er altijd gediscussieerd worden of andere voorbeelden wellicht beter zouden zijn geweest, maar dat vinden we niet relevant in relatie tot het doel van deze campagne: Alphenaren betrekken bij een belangrijk onderwerp voor de stad. En dat vatten we serieus op en niet als grap.De borden hebben we overigens enkele dagen voor de bijeenkomst volgens planning verwijderd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris,
de burgemeester.

Juni

Vragen bij communicatie Bospark

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 4 juni 2009

Het college van Burgemeester en Wethouders, der gemeente Alphen aan den Rijn.

Geacht college, Al eerder hebben wij vraagtekens gezet over de wijze waarop dit college met zijn burgers communiceert. Op dit moment probeert het college de Alphense inwoners te betrekken bij een actie rond het Bospark. Allereerst lijkt het college vergeten te zijn dat de Alphense inwoners in het kader van “Wat te doen met de 10-miljoen” al veel plannen hebben aangeleverd voor het Bospark. Wat is er met die plannen gebeurd? Moet het wiel weer opnieuw uitgevonden worden? En dan de huidige actie. Een ludieke campagne kunnen wij waarderen en een leuke grap op zijn tijd ook! Echter als we op TV West en in de pers borden zien en teksten lezen over een TBS-kliniek, een asielzoekerscentrum,munitiedepot of een opslag voor radioactief afval, dan vragen wij echt af hoe diep we in Alphen inmiddels zijn gezonken. Wij vinden dit smakeloze voorbeelden. Op deze manier neemt u (wederom) de burgers niet echt serieus. We hebben dan ook de volgende vragen:

1. Wat is er met de eerdere plannen met betrekking tot het Bospark rond de actie “Wat te doen met 10 miljoen” gebeurd? Zijn deze in de papierversnipperaar terechtgekomen of hebt u betrokkenen wellicht benaderd om over hun ideeën verder te praten.

2. Onder wiens verantwoordelijkheid is de huidige actie tot stand gekomen en wie heeft toestemming gegeven en wat heeft deze “grap” gekost?

3. Wat poogt het college met deze campagne te bereiken? De burgers prikkelen om na te denken is leuk maar dit lijkt meer op bangmakerij. De gekozen voorbeelden raken kant noch wal!

4. Bent u bereid deze smakeloze borden onmiddellijk weg te halen en te vervangen door andere borden. We hebben namelijk wel andere suggesties dan een opslagplaats voor radioactief afval, een TBS-kliniek of een asielzoekerscentrum. Wat zou u denken van een openluchtzwembad? Of wellicht een ijsbaan?

5. Is het college met ons van mening dat dit zelfs als grap niet leuk is? Ik hoor graag spoedig van u.

Met vriendelijke groet, Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Alphen Eén

April

Zorgen onderzoek functioneren Rijstreekhopper

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 7 april 2009

Het college van B en W van de gemeenteAlphen aan den Rijn

Geacht college,

De fractie van Alphen Eén maakt zich ernstig zorgen naar aanleiding van de berichtgeving van hedenmorgen in AD/Groene Hart over het onderzoek naar het functioneren van de Rijnstreekhopper.In de raadsvergadering van januari 2009 is besloten over te gaan tot het instellen van een onderzoek naar het functioneren, dit naar aanleiding van een door Alphen Eén ingediende motie. Een rapportage van dit onderzoek zou eind april 2009 beschikbaar zijn. Nu lijkt het erop dat mensen niet durven te reageren uit angst voor represailles waardoor het onderzoek dreigt te mislukken.

Wij realiseren ons dat de rapportage waarschijnlijk eind april a.s beschikbaar zal zijn, echter indien mensen niet durfden te reageren, lijkt er weinig van een goede rapportage terecht te komen en zal er wellicht een gekleurde rapportage ontstaan. Wij maken ons al jaren zorgen over het functioneren van de Hopper en ook wij kennen de signalen van mensen die bang zijn voor represailles. Wij zijn er dan ook vanuit gegaan dat het onderzoeksbureau het hele onderzoek anoniem zou opzetten, zodat iedereen (zowel gebruikers als chauffeurs en eventuele andere betrokkenen) zonder angst zouden kunnen reageren. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

– Is het onderzoek inderdaad zodanig anoniem opgezet dat mensen zonder angst voor represailles kunnen reageren? Voorzover wij weten, zou dat namelijk de opzet zijn. – Hebt u bij het door het college ingeschakelde onderzoeksbureau nagevraagd of zij dezelfde signalen ontvangen als het APG. Zo nee, bent u bereid dit alsnog na te vragen?

– Indien de eerste vraag met “nee” beantwoord wordt, bent u dan bereid het onderzoek opnieuw op te zetten waarbij anonimiteit gewaarborgd blijft voor diegenen die meewerken? Indien deze eerste vraag met “ja” wordt beantwoord, hoe kan het dan zo zijn dat mensen zich angstig voelen en niet durven te reageren. – Heeft het door het college ingeschakelde onderzoeksbureau het onderzoek al afgerond? In het licht van de opmerkingen van het APG van vandaag lijkt het er dan helaas op dat veel mensen niet hebben gereageerd, ondanks de klachten. – Bent u bereid om een dezer dagen via een persbericht aan te geven dat het hier om onderzoek gaat waarbij niemand bang hoeft te zijn voor represailles en daarbij voorts aan te geven dat het van het grootste belang is dat zoveel mogelijk mensen meewerken teneinde een goed inzicht te krijgen in het functioneren van de Rijnstreekhopper. Kortom, dus iedereen oproepen alsnog het formulier in te dienen!

Gezien de ernst van de situatie dringen wij aan op spoedige beantwoording van onze vragen, waarbij wij met name het persbericht buitengewoon belangrijk vinden.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter,Fractievoorzitter Alphen Eén

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

Ank de Groot opnieuw lijsttrekker RijnGouweLokaal

Ank de Groot-Slagter opnieuw lijsttrekker RijnGouweLokaal

7 december 2021

Ank de Groot is door de leden van RijnGouweLokaal opnieuw en unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Alphen aan den Rijn. Op dit moment is Ank al het…

Lees verder
Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Vragen Zonnepark Maximabrug

22 maart 2023

Geacht college,   In het AD van 20 maart 2023 valt te lezen dat het drijvend zonnepark bij de Mάximabrug niet werkt. Reeds in 2020 zou gebleken zijn dat de…

Lees verder
Het grote lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn

Het grote lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn

7 maart 2022
Lees verder