Archief 2011: Ank Twitter, Lage Zijde en Begroting 2011

RijnGouweLokaal Berichten Header

Als ik toch eens twitterde!

Ja, dat is toch eigenlijk gek. Veel mensen weten dat ik weinig op heb met twitteren. Als ik af en toe lees wat er getwitterd wordt, dan vraag ik mij af wat ik daarmee moet. En toch, ik ben laan het twijfelen gebracht en dat kwam tijdens het lezen van de kranten in de afgelopen week.

Eerst las ik dat Lyda de Jong namens de Ouderenbonden pleit voor een busje richting Rijnland Ziekenhuis. Ach, er is niets nieuws onder de zon want begin jaren 90 heb ik hiervoor in de gemeenteraad al gepleit. Doordat wij in die tijd vaak naar het ziekenhuis moesten, bleek ons hoe slecht de verbindingen met het openbaar vervoer richting ziekenhuis waren en helaas nog steeds zijn. Ook later is dit aan de orde geweest bij de actie “Wat te doen met 10 miljoen”. Ook toen was er geen meerderheid voor te krijgen. Natuurlijk zal ik dit “nieuwe” initiatief van harte ondersteunen en wellicht lukt het nu wel. Dan heeft het bijna 20 jaar geduurd maar ja, politiek is een zaak van lange adem zullen we maar denken.Zelf ga ik tegenwoordig naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda met een prima verbinding met het openbaar vervoer!

En er viel nog meer te twitteren. Ik ergerde mij mateloos aan het gezeur over kroketten!

Alsof er niets belangrijkers is. En laat iedereen vooral eten wat hij of zij lekker vindt, maar daarover wil ik niet discussiëren. En nu we het toch over het eten hebben, mijn vragen op grond van het reglement van orde over de Voedselbank zijn beantwoord en dat was buitengewoon teleurstellend. De gemeente ziet voor zichzelf geen rol in het oplossen van het landelijks probleem dat er vanuit het Haagse depot minder voedsel.  ter beschikking wordt gesteld. Wel wil men in overleg met winkeliers een pleidooi doen voor de Voedselbank, maar daarvan verwacht de gemeente geen grote resultaten. Kijk voor de hele beantwoording op de website van Alphen 1 en mijn commentaar daarop.

En er was nog meer te twitteren. De krokodillentranen van CDA en VVD over het sluiten van Westerhaven, Westerhove en de Wielewaal. Ze hadden zitten slapen, zo werd in de commissievergadering gezegd. Kom op zeg, het stond destijds duidelijk in de stukken, zeker over de Wielewaal, maar nu de gebruikers zich gaan roeren, weet men niet hoe snel men van standpunt moet veranderen. Hopelijk vergeten de kiezers dit gedraai niet!

Over het Cultuurhuis en de sluiting van de buurhuizen kom ik terug op de website van Alphen 1. Dat is echt teveel om over te twitteren.

En zo bedacht ik mij dat ik eigenlijk misschien wel wil gaan twitteren, gewoon om af en toe eens een tegengeluid te laten horen! Dus wie weet verandert Ank-die-niet-twittert ineens in Ank-die-twittert. Je weet maar nooit!

Groeten en wellicht tot twitter!

Ank de Groot

PS  Ik heb de laatste tijd weinig geschreven op mijn weblog. Ik probeer daar weer verandering in brengen. Door mijn gewrichtsklachten was en ben ik beperkt maar met medicijnen, pijnstillers en een paar uur per dag een nekkraag lijkt het weer wat beter te gaan, zodat ik weer energie over houd om het schrijven weer op te pakken en wellicht dus te twitteren!

Ank de Groot

De Lage Zijde en hoe nu verder!

Gelukkig, de gemeente Alphen aan den Rijn schijnt een projectontwikkelaar gevonden te hebben. Als een duveltje uit een doosje komt Corio te voorschijn. Iedereen enthousiast maar hoe was het ook alweer. Was dit nu niet net de partij die in het verleden behoorlijk dwars gelegen heeft en eigenlijk niet mee wilde werken en waarmee niet te praten viel? Nu wordt er een vage intentie uitgesproken te gaan werken aan het Thorbeckeplein en men denkt dat men er met de gemeente wel uitkomt.  Eerst zien en dan geloven. En zo geldt het ook voor de rest van de plannen. En Corio zit natuurlijk een in luxe positie. Ze kennen de problemen bij de gemeente en kunnen natuurlijk hun eisen stellen.

Het was verder schokkend te moeten lezen in de krant – dus in de krant en niet via een mededeling vanuit het college – dat de plannen van WonenCentraal voorlopig niet doorgaan. Natuurlijk zijn de huidige bewoners aan de Lage Zijde die de grote torens die met veel bombarie zijn aangekondigd als de entree van Alphen,  blij dat dit plan in ieder geval gedeeltelijk dreigt te sneuvelen, maar hoe zit het met die bewoners  die verhuisd zijn en hopen nog ergens terug te kunnen komen of die bewoners die er nog wonen. We hebben de nodige schrijnende verhalen in de krant gelezen. De straten verkrotten en dat heeft een uitstraling op de hele wijk die daar achter ligt.

En dan de zorgen om het parkeren. Ook dat zal aanzienlijk meer gaan kosten als we tenminste ervoor willen zorgen dat ook de Hooftstraat goed bereikbaar blijft. Over de winkeliers aan de Hooftstraat wordt in de brief van het college niets gezegd maar de problemen zijn groot. Ze dreigen afgesloten te worden van de rest van het centrum.  

Gelukkig ziet ook de PvdA dit inmiddels in en hebben ze vragen op grond van het reglement van orde gesteld. Wel een beetje laat want we weten natuurlijk al heel lang dat dit speelt.

De besluitvorming over het Cultuurgebouw is voor een belangrijk deel bepalend voor de invulling van het Thorbeckeplein en de parkeervoorzieningen. En volgens ons moeten we beginnen met juist die besluitvorming nogmaals tegen het licht te houden en niet volgende week al een beslissing te willen nemen. We hebben de stukken rond het Cultuurgebouw nog eens bestudeerd. Een bibliotheek die een keer zo lang open moet zijn en een streekarchief dat veel langer open moet. Waar wordt dat van betaald? We gaan een bibliotheek afbreken en zetten praktisch op dezelfde plaats een nieuwe neer; dat zelfde geldt voor de parkeergarages. En kijk naar de bezoekersaantallen. Dat gaat nooit de publiekstrekker worden die men verwacht. Ook de opmerkingen over de horeca in het hele verhaal baren ons zorgen. Het mag niet te commercieel zijn maar moet passen bij het culturele karakter. Nog steeds niet geleerd van het Castellum theater. En dan moet er ook nog horeca in het Nutsgebouw komen. Kortom, ook hier wordt weer niet naar het geheel gekeken maar naar elk onderdeel apart.  

Voor ons is het duidelijk. Nu is het moment om de kaders die destijds door een meerderheid van deze raad over de Lage Zijde zijn aangenomen, te herzien.

Keer terug naar het begin en kijk of de besluitvorming van toen in het licht van nu nog steeds zo moet zijn. Renoveer wat mogelijk is en probeer met Corio te komen tot een invulling van een plein met een intiem karakter met aantrekkelijke winkels en maak het Nutsgebouw het cultuurgebouw aan de Lage Zijde. Geen geldverslindend waterfront mar behoud van de mooie historische geveltjes.. Ook wij moeten de tering naar de nering zetten en omdat we nu met een nieuwe projectontwikkelaar aan de slag lijken te gaan die in de krant aangeeft met een eigen plan te komen, is nu de tijd rijp de kaders opnieuw te bekijken. Vandaag geeft in AD hoogleraar vastgoed Erwin van der Krabben een goede analyse: grotere tekorten of bescheidener opzet stadshart. Wij kiezen voor het laatste. Externe deskundigen zouden de raad kunnen begeleiden in dit proces om zo tot een afgewogen oordeel te komen. Daarbij moet zeker ook naar de financiën gekeken worden want voor een doorsnee raadslid is het bijna onmogelijk te beoordelen wat een en ander al heeft gekost en nog gaat kosten.

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Alphen 1

Begroting 2011

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter

Donderdag 27 oktober jl. vond in de gemeenteraad de behandeling van de begroting plaats. Iedere partij had10 minuten in totaal om daarop te reageren.

Wij hebben gekozen voor een soort algemene beschouwing die u hierbij kunt lezen.

De begroting is door een meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd. Alphen 1 heeft tegengestemd. Er staan teveel zaken in waar wij het niet mee eens zijn, zoals u onderstaand kunt lezen. We hebben met een aantal partijen getracht in ieder geval voorlopig nog te wachten met het Cultuurhuis maar ook daarvoor was geen meerderheid te krijgen. Verder is er nog uitgebreid gediscussieerd over de Voedselbank. Het lijkt erop alsof er toch wat beweging gaat komen. Ik heb inmiddels met de wethouder een afspraak gemaakt en we hopen er maar het beste van.

Voorzitter, deze begroting is in feite de uitwerking van de Voorjaarsnota en wat dat betreft zou ik vandaag kunnen volstaan met te verwijzen naar onze inbreng van destijds maar dat zal ik niet doen. Ik wil onze tijd eigenlijk anders gaan besteden en wij zullen onze 10 minuten waarschijnlijk in een keer gebruiken want alles hangt met elkaar samen en het is moeilijk een knip te maken in de diverse blokken. Zie dit maar als een soort beschouwing. Wij zullen dan ook slechts kort ingaan op een paar punten en we hebben ook geen eigen begroting ingediend al noemt de fractievoorzitter van de VVD het heel fris als een niet college-partij dat doet. Want ook de tegenbegroting van D66 is in feite niet meer dan het aangeven van punten waar zij meer geld of minder geld aan willen besteden en dat hebben de meeste partijen en dus ook wij  al bij de Voorjaarsnota gedaan.

Onze inbreng wil ik als motto meegeven: “Van zonnebank naar voedselbank”. Dat waren namelijk de woorden die mij te binnen schoten toen ik de weblog van de fractievoorzitter van de VVD las. Ik had die avond met een fractiegenoot een afspraak met de voorzitter van de voedselbank maar ik las dat het eigenlijk prima gaat in Alphen en dat we af moesten van al die sombere verhalen. Alles zag er heel zonnig uit en we moesten maar eens minder klagen. Misschien is dat zo voor de stemmers van de VVD maar ik spreek andere Alphenaren en ik wil mijn ogen niet sluiten voor de realiteit.

Natuurlijk gaan veel zaken goed maar het college en de collegepartijen zijn heel goed in staat dat zelf naar voren te brengen.

Bij de paragraaf democratisch functioneren is een van de speerpunten de grotere betrokkenheid van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de stad en daaronder valt eigenlijk alles te vatten.

En wat merken we van die betrokkenheid:

Kijk naar de mededeling van Charleys Mode in de krant van afgelopen week: “Gemeente laat ondernemers op het Thorbeckeplein en de Dreespassage in de steek. Door het gevoerde beleid van deze gemeente zijn bijna alle gerenommeerde bedrijven de laatste 3 jaar verdwenen” Voor wie geïnteresseerd is, de volledige tekst heb ik bij mij. Kijk naar de gebruikers van de welzijnsaccommodaties: ouderen worden opgeschrikt omdat hun accommodaties moeten sluiten. Collegepartijen verschuilen zich achter de smoes dat het destijds niet helemaal duidelijk was en dat ze hadden zitten slapen. Telt dat in de toekomst ook als het Cultuurgebouw leeg staat omdat er geen subsidie meer is voor de activiteiten. Blijft u vanavond wel goed wakker als er zo’n belangrijke beslissing wordt genomen en er zoveel geld voor de stenen van het Cultuurhuis wordt uitgegeven in plaats van activiteiten voor mensen. En kijk naar de bewoners van Gouwsluis die zich meer en meer in de steek gelaten voelen. En kijk naar de mensen die gebruik maken van de Voedselbank en voor een dichte deur komen en waar zelfs het geld ontbreekt om een bestelauto op te knappen zodat er eten gehaald kan worden. Wij zullen daar overigens bij de wethouder op terugkomen. En kijk naar de winkeliers aan de Oudshoornseweg en de Hooftstraat en de brieven die wij daarover ontvangen hebben. Kijk naar de boze reacties vanuit de bevolking over de verkeerschaos Ook dat is Alphen aan den Rijn maar daar is niets zonnigs aan. En over WiebelBiebel maar helemaal niet te spreken. Ondanks het feit dat de gemeenteraad vindt dat een uitbreiding van de activiteiten tot de mogelijkheden moet behoren, blijft de gemeente vasthouden aan de lopende procedure omdat de overtreding gepleegd is voor de beslissing van de gemeenteraad. Ja, je moet toch ergens je tijd en geld aanbesteden.

Over onze nieuwe vergaderstructuur wil ik het op dit moment verder niet hebben omdat we dat nog moeten evalueren maar voor de burgers en ook voor de raadsleden is dit niet het toppunt van democratisch functioneren. Vergaderingen die op tijdstippen beginnen waarop de doorsnee burger aanstalten maakt om naar bed te gaan en kleine fracties die met de grootst mogelijke  moeite overleggen, informatiemarkten, klankbordgroepen, raads- en commissievergaderingen proberen bij te lopen, en ook nog eens hun oor bij de burgers te luisteren willen leggen. Het is nog nooit zo gek geweest als op dit moment!

De toekomstige fusieperikelen, de financiële middelen die hiermee gepaard gaan en de extra werkdruk voor iedereen, wil ik slechts zijdelings aanstippen, maar dat zal de komende tijd zeker een grote rol gaan spelen. Een proces waar de burger tot op heden op geen enkele manier zijn of haar mening over heeft kunnen geven maar wat grote consequenties heeft. D66 schrijft dan wel in de tegenbegroting dat de burger bij dit proces actief betrokken moet worden maar voor een referendum voelde men niet.

Er zijn meer zaken die niet echt zonnig zijn. Alhoewel niet iedereen daar hetzelfde over denkt, vinden wij de situatie rond de Lage Zijde en de Stationsomgeving buitengewoon zorgelijk.

Al eerder hebben wij aangegeven geen enkele behoefte te hebben aan Waterfront. Ik wil wat dat betreft wijzen naar de Hoge Zijde waar in Julianastraat hele leuke winkels zijn gekomen in oude panden. Deze straat krijgt inmiddels een prima uitstraling. Dus niet het koude Rijnplein waar het alleen met mooi weer goed toeven is, maar de Julianastraat waar nog karakteristieke pandjes staan die de sfeer maken. Laat dat het voorbeeld zijn voor de Lage Zijde in plaats van dat geldverspillende Waterfront.

Zolang er geen duidelijkheid is over de voortgang van de Stationsomgeving en de Lage Zijde kan er wat ons betreft geen enkel groot project meer opgezet worden. Eerst afmaken waar je aan begonnen bent.

Participe en de vrijwilligers blijven ons eveneens zorgen baren. Nog steeds bereiken ons klachten en vrijwilligers haken af. Een kritische houding naar Participe blijft op zijn plaats. De organisatie krijgt veel subsidie maar de vraag blijft bij ons hoe efficiënt alles gaat. Wij vragen het college alert op dit dossier te blijven.

In mei is toegezegd dat er in het najaar nadere voorstellen over het evenementenbeleid zullen komen. In verband met de motie die door Nieuw Elan wordt ingediend, wil ik van de wethouder weten hoever het daarmee staat.

Natuurlijk zijn er gelukkig ook positieve punten. Alphen aan den Rijn heeft wat ons betreft een redelijk tot goed WMO-beleid en dat moet zo blijven. Het college heeft inmiddels een goede aanzet gegeven. Uitgangspunt voor ons is dat dit beleid minstens zo goed moet zijn als op dit moment en liefst nog wat beter. Een open einde regeling is voor ons vanzelfsprekend, ook al heeft dat wellicht financiële consequenties. Er zijn genoeg andere zaken om op te bezuinigen. Dit beleid gaat voor een zonnebankJ

Alphen 1 vindt dat we in Alphen bij onszelf te rade moeten gaan, We willen heel veel: een nieuwe Lage Zijde met Cultuurhuis, een Stationsomgeving, een Maximabrug, een rondweg, een opgeknapt Rijnhavengebied, nieuwe investeringen aan de begraafplaats, het Bospark moet vernieuwd worden en we moeten ook nog fuseren. Kan het niet een beetje minder meer! Wij vinden – zoals we ook al bij de Voorjaarsnota hebben betoogd – dat we kritisch naar een aantal projecten moeten kijken en die nog eens tegen het licht moeten houden.

Dat wil niet zeggen dat wij geen geld uit willen geven. Wij willen een goed WMO-beleid, een actieve welzijnsorganisatie, een goed cultuurbeleid met niet alleen aandacht voor het theater en de bibliotheek maar ook voor alternatieve bandjes en een volwaardig poppodium, aandacht voor de historie van Alphen, dus het opknappen van oude panden of het sluisje aan de Machineweg, leuke evenementen die bijdragen aan de saamhorigheid van Alphen aan den Rijn, goede voor iedereen bereikbare accommodaties in de wijken, en aan de Lage Zijde het enige gebouw dat voor een cultuurgebouw in aanmerking komt, het Nutsgebouw. Een gemiste kans voor de gemeente dat Boekhandel Haasbeek te lang moest wachten. Dat had een prachtige invulling geweest.

Natuurlijk zouden we over al deze zaken moties of amendementen kunnen indienen maar het gaat om meer, het gaat om een gedachtegang  hoe wij de toekomst van onze gemeente zien. Wij willen ook de zonnige kant op in Alphen aan den Rijn maar leggen de accenten anders en wel zodanig dat ook de voedselbank een zonnebank gaat worden en dat het voor iedereen in Alphen zonnig wordt. Een beetje minder steen en een beetje meer mens!

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal wil duizenden woningen laten bouwen aan de Heijmanswetering

RijnGouweLokaal wil duizenden woningen laten bouwen aan de Heijmanswetering

1 november 2020
Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

RijnGouweLokaal schiet collegebesluit Korenbloemweg uit ter bespreking

23 september 2021

RGL is tegen extra woningbouw in de Korenbloemweg. Wij vinden dat er geen besluit kan worden genomen zonder dat dit onderwerp besproken is met én voorgelegd aan bewoners en stellen…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Kern Kerk en Zanen

1 januari 2022
Lees verder