Antwoord college vragen communicatie Bospark

Communicatie met de burger is moeilijk voor dit college. Vindt u deze beantwoording nu ook zo duidelijk als lezer? Zoek de verschillen!

Antwoord college Alphen aan den Rijn

Geachte mevrouw De Groot – Slagter, Wij hebben uw brief van 4 juni met vragen over het Bospark ontvangen. U stelt enkele vragen naar aanleiding van de communicatie om de inwoners van Alphen te betrekken bij de planvorming rond het Bospark.

 • Wat is er met de eerdere plannen met betrekking tot het Bospark rond de actie ‘Wat te doen met Tien Miljoen’ gebeurd? Zijn deze in de papierversnipperaar terechtgekomen of hebt u betrokkenen wellicht benaderd om over hun ideeën verder te praten?

Uw veronderstelling dat er destijds uitgebreide plannen zijn geweest voor het Bospark berust op een misvatting.In 2001 zijn er via een burgerraadpleging ideeën verzameld voor de besteding van tien miljoen gulden. Uit de ingezonden ideeën is door een onafhankelijke adviescommissie een selectie gemaakt van doelen die aan criteria van haalbaarheid voldoen. Deze doelen zijn vervolgens weer aan de Alphense burger voorgelegd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de lijst met doelen die eind 2001 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het Bospark is geen onderdeel van deze doelen. In het kader van de actie Tien Miljoen is het Bospark alleen in beeld als locatie voor één van de geselecteerde doelen. Er is onderzocht of een muziektent een toevoeging voor het Bospark zou zijn. Dit heeft, zoals u weet, niet geleid tot plaatsing. Verder is getracht een goede invulling te vinden voor het doel met de titel ‘Central Park’. In de definitie van de adviescommissie: de aanleg van een “Central Park” met een multifunctioneel gebouw en diverse sport- en spelvoorzieningen (zoals skate- en skelterbanen, botsboten en waterspeeltuin). Eventueel in samenhang met een verkeerspark. Het is niet gelukt een goede invulling te vinden voor deze wens. De gemeenteraad heeft in 2004 het bedrag van het “Central Park-idee” aangewend voor andere gemeentelijke doelen. In het onderdeel kleinschalige sport en speelvoorzieningen van de Tien miljoen was een bedrag van €34.033 beschikbaar voor de aanleg van een speelvoorziening in het Bospark. In 2005 is besloten dit geld beschikbaar te stellen voor een voetbalkooi in Zwammerdam. Er is een afweging gemaakt in nut en noodzaak van de speelvoorziening in het Bospark ten opzichte van de voorziening in Zwammerdam. De keuze is op Zwammerdam gevallen. Overigens zijn bijna alle projecten van de Tien Miljoen afgerond. Het wandelbos en de ijsbaan zijn nog in ontwikkeling.

 1. Onder wiens verantwoordelijkheid is de huidige actie tot stand gekomen en
  wie heeft toestemming gegeven en wat heeft deze grap gekost?
 2. Wat poogt het college met deze campagne te bereiken? De burgers prikkelen
  om na te denken is leuk maar dit lijkt op meer op bangmakerij. De gekozen
  voorbeelden raken kant noch wal!
 3. Bent u bereid deze smakeloze borden onmiddellijk weg te halen en te vervangen
  door andere borden. We hebben namelijk wel andere suggesties dan een opslagplaats
  voor radioactief afval, een TBS-kliniek of een asielzoekerscentrum. Wat zou
  u denken van een openluchtzwembad? Of wellicht een ijsbaan?
 4. Is het college met ons van mening dat dit zelfs als grap niet leuk is?

Bij de start van de visieontwikkeling van de Bosparkbuurt hebben wij onlangs besloten om expliciet stil te staan bij de mogelijke verbeteringen van het Bospark. Deze verbeteringen ontstijgen het onderhoudsniveau en hebben primair betrekking op de vraag welke functie het Bospark in de toekomst zou moeten krijgen. Deze vraag vinden wij dermate essentieel dat we dit “aan de stad” wilden voorleggen. Wij zochten naar een wijze van communicatie die zou zorgen voor een korte, maar heftige attentiewaarde. Het door ons ingehuurde bureau, Purple Cows Unlimited, heeft een voorstel ontwikkeld dat gebruik maakt van een bijzondere maar gangbare communicatietechniek. Wij hebben dit voorstel goedgekeurd. De kosten van deze campagne zijn ca € 3500,–. Uit de belangstelling voor de bijeenkomst over het Bospark op 15 juni jl. leiden wij af dat deze communicatietechniek zijn vruchten heeft afgeworpen. Uit de reacties op die avond en op basis van enkele straatinterviews mogen wij constateren dat niemand de aangegeven voorbeelden serieus heeft opgevat. Uw reactie begrijpen wij dan ook niet. Natuurlijk kan er altijd gediscussieerd worden of andere voorbeelden wellicht beter zouden zijn geweest, maar dat vinden we niet relevant in relatie tot het doel van deze campagne: Alphenaren betrekken bij een belangrijk onderwerp voor de stad. En dat vatten we serieus op en niet als grap.De borden hebben we overigens enkele dagen voor de bijeenkomst volgens planning verwijderd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris,
de burgemeester.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *