Algemeen bestuur: Standpunten RijnGouwelokaal

Burgerparticipatie

 

De gemeenteraad heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie tegenover het college van b. en w. dat het dagelijks bestuur vormt. Dit geeft de Raad de mogelijkheid om een eigen verantwoordelijkheid te nemen, de koers uit te zetten die gemeente moet gaan en het beleid van het College te corrigeren en bij te sturen.

In de afgelopen jaren hebben de collegepartijen er blijk van gegeven onvoldoende kritisch te staan tegenover het college. Steeds weer neigen zij ertoe het collegebeleid hoe dan ook ongewijzigd te laten uitvoeren: dat is een groot gebrek aan dualisme en verantwoordelijkheidsgevoel!

Dit blijkt ook uit de zeer geringe effecten van de inspraak van burgers. Maar zelden, en dan vaak alleen nog op kleine onderdelen, leidt de inspraak tot wijziging van beleid. U hebt nu maar weinig te vertellen. Dat is ook nog maar weer eens heel duidelijk en vele malen gebleken in het fusieproces. Zelfs de uitkomsten van een referendum over de gemeentenaam werd door b. en w. en de coalitie genegeerd.

RijnGouweLokaal wil dit veranderen. De gemeenteraad moet meer luisteren naar de burger en wil daar ook wat mee doen. Uw mening moet een van de pijlers zijn waarop het beleid gebouwd wordt. RijnGouweLokaal vindt dat de burgers niet alleen bij de voorbereiding van besluiten moeten worden betrokken, maar ook tijdens de uitvoering een eigen stem moeten kunnen laten horen. RijnGouweLokaal is voorstander van het betrekken van maatschappelijke organisaties bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering. Gemeentelijk beleid moet ontstaan uit- en ten dienste staan van de inwoners. Op veel terreinen kunnen goed werkende organisaties en inwoners betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. Alphen aan den Rijn is en blijft van de inwoners. Goede ervaringen uit Boskoop en Rijnwoude worden in Alphen aan den Rijn overgenomen.

RijnGouweLokaal wil dat de gemeente meer invloed aan bewoners geeft in de beginfase van de planvorming.

De gemeente kan steeds makkelijker meer te weten komen wat er onder bewoners leeft. RijnGouweLokaal wil bewoners actief laten meedoen door middel van o.a. sms-diensten, e-mail, facebook, twitter, polls etc.

De gemeentelijke website moet worden verbeterd. Daar wordt actief in geïnvesteerd tot een plek waar plannen kunnen worden toegelicht en uitgelegd en waar bewoners interactief hun inbreng kunnen geven.

De gemeente moet, uitgaande van de vraag van de burgers, actiever worden in het per onderwerp, wijk- en kern aanbieden en ophalen van informatie.

RijnGouweLokaal wil dat de gemeente niet alleen bij de start maar gedurende het traject van plannen maken, besluitvorming en uitvoering actief communiceert met de bewoners en organisaties. De website moet daarvoor toegankelijker worden gemaakt.

Wat betreft inspreekmogelijkheden in de raadscommissies moet duidelijker door de gemeente worden aangegeven welke status de beleidsstukken hebben. Ook de beoogde maatschappelijke effecten en de bereikte resultaten moeten daarbij standaard naar de inwoners worden teruggekoppeld, met vermelding van de wijze waarop hun inbreng is ingepast in gemeentelijk beleid. Niet alleen de positieve maar ook de negatieve zaken moeten hierin vermeld worden. Betrokken burgers moeten “hun aandachtspunten” kunnen herkennen. De nota ‘heldere verwachting bij inspraak’ kan op deze manier echt worden uitgevoerd. RijnGouweLokaal wil dus het burgerjaarverslag weer terug.

Vergaderingen moeten meer en beter dan nu het geval is digitaal te volgen zijn en ook terug te kijken zijn, ook per onderwerp van bespreking. Maatwerk kortom, zodat de burger gericht kan vinden en volgen wat van belang is voor haar of hem. Alleen audio opnames ter beschikking stellen is onvoldoende. Er moeten actieve ‘links’ in documenten en videoverslagen worden aangebracht.

 

Integriteit

RijnGouweLokaal hecht grote waarde aan een integer bestuur, waarbij het belang van de publieke zaak en het eigenbelang van ambtenaren en bestuurders strikt gescheiden blijven.

Integriteit van bestuurders en ambtenaren is van groot belang. Openheid over de wijze waarop besluitvorming echt plaatsvindt, is daarvoor tevens een vereiste.

RijnGouweLokaal wil daarom een eerlijke “klokkenluidersregeling”. Om iedere schijn van belangenverstrengeling en vooringenomenheid te voorkomen, is het noodzakelijk dat de gemeente zich aansluit bij de landelijke ombudscommissie, waar burgers zich met klachten over het functioneren van het gemeentelijk apparaat, college en gemeenteraad kunnen melden.

(Plan) schade

De vergoeding van door de lokale overheid veroorzaakte schades dient op basis van redelijkheid tot stand te komen. Daarbij geldt dat zorgvuldigheid het uitgangspunt is en niet alleen de juridische positie. Met een praktische uitvoering wordt voorkomen dat hoge kosten voor juridische bijstand moeten worden gemaakt ter voorkoming van uitkering van vaak marginale c.q. redelijke schades. Schades door slecht onderhoud dienen soepel en snel te worden afgehandeld.

Heldere taal

Wij zetten in op actieve inspraak ook van hen die de weg naar het stadshuis niet gemakkelijk kunnen vinden of verstrikt raken in de bureaucratie. Transparantie en minder stadhuistaal moeten hier bij helpen. Een brief van de gemeente moet iedereen kunnen begrijpen. Ook de perspublicaties moeten aangepast worden zodat elke burger begrijpt waar het over gaat. Dit wordt een aparte bestuursopdracht voor de afdeling Communicatie..

De ambtenaren

RijnGouweLokaal vindt dat het ambtelijk apparaat zo moet worden ingericht dat tegen verantwoorde kosten de gemeentelijke problemen opgelost worden en het beleid wordt uitgevoerd. RijnGouweLokaal vindt dat in de komende periode door de fusie bezuiniging op de loonsom van 20% haalbaar moet zijn door efficiënter en effectiever te werken zonder overlapping van functies. Een kleine en slagvaardige overheid. Dit past bij het streven de burgers zo min mogelijk lastig te vallen met regelgeving en de lasten voor de burgers laag te houden. Concentreren op hoofdzaken, geen nodeloze regels.

RijnGouweLokaal wil dat de gemeente een fondsenwerver aanstelt om meer zich meer financiële mogelijkheden te verschaffen. Er kan jaarlijks veel meer aan onder meer Europese subsidies binnengehaald worden dan nu het geval is.

De Greenport is essentieel binnen de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.

RijnGouweLokaal is dan ook van mening dat er een ambtenaar aangesteld dient te worden, speciaal belast met de ontwikkeling van de Greenport Boskoop/Rijnwoude.

Regionale samenwerking

RijnGouweLokaal was geen voorstander van de huidige gemeentelijke fusie. Wij accepteren de fusie nu als een gegeven. RijnGouweLokaal wil geen verdere uitbreiding van onze nieuwe fusiegemeente en discussies hierover dienen achterwege te blijven.

RijnGouweLokaal is een groot voorstander van regionale samenwerking. De regionale bestuurskracht vergroten zien wij als een oplossing om grote projecten te realiseren en nieuw beleid te initiëren en om zaken efficiënter te organiseren.

Wij realiseren ons dat de fusie heeft geleid tot een grote gemeente in het Groene Hart. Dit geeft ons een taak en verantwoordelijkheid in de regio.

Lokale Omroep

RijnGouweLokaal is voor een sterke lokale omroep. Een dergelijke omroep kan een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale binnen Alphen aan den Rijn en de kernen en kan naast een bron van informatie een goed platform zijn voor contact en dialoog tussen Alphenaren, organisaties, sportverenigingen etc. Een omroep die van en door Alphenaren is kan een wezenlijke bijdrage leveren aan onze stad. Wat RijnGouweLokaal betreft rechtvaardigt deze rol een structurele financiële bijdrage van de gemeente.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *