Archief 2012: Accommodatiebeleid Dossier/Archief

RijnGouweLokaal Berichten Header

Accommodatiebeleid Dossier/Archief

2012

Door: Jan de Groot

De fractie van Alphen 1 is voornemens deze twee moties aanstaande donderdagavond in te dienen. Dit gezien de behandeling van het subsidieverzoek van stichting Max afgelopen donderdag in de raadscommissie.

Motie 1 extra subsidie Stichting Max

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn,  in vergadering bijeen op 12 april 2012

Constaterende:
•    dat de gemeente voornemens is om Stichting Max voor het jaar 2012 een voorlopige eenmalige subsidie van € 9.211,00 te verlenen;
•    dat openstaande vordering op Stichting MAX van € 2.170,90 uit 2010 juist is wat betreft de uitvoering van het gemeentelijk subsidiebeleid.

Overwegende:
•    dat de openstaande vordering er toe leidt dat Stichting MAX haar activiteiten in mindere mate kan uitvoeren;

 • dat de raad in meerdere moties en amendementen de activiteiten die stichting Max organiseert belangrijk acht
 • dat in de commissievergadering van 5 april 2012  een ruime meerderheid van de commissieleden vond dat verrekening van de openstaande vordering niet bevorderlijk is voor de inspanningen die Stichting Max verricht voor het jongerenbeleid in Alphen aan den Rijn;

De raad:
•    spreekt uit dat het werk van Stichting Max belangrijk is voor onze Alphense samenleving en met name voor de jongeren;
•    verzoekt het college de vordering van € 2.170,90 alsnog te verrekenen met Stichting Max;
•    verzoekt het college Stichting MAX een extra subsidie te verlenen van
€ 2.170,90 en deze subsidie te financieren uit het budget van het programma jeugd en vrije tijd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Alphen 1

Motie 2
Motie extra subsidie Stichting Max

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 12 april 2012,

Constaterende:
•    dat de gemeente voornemens is om stichting Max voor het jaar 2012 een voorlopige eenmalige subsidie van € 9.211,00 te verlenen.
•    dat de subsidieaanvraag voor 2012 € 24.366 bedraagt en dit een negatief verschil betekent van € 15.155,00

Overwegende:

 • dat de raad in meerdere moties en amendementen uitspreekt de activiteiten die stichting Max organiseert belangrijk te vinden;
  •    dat in de commissievergadering van 5 april 2012 bleek dat er een structurele oplossing bedacht moet worden om Stichting MAX in de toekomst meer zekerheid te geven;
  •    dat de uitkomsten van het behoefte onderzoek wat betreft voorzieningen voor jongeren op korte termijn bekend worden;
  •    dat momenteel  maar 1 organisatie in Alphen aan den Rijn met betaalde jongerenwerkers werkt.

De raad:

 • Verzoekt het college alsnog naast de reeds voor 2012 vastgestelde subsidie van € 9.211,00 een extra subsidie van € 15.155,00 voor 2012 vast te stellen;
  •    Verzoekt het college uiterlijk ter gelegenheid van de Voorjaarsnota te komen met een dekkingsvoorstel voor 2012, waarbij in de toelichting reeds diverse mogelijkheden worden aangegeven.
  •    Verzoekt aan de Stichting Max een inspanningsverplichting op te leggen, inhoudende dat de Stichting Max actief op zoek gaat naar andere mogelijke financieringsbronnen en dit deels te verrekenen met de subsidieaanvraag voor 2013 (50%) en voor volgende jaren geheel te verrekenen.
  •    Verzoekt het college voor 2013 en volgende jaren een heroverwegings-voorstel  te doen wat betreft gesubsidieerde activiteiten voor jongeren als uit het onderzoek van het programma Jeugd en Vrije Tijd blijkt dat het beoogd maatschappelijk effect van Stichting MAX hoger is dan de andere aanbieder van jongerenwerk in Alphen aan den Rijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Alphen 1

Toelichting:

Het College heeft besloten stichting Max een voorlopige eenmalige subsidie van € 9.211 over het jaar 2012 toe te kennen in afwachting van de uitkomst van het behoefteonderzoek naar jeugd en vrij tijd. Max is een organisatie die activiteiten zoals partynights/tienerdisco en losse activiteiten organiseert voor jongeren tussen de 11 en 20 jaar. Deze activiteiten zijn bedoeld als een laagdrempelig alternatief voor het hangen op straat en om de jeugd op een veilige en verantwoorde manier kennis laten maken met uitgaan, zonder alcohol en drugs. In 2009 heeft de gemeente met stichting Max afgesproken dat de gemeente tot en met 2011 Max met subsidie zou ondersteunen. Omdat de activiteiten van stichting Max voldoende bijdragen aan de maatschappelijke effecten die wij als gemeente nastreven en het traject jeugd, cultuur en uitgaan, en een eventuele rol van Max daarbij, nog uitgewerkt moet worden, wordt stichting Max voor het jaar 2012 een eenmalige subsidie verleend (bis 2012/11645 ). Voor wat betreft de extra subsidie zijn diverse financieringen mogelijk. Gedacht kan worden aan de NUON-reserve, de programma’s veiligheid, jeugd en jongeren, terwijl zeker ook in de toekomst gekeken kan/moet worden naar de begroting van Participe, immers deze instelling krijgt de nodige middelen voor jeugd- en jongerenwerk maar de vraag hoe is hoe effectief de inzet is.

2009

Alphen Eén en de SP hebben samen donderdagavond een motie ingediend betreffende het accommodatiebeleid. De tekst van de motie treft u hierbij aan.

Helaas heeft deze motie het niet gehaald. Duidelijk is nu wel dat de VVD, CDA, PvdA CU en D’66 steeds minder signalen vanuit het verenigingsleven en/of de bevolking serieus nemen. Hun houding kan ertoe leiden dat Halfje Wit o.a. stopt met haar activiteiten. Verscheidene raadsleden riepen al: “so be it”  de wandelgangen. Daarnaast voelen bewoners zich zelfs misleid door het college, zoals uit hun correspondeite blijkt.Alphen Eén en SP hebben aan het einde van de vergadering aangegeven nu zelf een onderzoek naar de gang van zaken rond het accommodatiebeleid te gaan instellen. We willen de bewoners, verenigingen en de pers de gelegenheid geven hun verhaal te doen en aangeven wat er naar hun mening fout is (gegaan) tijdens het vaststellen van het accommodatiebeleid en wat er nu op dit moment bij de uitvoering fout gaat. Daarnaast hebben wij samen met de SP de brieven van de diverse bewoners over Elckerlyc en De Ridder “uitgeschoten”, zodat deze brieven in de commissievergadering van november a.s. behandeld gaan worden. De schrijvers van deze brieven hebben dan in ieder geval de mogelijkheid in het openbaar hun verhaal te vertellen.

Zal ongetwijfeld worden vervolgd…………

M O T I E

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 24 september 2009:

Overwegende:

 • dat in de raadsvergadering van 28 mei 2009 het welzijnsaccommodatiebeleid tot stand is gekomen;
 • dat nadien vele signalen bij raadsleden zijn binnengekomen waaruit blijkt dat er bij de besluitvorming wellicht van onjuiste informatie is uitgegaan;
 • dat er voorts signalen zijn dat op dit moment bij de uitvoering van het vastgestelde welzijns-accommodatiebeleid de nodige problemen (zijn) ontstaan, zeker ook als het gaat om de rol die Participe in dit geheel speelt;
 • dat  er verder klachten bij raadsleden zijn binnenkomen over de wijze waarop de communicatie naar burgers en organisaties plaatsvindt
 • dat de raad deze signalen serieus neemt en over wenst te gaan tot een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid van de Gemeentewet en in afwachting van de uitkomst geen onomkeerbare stappen wenst te nemen.

Spreekt uit:

een onderzoekscommissie in te willen stellen als bedoeld in artikel 155a, eerste van de Gemeentewet, waarvan de benoeming in de raadsvergadering van oktober 2009 plaats zal vinden;

waarbij het onderzoek zich o.a. dient te richten op:

 • de beleidsvisie, inclusief de destijds vastgestelde kernwaarden en de toepassing daarvan op de woonwijken en accommodaties;
 • de beleidsvorming: de totstandkoming van de politieke beslissingen door het horen van doelgroepen, zoals (oud)bestuursleden van Halfje Wit, Elckerlyc, De Ridder en Kajah Putih, de wethouder, betrokken ambtenaren, politici e.a.
 • de beleidsuitvoering: de huidige uitvoering van het vastgestelde beleid en de beleidsvrijheid van Participe door het horen van doelgroepen, zoals bestuursleden van diverse instellingen, de burgers van het betrokken gebied, de wethouder, leden van de pers, Participe etc.

en waarbij de onderzoekscommissie een onderzoeksvoorstel formuleert en dit ter vaststelling aan de raad voorlegt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Alphen Eén                                                                SP

TOELICHTING:

Een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid van de Gemeentewet, is een zwaar middel. Echter, wij zijn van mening dat een dergelijk onderzoek voor wat betreft het accommodatiebeleid op zijn plaats is. Al vanaf het begin van de discussie over de welzijnsaccommodatie is er sprake van veel onduidelijkheid.

 • De toepassing van de kernwaarden was onduidelijk terwijl een duidelijke evaluatie van het huidige welzijnsbeleid ontbrak.
 • De besluitvorming was niet transparant en bewoners, onder andere uit de omgeving van de Havixhorst  voelen zich op het verkeerde been gezet.
 • In maart 2009 was de beslissing nog zodanig dat Elckerlyc naar De Ridder verhuisde, waar men geen problemen mee had en vervolgens bleek in mei 2009 dat De Ridder naar Elckerlyc verhuisde.
 • Volgens de bewoners zou de raad zijn beslissing over de verhuizing van De Ridder naar Elckerlyc hebben genomen op basis van door de gemeente bewust verstrekte onjuiste informatie.
 • In de plaatselijke pers van diverse kanten is gesteld dat mensen “monddood” zijn gemaakt en niet in het openbaar over de gang van zaken mogen spreken.
 • Bewoners voelen zich door of vanwege de gemeente geïntimideerd en zijn bereid daar, desnoods onder ede, verklaringen over af te leggen

Verder lijkt ook de situatie rond Halfje Wit anders dan in mei 2009 geschetst. De verwachting is gewekt dat  Halfje Wit samen met het Buurtteam in samenwerking met Participe aan de slag zou gaan in Alphen West. Echter, het implementatieplan van Participe is nog niet klaar, Participe lijkt over onvoldoende kennis te beschikken en gaat in het najaar nog excursies maken naar andere gemeenten om te onderzoeken of daar welzijnsbeleid is wat zij kunnen gebruiken.

En voorts zou het college bij monde van wethouder Van Wersch gesteld hebben “dat Halfje Wit misschien toch tegen de vlakte gaat omdat dit volgens hem veel goedkoper is”.

Inmiddels is de situatie bij Halfje Wit zodanig dat zelfs overwogen wordt per 1 januari 2010 te stoppen.

Het grote belang van het accommodatiebeleid en de uitvoering daarvan binnen de gemeente en voor haar inwoners vraagt uiterste zorgvuldigheid van college en gemeenteraad. De raad hecht verder zeer grote waarde aan de communicatie met de burgers en de wijze waarop college en raad met burgers, organisatie en participatie omgaan.

De signalen die de raad bereiken en de eigen waarneming van de raad maken het wenselijke een onderzoek te starten naar de gang van zaken.

Enerzijds beoogt de raad hiermee aam waarheidsvinding te doen en anderzijds lessen te leren voor de toekomst.

Het onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid van de Gemeentewet is een zwaar middel maar biedt de best en meeste mogelijkheden dit te doen. Het belang van het onderwerp en de aard en inhoud van de signalen rechtvaardigen de inzet van dit middel.

2009

HALFJE WIT …….Onbegrijpelijk

Door: Paul de Hoog ( raadslid)  Zaterdag is de fractie op bezoek geweest bij Halfje Wit. Onbegrijpelijk dat dit goedlopende buurthuis weg moet uit de wijk. Zaterdag is de fractie op bezoek geweest bij Halfje Wit. In de nieuwe plannen voor de welzijnsaccommodaties wordt Halfje Wit verbannen naar het industrieterrein Rijnhaven Oost.  Wij vinden het onbegrijpelijk dat deze goed lopende buurtvereniging weggestuurd wordt uit de eigen wijk. Het pand, dat prachtig onderhouden wordt door de vrijwilligers ligt ideaal midden in de wijk. Iedereen, zowel jong als oud kan zo in- en uitlopen en deelnemen aan de veel activiteiten. Een mooie bijdrage aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk zou je zeggen, met dank aan al die 24 vrijwilligers. Als het aan wethouder Hub van Wersch ( PvdA ) ligt moeten de buurtbewoners straks voor dat alles de buurt uit naar een industrieterrein. Als het aan  Alphen Eén ligt dus niet!!!

Onze fractievoorzitter Ank de Groot-Slagter heeft zich meerdere malen ingezet voor Halfje Wit toen er problemen rondom de subsidieverlening en onderhoud waren.

Hoezo de voorzieningen dicht bij de mensen organiseren? Het college denkt ook hier opnieuw in stenen en geld in plaats van aan de mensen!!!. Het letterlijk en figuurlijk afbreken van wat opgebouwd is door vele handen van veel betrokken vrijwilligers is in meer dan één zin kapitaalvernietiging. En dan hebben we het nog niet eens over de communicatie. Op het laatste moment krijgt het bestuur te horen wat de plannen zijn en moeten ze in veel te korte tijd reageren ( in drie dagen!!!). Zo ga je als gemeentebestuur toch niet om met je bewoners en je vrijwilligers om zou je zeggen? Maar helaas hebben we al vaker moeten constateren dat deze wijze van communiceren geen uitzondering is bij dit college. Er komt nog alle gelegenheid om in te spreken zal de wethouder wel weer zeggen voor we formeel iets besluiten. Maar dat ontslaat je niet van de verplichting om vanaf het eerste moment goed te communiceren.  Juist deze vrijwilligers van Halfje Wit waarderen wij als Alphen Eén om hun inzet. Alphen Eén is de partij die zich sterk maakt voor bewoners en vrijwilligers die de gemeente Alphen aan den Rijn tot een mensenstad maken!!!

Gelukkig is de discussie nog niet gesloten. Wordt vervolgd.

Namens de fractie waren aanwezig: Paul de Hoog, Jan C. de Groot en Henk van der Zanden. Zij werden ondersteund door Jan P. de Groot en Noël de Hoog.

2009

ACCOMMODATIEBELEID

Inbreng Ank de Groot Slagter

Eindelijk, we hebben er lang op gewacht maar vanavond is er dan eindelijk sprake van een discussie over accommodatiebeleid. En dat werd tijd. Voordeel is als je lang raadslid bent, dat je veel oude stukken hebt. In mijn oude stukken vond ik rapport over accommodatiebeleid van het bureau DSP Amsterdam in verband met een discussiebijeenkomst in november 2001. Dat rapport verschilt eigenlijk heel weinig met de stukken die nu voorliggen en dat is eigenlijk verbijsterend. Dat houdt dus in dat we veel tijd verloren hebben laten gaan om te komen tot een goed accommodatiebeleid. Dat er dus nu druk achter zou zitten om de motie van wantrouwen van de niet-collegepartijen is dus onzin. We wachten hier jaren op.

Eerst wal algemene zaken.

In het rapport van 2001 werd allereerst gesproken over de vraag naar accommodaties en die vraag wordt wat mij betreft ook vandaag niet beantwoord. Er ligt vandaag een stuk voor dat in feite een inventarisatie is van een aantal gebouwen die gedeeltelijk kunnen blijven bestaan of meteen verdwijnen en verder nieuwbouw van 4 nieuwe panden. Een en ander gebeurt op grond van de wijkprofielen en wordt gekoppeld aan de WMO. Maar accommodatiebeleid is veel meer en ik mis een totaalvisie. Ik mis de verenigingen en instellingen die op zoek naar ruimte zijn. Denk aan de muziekverenigingen, de amateurkunstenaars, hoewel daar nu is voor geregeld lijkt te zijn en de jongeren die  oefenruimte willen hebben voor amateurbandjes.

Ik mis daarnaast de koppeling met notitie Verder bouwen aan de brede school waarin gesproken wordt over een koppeling met accommodaties, zoals in De Tolstraat maar in het voorliggende plan komt de accommodatie aan de Tolstraat niet meer voor.

Ik ben het niet eens met de opmerking dat een aantal specifieke zaken worden uitgesloten zoals sport  en onderwijs. Op bladzijde 17 staat weliswaar dat er combinaties gemaakt kunnen worden en dat dit kan leiden tot grotere multifunctionele centra, waarvan de welzijnsaccommodatie deel vanuit maakt. Vervolgens moet er een nieuw zwembad gebouwd worden en dat gebeurt dan weer zonder welzijnsaccommodatie alhoewel de buurt daar wel degelijk om heeft gevraagd. Ik noem dit gebrek aan visie en ik vind het dus onjuist om onderwijs en sport erbuiten te houden.

Maar goed er ligt nu een voorstel en daar wil ik verder op ingaan. Eerst maar eens een positief geluid. Voor veel instellingen verandert er gelukkig weinig en zij kunnen gewoon hun activiteiten in hun eigen gebouw voortzetten. Ik ben daar alleen maar blij om. Maar voor een aantal instellingen en de buurt waarin ze actief zijn, heeft dit nieuwe beleid zeer ernstige gevolgen

Nu de positieve punten

De ontwikkelingen rond Nieuwe Sloot lijken redelijk, Ik begrijp alleen niet dat ik in een eerdere notitie heb gezien dat de activiteiten van Westerhove ook in Nieuwe Sloot gehouden kunnen worden. Laten we maar hopen dat de Hopper op tijd rijdt want die zal wel extra gebruikt moeten worden. Ik vind dit niet erg handig gekozen.

Ook de ontwikkeling rond de kop Sterrenlaan lijkt een redelijke evenals de ontwikkelingen in Kerk en Zanen.

Anders ligt het bij de volgende zaken.

Als het om de Lage Zijde gaat, vinden wij niet dat speeltuin Bloemhof kan functioneren als buurtcentrum voor dat hele gedeelte..

Door de Thorbekcestraat – ook nu al een drukke straat – is er sprake van een fysieke scheiding waardoor bewoners van de Vogelbuurt en omgeving zeker niet richting Bloemhof gaan. Wij vinden daarom dat ook gekeken moet worden naar bijvoorbeeld het gebouw van De Rank wat vrijkomt. We zouden ons kunnen voorstellen dat daar een welzijnsaccommodatie komt, gekoppeld aan de gymzaal en wat commerciële activiteiten. Er komen aan de Lage Zijde veel nieuwe huizen bij en er zijn weliswaar wel stedelijke voorzieningen maar geen enkele wijkaccommodatie. Overwogen kan ook worden ruimte in de Goede Herderkerk te huren.

Een verplaatsing van de activiteiten uit de Wielewaal richting Nieuwe Sloot vinden wij niet verstandig. In De Wielewaal wonen veel oude mensen en Nieuwe Sloot kan te ver zijn.

Koppel dat eventueel ook aan De Rank.

En dan de problemen.

Eerst het arme MAX. Het is toch beschamend dat er nog steeds geen oplossing voor deze jongeren is gevonden. Het pand is eigendom van de gemeente, dus draai de zaak om: MAX en ook de andere clubs die erin zitten, blijven erin en zoek er activiteiten bij.

Wij eisen van de wethouder op zeer korte termijn duidelijkheid over de toekomst van MAX en zullen zonodig een amendement of motie indienen om nog langer uitstel te voorkomen.

En dan de verenigingen Elckerlyck, Kajah Puti en Halfje Wit.

Zij worden het meest getroffen door het nieuwe accommodatiebeleid want zij moeten verhuizen vanuit hun vertrouwde gebouw.

We denken dat Elckerlyck in de huidige wijk een goede functie heeft en voor ons is een verhuizing niet noodzakelijk en mogen ze blijven zitten waar ze zitten, zeker ook als gekeken wordt naar de kaart met de locaties. De achterliggende wijken van Ridderveld komen er wel erg slecht af.

Volgens de nota uit 2001 stond Kajah Puti toen al op de nominatie om gerenoveerd te worden.  Ik heb gezien de huidige onderhoudstoestand niet de indruk dat daar veel in geïnvesteerd is en dat er van die renovatie weinig tot niets terecht is gekomen. Alleen de vrijwilligers zelf hebben het nodige gedaan. Wij zijn van mening dat Kajah Puti op haar huidige plaats moet, zeker ook gezien de inspraak van vanavond, dat het pand dan volledig gerenoveerd of herbouwd wordt. Wij besteden het geld liever aan een nieuw pand voor Kajah Puti dan aan een multifunctioneel centrum in Rijnhaven Oost.

En dan Halfje Wit. Deze vereniging roerde zich het meest  en riep op tot actie en terecht.

Waarom zeg ik dat. Al heel lang ken ik diverse bestuursleden van Halfje Wit. Keihard hebben ze zich al meer dan 20 jaar ingezet voor hun wijk en hun gebouw en dat wordt ze nu afgenomen. Het gebouw waarin ze met veel vrijwilligers zelf verbouwingen hebben gedaan en activiteiten hebben georganiseerd. Een gebouw waarin iedereen zich thuis kon voelen.

Een vereniging die zich in de steek gelaten voelt door een wethouder die sinds 2006 zijn gezicht niet meer heeft laten zien bij de vereniging en die zich in ieder geval niet tijdig en onvoldoende geïnformeerd voelt. En natuurlijk zal er ook kritiek zijn en dat mag maar er is niets dat deze verhuizing rechtvaardigt. Rijhaven Oost is te ver weg voor een buurtvereniging en de suggestie om een kleine accommodatie aan te houden door bijvoorbeeld ruimte in de kerk te huren, is werkelijk niet serieus te nemen. De nieuwe eigenaar van de kerk heeft zelf een bouwvergunning aangevraagd  voor meer ruimte en kinderopvang, dus die hebben geen ruimte. Of is het college van plan Halfje Wit  aan de kerk als optie aan te bieden. Kwam daarom die aannemer al bij Halfje Wit langs?

Door een verhuizing van welke vereniging dan ook, voelen de mensen zich minder betrokken bij het gebouw, het is immers van iedereen en niet meer alleen van je eigen vereniging, dus je voelt je ook veel minder verantwoordelijk. Vrijwilligers haken af en zo wordt het tegenovergestelde bereikt van wat men wil. Weg saamhorigheid, weg buurtgevoel, weg Halfje Wit.

Financiën en relatie Participe

Naast deze hele verhuizing maken wij ons veel zorgen over de financiën en de relatie met Participe. Het is de bedoeling dat Participe eigenlijk alles in de nieuwe gebouwen gaat regelen tegen behoorlijk meer geld. Want zij gaan het beheer op professionele wijze voeren en kan ondersteund worden door vrijwilligers. Maar hoe zit het dan met de verbondenheid van vrijwilligers met hun vereniging. Dit dreigt helemaal verloren te gaan. Alles moet professioneel en dat mag klaarblijkelijk ineens wat kosten. De kosten van accommodatiebeheer zijn al met € 262.881,00 gestegen. Nu het hier ook nog om een nieuwe organisatie gaat die zich nog zal moeten bewijzen en ook het multifunctioneel gebruik in Alphen redelijk nieuw is, willen wij hoe dan ook dat gecontroleerd wordt op de financiën. Alle landelijke berichten over welzijnsinstellingen, ziekenhuizen, zorginstellingen enz. laten te vaak zien dat controle tekort schiet en dat de problemen daarna niet te overzien zijn.

Kort gezegd komt het nieuwe accommodatiebeleid neer op vier multifunctionele gebouwen    waarin Participe de baas wordt tegen aanzienlijk hogere kosten, waarbij Nieuwe Sloot, de kop Sterrenlaan en De Oude Wereld  een goede ontwikkeling lijken maar waarbij Rijnhaven Oost de grootste  misser is waar niemand op zit te wachten en waar verenigingen en buurten de dupe van worden.. Dus Halfje Wit gewoon laten waar ze zitten, evenals Elckerlyk en Kajah Puti eindelijk renoveren of nieuwbouw.  En geef MAX eindelijk de ruimte waar ze om vragen.

Als deze zaken geregeld worden, begint het er een beetje op te lijken.

2009

ACCOMMODATIEBELEID 

Donderdag 12 maart jl. discussieerde de commissie Bewonerszaken over het nieuwe welzijnsaccommodatiebeleid. Een discussie die van te voren al veel reacties had opgeroepen. Diverse instellingen dreigen hun eigen ruimte kwijt te raken en moeten verhuizen. De publieke tribune zat dat ook vol met burgers die opkwamen voor hun vereniging. Veel in het oranje gestoken mensen kwamen voor Halfje Wit, terwijl ook de Molukse gemeenschap ruim vertegenwoordigd was om de belangen van Kajah Puti naar voren te brengen. Jongeren hoopten eindelijk op duidelijkheid over Tienerdisco Max. 

Negen insprekers hadden zich gemeld; een aantal mensen sprak over persoonlijke titel terwijl ook bestuursleden van Halfje Wit hun mening gaven in duidelijke taal.Veel indruk maakte de vertegenwoordigster van Kajah Puti die op indringende wijze vertelde over de huidige waarde van plek van het gebouw en wat dat voor de Molukse gemeenschap betekende. Daarnaast was er het buurtteam uit de Zeeheldenbuurt dat niet gelukkig was over de samenwerking met Halfje Wit.  Na een korte pauze begon rond 21.30 uur de discussie in de commissie. De meeste partijen waren kritisch tot zeer kritisch. Alleen de Christen Unie, Leefbaar Alphen/Alphense Stadspartij en de Partij van de Arbeid steunden de plannen min of meer onvoorwaardelijk.

De insteek van Alphen Eén was kritisch en aandrongen is op het handhaven van Halfje Wit en Elckerlyc, een gerenoveerd of nieuw gebouw op de huidige plek van Kajah Puti en eindelijk ruimte voor MAX. Ons gedetailleerd standpunt kunt u apart op deze website lezen. Na veel discussie en met o.a. veel aandringen van Alphen Eén gaat de wethouder nogmaals met de meest benadeelde partijen om de tafel zitten om te zoeken naar een andere oplossing. In de raadsvergadering van eind mei hoopt hij op deze kwestie terug te komen. Op dat moment had Jo Schriek van de SP de raadszaal al verlaten. Hij had zich buitengewoon gestoord aan het feit dat de wethouder niet op zijn betoog was ingegaan. Omdat het hier meer om een betoog ging, had de wethouder hier geen behoefte aan gehad. Natuurlijk is het vervelend als een wethouder niet ingaat op een verhaal van een raadslid maar door weg te lopen doe je de zaak geen goed. We waren er namelijk nog niet uit of de wethouder de zaak wel wilde aanhouden. Door weg te lopen kon de SP daarover zijn mening niet geven en daarmee doe je de burger te kort. Al met al hoop ik dat de wethouder terugkomt op het idee de eerdergenoemde verenigingen te laten verhuizen naar Rijnhaven Oost.

Alphen Eén zal niet eerder akkoord gaan met het nieuwe welzijnsaccommodatiebeleid dan nadat genoemde verenigingen zich ermee akkoord verklaren. We vinden de verenigingen die een afspiegeling van de buurt waarin ze werken, vormen, te belangrijk om buitenspel te zetten.  

Ank de Groot-Slagter

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: September

12 september 2009

September Rijnstreekhopper, Een schande en totale verbijstering deel 1 Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter Alphen Eén Inbreng bij commissie bewonerszaken 10 september 2009 We praten vanavond eindelijk over de Hopper…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

RijnGouweLokaal niet akkoord met bouwplannen rondom Scheepjeskerk

2 december 2017
Lees verder
Ank-de-Groot-Slager-RijnGouweLokaal-profilepic-blob

Vragen inzake verkoop woningen Woonforte, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht

16 augustus 2022

Gemeente Alphen aan den Rijn t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Alphen aan den Rijn, 16 augustus 2022 Onderwerp:  Artikel 40 vragen inzake verkoop woningen Woonforte, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht Geacht College,…

Lees verder